نسل جوان ایران

علوم انسانیادیان شناسیاسلام

دانلود پایان نامه تاثیرات مدرنیته بر ارزشهای اخلاقی در جامعه اسلامی ایران

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
دفعات بازدید : 144
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 163
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2/576kb

قیمت فایل : 20,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

مدرنیته تحول همه جانبه گرایشی، بینی و رفتاری در سه حوزه فرهنگ، پات و اقتصاد می باشد که در حدود چهار قرن پیش در مغرب زمین رخ داده است و دارای مبانی و غایات خاصی می باشد. یکی از وجوه تحول در مدرنیته، تحول در نظام ارزشی و زیباشناختی جامعه غرب است به طوری که آنچه امروزه به عنوان ارزش های اخلاقی یک از آن یاد می شود در بیشتر موارد با آنچه که در اخلاق دینی که مورد توجه ادیان و انبیاء و عالمان دینی بوده متفاوت شده است و به سبب تفاوت در نوع نگاه به حیات دنیا نه تنها رویه جدیدی در رفتارهای اخلاقی انسان غربی ایجاد شده است. بلکه اساسا ارزش های حاکم بر زندگی او تغییر کرده است. به عنوان مثال اگر زمانی عادت از صفات زشت انسانی بود، امروزه به عنوان یکی از عوامل تحرک انسان ها برای سامان دادن به حیات جمعی محسوب می شود. بر این اساس مسئله مورد تنبل این پژوهش، تأثیرات این تحول همه جانبه بر ارزش های اخلاقی به خصوص در جامعه اسلامی ایران است که به دنبال تبيين تغییرات ارزشی صورت گرفته توسط فرهنگ مادي مدرنيشه می باشد که در نتیجه آن، با شناخت تغییرات صورت گرفته، تحلیل و درک درستی از وضعیت ارزشی جامعه به دست آید و نیز برنامه ریزی صحیح برای رفع آسیب های اخلاقی و رشد و ارتقای فرهنگی جامعه در اخبار برنامه ریزان فرهنگی قرار گیرد تأثيرات و به تبع آن تغییرات ارزشی در اثر سبک زندگی غربی در یک فرایندی انجام می گیرد که در مرحله اول از طریق بنیان نهادن نفس محوری به جای حق محوری در سطح مبانی و در مرحله دوم از طریق ایجاد ساختارها به عنوان زمینه ساز تحقق ارزش های مادی و در مرحله سوم موجب تغییرات ارزشی در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی و پدیدار شدن سبک جدیدی از زندگی در جامعه اسلامی ایران شده است. بدون شناخت عوامل تاثیر گذار در این فرآیند امکان هر گونه آسیب شناسی دقیق از وضعیت ارزشی جامعه و به تبح، برنامه ریزی برای خروج از چالش های موجود بر نخواهد بود با توجه به مطلب فوق تأثيرات مدرنیته که نتیجه آن تغییرات ارزشی بوده است به صورت نظام مند مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

کلیات

بیان مسئله

سوال اصلی

سوالات فرعی

فرضیه ها

ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم : تأثیرات بنیادین مدرنیته برارزش ها

تأثیرات در سطح میانی

دین زدایی و تنی قدسیات و لوازم آن

پلورالیزم و تکثرگرایی

پديد آمدن نظریه تامح و تساهل در امر دین و اعتقادات و اخلاق

تنزل انسان از منزلت ملکوتی به منزلت حیوانی

جایگزینی قانون بشری به جای شریعت الهی

جایگزینی حق طبیعی به جای تکلیف در برابر پروردگار

جایگزینی جرم به جای گناه

در سطح شاخصه ها و دستاوردها

تغییرات ارزشی در دستیابی به رفاه

افزایش خط فقر و بی عدالتی

تحریک عمومی و ارضاء طبقاتی (رفاه طبقاتی)

استفاده از قشر بانوان در فعالیتهای اقتصادی برای تغییر اخلاق اجتماعی

منتهی شدن جریان توسعه بهره وری به توسعه آرامش آتانی

تغییرات ارزشی در دستیابی به آزادی

عقارت و اسارت انسان در برابر ماشین محصول آزادی طبیعی تجدد

آزادی در چارچوبه زندان محصول آزادی اجتماعی

فقدان آزادی فطری

بیان برخی از آمارهای خرد نسبت به پیامدهای تجدد در حقوق اقشار

تغییرات ارزشی در دستیابی به امنیت

شکل گیری اخلاق تنازع موجب ایجاد ناامنی اجتماعی

بیان برخی از مصادی تا اصی

ایجاد تغافل نسبت به مرگ و بلایای طبیعی موجب ایجاد ناامنی روانی

توسعه روانشناسی نشانه تاصی روانی

بحران محیط زیست

جمع بندی

فصل سوم : تاثیرات مدرنیته برارزشها در سطح ساختارها

هنر مدرن

ابها الگوی معماری مدرن

نظام آموزشی مدرن

پدیده مهد کودک

تکنولوژی فوق مدرن

ساختار رسانه

جمع بندی

فصل چهارم : فرایند تغییرات ارزشی در ایران معاصر با ورود مدرنیته

سفرنامه ها

سفرنامه های ایرانیان

سفرنامه میرزا ابوطالب خان

سفرنامه میرزا صالح شیرازی

سفرنامه حاج سیاح به فرنگ

سفرنامه های اروپائیان

مراکز علمی جدید

مدرسه دارالفنون

مدارس رشدیه

دار المعلمين

فرهنگشان ایران

مطبوعات

مطبوعات در عصر قاجار

مطبوعات در عصر پهلوی

ارتش مدرن

بروکراسی مدرن

جمع بندی

فصل پنجم: تغییرات ارزشی در جامعه اسلامی ایران در سه حوزه اجتماعی خانوادگی فردی

تغییرات ارزشی در حوزه اجتماعی

مصرف گرایی

عوامل مصرف گرایی

مضرات مصرف گرایی

نقش رسانه ملی در مصرف گرایی

حجاب و عفاف

عوامل اصلی در بروز پدیده بدحجابی

نظام سرمایه داری

خود نمایی فردی و کسب منزلت اجتماعی

ضرورت های رشد عفاف و وضعيت ظاهر

لزوم برنامه ریزی برای تغییر الگوی ازدواج و اشتغال

لزوم افشاگری علیه ارزش های تمدن مادی

تفکر سولارهای مسلمان

راهکارهای لازم برای مشکلات در زمینه عفاف و حجاب

نیاز به نقشه جامع مبارزه فرهنگی برای اصلاح پوشش و آرایش

راه اندازی شبکه جهانی زنان مسلمان برای حفظ عفاف

افزایش طلاق

خانواده، مقدس ترین نهاد در اسلام

تغییر سبک زندگی و دوری از آموزه های اسلام

استراتژی غرب در تغییر هویت زن مسلمان

تغییرات ارزشی در حوزه خانواده

کاهش تأثیر گذاری خانواده ها در تربیت اخلاقی فرزندان از طریق رسانه ها

تاثیرات ماهواره بر نهاد خانواده

راهکارهای پیشنهادی در این زمینه

مشکلات در تأمین عاطفه

فردگرایی در خانواده

کاهش احترام به سالمندان

تغییرات ارزشی در حوزه فردی

بروز بحران های فرهنگی

فقدان معنا و هدف

نیهلیسم

درمان نیهلیسم

جمع بندی نهایی

منابع

نمایه

بیان مسئله

مدرنیته محصول تحولی است که در حدود چهار قرن پیش در مغرب زمین رخ داد و به تدریج به یک تحول همه جانبه در همه عرصه های بشری تبدیل شد و دارای سه دوره تاریخی: پیدایش تغییرات، تکامل می باشد. این جریان در شكل تکامل یافته خود دارای ۱- نظام فکری هماهنگ در سه حوزه نظام ارزشی، بینشی، دانشی. ۳- ساختارهای اجتماعی - سطح عینی و ملموس از آثار و محصولات است و البته مبتنی بر مبانی و اهدافی می باشد. از مهمترین مبانی مدرنيته می توان به اومانیسم و ماتریالیسم روش شناختی در نوع نگاه به معرفت. آنان و ه نی اشاره کرد. همچنین دارای اهدافی همچون رفاه، آزادی، امنیت و کرامت انسان است که روح و محور وحدت بخش به این اهداف متعدد روح دنیاگرایی و دنیا پرستی است یکی از وجوه این تحول، تحول در نظام ارزشی و زیباشناختی جامعه غرب است به طوری که آنچه امروزه به عنوان ارزش های اخلانی یک از آن باد می شود به طور کلی با آنچه که در اخلاق دینی که مورد توجه ادیان و انبیاء و عالمان دینی بوده متفاوت شده است و به سبب تفاوت در نوع نگاه به حیات دنیا روبه جدیدی در رفتارهای اخلاقی ایجاد شده است. این تفاوت فقط در شکل ظاهری رفتارهای اخلاقی انسان د بد نیست، بلکه اساسا ارزش های حاکم بر زندگی او تغییر کرده و به سبب تفاوت در نوع نگاهش به حبات این جهانی روبه جدیدی در رفتارهای اخلاقی و تخلق به مفات مختلف برگزیده است. به عنوان مثال اگر زمانی عادت از صفات زشت انسانی بود، امروزه به عنوان یکی از عوامل تحرک انسان ها برای سامان دادن به حبات جمعی محسوب می شود، به طوری که در بیشتر موارد هر آنچه روزگاری یکی از صفات بد و غیر قابل قبول تلقی می گشت امروزه جای خود را عوض کرده و تبدیل به یک م ت پسند بده مدرن گشته است، به نحوی که نه تنها متصف به آن مورد مذمت قرار نمی گیرد و خود نیز از داشتن چنین صفی شرمنده نیست، بلکه چه با مورد تشوی تیز واقع می شود و به سبب داشتن چنین صفتی خود را شایسته احترام می دانند. همچنان که آنتونی گیدنز یکی از مدافعان اخلاق سكولار در این باره چنین می گوید:

آنچه روزگاری در اخلاق دینی رذيلت محسوب می شد. در دوران مدرن فضيلت به حساب آمده و جای خود را با آن عوض می کند. بر جوانب مذموم وجود أتانی و ابعاد قیر اخلاقی أو مهر محت و رسبت زده می شود چرا که خودخواهی و سودجویی و خودنمایی و لاف زنی و اسراف، که همه مورد طعن عالمان اخلاق دینی است. خدت پئ به تعدیل و تعادل معیشت جمعی می کنند. اگر بنات فردی حذف شوند و همگان راه زهد و قناعت را در پیش گیرند، نظام زندگی مختلّ خواهد شد و رشته معشیت جمعی گسیخته خواهد گشت. سودجویان و زیادت طلبان و آزمندان و خوشگذران ها هستند که بازار تجارت را پر رونق می دارند؛... و اگر روزی جهان، از این اغراض و امیال پست و مذموم تهی شود. مرگ و خفتگی، معشیت جمعی را در کام سرد خواهد کشید. خلاصه آنکه در جهان امروز عقل تابع نفس شده و بیرون به جای درون نشسته و رذیلت ها جانشین فضیلت ها شده اند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران