نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر رهبری متواضع بر توانمند سازی روانشناختی کارکنان شرکت مخابرات شهر رشت

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 195
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 135
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 3/221kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در ارتقاء کیفی کارکنان و اثربخشی سازمان ها به شمار می رود و با توجه به رویکرد روانشناختی توانمندسازی، به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمان ها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا، نیازمندند (شیرازی و همکاران ،۱۳۹۲).هدف این مطالعه بررسی این است که چطور رهبری متواضع سطح توانمندسازی روانشناختی زیردستان را بهبود می بخشد و همچنین شناسایی شرایطی است که تحت رهبری متواضع، آن شرایط تاثیر بیشتر یا کمتری خواهند داشت (ووک چونگ، ۲۰۱۶)

روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی است که با استفاده از نمونه گیری تناسبی(طبقه ای)، از جامعه آماری پژوهش که شامل کارکنان استخدامی رسمی شرکت مخابرات شهر رشت به تعداد ۲۷۰ نفر می باشد ، نمونه ای به حجم ۱۷۲ نفر تعیین گردید. به منظور انجام این پژوهش از سه بخش پرسشنامه استفاده شده است که بخش اول مربوط به اطلاعات شخصی کارکنان ، و دو بخش دیگر از پرسشنامه های استاندارد شده استفاده شده است. بخش دوم پرسشنامه مربوط به متغیر توانمندسازی (زو، ۲۰۰۷؛ اسپریتزر ۱۹۹۹) و بخش سوم پرسشنامه رهبری متواضع (اهرنهارد، گرون، ۲۰۱۴) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS (نسخه ۲) و نرم افزار SPSS (نسخه ۱۹) استفاده شده است. نتایج تحلیل فرضیه اصلی این پژوهش، با توجه به مقدار آماره T به دست آمده ( ۱۲, ۹۸۰ )، که مقدار ضریب مسیر استاندارد برابر با (۰٫۶۲۶) بود، حاکی از تایید فرضیه می باشد، به عبارتی نشان دهنده تاثیر مثبت متغیر «رهبری متواضع» بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان است.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

اهداف تحقيق

هدف کلی

اهداف فرعی تحقيق

فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی

فرضيه فرعی تحقیق

سوالهای تحقیق

سوال اصلی

سوالات فرعی

روش اجرای تحت

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

قلمرو تحقيق از ابعاد موضوعی ، زمانی ، مکانی

قلمرو زمانی

قلمرو مکانی

قلمرو موضوعی

معرفی جامعه و نمونه تحقیق

حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

توانمند سازی روانشناختی

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

ابعاد توانمند سازی روانشناختی

احساس شایستگی

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

احساس معنی دار بود

تعریف مفهومی

تعریف عملیائی

احاس موثر بودن

تعريف مفهومی

تعریف عملیاتی

احساس اعتماد به دیگران

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

رهبری متواضع

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

ابعاد رهبری متواضع

پذیرش اشتباهات

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

نقطه قوت کارکنان

تعریف مفهومی

تعریف عملیاتی

توانایی آموزش دادن

تعریف مفهوم

تعریف عملیاتی

فصل دوم

مبانی نظری

بخش اول

مبانی نظری رهبری متواضع

مقدمه

تاریخچه مفاهیم رهبری

نظریه های صقات مشخصه رهبری

نظریه های سبک های رفتاری

نظریه های اقتضایی

تعریف رهبری متواضع

ابعاد رهبری متواضع

آپذیرش اشتباهات

شناسایی نقاط قوت کارکنان

توانایی آموزش دادن

نقش رهبری در توانمندسازی روانشناختی کارکنان

بخش دوم مبانی نظری توانمند سازی کارکنان

مقدمه

مفهوم توانمند سازی

ریشه های تاریخی توانمندسازی

اهداف توانمند سازی

توانمند سازی روانشناختی

ابعاد توانمند سازی روانشناختی

احساس شایستگی

احساس اعتماد به دیگران

احساس موثر بودن

احساس معنی دار بودن

رویکردهای توانمند سازی

رويكرد ارتباطی

رويكرد انگیزشی

رویکرد شناختی

نتایج حاصل از توانمند سازی روانشناختی کارکنان

بخش سوم

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

بخش چهارم

ارتباط بین متغیرها

ارتباط بین متغیر رهبری متواضع و توانمند سازی روانشناختی

فصل سوم روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماری

نمونه آماری

برآورد حجم نمونه -

روش های گرد آوری اطلاعات

مطالعات کتابخانه ای

تحقیقات میدانی

عملیاتی کردن متغيرها

پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی

پرسشنامه رهبری متواضع

رویکرد PLS به مدل یابی معادلات ساختاری ۸۳ مزایای pls

روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات

روایی با اعتبار

پایایی

روایی محتوا و صورت و پایایی در مرحله آزمون اولیه ( پیش آزمون )

بررسی برازش مدل اندازه گیری (پرسشنامه )

پایایی و روایی صدا اندازه گیری

پایایی شاخص

پایایی سازگاری درونی با آلفای کرونباخ

پایایی مرکب (Cr

پایایی معرفها

تجزیه تحلیل روایی ابزار اندازه گیری

بررسی روایی همگرا

روایی واگرا

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

بخش اول : آمار توصیفی

جنسيت پاسخگویان

سن پاسخگویان

میزان تحصیلات پاسخگان

سابقه کار پاسخگویان

توصیف متغیرهای تحقیق

توصیف متغیر توانمند سازی روانشناختی

توصیف متغیر رهبری متواضع

توصیف متغیر پذیرش اشتباهات

توصیف متغیر شناسایی نقاط قوت کارکنان

توصیف متغیر توانایی آموزش دادن

بخش دوم : آمار استنباطی

معیار های ارزیابی برازش بخش ساختاری

اعداد معتاد اری

معيار R2R Squares

بررسی معیار R Squares یا R2

معیار ارزیابی برازش بخش کلی

بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل

آزمون مدل ساختاری

بررسی مدل تحقيق

آزمون فرضیه اصلی تحقیق

آزمون فرضیه های فرعی تحقیق

خلاصه نتایج فرضیه های تحقيق

فصل پنجم

نتیجه گیری

یافته های توصیفی پژوهش

بحث ( آزمون فرضیات)

نتیجه گیری کلی

راهکارها و پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات پژوهشی پیشنهاد به محققان آینده)

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست ها

- ۱ مقدمه :

رهبری فرایندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی مؤثر انجام سایر وظایف خود را در تحقيق اهداف سازمانی تسهیل و کارکنان را از روی مبل و علاقه به انجام وظایفشان ترغیب کند (الوانی، ۱۳۸۹، ص ۱۶۲- 41). دانشمندان مدیریت یک توافق کلی در تعریف رهبری با هم دیگر ندارند. اما می توان تعریف مخطاطانه زیر را از رهبری ارائه داد: فرایند تاثیر گذاری و نفوذ در افراد و فراهم کردن محیطی برای آنها تا بتوانند به اهداف تیم یا سازمان دست یابند . قابل ذکر است که دانشمندان مدیریت دیدگاههای مختلفی از رهبری را مورد تحقیق قرار داده اند. برخی از آنها بر روی خصائص و ویژگی های مورد نیاز رهبران ارشد پرداخته اند در حالی که برخی دیگر بر روی رفتارهای رهبری تاکید داشته اند. اما مطالعات اخیر تاکید بیشتری بر روی دیدگاه اقتضایی رهبری دارد و بیان می دارد که رفتارهای رهبری باید متناسب با مقتضیات و شرایط باشد. دیدگاه بسیار مشهور دیگر رهبری مثواضح است که بیان می دارد. رهبران، سازمان را از طریق دیدگاه ها و ارتباطات و توانایی برای ایجاد تعهد آماده می نمایند و سر انجام پدید آمدن دیدگاهی که پیشنهاد می کند رهبری یک گرایش ادراکی است . (شلی و همکاران، ۲۰۰۶) توانمند سازی یعنی تفویض اختیار قانونی ، تفویض اختیار کردن، مأموریت دادن و قدرت بخش است توانمند سازی، تقویت عقاید افراد و ایجاد اعتماد به نفس در آنان در مورد خودشان و تلاش در جهت اثر بخشی فعالیتهای سازمان است ، توانمندسازی، اعطای اختیار و تصمیم گیری به کارکنان به منظور ۱ افزایش کارایی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان است. توانمند سازی در حقیقت واگذاری اختبارات رسمی و قدرت قانونی به کارکنان است. و به عبارت دیگر، توانمندسازی یعنی سهیم شدن کارکنان در مطالعات در جهت تشکیل گروه و طراحی ساختار سازمان ، مفهوم توانمندسازی نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ معرفی شد اما در دهه ۱۹۹۰ علاقه زیادی به این مفهوم در میان پژوهشگران و دانشگاهیان و دست اندرکاران مدیریت و سازمان به وجود آمده است (لاولر، ۱۹۹4).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران