نسل جوان ایران

علوم انسانیروان شناسی روانشناسی عمومی

دانلود پایان نامه نیمرخ حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان دبیرستان های نابینا و عادی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
دفعات بازدید : 148
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 87
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1/142kb

قیمت فایل : 20,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 17
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

هدف پژوهش حاضر بين نيمرخ حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان دبیرستان های نابینا و عادی است. این پژوهش از نوع توصیفی - على مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان نابینا و عادی دوره متوسطه شهر شیراز در سال ۱۳۹۶ - ۱۳۹۰ می باشد حجم نمونه این پژوهش ۱۰۰ نفر می باشد که از این تعداد ۵۰ نفر دانش آموز نابینا و ۵۰ نفر دانش آموز که بر اساس متغير - های حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، دوستان و از سوی دیگران فرد با گروه ناباهشا شدند می باشند و روش نمونه گیری در دسترس بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زینت بود. نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد دانش آموزان نابینا تنبت به دانش آموزان عادی مقدمه : بسیاری از دانش آموزان که به علت نقص بینایی قادر به استفاده از شب درس معمولی مدارس ن ند و از نظر آموزشی نابینا محسوب می گردند. البته برای افراد نیمه بینا با توانایی های مختلف از نظر حداکثر بهره مندی از بینایی و برای افراد نابینا در زمینه ی بهره مندی از برنامه های آموزش و پرورش روش ها و وسایل خاص از قبیل چاپ کتب با خط درشت با بریل و ... به عبارت دیگر از نظر آموزش کودک و دانش آموزی نابینا و نیمه بينا محسوب می گردد که قادر به استفاده از تب و برنامه های عادی آموزش و پروش بوده لازم است برای آن وسایل و روش های ویژه ای تدارک دیده معمولا معلم در کلاسهای مخصوص دانش آموزان نابینا و نیمه بیا با سه گروه مختلف از دانش آموزان مواجه است یک دسته از دانش آموزان کسانی هستند که به هیچ وجه قادر به استفاده از حس بینایی نبوده و می بایست از طریق کلامی یعنی شنوایی و زبانی و روش های حسی یعنی حس لامسه در امر آموزش و پرورش آنها تلاش نمود. دسته دوم کسانی هستند که علی رغم آن که دچار نقص بینایی مستند علل اصول می توانند تا حدودی از طریق حس بینایی بیاموزند و دسته سوم دانش آموزانی هستند که می بایست از طریق و روش - های مختلف بینایی، شنوایی و لامه به آموزش و پرورش آنان پرداخت. بنابر این مشد اولشرین تعریف نابینایی که مورد پذیرش و توافق تقریبا همه ی محافل علمی و سازمان های مختلف ذی ربط نابینا کسی است که دید و بینایی او علی رغم برخورداری از امکانات چشم پزشکی مانند عینک و نیز در یک چشم با دو چشم یا کمتر باشد به عبارت دیگر آنچه را که با چشم عادی می توان در ۲۰۰ متری ببینید (میلانی فر،۱۳۹۰). مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران می نگرد. نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادرک شده بر این امر اذعان دارند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی شوند، به بیان دیگر روابط منبع حمایت اجتماعی نیستند مگر آنکه فرد آن ها را به عنوان منبعی در دسترس با مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کنند. این موضوع نیز پذیرفته شده که حمایت اجتماعی ادراک شده یعنی منابع فراهم شده توسط دیگران، احساس ارزشمند بودن به فرد می دهد و اینکه بخشی از یک شبکه اجتماعی است کهاز حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی دیگران بیشتری برخوردارند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش تعریف نابینایی

علل نقصی بینایی

عوامل موثر در چگونگی توانایی و سازگاری

چگونگی وقوع نابینایی

عوامل و چگونگی عارضه نابینایی

نارسایی بصری و میزان او از چگونگی و بهره مندی باقیمانده ی بینایی

حضور دانش آموزان نیمه بینا در کلاس های عادی و توجه معلمان به آن ها

نابینا و مشکلات خانواده ها

خصوصیات روانی و واکنش های خانواده کودکان نابینا واکنش های شایع والدين

حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی ادراک شده

انواع حمایت اجتماعی

مزایای حمایت

تأثير حمایت اجتماعی بر امنیت اجتماعی

وضعیت حمایت های اجتماعی در ایران

حمایت اجتماعی از رویکرد های مختلف

عوامل مؤثر بر حمایت اجتماعی

پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش اجرای پژوهش روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزارهای پژوهش

روش اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها (بافته ها)

یافته های توصیفی

یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش

فصل پنجم: خلاصه بحث و نتیجه گیری

تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

منابع فارسی

منابع انگلیسی

ضمائم و پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

مقدمه :

بسیاری از دانش آموزان که به علت نقص بینایی قادر به استفاده از شب درس معمولی مدارس ن ند و از نظر آموزشی نابینا محسوب می­گردند. البته برای افراد نیمه بینا با توانایی های مختلف از نظر حداکثر بهره مندی از بینایی و برای افراد نابینا در زمینه ی بهره مندی از برنامه های آموزش و پرورش روش ها و وسایل خاص از قبیل چاپ کتب با خط درشت با بریل و ... به عبارت دیگر از نظر آموزش کودک و دانش آموزی نابینا و نیمه بينا محسوب می گردد که قادر به استفاده از تب و برنامه های عادی آموزش و پروش بوده لازم است برای آن وسایل و روش های ویژه ای تدارک دیده معمولا معلم در کلاسهای مخصوص دانش آموزان نابینا و نیمه بیا با سه گروه مختلف از دانش آموزان مواجه است یک دسته از دانش آموزان کسانی هستند که به هیچ وجه قادر به استفاده از حس بینایی نبوده و می بایست از طریق کلامی یعنی شنوایی و زبانی و روش های حسی یعنی حس لامسه در امر آموزش و پرورش آنها تلاش نمود. دسته دوم کسانی هستند که علی رغم آن که دچار نقص بینایی مستند علل اصول می توانند تا حدودی از طریق حس بینایی بیاموزند و دسته سوم دانش آموزانی هستند که می بایست از طریق و روش - های مختلف بینایی، شنوایی و لامه به آموزش و پرورش آنان پرداخت. بنابر این مشد اولشرین تعریف نابینایی که مورد پذیرش و توافق تقریبا همه ی محافل علمی و سازمان های مختلف ذی ربط نابینا کسی است که دید و بینایی او علی رغم برخورداری از امکانات چشم پزشکی مانند عینک و نیز در یک چشم با دو چشم یا کمتر باشد به عبارت دیگر آنچه را که با چشم عادی می توان در ۲۰۰ متری ببینید (میلانی فر،۱۳۹۰). مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران می نگرد. نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادرک شده بر این امر اذعان دارند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد حمایت اجتماعی محسوب نمی شوند، به بیان دیگر روابط منبع حمایت اجتماعی نیستند مگر آنکه فرد آن ها را به عنوان منبعی در دسترس با مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کنند. این موضوع نیز پذیرفته شده که حمایت اجتماعی ادراک شده یعنی منابع فراهم شده توسط دیگران، احساس ارزشمند بودن به فرد می دهد و اینکه بخشی از یک شبکه اجتماعی است که فرصت هایی را برای ارتباط

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران