نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت دولتیمدیریت دولتی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر پاسخگویی سازمانی بر اعتماد به سازمان از طریق متغیر میانجی فرهنگ سازمانی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 227
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 115
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1/581kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاقیر پاسخگویی سازمانی بر اعتماد به سازمان از طریق متغیر میانجی فرهنگ سازمانی در سازمان امور مالیاتی خراسان شمالی تهیه و تدوین شده است. جامعه آماری در این تحقيق شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی خراسان شمالی می باشد که ۲۹۰ نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده های مورد جهت تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مورد بررسی در این تحقيق شامل پرسشنامه استاندارد پاسخگویی سازمانی بوون (۲۰۰۰)، پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی باین و همکاران (۲۰۰۳) و پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی زهير و همکاران (۲۰۱۱) می باشد. بدین منظور تعداد ۱۹۵ پرسشنامه از بین جامعه آماری به روش تصادفی طبقه ای جمع آوری گردید. جهت تجزيه و تحليل داده ها در این پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نشان داد که: ۱) پاسخگویی سازمانی پر اعتماد به سازمان از طریق متغیر میانجی فرهنگ سازمانی در سازمان امور مالیاتی خراسان شمالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ۲) پاسخگویی سازمانی بر اعتماد سازمانی در سازمان امور مالیاتی خراسان شمالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ۳) پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ سازمانی در سازمان امور مالیاتی خراسان شمالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. 4) فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی در سازمان امور مالیاتی خراسان شمالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمة

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

مدل مفهومی تحقيق

اهداف تحقيق

سوال های پژوهش

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

۱ - ۸. قلمرو تحقيق

مدل فرآیندی پزوهش

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمة

بخش اول: مباحث نظری

تعريف پاسخگویی

هدفهاي پاسخگویی

مدل های پاسخگویی

پاسخگویی در بخش دولتی

پاسخگویی در بخش خصوصی

مقایسه پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی

مفهوم اعتماد سازمانی

انواع اعتماد در سازمان

طبقه بندی اعتماد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان

مدلهای اعتماد سازمانی

مفهوم فرهنگ سازمانی

طبقه بندی فرهنگ سازمانی

گونه شناسی فرهنگ سازمانی

بخش دوم. پیشینه تحقیقات

تحقيقات انجام شده در خارج از کشور

تحقيقات انجام شده در داخل کشور

بخش سوم. چارچوب نظری تحقيق

فصل سوم: روش تحقیق مقدمه

روش تحقيق

جامعه آماری و حجم نمونه

ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات

روایی و پایایی

روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: يافته های تحقیق

مقدمة

بخش اول: آمار توصیفی

بررسی مشخصات اعضاي نمونه

بخش دوم: آمار استنباطی

تحليل قرضیات تحقيق توسط نرم افزار PLS

فصل پنجم: يحت، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

بحت

نتیجه گیری

پيشنهادات

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

محدودیتهای تحقیق

منابع و مأخذ

پيوست

 

مقدمه

اعتماد بنيان بسياري از تعامل ها و کفش های روزمره در جوامع انساني چه در ارتباط میان فردی و جه در ارتباطات اجتماعي بين گروه ها است. اعتماد مفهوم مبهمی است که از دیدگاه هاي مختلف تجزیه و تحليل شده و این امر تا حدودي به كترت معنا، ابعاد و انواع مختلف آن منتهي گرديده است. به گفته برئویت مهمترین مکانیزم براي فرهنگ آموزي اعتماد، اعتماد به دیگران است ایران نژاد و پناهي، 1384: 9). به اعتقاد رابرت بهن (۱۹۹۵) اعتماد یکی از سه مسئله بزرگی است که انديشمندان مديريت دولتی با آن مواجه اند. فقدان اعتماد منجر به محدود شدن انعطاف و آزادي عمل می شود. بي اعتمدي در زندگی سیاسی نفوذ می کند، آهنگ گفتمان سیاست را تحت تأثیر قرار می دهد و ممكن است دلایل بنیادین آنها را براي مشاركت در سیاست یا پرهیز از مشارکت، تغییر دهد. اعتماد نقش روابط غیررسمی را ایفا می کند ولی بی اعتمادي منجر به نوعی وابستگی شدید به قوانین و رویه های رسمی و قانونگرايي مي شود. به نظر می رسد در اکثر جوامع به علت مجموعه اي از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعي، وجود رسانه هاي انتقادي و به ویژه عدم پاسخگویی سازمان هاي دولتي، اعتماد مردم به دولت و سازمانها کاهش یافته است. این مساله در صورت بی توجهی در بلندمدت آسیبهای فراوانی را در پی خواهد داشت. دنیای متغیر امروز ایجاب می کند سازمان ها برای بقا به دنبال ابزاری نوین باشند و یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین اهداف باری كند، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی، نظامی از معانی مشترک است که به وسیله اعضای سازمان حفظ و به تمایز سازمانی از سازمان دیگر منجر می شود. با توجه به هدف این پژوهش که بررسی تاثیر پاسخگویی سازمانی بر اعتماد به سازمان از طریق متغیر میانجی فرهنگ سازمانی در سازمان امور مالیاتی خراسان شمالی می باشد، در این فصل، ابتدا به بیان مسئله مورد بررسی در پژوهش پرداخته و سپس اهمیت موضوع شرح داده می شود. پس از آن هدف از انجام پژوهش ذکر می گردد و سوالاتی را که در طول فرآیند تحقيق در جستجوی پاسخی برای آنها بوده، مطرح می شوند. در ادامه فرضیات تحقيق ذکر می گردد. سیم مدلی مفهومی از پژوهش ارائه نموده و پس از آن به متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی پرداخته می شود. در پایان نیز به طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و مدلی از فرآیند پژوهش ارائه می شود.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران