نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر وب و شبکه های اجتماعی مجازی بر برند سازی مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: (گردشگری خارجی استان خوزستان)

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
دفعات بازدید : 165
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 70
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 3/290kb

قیمت فایل : 20,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از وب و شبکه های اجتماعی بر برند سازی مقاصد گردشگری استان خوزستان انجام شده است. این پژوهش یک پژوهش کمی، از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، كلیه گردشگران خارجی بازدید کننده از استان | خوزستان در بازه زمانی اسفند ۹۵ تا خردادماه ۱۳۹۶ است. از بین گردشگران ۳۸۷ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به جدول مورگان انتخاب شده اند. ابزار سنجش تحقیق پرسش نامه است و داده های به دست آمده از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد ابعاد شبکه های اجتماعی بر برندسازی مقاصدگردشگری استان خوزستان تأثیرات معناداری دارد. براین اساس، ضرایب معناداری متغیرهای شبکه های اجتماعی، وب، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر به ترتیب برابر70/0، 30/0، 46/0، 455/0و 511/0 می باشد که بیانگر تأثیر معنادار فضای مجازی بر برندسازی مقاصد گردشگری استان خوزستان است.

 فهرست مطالب

عنوان فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف اصلی

اهداف فرعی:

هدف کاربردی

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی

فرضیه های فرعی

قلمرو تحقیق

روش انجام پژوهش

کاربرد نتایج

تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرها

جنبه جدید بودن و نو آوری در تحقق

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

بازاریابی

آمیخته بازاریابی .

عوامل آمیخته بازاریابی گردشگری

محصول

قیمت

ترویج و گسترش

ترویج

برند

ارزش ویژه برند

تصویر برند

آگاه سازی برند

هویت برند

رابطه ی هویت و تصویر برند

استراتژی برند

برندسازی در بازار یابی

انواع برندینگ

اهمیت برندسازی

برند سازی برای مکان

نظریات در حوزه برند مكان

یورگن گتوث

کلر

آشوورث

ارزش­ها و دلایل برند سازی برای یک مکان

چالش­های برند سازی برای مکان

مدل­های برندسازی مکان

مدل میدلتون (۲۰۱۱)

ماتریس شهرت مكان

منحنی مد برند یک مکان

مدل پنج فازی ساختن برند

مدل ارتباطات برند در برند سازی مکان/ پروژههای چند منظوره

مدل روابط اثربخش برند مکان:

مدل عملیاتی برندسازی برای مکان

جمع بندی مدلهای ارائه شده

مفهوم گردشگری

طبقه بندی انواع گردشگری (توریسم)

بازاریابی در گردشگری

برندسازی مقاصد گردشگری

اهمیت برند سازی برای مقصد

تصویر ذهنی از مقصد

آگاهی از مقعد

کیفیت ادراک شده از مقعد

رضایت گردشگران

وفاداری گردشگران

فرهنگی در برندسازی

رسانه اجتماعی

دنیای مجازی

اینترنت

فضای مجازی

شبکه­های اجتماعی

انواع شبکه­های اجتماعی

برخی از شبکه های اجتماعی پر مخاطب

فيس بوك

واتساپ

تويتر

اینستاگرام

تلگرام

برند و برند سازی در رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی و گردشگری

شبکه­های اجتماعی و معرفی مقاصد گردشگری

پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت گردشگری

اشتراک گذاری دانش در فرآیند برنامهریزی گردشگری با استفاده از رسانه های اجتماعی

اشتراک گذاری دانش و تجارب گردشگری

پتانسیل اشتراک گذاری دانش رسانه های اجتماعی بر تصمیم گیری مسافران

مؤلفه های رفتاری در زمینه ی محتوای گردشگری

ریسک

قصد سفر

پیشینه تجربی تحقیقات

تحقیقات داخلی

تحقيقات خارجی

مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

انواع تحقیق

تحقیق بنیادی با پایه ای

تحقیق کاربردی

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه.

روش جمع آوری داده ها

ابزار تحقیق

روایی ابزار پژوهش

پایایی ابزار پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

مدل معادله ساختاری تحقیق

تحلیل عاملی تاییدی

آزمون های برازندگی

شاخص های برازش مطلق

شاخص RMR

شاخص های GFI-AGFI

شاخص های تطیقی

شاخه NFI

شاخص های تعدیل یافته

شاخص RMSEA

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه

تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان

آمار استنباطی

پایایی پرسشنامه

مدل یابی معادلات ساختاری.

تحلیل عاملی تاییدی شبکههای اجتماعی مجازی

شاخص های برازش مدل عاملی شبکه های اجتماعی مجازی

بارهای عاملی شبکه های اجتماعی مجازی

تحلیل عاملی تایدی وب سایت

شاخص های برازش مدل عاملی وب سایت

بارهای عاملی وب سایت

تحلیل عاملی تاییدی برندسازی

شاخص های برازش مدل عاملی برندسازی

بارهای عاملی برندسازی

همبستگی بین متغیرهای برونزا

همبستگی بین متغیرهای تحقیق

مدل ساختاری پژوهش

شاخص های برازش مدل پژوهش

مدل ساختاری فرضیه های تحقیق

نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری

فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی دوم

فرضيه فرعی اول پژوهش

فرضيه فرعی دوم پژوهش

فرضيه فرعی سوم پژوهش

فرضیه فرعی چهارم پژوهش

فرضيه فرعی پنجم

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

نتایج و یافته های تحقیق

نتایج آمار توصیفی تحقیق

نتایج آزمون همبستگی تحقیق

فرضیه اصلی دوم تحقیق

فرضيه فرعی اول تحقيق

فرضيه فرعی دوم تحقیق

فرضيه فرعی سوم تحقيق

فرضيه فرعی چهارم تحقیق

فرضيه فرعی پنجم تحقيق

بحث کلی

پیشنهادهای اجرایی تحقیق

پیشنهادها به محففان آینده

محدودیت های تحقیق

منابع

 

۱ - ۱ - مقدمه

نیمه دوم قرن بیستم را باید عصر صنعت گردشگری نامید. به دلیل زیرساختهای تکنولوژیک، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده در قرن بیستم، پدیده گردشگری یک واقعیت اجتناب ناپذیر، برای ارضای حس کنجکاوی انسانها خواهد بود. صنعت گردشگری، در سالهای اخیر به سرعت گسترش یافته و در ردیف یکی از بزرگترین منابع در آمد جهان در آمده است. امروزه صنعت گردشگری به اندازه ای در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها اهمیت دارد که آن را "صادرات نامرئی" نام نهاده اند. گردشگری را "صنعت سفید" نیز مینامند، زیرا برخلاف اکثر صنایع تولیدی بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بين ملتها و صلح و صفا میان مردمان است.

کشور ایران به تصدیق سازمان یونسکو ، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان ده کشور نخست جهان جای دارد، و از منظر جاذبه های اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی هم جزو پنج کشور برتر دنیاست با این حال ایران نتوانسته در صنعت گردشگری موفق عمل نماید. بسیاری از مناطق و شهرهای ایران با دارا بودن جاذبه ها و پتانسیل های فراوان در جذب گردشگر، هنوز حتی برای خود ایرانیان ناشناخته باقی مانده است، و بسیاری از این مناطق، حتی در زمینه جذب گردشگر داخلی نیز موفق نیستند. یکی از مهمترین دلایل این امر، عدم توجه کافی به فعالیتهای بازاریابی مناسب جهت شناساندن این مناطق به گردشگران است. در همین راستا یکی از مهمترین مفاهیم مطرح شده در زمینه تحقيقات گردشگری، برندسازی مقصد گردشگری است یکی از مهمترین دلایل این امر، عدم توجه کافی به فعالیتهای بازاریابی مناسب جهت شناساندن این مناطق به گردشگران است. در همین راستا یکی از مهمترین مفاهیم مطرح شده در زمینه تحقیقات گردشگری، برندسازی مقصد گردشگری است. امروزه هیچ صنعنی بدون بهره برداری از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ، نمیتواند نقشی تعیین کننده در رقابت های ملی و فراملی ایفا کند. صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. امروزه افراد به واسطه شبکه های اجتماعی مجازی و وب سایت ها با بسیاری از ارزش ها و هنجارها آشنا میشوند و آنها را در زندگی خود به کار میگیرند. در واقع میتوان گفت نفوذ و تاثیر رسانه ها آنچنان چشمگیر است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی از جمله سوربن و تانکارد معتقدند رسانه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین میکنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند. از طرفی شبکه های اجتماعی مجازی با رشد روزافزون خود، میتوانند مردم را با مفاهیم، جاذبه ها و نوآوریها در هر زمینه ای به خصوص گردشگری آشنا کنند و به رشد مناطق گردشگر پذیر نیز کمک کند. با ظهور اینترنت، کاربران و مصرف کنندگان به جای کانال های توزیع سنتی میتوانند از طریق اینترنت و سایت های اینترنتی نیازهایشان را در خصوص موارد مختلف برطرف و همچنین از آن به عنوان یک ابزار مؤثر برای جمع آوری اطلاعات استفاده کنند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران