نسل جوان ایران

علوم انسانیحسابداری مالی

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارسال کننده : جناب آقای مهدی تاجیک
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mehdidcp[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۶ تیر ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1904
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 10
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 389kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

مالیات یکی از عوامل انگیزشی در بسیاری از تصمیمگیریهاست. تحقیقات اخیر نشان میدهند فعالیتهای
مدیریت منحصراً در جهت کاهش مالیات شرکت از طریق سیاستها ی ت قلیلدهنده مالیاتی میباشد. به منظور
بررسی این امر در این پژوهش رابطه برخی از ویژگیهای حاکمیت شرکتی همچون)نسبت هیأت مدیره موظف،
نسبت تغییرات هیأت مدیره و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره( بر سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی مورد بررسی
قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
0939 0971 ، و روش آماری مورد استفاده، مدل رگرسیون لجستیک است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است -
که نسبت هیأت مدیره موظف، نسبت تغییرات هیأت مدیره و نقش دوگانه رئیس هیأت مدیره، تأثیر معناداری بر
سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی ندارد. اما این درحالی است که وضعیت مالیاتی و نسبت بازده داراییها به
ترتیب رابطهای منفی و مثبت با سیاست تقلیلدهنده مالیاتی دارند.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران

از مهمتررین هزینره هرای شررکت ها،هزینره هرای
مالیات بر درآمد میباشد و معمولا شرکتهرا آنررا بره
عنوان هزینهای که نباید پرداخت نمایند، تلقی میکنند.
لذا سعی در کاهش این هزینره دارنرد و در شناسرایی
هزینهها و درآمدهای شرکتهرا نهایرت جانبردار ی را
مینمایند تامالیات کمتری به دولرت پرداخرت نماینرد
وبه تبع نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران