نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

دانلود پایان نامه منع کار اجباری در حقوق کار ایران

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
دفعات بازدید : 136
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 140
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2/101kb

قیمت فایل : 20,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 16
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

در عرصه بین الملل و همچنین در حقوق داخلی کشورها، صحنو عیت کار اجباری از اصول ملم حقوق می باشد، از این رو کشورها ملز صند، اقدامات لازمه را در این زمینه مراعات نمایند.

در حقوق موضوعه ایران نیز ممنوعیت تار اجباری از مسائل مهم در حقوق اساسی و حقوق کار می باشد. از جمله مصادی تار اجباری در حقوق ایران عبارتند از کار اجباری کودکان، کار اجباری افراطی زندانیان و قاچاق انسان و بهره کشی از او. از جمله متلیات تار اجباری خدمت وظيفه عمومی، کار زندانیان، خدمات ویژه ی عام المنفعه، کار در مواقع اضطراری می باشد و ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق موضوعه ایران در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر تعیین شده است که البته ضمانت اجرای ماده ۱۷۲ قانون کار ضمانت اجرای جامع و قوی نمی باشد زیرا فقط افراد مشمول قانون کار را در برمی گیرد در صورتی که کار اجباری به فرد غیر کارگر تحمیل می شود. در پژوهش حاضر که با هدف شناخت و تبیین مصادیق کار اجباری و استثنائات وارده و ضمانت اجراهای حاکم بر آن و خلاهای قانونی موجود انجام می گیرد، پس از بیان کلیات منع تار اجباری در فصل اول، در فصول بعدی به ترتیب به بررسی مصادیق کار اجباری در حقوق ایران و استثنائات تار اجباری و ضمانت اجراهای حقوق ایران راجع به کار اجباری پرداخته می گردد و در صحن مطالب به تطبیق با قواعد و مقررات بین المللی نیز پرداخته می شود.

فهرست مطالب

چکيده

فصل اول: کلیات و مفاهيم

مقدمه

بیان مسأله

پرسش اصلی پژوهش

فرضيه ها

سوابق پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کاربردی و نام بهره وران

تعریف واژه ها و متغيرها

روش انجام پژوهش

روش گردآوری اطلاعات

داده و به دو ده وحده

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تعاریف و مفاهیم

تعاریف ازادي شغل و کار اجباری

مفهوم آزادی انتخاب شغل

مفهوم کار اجباری

تحميل كار و خدمات بر فرد

تهدید به مجازات

قندان پیشنهاد داوطلبانه

پیشینه می منع کار اجباری

فصل دوم: مصاديق کار اجباری

کار اجباری کودکان و نوجوانان

کار اجباری کودکان و نوجوانان در قانون کار

تعریف کار کودک

ممنوعیت کار کودکان

عدم اهلیت

نوجوانان برای قرارداد کار

دهه و در دوره سوم

ممنوعیت کار اجباری

ضرورت انجام آزمایش­های پزشکی

ساعت کار و سایر شرایط کار نوجوانان

ممنوعيت کار در شب

ممنوعیت ارجاع کار اضافی به کارگر نوجوان

ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک

ممنوعیت حمل بار با دست

شرایط کار آموزی نوجوانان

قرارداد کارآموزی

ساعات کار کارآموزان نوجوان

سایر قوانین مربوط به کار کودک در ایران

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان

قانون معافیت کارگاه ها و مشاغل دارای 5 نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/12/1387:

ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای مو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن:

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۹)

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۹۹)

قاچاق انسان و قاچاق کار

پیشینه و تعریف قاچاق انسان و کار

تاریخچه ی قاچاق انسان و بردگی.

قاچاق انسان و مصادیق آن

تعریف قاچاق انسان

مصادیق قاچاق انسان

تعریف قاچاق کار و مصادیق آن

قاچاق کار

مصادیق قاچاق کار

راهکارهای کنترل قاچاق انسان و کار

اولویت دادن به پیشگیری از قاچاق انسان

افزایش آگاهی های عمومی از طریق اقدامات فرهنگی آموزش

تعيين ضمانت اجراهای غیر کیفری و کیفری تبعی و تکمیلی برای مرتکبان

تشدید مجازات در برخی اوضاع و احوال خام نظیر بروز حوادث غیر مترقبه

به رسمیت شناختن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

حمایت از بزه دیدگان در صورت بازگشت به کشور مبدا یا عدم بازگشت

معافیت بزه دیدگان از مجازات

حمایت از بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی

کار اجباری زندانیان

ماهیت کار زندانیان

کار در زندان به عنوان محکومیت در دادگاه صالح

شرایط کار زندانیان در زندان

ایجاد مراکز اشتغال به کار برای زندانیان

نوع و کیفیت کار زندانیان

درآمد حاصل از کار زندانی و نحوه تفیم آن

نحوه جبران خسارت ناشی از حوادث کار در زندان

هدفهای اشتغال به کار زندانیان

استقرار نظم در محیط زندان

جنبه های اصلاحی و تربیتی

جنبه های اقتصادی کار زندانیان

کار زندانیان از قانون تا واقعیت

کارگران خانگی

بررسی وضعیت کار خانگی

خاستگاه اجتماعی کارگران خانگی

وضعیت کارگران خانگی در ایران

شرایط کار خانگی

نقش کار خانگی و حمایت از کارگران خانگی

دلایل گسترش کار خانگی

نقش کارگران خانگی در توسعه اقتصادی و اجتماعی

راه های حمایت از کارگران خانگی

کار اجباری به علت بدهی

فصل سوم: استثنائات کار اجباری

تحميل كار اجباری به موجب مجازات با تصمیم قضایی

کار اجباری در کارگاههای زندان

شرایط اجباری تلقی نشدن کار در زندان

کار زندانیان در زندان های خصوصی

انجام خدمات عمومی و عام المنفعه

خدمات عمومی و عام المنفعه در قانون مجازات جديد

شرط من و رضایت محکوم به اجبار به خدمات عمومی

شرایط و الزامات خدمات عمومی و عام المنفعه

استثنائات عام کار اجباری

خدمت وظیفه ی عمومی ( نظام وظیفه)

الزام قانونی انجام خدمت سربازی

دستمزد سربازان

کار اجباری در موارد اضطراری

اصطلاح اضطرار

تعليق منع کار اجباری در حالت اضطرار

شرایط تحقق اضطرار یا خطر عمومی

فصل چهارم: ضمانت اجراهای اصل منع کار اجباری

ضمانت اجراهای حقوق داخلی

جرایم و مجازات های مذکور در قانون کار

ماده ۱۷۲ قانون کار

عصر قانونی

عنصر مادی

شروع به جرم

همکاری در ارتکاب جرم

عنصر رو انی

۹مجازات جرم بهره کشی

آئین دادرسی جرم بهره کشی

جرایم و مجازات های موضوع ماده ۱۷۳ قانون کار

جرایم و مجازات های موضوع ماده ۱۷ قانون کار

ضمانت اجرای ماده می ۱۷۶ قانون کار

ماده ۱۷۸ قانون کار

ضمانت اجراهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق انسان

مجازات مقرر در ماده 3 و 4 قانون مبارزه با قاچاق انسان

به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

عدم اعمال تخفیفات قانونی برای مرتکبان قاچاق

ترس از مجازات علت عدم بازگشت بزه دیدگان

ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

تدابیر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه کار اجباری کودکان

ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در زمینه کار اجباری

ماده واحده تصویب کنوانسیون ممنوعیت واقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار

ضمانت اجراهای مقرر در استاد بین المللی

اعلام کشور متخلف

شکایت از کشور متخلف

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

نتیجه گیری

یافته های پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

پیشنهاد های کاربردی

حمایت از کارگران خانگی

تدابیر برای پیشگیری از کار کودکان

پیشنهادات برای جلوگیری از قاچاق انسان

راهکار های پیشگیری از کار اجباری زندانیان

خدمات عمومی و عام المنفعه

پیشنهادهای پژوهشی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

 

۱ - ۱-مقدمه

انسان به حکم داشتن طبع اجتماعی، از همان بدو خلقت، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است. اما از نخستین روزهای خلقت انسان، آزادی کار و منع اجبار افراد به کاری معین جزء اصول اولیه حقوق اجتماعی افراد بوده است. فلذا محق بودن افراد برای شناخت حقوق اولیه خود امری اجتناب ناپذیر می نماید. هرگونه حمله به کرامت و ارزش ابناء بشر در منشور سازمان ملل متحد و دیگر اسناد حقوق بشری منع گردیده است. بنابراین هیچ گونه جبر و تحمیلی بر افراد برای انجام کاری معین روا نیست. با این همه، بسیاری از اشکال معاصر کار اجباری، همانند اجبار به خدمت در برابر دین، کار اجباری کودکان و قاچاق زنان و کودکان وجود دارد که مشابه بردگی هستند و توسط جامعه بین المللی نیز محکوم شده اند. از این رو یکی از موضوعات اساسی در روابط انسانی که مورد پذیرش نظامات حقوقي مختلف نیز قرار گرفته است منع كار اجباری، خواه به صورت انفرا و شواه به صورت جمعی، از طرق گوناگون همچون اجبار، تهدید و اعمال فشارهای گوناگون است. بی مناسبت نیست که اغلب قوانین اساسی کشورهای جهان به صراحت به بیان نظر پرداخته اند و «کار اجباری » را به هر شکل ممنوع و مذموم شمرده اند. همچنین، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند بند چهار اصل 43 و بند شش اصل ۲ و اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ و اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۸ میلادی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر دو مصوب 1966 میلادی منع گردیده و به تاسی از آن، منع اجبار افراد به کار و بهر کشی از دیگری و برخورداری همه افراد از حقوق مساوی در ماده 6 قانون کار تصریح شده است، در این رابطه ماده فوق الذكر بيان داشته بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و نيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران