نسل جوان ایران

علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود ارزیابی کیفیت زندگی شهری و تاثیر آن بر مشارکت شهروندان در امور شهری

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
دفعات بازدید : 263
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 142
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 3/640kb

قیمت فایل : 20,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

امروزه کیفیت زندگی به عنوان عالی ترین مرتبه اهداف اجتماعی - اقتصادی کشورها و به عنوان کلید طلایی مشارکت شهروندان، جهت برنامه ریزی صحیح و کارآمد برای بهبود و افزایش رفاه شهروندان، در دو بعد عینی و ذهنی مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد از نظر هدف با رویکرد کاربردی با روش توصیفی از نوع پیمایشی به ارزیابی کیفیت زندگی و تأثیر آن بر مشارکت شهروندان به بررسی این موضوع در شهر نی ریز بپردازد. جامعه آماری کلیه سرپرستان خانوار شهر "نیریز" در استان فارس می باشد که با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد ۳۲۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی بین سیزده محله در شهر توزیع شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و پایایی آن با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ (کیفیت ۸۰). و مشارکت ۸۴/.) تعیین شده است، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری در نرم افرازهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در میان شاخص های موردسنجش، شاخص رضایتمندی زندگی خانوادگی با میانگین (75/3) و سلامت با میانگین (16/3) بالاترین میزان رضایتمندی و شاخص اقتصادی با میانگین (56/2) پایین ترین میزان رضایتمندی از کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است. همچنین در زمینه مشارکت هم بیشترین مشارکت شهروندان مربوط به شاخص سیاسی با میانگین (۲۰۶) و کمترین میزان مشارکت مربوط به شاخص ذهنی- معنوی با میانگین ( ۲ / ۳۴) است. نتایج آزمون حاصل از واریانس چند متغیره نیز نشان می دهد که بین ابعاد کیفیت زندگی عینی و ذهنی شهروندان تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون واریانس حاکی از آن است که وضعیت کیفیت با (سطح معناداری ۰۰۴) و مشارکت با (سطح معناداری ۰۰۰/) در سطح محلات از تفاوت معناداری برخوردار است، تحلیل همبستگی نیز نشان داد که افزایش کیفیت زندگی می تواند به افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری منجر شود و بین این دو رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون مبین این مطلب است که شاخص زندگی خانوادگی با (بتای 20/0) و شاخص اقتصادی با (بتای 13/0)بیشترین تأثیر را بر مشارکت دارند و در مجموع ابعاد کیفیت زندگی ۰۷ ٪ از واریانس مشارکت را پیش بینی می کنند.

 

فصل اول طرح پژوهش

تعریف مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سابقه تحقيق:

پیشینه خارجی:

پیشینه داخلی:

اهداف تحقيق:

هدف کلی:

اهداف اختصاصی:

سؤالات پژوهشی

فرضيات

روش تحقيق

کاربرد نتایج تحقیق

محدودیت های پژوهش

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

مقدمه

مفاهیم و ادبیات پژوهش

کیفیت

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی شهری

ابعاد کیفیت زندگی

کیفیت زندگی عینی:

کیفیت زندگی ذهنی:

کیفیت زندگی به مثابه سازهای ترکیبی:

شاخص های کیفیت زندگی

کیفیت زندگی در فرایند برنامه ریزی شهری

نتیجه گیری از مبحث کیفیت زندگی

مشارکت

مفهوم معنای مشارکت

پیشنیازهای مشارکت

عوامل و متغیرهای مؤثر بر میزان مشارکت

طبقه بندی الگوهای مشارکت

برحسب نوع مشارکت

برحسب زمینه مشارکت

برحسب نوع سازمان دهی

اشکال مختلف مشارکت

اشکال مختلف مشارکت از نگاه دریسكل

نظریه مشارکتی جیمز میجلی

نظریه مشارکتی شری ارتشتاین

گردونه مشارکت دیویدسون

پیش نیازها مشارکت

عمده ترین نتایج و پیامدهای مشارکت عبارت اند:

نتیجه گیری از مبحث مشارکت شهروندان

ارتباط بین کیفیت زندگی و مشارکت شهروندان

تجارب

روند مطالعات کیفیت زندگی در جهان

مطالعات کیفیت زندگی در ایران

مشارکت شهروندان در امور شهری در جهان

مشارکت شهروندی در ایران در دوره معاصر

چارچوب نظری تحقیق

فصل سوم: روش شناسی پژوهش و معرفی محدوده مورد مطالعه

روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق در نظر گرفته شده است.

متغير وابسته: مشارکت شهروندان در امور شهری به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شده است که در پنج بعد مورد سنجش قرار گرفته است

فرضیات تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی نمودن متغیرهای تحقیق

کیفیت زندگی:

مشارکت:

روش انجام کار

جامعه مورد بررسی و خصوصیات افراد مورد مطالعه

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

روایی و پایایی پژوهش

روش تجزيه و تحليل

شناخت عرصه پژوهش

موقعیت جغرافیایی شهر نی ریز

توپوگرافی

ویژگیهای اقلیمی شهر نی ریز

رطوبت

بارندگی

ویژگی های جمعیتی شهر نی ریز

تعداد جمعیتی و روند تغییرات آن

ساختار سنی و جنسی شهر نی ریز

مؤلفه های اقتصادی جمعیت شهر نی ریز

جمعیت شاغل و بیکار شهر

جمعیت و خانوار در سطح محلات در شهر نی ریز

روند تکامل شهر

جمع بندی

مقدمه

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های توصیفی

توزیع سرپرستان خانوار برحسب جنس

توزیع سرپرستان خانوار بر حسب تأهل

توزیع سن سرپرستان خانوار

توزيع تحصيلات سرپرستان خانوار

توزيع محل تولد سرپرستان خانوار

توزیع مدت زمان اقامت در شهر نی ریز

توزيع فراوانی نوع فعالیت و شغل سرپرستان خانوار

توزيع وضعیت متوسط درآمد ماهیانه خانوار

توزيع وضعیت مالکیت مسکن و اتومبیل

توزیع پاسخ گویان به طبقه اقتصادی

تحلیل داده های توصیفی کیفیت زندگی و مشارکت

شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های کیفیت زندگی

شاخص های مرکزی و پراکندگی شاخص های مشارکت

سنجش میزان مشارکت مالی:

سنجش میزان مشارکت ذهنی و معنوی:

سنجش میزان مشارکت فیزیکی

سنجش میزان مشارکت سیاسی:

سنجش میزان مشارکت ابزاری

یافته های استنباطی

تحلیل توصیفی (بررسی شاخص های توزیع)

مقایسه ابعاد کیفیت زندگی (عینی و ذهنی)

بررسی وضعیت شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری در محلات مختلف شهر نی

مقایسه وضعیت مشارکت شهروندان در امور شهری در سطح محلات شهر نی ریز

بررسی رابطه کیفیت زندگی با مشارکت شهروندان در امور شهری در شهر نی ریز

قدرت کیفیت زندگی در پیش بینی کننده مشارکت از دیدگاه شهروندان

جمع بندی

مقدمه

آزمون فرضیات

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع:

منابع انگلیسی:

 

۱ - ۱- تعریف مسئله

امروزه نزدیک به نیمی از مردم جهان، ساکن شهرها می­باشند و انتظار افزایش آن در دهه های آینده نیز وجود دارد. در حالت کلی این موضوع را می توان ناشی از تلاش مردم برای نیازهای خود و وجود امکانات مناسب زندگی شهری در شهرها دانست (رویلا و سریناک ۲۰۰۴). اگرچه شهر و شهرنشینی خود یکی از مهم ترین شاخص های رفاه و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی محسوب می­شود، رشد شتابان آن می تواند، سران­ی برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامدهای آن به صورت کاهش سطح کیفیت زندگی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود (علی اکبری و امینی، ۱۳۹۰: ۱۲۲)

در این زمینه قابل ذکر است که نگرانی­های مربوط به کیفیت زندگی شهری در شهرها، منجر به افزایش علاقه در یافته ها و بررسی­هایی برای اندازه گیری کیفیت زندگی در مکان های خاص شده است. به طوری که هر ساله سازمان ملل متحد گزارشی بانام گزارش انسانی منتشر می کند و در آن شهرهای مختلف جهان را از نظر سطح کیفیت مورد مقایسه قرار میدهد (هاشم پور و همکاران، ۱۳۹۴: ۳۳). اهمیت این موضوع به اندازه ای است که می توان آن را جانشینی برای رفاه مادی و به عنوان اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل نمود (اسمیت، ۲۰۰۲: ۳۲).

کیفیت زندگی مقوله ای است میان رشته ای، پیچیده، چندبعدی نسبی و متأثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است که از یک سو ابعاد عینی و بیرونی و از سوی دیگر ابعاد ذهنی و درونی دارد (رضوانی و منصوریان، ۴۶۱۳۸۶) این موضوع نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی، اقتصادی و محیطی مناطق است و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود (موسوی و باقری کشکولی ۹۵: ۱۳۹۱). این موضوع علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی های اجتماعی و محیط زیست را نیز مدنظر قرار می دهد (باسخا و همکاران، ۱۳۸۹ ۹۶). از این رو می توان گفت که کیفیت زندگی شهری با توسعه پایدار شهری، همگرایی بسیار زیادی داشته و حتی می توان به جای هم به کار برد (لطفی، ۱۲۸۸: ۷۰ -۷۱)

معمولا چهار مفهوم پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری محیطی و پایداری کالبدی ارکان | اساسی کیفیت زندگی را در برمی گیرد (موسوی و باقری کشلولی ۹۷-۱۳۹۱) در همین ارتباط شاخص هاینه گانه ای شامل ۱) رفاه اجتماعی ۲) بهداشت ۳) امنیت ۴) زندگی خانوادگی ۵) زندگی اجتماعی ۶ آب وهوا و جغرافيا 7) امنیت شغلی ۸) آزادی سیاسی ۹ برابری های جنسیتی است به عنوان نمایانگر کیفیت زندگی محسوب می شوند (باسخا و همکاران ۱۳۸۹: ۹۹-۱۰۰). در سال های اخیر برخی از شاخص های کیفی و انسان تر توسعه نظیر خوشبختی، آزادی، رضایت از زندگی و احساس امنیت مورد تأکید قرار گرفته اند، در تعامل نزدیک با این شاخص ها، از متغیرهای دیگری مانند سبک زندگی، سلامتی و بهداشت، سطح تحصیلات، قدرت خرید و طول عمر به عنوان عوامل مؤثر بر این شاخصها یاد می شود که همگی در زیر مجموعه شاخص های کلان کیفیت زندگی قابل طرح هستند (عنبری، ۱۳۸۹: ۱۵۰). در مجموع شناخت واقعی کیفیت زندگی با ترکیبی از شاخص ها امکان پذیر است (علی اکبری، ۱۲۸: ۱۳۸۹ ) لازم به ذکر است که امروزه در برنامه ریزی شهری، مشارکت عنصر حیاتی در برنامه ریزی است، زیرا مشارکت دادن افراد می تواند سبب کاهش مخالفتها، تنش ها و موانع اجرای تصمیم های متخده و پذیرش همگانی تصمیم ها می شود (عليزاده ۱۹۷-۱۳۹۲). از این رو نقش عمده ای در حل بسیاری از مشکلات و مسائل شهری را بر عهده دارد و از آنجا که کیفیت زندگی کلید اصلی مشارکت شهروندان در جهت توسعه امور شهری به کمک مدیریت شهری، به شمار می رود، شناخت واقع بینانه از وضع موجود، با طراحی الگوهای مشارکت برای ایجاد زمینه های جلب مشارکت شهروندان، می تواند به عنوان راهی در دستیابی به نظام جامع سنجش کیفیت زندگی باشد (اسماعیل زاده و همکاران، ۲۲۹: ۱۳۹۴ ). از طرفی دیگر قادر است فرایند کیفیت تصمیم ها را بالا برد و موجب کارایی ساختارهای غیر متمرکز شود و دولت را تشویق کند تا توان بیشتری به سازمان دهی ساختارهای غیر متمرکز بپردازد. از آنجایی که مشارکت یک تلاش گروهی و متقابل است، روحیه مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس، تعاون، رفتار خلاق و مبتکرانه را ایجاد و تقویت می کند. بنابراین ضرورت شناخت از مقوله مشارکت بدان جهت دارای اهمیت است که اولا یکی از مبانی اساسی و اصولی دمکراسی در دنیای امروز می باشد و ثانیا برای مدیران شهری زمینه ساز فرهنگ مشارکت برای رسیدن به آرمان های جامعه دموکراتیک بر اساس ادبیات امروز است (وظیفه دوست، ۱۹۵: ۱۳۸۸ ). کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، تدویت رشد شهرنشینی به مراتب بالاتر از میانگین آسيا است به گونه ای که طبق آمار سال ۱۳۹۰، جمعیت شهرنشین کشور به ۷۱/۴ ٪ جمعیت و تعداد نقاط شهری به ۱۳۳۱ نقطه شهری افزایش یافته است (پوراحمد و زارعی، ۱۳۹۴: ۲). این روند افزایش باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی شده که پایداری و کیفیت زندگی ساکنان شهرها را به مخاطره انداخته است، از سوی دیگر فقدان سیستم سنجش و پایش کیفیت در سطوح ملی و محلی در ایران در مقایسه ب مطالعات بین المللی سطح پایینی نشان می دهند، این در حالی است که در اسناد مختلف برنامه ای و قانونی کشور توجه ویژه ای به این مقاله شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران