نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیتکنولوژی آموزشی

دانلود مقاله اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی در بهبود مهارتهای حل مساله ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۵ فروردین ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 4723
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 90
فرمت فایل : word,pdf
حجم فایل : 1.021mb

قیمت فایل : 25,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 17
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه ضرورت آموزش[1] یک امر طبیعی درآمده است. که باعث شده تا پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی قرار بگیرد. برهمین اساس، اکثر سازمانها دوره های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت است لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی بسیار بااهمیت است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی در بهبود مهارتهای حل مساله ریاضی دانش پایه اول ابتدایی طراحی شده است. به همین منظور، 40 دانش‌آموز دختر دبستانی را به صورت نمونه‌گیری هدف‌دار انتخاب کرده و در دو گروه آزمایش جایگزین شدند پس از اجرای برنامه آموزشی، مجدداً هر دو آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید. فرضیه‌های این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس[2]، مورد بررسی قرار گرفتند. که نتایج حاصل، نشان داد که اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی در بهبود مهارتهای حل مساله ریاضی دانش پایه اول ابتدایی ، در گروه آزمایشی به طور معناداری موثر بوده است.

[1] .Education Needed

[2] .Analysisof covariance

فهرست مطالب

فصل یک کلیات پژوهش

1-1. مقدمه 1

2-1. بیان مسئله 3

4-1.اهداف پژوهش 5

1-4-1. هدف کلی 5

2-4-1. اهداف اختصاصی 5

3-4-1. اهداف کاربردی 6

5-1. سوال و فرضیه پژوهش 6

1-5-1. سوال اصلی 6

2-5-1. فرضیه های پژوهش 6

6-1. روش 6

7-1. تعریف مفهومی متغیر ها 7

8-1. تعریف عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم (مروری بر ادبیات وپیشینه تحقیق)

1-2. مقدمه 14

2-2.راهبرهای شناختی 16

1-2-2. تاریخچه 16

2-2-2.تعریف، راهبرد یا استراتژی 19

3-2. انواع روشهای شناختی و مقایسه آنها 23

1-3-2. راهبردهاي شناختي 24

2-3-2. راهبرد‌هاي تكرار يا مرور 26

4-2. روش‌ها و راهكارهاي راهبردهاي تكرار 26

5-2. راهبرد بسط و گسترش معنايي 31

1-5-2. روش‌ها و تاكتيك‌هاي راهبرد گسترش معنايي ويژه تكاليف پيچيده 37

6-2. راهبرد سازمان‌دهي 39

1-6-2.توجه به ويژگي‌هاي رشد كودكان دوره ابتدايي 40

7-2. روش‌ها و تاكتيك‌هاي بسط و گسترش معنايي 41

1-7-2. استفاده از واسطه‌ها 43

2-7-2. تصويرسازي ذهني 43

3-7-2. روش مكان‌ها 43

4-7-2- روش سرواژه‌ها 43

5-7-2. روش كلمة كليد 43

8-2. پيشينه عملي تحقيق 47

1-8-2. پژوهش‌هاي خارجي 48

فصل سوم(روش انجام پژوهش )

1-3. مقدمه 53

2-3. نوع مطالعه 54

3-3. نمونه آماري و روش نمونه گیری 55

4-3. روش تحقيق 55

5-3. روش اجرا 55

6-3. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 56

7-3. ملاحظات اخلاقی 56

فصل چهارم(توصیف دادها و تحلیل آماری)

1-4. مقدمه 57

2-4.توصیف داده ها 57

3-4. ارائه یافته ها در چهار چوب سوال و فرضیه پژوهش 60

1-3-4. سوال پژوهش 61

2-3-4. فرضیه پژوهش 61

1-2-3-4. آزمون فرضيه دوم 61

2-2-3-4. آزمون فرضيه اول 62

2-2-3-4. آزمون فرضيه سوم 63

4-2-3-4. آزمون فرضيه چهارم 64

3-3-4. آزمون سؤال تحقيق 65

فصل پنجم (نتیجه گیری)

1-5. مقدمه 68

2-5. بحث و تفسیر نتایج پژوهش 68

1-2-5. فرضيه اول 68

2-2-5. فرضيه دوم 71

3-2-5. فرضيه سوم 74

4-2-5. فرضيه چهارم 75

3-5. نتيجه گیری 75

4-5. محدوديت‌هاي محقق 76

5-5. پيشنهادات 76

1-5-5. پيشنهادات برخاسته از تحقيق 76

6-5. پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي بعدي 78

منابع 79

فهرست منابع انگليسي 82

 

 

فهرست جداول

جدول (1-2)راهبردهای یادگیری 26

جدول شماره (2-2) تاكتيكهاي راهبرد بسط و گسترش معنايي 49

جدول (4-1) فراواني و درصد دانش‌آموزان براساس جنسيت و محل سكونت 60

جدول (2-4) ميانگين و انحراف معيار راهبردهاي شناختي و راهبردهاي فراشناختي براساس محل سكونت

60

جدول (4-4) آزمون همبستگي پيرسون براي مقايسه راهبردهاي فراشناختي با معدل 63

جدول (4-5) آزمون همبستگي پيرسون براي مقايسه راهبردهاي شناختي با معدل 63

جدول 4-6 آزمون t براي مقايسه معدل دانش آموزاني كه از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بصورت توأم استفاده مي‌كند با ساير دانش‌آموزان 64

جدول (4-7) آزمون t براي مقايسه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر

65

جدول (4-8) آزمون t براي مقايسه راهبردهاي شناختي و فراشناختي دانش آموزان شهري و روستايي

66

. مقدمه

مفهوم اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی در بهبود مهارتهای حل مساله ریاضی دانش پایه اول ابتدایی با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهمترین هدف معلم باشد. بازدهی کار یک معلم نیز باید ازطریق صادره های معلمیت سنجیده شود نه میزان وارده ها یعنی موفقیتهای کاری او، نه مجموعه کارهایی که به وی محول می شود یا در روز انجام می دهد. اثربخشی چیزی است که از راه اعمال صحیح معلمیت به دست می آورد و انجام می دهد. اثربخشی چیزی است که معلم از راه اعمال صحیح معلمیت به دست می آورد و به صورت بازده کار ارائه می کند. تعریف اثربخشی عبارت است از میزان موفقیت معلم در زمینه بازدهی و نتایج کاری است که به او محول شده است.

درمورد مفهوم اثربخشی آموزش تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد زیرا فرایند دستیابی به آن، کار دشواری است. ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی اینکه تاحدودی تعیین کنیم آموزشهای انجام شده تاچه حد به ایجاد مهارتهای موردنیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی منجر شده است. ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی

تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی، تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در اثر آموزشهای اجراشده، تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی، تعیین میزان درست انجام دادن کار که موردنظر آموزش بوده است، تعیین میزان تواناییهای ایجادشده در اثر آموزشها برای دستیابی به هدفها.

باتوجه به مباحث بالا باید گفت که اثربخشی آموزش ازطریق بررسی کارایی درون و برونی نظام آموزش سازمانی تعیین می گردد. یعنی اگر بتوانیم کارایی درونی و برونی سیستم آموزش سازمانها را اصلاح کنیم تقریبا اثربخشی آموزش تضمین می شود (سلطانی، 1369).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران