نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

مسئولیت مدنی مشاورین املاک

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۲ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 248
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 70
فرمت فایل : word
حجم فایل : 32kb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 24
امتیاز منفی : 1

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

مشاورین املاک تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاک به عنوان امین مردم نقش به سزایی در فرایند خرید و فروش و اجاره مسکن با تسهیل وقوع معامله از طریق واسطه گری و دلالی میان خریدار و فروشنده در کشور ایفاء می‌کنند. مشاورین برای دریافت پروانه تخصصی جهت تصدی به این شغل، ملزم به داشتن شرایطی که در قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی برای مشاوران املاک مصوب ۸۴ قید شده است، می‌باشند. به دلیل حرفه‌ای بودن شغل مشاوره املاک، چنانچه مشاورین در هنگام تنظیم قرارداد الزامات قانونی و ضوابط مربوط به معاملات را رعایت ننمایند و از این بابت خسارتی به اشخاص وارد گردد، با در نظر گرفتن قواعد مسئولیت مدنی از قبیل اتلاف، تسبیب، تقصیر، غرور، لاضرر و ضمان يد مسئول جبران خسارت مادی یا معنوی به آمر، اشخاص ثالث یا اتحادیه مشاوران املاک می‌باشند که مهم‌ترین مصادیق مسئولیت آنان تصدی به این شغل بدون توانایی و صلاحیت فنی، اتلاف و کوتاهی در حفاظت از اشیاء و اسناد سپرده شده به آنان، تأخیر در انجام معاملات, عدم رعایت تکالیف قانونی مانند احراز هویت و عدم تنظیم قرارداد در اوراق مخصوص می باشد.

مقدمه. 1

الف: بیان مسئله و ضرورت تحقیق. 1

ب: سؤالات اصلی تحقیق. 2

ج: فرضیه‌ها2

ر:روش تحقیق. 3

و: اهداف تحقیق. 3

بندنخست :نظریهتقصیر. 4

بنددوم :نظریهخطر. 6

بندسوم :نظریهمختلط. 7

بندچهارم :نظریهتضمینحق. 9

بندپنجم :ارزشیابینظرات.. 10

گفتاردوم :مبانیفقهیمسئولیتمدنیمشاوریناملاك. 11

بندنخست :قاعدهلاضرر. 12

بند دوم: قاعده اتلاف.. 14

بندسوم: قاعدهتسبیب.. 15

بندچهارم:ضمانید16

بندپنجم: قاعدهغرور. 17

گفتارسوم: منابعمسئولیتمدنیمشاوریناملاک درحقوقایران. 19

بندنخست: منابعمسئولیتقرارداديمشاوریناملاكدرقوانین. 20

بنددوم: منابعمسئولیتقهريمشاوریناملاكدرقوانین. 20

مبحثدوم :ارکانمسئولیتمدنیمشاوریناملاك. 24

گفتارنخست :خسارتواقسامآن. 24

بندنخست :خسارت.. 24

بنددوم :اقسامضرر. 25

ب- ضررمعنوي:27

بندسوم :شرایطضررقابلجبران. 28

الف-مسلمبودنضرر. 28

ب- مستقیمبودنضرر. 29

ج -عدمجبرانضرردرگذشته. 29

گفتاردوم: فعلزیانبار. 30

بندنخست: نامشروعبودنفعل. 30

بنددوم :تقصیرشغلی. 31

گفتارسوم :رابطه‌يسببیت.. 32

بندنخست: اثباترابطه. 33

بنددوم :اجتماعاسبابدرمسئولیتمدنیمشاوراملاك. 34

الف: نظریهبرابرياسباب.. 34

ب: نظریهسببنزدیکیاآخرینسبب.. 35

ج :نظریهسببمقدم35

د :نظریهسببمتعارفواصلی. 35

ه :نظریهتشخیصمیزانتأثیرهریکازاسباب.. 36

فصل سوم:37

مصادیق تقصیر و مسئولیت مدنی مشاورین املاک، مراجع و آیین رسیدگی به تخلفات آنان. 37

مبحثنخست :مصادیقتقصیرومسئولیتمدنیمشاوریناملاك. 37

گفتارنخست:مسئولیتمشاوریناملاكناشیازعدمرعایتشرایطقانونی. 37

بندنخست: مسئولیتمدنیناشیازنداشتنپروانه. 38

بنددوم :مسئولیتمدنیناشیازفقدانتواناییوصلاحیتفنی. 40

بندچهارم :‌مسئولیتمشاوریندرتعیینقیمتوارزشگذارياملاكبرخلافوظایفمقرر قانونی. 42

بندپنجم:‌ مسئولیتمدنیمشاوریناملاكدرصورتعدماستفادهازمعتمدبرايافرادکور،کر گنگوبیسواددرهنگامتنظیمقرارداد42

بندششم :‌مسئولیتمدنیمشاوریناملاكبهجهتقصوردردرجمندرجاتقرارداد43

گفتاردوم: مسئولیتناشیازنقضتعهداتوافعالزیانبارمشاوریناملاك. 46

بندنخست :مسئولیتمدنیناشیازنقضتعهدبهصداقتوراستگویی. 46

بنددوم :‌مسئولیتمدنیمشاوراملاكدرصورتقصوردراحرازهویتمتعاملین. 48

بندسوم :مسئولیتمشاوریندرصورتاتلافوگمشدنوکوتاهیدرحفاظتازاشیاءواسناد سپردهشدهبهآنان. 50

بندچهارم :‌مسئولیتمدنیمشاوریناملاكبهجهتتأخیردرانجاممعاملات.. 51

بندپنجم :مسئولیتمدنیمشاوریناملاكبهجهتقصورآموزشعواملوکارکنانخود53

بندششم :مسئولیتمدنیمشاوریناملاكدرموردخساراتمعنويبهافرادواتحادیه. 55

مبحثدوم: نظارتبرعملکردونحوه رسیدگیبهتخلفاتمشاوریناملاك. 56

گفتارنخست: مراجعحلاختلافتخصصیمشاوریناملاك. 56

بندنخست :‌کمیسیون‌های موجوددراتحادیهمشاوریناملاك. 57

الف- کمیسیونرسیدگیبهشکایات.. 58

ب- کمیسیونحلاختلاف.. 59

ج- کمیسیونبازرسیواحدهايصنفی (اتحادیه)59

بنددوم:کمیسیونبازرسیمجمعامورصنفی(بازرسیاصناف)60

بندسوم:واحدبازرسیونظارتادارهصنعت، معدنوتجارت.. 61

بندچهارم:کمیسیوننظارت.. 62

بندپنجم:سازمانثبتاسنادواملاكکشور. 65

گفتاردوم:مراجععمومی(قضایی) رسیدگیبهتخلفاتمشاوریناملاك. 66

بندنخست :حلاختلافازطریقداوریاحکم66

بنددوم :شوراهايحلاختلاف.. 67

بندسوم:مراجعدادگستري.. 67

نتیجه‌گیري :68

پیشنهادها :69

منابع و ماخذ71

قرآن مجید71

الف- منابع فارسی. 71

1) کتب/ جزوات.. 71

الف: بیان مسئله و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه امروزه یکی از اساسی ترین نیازها و در واقع مهم ترین دغدغه شهروندان، تهیه مسکن اعم از خرید، رهن یا اجاره می باشد و چون این مهم نوعا از طریق مراجعه به آژانس‌های مسکن میسر می‌شود لذا از جمله حرفه های مورد نیاز جامعه مشاوره در خصوص املاک می باشد که ورود افراد به این شغل نیازمند مهارت‌های خاص و ویژه‌ای می‌باشد.

بازار مشاورین املاک گرفتار فراز و نشیب‌های سخت و بی‌رحمانه‌ای است. آژانس‌های مسکن‌، معمولا به عنوان عنصری که عامل افزایش قیمت املاک بوده‌اند، مورد حمله برخی از صاحب منصبان و مقامات دولتی از گذشته تا به حال قرار دارند و بر همین اساس است که سازمان‌های دولتی روز بهروز سعی در ایجاد محدودیت برای این صنف دارند.

مردم نیز نظرات متفاوتی راجع به آژانس‌های مسکن دارند که به عنوان نظر جمعی و حس حاکم بر

جامعه مثبت نمی‌باشد، ولی اگر از تک تک آن‌ها راجع به اهمیت وجودی آژانس‌ها پرسیده شود، نود

درصدشان نظر مثبت دارند.

مجتمع‌ها‌ي قضایی نیز گرفتار نوعی برخورد دوگانه در رابطه با پدیده آژانس های مسکن هستند. برخی از آن‌ها برای قراردادهای تنظیمی توسط آژانس ها اعتبار و ارزشی قائل نیستند و برخی دیگر آن را سند عادی به عنوان پلی برای اخذ سند رسمی به شمار می‌آورند. معمولا افرادی که در این صنف کار می‌کنند، هرگز آن را به عنوان یک شغل و کار جدید نگرفته‌اند.

زیرا برای این شغل استاندارد خاصی وجود ندارد و از متولی خاصی برخوردار نیست، دسته بندی اطلاعات نیز بسیار سنتی است و مشتریان اختصاصی‌اند، منطقه فعالیت بسیار محدود و گاهی بیش از یک یا دو خیابان عدول نمی کند.

تقریبا نیمی از پرونده‌های حقوقی و کیفری بر اثر معاملات املاک با تنظیم قراردادهای مغشوش و تحميل هزینه‌ها يمالی و معنوی و روحی و روانی به مردم و فرصت سوزی‌های بسیار همراه است که لازم است بادقت حدود مسئولیت و تکالیف مشاورین املاک مشخص گردد و با آموزش و آگاه ساختن آنان به وظایف صنفی خود، جایگاه واقعی این صنف در جامعه در راستای ایجاد جاذبه‌های سرمایه گذاری، امنیت بخشی به معاملات و شفافیت قیمت‌ها، کارآفرینی، کاهش حجم پرونده های قضایی و ثبتی و دو باره احیاء شود و مشتریان با دیدی از سر احترام و اعتماد به این صنف رجوع نمایند نه از سر ناچاری.

ب: سؤالات اصلی تحقیق

سؤالات اساسی ای که در ارتباط با بررسی تحلیلی مسئولیت مدنی مشاورین املاک مطرح می باشند

عبارتند از:

1- مبنای مسئولیت مدنی مشاورین املاک چیست؟ ۲- مصادیق تقصیر مشاورین املاک کدامند؟

٣- قلمرو و دامنه مسئولیت مدنی مشاورین املاک تا کجاست؟

ج: فرضیه‌ها

اسم بنای مسئولیت مدنی مشاورین املاک،همان قاعده عام مسئولیت مدنی (ماده یک مسئولیت مدنی) و اسباب فقهی مسئولیت مدنی یعنی (اتلاف، غصب، تسبیب و استیفاء) و سایر عمومات قانونی موجود در قانون با جمع ارکان سه گانه مسئولیت مدنی «ضرر و زیان وارده فعل یا ترک فعل زیان بار و احراز رابطه سببیت بین خسارت وارده با فعل یا ترک فعل زیانبار » می باشد.

۲-مصادیق تقصیر و مسئولیت مدنی مشاورین املاک از تنوع و پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و مهم ترین مصادیق آن ارائه مشاوره بدون داشتن صلاحیت فنی، تأخیر در انجام معاملات، نقض تعهد به صداقت و راستگویی، عدم رعایت نظامات شغلی و ... می باشد.

۳- مشاور املاک به غیر از جبران خسارت مادی،در صورتی که به حقوق غیر مالی و معنوی افراد و اتحادیه مربوطه به جهت اینکه دارای سرمایه معنوی افراد تشکیل دهنده آن است، زیانی وارد کند ، مسئول جبران آن می باشد.

د: پیشینه تحقیقبا توجه به جدید بودن مباحث مسئولیت مدنی حرفه ای در چند ساله اخیر، مباحث ارزنده ای از این موضوع تحت عنوان مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، پزشک، پلیس،دلال و... به همت محققان پرتلاش کشورمان به رشته تحریر در آمده است امادر خصوص این صنف و مسئولیت های متعدد آنان پژوهشی که به صورت بنیادین و زیربنایی اساس این صنف را با همه ی زیر بمو بصورت عمیق با تحلیل عملکرد حقیقی و واقعی مشاورین املاک بیان کند، هنوز تدوین نگردیده است.

ر:روش تحقیق

این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای همچونكتب و مقالات و مراجعه به سایت های اینترنتی و از طریق جمع آوری مطالب به شیوه فیش برداری و مطالعه و دسته بندی آنها و تنظیم پرسش نامه و رویارویی و مصاحبه با تعدادی از شاغلین و مشاورین املاک و معتمدین و افراد با تجربه این صنف استفاده شده و همچنین حضور در اتحادیه مربوطه و مراجع بازرسی و نظارت صنف مشاوران املاک. منابع مذکور به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مورد استفاده و بهرهبرداری واقع گردیده است .

و: اهداف تحقیق

این نگارش بر آن است که با طرح موضوع مسئولیت مدنی مشاورین املاک ابتدا به تبيين شرح وظایف و ماهیت و شرایط تصدی این شغل از دیدگاه قانون و عرف پرداخته و در گام بعدی مبانی مسئولیت های متعدد مربوط را یادآور شده، به ذکر انواع و اقسام مسئولیت‌های مدنی این حرفه همت گمارده و ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی و چگونگی استقرار این مسئولیت‌ها و مصادیق آن و همچنین بررسی قوانین و بخش نامه هایی که در این خصوص تدوین یافته است و یافتن منابع قانونی و تطبیق نظریات ارائه شده در باب مسئولیت مدنی(به طور کلی با مسئولیت مدنی مشاورین املاک(به طور خاص) در جهت تسهیل در جبران خسارات ناشی از افعال زیان بار صاحبان این شغل مؤثر بیافتد. همچنین هدف از نگارش این پایان نامه، تلنگری است به مشاورین املاک که متأسفانه بیش‌ترین رنج را از بابت فقدان مدیریت اصولی و علمی، فقدان نظم و مقررات منسجم و مدون که بتوانند وظیفه صنفی خود را به نحو شایسته انجام دهند و کاری مؤثر برای احیاء پرستیژ و اعتبار اجتماعی صنف خود انجام دهند تا بتوانند نقشی اساسی و مؤثر در امنیت بخشی به معاملات ، اشتغال زایی و کارآفرینی ایفاء نمایند و مسئولیتی بیشتر از دلالی صرف را به عهده گیرند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران