نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیتکنولوژی آموزشی

هنجار یابی آزمون افسردگی کودکان ماریا***** برای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان پیشوا93-92

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۴ فروردین ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 4400
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 129
فرمت فایل : pdf,word
حجم فایل : 1.212mb

قیمت فایل : 28,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 22
امتیاز منفی : 1

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

هنجاريابي پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي كليه دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي منطقه 15 تهران در سال تحصيلي 93-92 انجام شد.جامعه آماري در اين پژوهش كليه دانش آموزان راهنمايي منطقه 15 تهران در سال تحصيلي 92-91كه در مجموع حدود 10035 دانش آموز بود و از اين تعداد 5112 نفر پسر و 4923 دانش آموز دختر كه در سطح 35 مدرسه دخترانه و پسرانه توزيع شده اند.

گروه نمونه 500 نفر از دانش آموزان راهنمايي مي‌باشند كه در پايه‌هاي اول و دوم و سوم راهنمايي تحصيل مي‌كنندابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از : پرسشنامه افسردگي كودكان ماريا كواس پرسشنامه افسردگي بك در آزمون اول پرسشنامه آيا آزمون افسردگي ماريا كواس از پايايي لازم براي اجرا در جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟در اين پژوهش پايايي آزمون از روش دو نيمه كردن آزمون 59 / 0 بدست آمد. چون همبستگي بين دو نيمه آزمون، همبستگي بالايي است با اطمينان مي‌توان از پايا بودن آزمون براي جامعه مرجع آن را اجرا و در اين جامعه به كار برد. و اين خود مبين ثبات و اعتبار آزمون در امور تشخيصي براي جامعه مرجع مي‌باشد. آيا آزمون افسردگي ماريا كواس از روايي لازم براي اجرا جامعه مرجع مورد نظر برخوردار مي‌باشد ؟ در اين پژوهش روايي آزمون از روش روايي ملاكي 52 / 0 بدست آمد چون هبستگي بين آزمون مارياكواس و آزمون ملاك ( بك ) از همبستگي بسيار بالايي برخوردار است با اطمينان مي‌توان از روايي آزمون ماريا كواس براي جامعه مرجع آنرا اجرا و مورد استفاده قرار داد و اين خود مبين مناسب و روايي آزمون در امور تشخيص براي جامعه مرجع مي‌باشد.

فهرست مطالب صفحه

فصل اول

1-1. مقدمـه 2

2-1. بيـان مسئله و سـؤالات پـژوهش 3

3-1. اهميـت و ضـرورت پـژوهش 4

4-1. اهداف کلی پژوهش 6

1-4-1. اهداف کلی 6

2-4-1. اهداف اختصاصی 7

3-4-1. اهداف فرعی 7

5-1. سوال و فرضيـه هـای پژوهش 7

1-5-1 فرضیه های تحقیق 7

6-1. متغیرها 8

7-1. تعریف مفهومی متغیر ها 8

8-1. تعریف عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم

1-2. مقدمه: 12

بخش اول
2-2. سلامت روانی 13

1-2-2. تاريخچه اختلالات رواني 13

1-1-2-2. تاريخچهٔ بهداشت روانى در ايران 17

2-2-2. تعريف سلامت روان 18

3-2. اختلالات رواني و تعريف آن 20

1-3-2. لوينسون و همكاران سلامت روان 22

2-3-2. كارل مننجر 22

4-2. اختلالات خلقي و تعريف آن 22

1-4-2. تاريخچه بررسي اختلالات خلقي 24

5-2. تقسیم بندی بهداشت روانی 24

1- 5-2. تحقيقات انجمن ملي بهداشت رواني 26

6-2. اختلالات افسردگي 27

1-6-2. اختلالات دو قطبي 27

2-6-2.اختلال افسردگي و تعريف آن 28

3-6-2. نظريه‌هاي روان شناختي در مورد افسردگي 30

1-3-6-2. نظريه زيست شناختي 30

2-3-6-2. نظريه روان پويايي 31

4-3-6-2. نظريه يادگيري 32

5-3-6-2. نظريه شناختي 34

بخش دوم :

7-2. دیدگاه های روانشناسی 35

1-7-2. ديدگاه روانپزشكي 35

2-7-2. ديدگاه هاي روان تحليلي 36

3-7-2 ديدگاه رفتار گرايي 39

4-7-2. ديدگاه کودکان گرايي 40

5-7-2. ديدگاه هستي گرايي 43

6-7-2. ديدگاه شناختي 44

7-7-2. ديدگاه بوم شناسي 45

8-2. علايم و نشانه‌هاي اختلال افسردگي 48

1-8-2. سبب شناسي اختلال افسردگي 49

2-8-2.انواع افسردگي 51

3-8-2.اختلال افسردگي و سن 52

4-3-2. اختلال افسرگي و جنس 53

5-8-2. روشهاي تشخيص و ارزيابي افسردگي در كودكان 54

6-8-2. انواع آزمونهاي ارزيابي افسردگي 56

7-8-2. آزمون و تعريف آن 58

1-7-8-2.ويژگيهاي آزمونهاي رواني 61

2-7-8-2. حساسيت يا ظرافت تشخيص 71

3-7-8-2.ويژگيهاي فرعي 72

4-7-8-2.مفهوم نرم يا هنجار و تعريف آن 72

8-8-2.انواع نرم يا هنجار 73

9-2.پیشینه تحقیق 77

1-9-2. تحقیقات خارجی 77

2-9-2.پژوهشهاي داخلي 78

فصل سوم

1-3. مقدمه 80

2-3. نوع مطالعه 80

3-3. نوع پژوهش 81

4-3. جامعه آماري و روش نمونه گیری 81

5-3. ابزار جمع آوری اطلاعات 81

6-3. روش تحقيق 82

7-3. روش اجرا 82

8-3. روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات 83

9-3. ابزارهاي گرد آوري اطلاعات 84

1-9-3. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از 84

2-9-3. روايي و پايايي آزمون مارياكواس 85

3-9-3. روايي و پايائي آزمون افسردگي بك 85

4-9-3. روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش 86

10-3. ملاحظات اخلاقی 87

فصل چهارم

1-4. مقدمه 89

2-4. توصیف داده ها 89

3-4. یافته ها در چارچوب فرضیه پژوهش 91

فصل پنجم

1-5. مقدمه 102

2-5. بحث و تفسیر نتایج پژوهش 102

3-5. نتيجه گیری 109

4-5. محدوديت‌هاي محقق 111

5-5. پيشنهادات 112

6-5. پيشنهادهايي براي پژوهش‌هاي بعدي 113

فهرست منابع فارسي 114

فهرست منابع انگليسي 116

بدون شك نيروي انساني[1] از مهم ترين سرمايه‌هاي جوامع است. سرمايه اي كه امكان بهربرداري از منابع انرژي را فراهم مي‌سازد و وجود كار آمدش رفاه[2] و امنيت جامعه[3] را تامين مي‌كند. اهميت نيروي انساني تا جايي است كه منابع مادي همواره يك پله پايين تر از آن قرار مي‌گيرد اين مساله باعث توجه بيش از بيش جوامع بشري به نيروي انساني گرديده و برنامه ريزي‌هاي گسترده اي در جهت حفظ و تربيت آن انجام گرفته تا ميزان بهره وري از اين سرمايه ي ناشناخته را (البته در برخي كشورها)افزايش يابد.

حفظ و تربيت نيروي انساني علاوه بر اين كه از جهت جسماني مورد توجه است از نظر رواني بسيار مهم است. چرا كه هر گونه دگرگوني روحي، جسم را تحت تأثير قرار داده و فرد را ناكارآمد مي‌كند(گتيتر[4]، گازدا[5] و داردن[6]، 1996).

اگر چه ضرب المثل « عقل سالم در بدن سالم است » در بين مردم باب شده اما بايد اين ضرب المثل بدين گونه اصلاح گردد كه : عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم در سايه ي روح سالم است. بديهي است روح و روان ناسالم جسم را پژمرده و تنبل ساخته و قدرت كار و فعاليت را از او مي‌گيرد. كوتاه سخن اين كه تلاش‌هاي جوامع در جهت سلامت جامعه به خصوص در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه سلامت روحي و رواني افراد از اهميت بيشتري نسبت به سلامت جسماني برخوردار است. وجود اين گونه تحليل و نظريه‌ها درباره ي نيروي انساني باعث شده كه جوامع كوچك و بزرگ از خانواده تا مدرسه و از سطح ملي تا سطح جهاني همه و همه توجه بيشتري به سلامت افراد نمايند و فرد را ابتدا از نظر رواني به خوبي بشناسند آن گاه با تدابير مؤثر موانع رشد روحي او را مرتفع سازند تا در سايه روح سالم[7]،جسم سالم پرورش يابد و افراد سالم سلامت جامعه را تامين و تضمين كنند. گستره ي بيماري‌هاي روحي و رواني كه مانع رشد طبيعي و شكوفايي استعدادهاي افراد مي‌گردد، بسيار وسيع است اما در اين ميان افسردگي يكي از شايع ترين بيماري‌هاي سده ي اخير است. درباره ي افسردگي كه در تمام دوره‌هاي رشد ممكن است بروز دهد تحقيقات و مطالعات زيادي صورت گرفته و نتايج نشان مي‌دهد كه افسردگي در دوران نوجواني كه موم شخصيت فرد شكل مگيرد مهم و قابل تامل است و اگر بدان توجه نگردد باعث بروز ناهنجاري‌هاي شخصيتي و شكوفا نشدن استعدادها مي‌گردد. (ناستاسيا[8]، 1998).

 

[1] . Human Resources

[2].Welfare

[3].Socialsecurity

[4].Gtytr

[5].Gazda

[6].Darden

[7].HealthySoul

[8].Nastassia

مهدی جلالی
آقای مهدی جلالی

تست نظر توسط مظفری تست نظر توسط مظفری تست نظر توسط مظفری

۲۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۴:۱۹

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران