نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ

ارسال کننده : جناب آقای کیوان شاهسون
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : kayvan.shahsavan[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۱ تیر ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1620
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 12
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 220کیلوبایت

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف: اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .ﻣﻄﺎﻟ اﻳﻦ ﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺰوﻳﻦ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺮزﺑﺮگ اﻧﺠﺎم . روش ﺑﺮرﺳﻲ :ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ – ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲﺑﻮد . 110 ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ اي اﻧﺘﺨﺎب .ﮔ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد اي ﺑﻮد ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻣﻘﻴﺎس ﭘﻨﺞ درﺟﻪ اي ﻟﻴﻜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : ﻣﻴ 4/39 ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ، 4/38 ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 5 از ﻧﻤﺮه در زﻣﺮه 4/38 ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 4/38 ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدن ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ، از ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 5 ﻧﻤﺮه 70/8 . در زﻣﺮه ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار درﺻﺪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن دو ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد و اﻣﻨﻴﺖ ﺷ ﻣﻲ ﻐﻠﻲ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻛﺎر و اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﻳ ﻣﻲ ﮕﺮي ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ

چکیده

 مقدمه

.

.

.

 

اﻣﺮوزه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن د ر ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر آﻧﺎن و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ .(1) ﺑﺎﺷﺪ از دﻳﺮ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎز ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ درك ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن .(2) ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﻣﺪﻳﺮان در ﻫﺮ ﺳﻄ ﺑ ﺤﻲ ﻛﻪ ـ ﻣﻲ ﻪ اداره اﻣﻮر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﻮد میپردازند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران