نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی بر بهره وری نیروی انسانی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
دفعات بازدید : 214
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 124
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2/014kb

قیمت فایل : 20,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر بین اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی و بهره وری کارکنان در شرکت ساختمانی بکار بوده است. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اجرانی در شرکت بکار به تعداد ۹۷ نفر است. با استفاده از روش کو گران تعداد ۷۰ نفر برای نمونه مورد نظر انتخاب گردیده است . روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به تائید خبرگان و اساتید متخصص رسیده است. برای پایایی پرسشنامه آلفای کرونباخ به میزان ۰۸۹ بدست آمده است که نشانگر تائید پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. همچنین پرسشنامه به کمک نرم افزار لیزرل تحت تحلیل عاملی تائیدی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با روش آزمون همبستگی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند که طرح تعدیل نیروی انسانی در پروژه های عمرانی بر بهره وری نیروی انسانی و برخی از ابعاد آن تاثیر دارد.

 

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف اصلی

اهداف فرعی

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

فرضيات فرعی

قلمرو پژوهش

تعریف متغیرها و مدل مفهومی پژوهش

تعاریف نظری متغیرهای پژوهش

تعریف عملیاتی متغیرها

متغیر توان کار

شناخت شغل

حمایت شغلی

انگیزش

بازخورد عملکرد

اعتبار دستور

سازگاری

حذف شغل

برکناری

بازنشستگی

باز خرید

مدل مفهومی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

مفهوم بهره وری

سطوح مختلف بهره وری

بهره وری در سطح بین المللی

بهره وری در سطح ملی

بهره وری در سطح بخش

بهره وری در سطح واحد تولیدی

بهره وری فرد شاغل

دیدگاههای مختلف درباره بهره وری

تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی

بهره وری از دیدگاه ژاپنی

رویکرد اقتصادی بهره وری

بهره وری در ایران

اهمیت بهره وری

بهره وری و توسعه اقتصادی

بهره وری منابع انسانی

تعاریف بهره وری منابع انسانی

عوامل روانی بهره وری نیروی انسانی

نقش منابع انسانی در بهره وری سازمان

مدیریت منابع انسانی

روندهای موثر بر بهره وری

روندهای فردی

روندهای سازمانی

روندهای تکنولوژیک

روندهای فرهنگی

عوامل موثر بر افزایش بهر وری

ء تفاهم میان کارگر و کارفرما

انگیزه شغلی کارکنان

آموزش و تربیت کارکنان

سیستم پرسنلی مناسب

ساختار سازمانی و سیستم های کارآمد

ضرورت اصلاح فضای کار

راهبردهای مدیریتی مناسب

استفاده بهینه از منابع

تحقیق و توسعه

عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری

شناخت و توجیه شغل

حمایت سازمانی

بازخورد عملکرد

آگاهی و سازگاری محیطی

مشارکت

عوامل کلیدی در بهره وری نیروی انسانی

سایر عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی

موانع بهره وری

موانع و مشکلات محیطی بهبود بهره وری

موانع و مشکلات سازمانی بهبود بهره وری .

موانع فردی بهبود بهره وری

مهم ترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری سازمان

بازنشستگی

دیدگاه جدید بازنشستگی

ارتباط بین پیشرفت های فنی و بازنشستگی

تاثیرات بازنشستگی زودرس

بررسی دلایل درخواست بازنشستگی پیش از موعد

نقش بازنشستگی های زود هنگام بر بازار کار

شرکت ساختمانی بکار

محصولات شرکت

پیشینه پژوهش

پیشینه داخلی پژوهش

پیشینه خارجی پژوهش

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

نوع روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

تعیین حجم نمونه آماری

روش نمونه گیری

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

پرسشنامه پژوهش

روایی و پایایی

امروایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه

آلفای کرونباخ

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحليل داده ها

مقدمه

تحلیل توصیفی داده های تحقیق

تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

تحلیل توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان

تحلیل توصیفی سن پاسخ دهندگان

تحلیل توصیفی سابقه کار پاسخ دهندگان

تحلیل توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان

بررسی نرمال بودن متغیرها

بررسی تأثیر مؤلفه های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش

بررسی تأثیر جنسیت پاسخ دهندگان بر متغیرهای پژوهش

بررسی تأثیر سن پاسخ دهندگان بر متغیرهای پژوهش سه

بررسی تأثیر سابقه کار پاسخ دهندگان بر متغیرهای پژوهش

بررسی تأثیر تحصیلات پاسخ دهندگان بر متغیرهای پژوهش

شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

بهره وری کارکنان

تعدیل پرسنل

تحلیل عاملی تائیدی

تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول

تحلیل عاملی مرتبه دوم

آزمون فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی : بین اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرانی در پروژه های عمرانی و بهره وری کارکنان در شرکت ساختمانی بکار رابطه معنی داری وجود دارد

فرضيه فرعی اول : اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی بر توان کار کارکنان شرکت ساختمانی بکار، تاثیر معناداری دارد.

فرضيه فرعی دوم : اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی بر شناخت شغل کارکنان شرکت ساختمانی پکار، تاثیر معناداری دارد.

فرضيه فرعی سوم : اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی بر حمایت سازمانی شرکت ساختمانی بکار، تاثیر معناداری دارد.

فرضيه فرعی چهارم : اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی بر انگیزش کارکنان شرکت ساختمانی بکار، تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی پنجم : اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی بر بازخورد عملکرد به کارکنان شرکت ساختمانی بکار، تاثیر معناداری دارد.

فرضيه فرعی ششم : اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی بر اعتبار دستورات مدیران شرکت ساختمانی بکار، تاثیر معناداری دارد.

فرضیه فرعی هفتم : اجرای طرح تعدیل پرسنل اجرایی در پروژه های عمرانی بر سازگاری محیطی کارکنان شرکت ساختمانی بکار، تاثیر معناداری دارد.

نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش

خلاصه فصل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه..

نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق

نتایج حاصل از فرضیه ی اصلی

نتایج حاصل از فرضیه ی فرعی اول

نتایج حاصل از فرضيه فرعی دوم

نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم

نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم

نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم

نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم

نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم

نتیجه گیری

پیشنهادها و توصیه های کاربردی

پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

محدودیت های پژوهش

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

 

مقدمه

تمامی شرکت های عمرانی از اجزای و ارکان مختلفی به وجود آمده اند که حصول اهداف خاصی را پیگیری می کند. جهت تحقق این اهداف، سازمان ها از وجود دو منبع عمده که اصطلاحا به آنها منابع مادی و منابع انسانی می گوییم سود می برند. بدون شک منابع انسانی شریف ترین، مهم ترین و با ارزش ترین عوامل هستند که به کمک وسائل و امکانات مادی به اهداف و خواست های سازمان تحقق می بخشند"(میر کمالی، ۱۳۸۸).

در عصر حاضر کمتر جامعه ای را می توان یافت که اداره امور مختلف آن بدون برنامه ریزی به طور اعم و برنامه ریزی نیروی انسانی به طور اخص امکان پذیر باشد. تحقق یافتن اهداف یک سازمان نیازمند طراحی و برنامه ریزی کامل و جامعی است که در آن کلیه نیازمندی ها و منابع تامین آن ها حتی الامکان مورد پیش بینی قرار گیرد. بدیهی است که برنامه ریزی در هر یک از این امور بدون پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و نحوه تامین، تربیت و توزیع صحیح آن، قرین موفقیت نخواهد بود. با برنامه ریزی نیروی انسانی، ضمن پیش بینی نیازهای آتی پرستل، استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و انتخاب صحیح کارکنان، زیربنای آینده یک سازمان به خوبی برنامه ریزی خواهد شد. برنامه ریزی نیروی انسانی در هر یک از ابعاد خود سهم موثری در پی ریزی این بنا برعهده خواهد داشت و استفاده صحیح از کارکنان، مورد توجه خاص قرار گیرد. با توجه به اینکه هر گونه پیشرفت اقتصادی مرهون برنامه ریزی دقیق نیروی انسانی در سطح سازمان است (حسیتیان و همکاران، ۱۳۹۰). امروزه خطوط اصلی برنامه ریزی آموزشی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان های مختلف، تابع برنامه ریزی نیروی انسانی شده است. بدون شک مهمترین منبع هر سازمان، نیروی انسانی آن است عوامل تشکیل دهنده این نیرو، موجودات با احساس و شعوری هستند که چنانچه انگیزش کافی داشته باشند توان، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بکار خواهند گرفت و چرخ های آن را به حرکت در خواهند آورد. بنابراین موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی مستقیم دارد بنابراین برای تامین، نگهداری و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز هر سازمان باید برنامه ریزی نمود، اما نیروی انسانی مانند سایر منابع سازمان نیست که چون در اختیار سازمان قرار گرفت برای همیشه در آن بماند بلکه پیکره آن را انسان های مختاری تشکیل می دهند که ممکن است به دلایل گوناگون سازمان را ترک کنند. لذا برای نیروی انسانی بعد از تجزیه و تحلیل شغل از مهمترین وظایف مدیریت منابع انسانی به حساب می آید. (لاجوردی، ۱۳۸۰: ۲۰۷)

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران