نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

بررسي موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت

ارسال کننده : جناب آقای کیوان شاهسون
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : kayvan.shahsavan[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1555
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 13
فرمت فایل : word
حجم فایل : 564کیلوبایت

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه يکي از سرمايه گذاراي هاي هزينه بر در بخش صنعت و خدمات سرمايهگذاري درسيستم هاي اطلاعات مديريت است که با هدف بهبود عملکرد سازمان وفرد انجام مي شود. مسلماً چنين سرمايه گذاري ايجاب مي نمايد تا موفقيت آنمورد ارزيابي قرار گيرد، لکناز آنجا که دستيابي به معيارهاي عيني برايارزيابي موفقيت سيستم هاي اطلاعات چندانساده نيست. يکي از شيوه هايارزيابي، مدل ارزيابي استفاده کنندگاه نسبت به تناسبتکنولوژي با وظايفاست که به وسيله گودهيو يکي از انديشمندان آمريکائي به عنوانشاخص اندازهگيري موفقيت سيستم اطلاعات در زمينه استفاده از اطلاعات کمي درتصميم گيريهاي مديريت پيشنهاد شده است.

در اين مقاله از مدل گودهيو برايبررسي موفقيت سيستم هاي اطلاعات از 22 سازمان بزرگدر استان اصفهان که بيشاز يکهزار نفر شاغل دارند، هفت سازمان صنعتي و خدماتي شاملمجتمع فولادمبارکه، پلي اکريل ايران، سيمان سپاهان، برق منطقه اي،نيروگاه برق

اصفهان، دانشگاه اصفهان و بيمارستان الزهرا، انتخاب و جمعاًيکصدودهپرسشنامه بين استفاده کنندگان سيستم هاي اطلاعات مديريت يعني مديران وکارکنان توزيع و از هفتاد پاسخ جمع آوري شده، شصتودو مورد پرسشنامهکامل مورداستفاده قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق ازروش هاي آماريتوصيفي و استنباطي استفاده گرديده که نتايج حاکي از آن استکه سيستم هاي اطلاعاتمديريت در سازمان هاي خدماتي و صنعتي استان اصفهانتقريباً موفق بوده است.

جکیده

مقدمه

پیشینه

روش تحقیق

مقدمه

انفجار اطلاعات را بايد مهم ترين حادثه صنعتي قرن بيستم دانست که عرصه هايصنعت راتحت الشعاع خود قرار داده است. در دنياي رقابتي امروز، اطلاعاتهمتراز سرمايه ونيروي انساني در شمار عوامل توليد و به عنوان بهترين مزيتنسبي بنگاه هاي اقتصاديمحسوب مي گردد. در همين راستا، سيستم اطلاعاتمديريت در کشورهاي صنعتي از سالها پيشو در کشور ما طي سالهاي اخير موردتوجه خاص مديران قرار گرفته است. سيستمهاياطلاعات مديريت نه تنها با حذفعمليات تکراري در واحدهاي مختلف باعث تسهيل و تضمينصحت عمليات مي گردند،بلکه با در اختيار گذاشتن اطلاعات طبقه بندي شده و تحليلي،مديران عالي رادر برنامه ريزي و اتخاذ تصميم مناسب و به موقع پشتيباني مي کند (ظاهري، 1375).

کاربرد مهم سيستم اطلاعات مديريت به کمک مديران سازمان درحال مسائل و اتخاذتصميم هاي مقتضي است. در حقيقت نقش سيستم اطلاعاتمديريت، گردآوري، دسته بندي، بههنگام نمودن، گوياسازي، تجزيه و تحليل وارائه اطلاعات موردنياز مديران درزمينه هاي مربوط به فعاليت هاي سازمانشامل شرايط محيطي، رقبا، همشهريان،فروشندگان، نيروي کار، منابع سرمايه ايو غيره مي باشد تا آنان از اين اطلاعات درهنگام اتخاذ تصميم سودجويند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران