نسل جوان ایران

علوم انسانیجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود پایان نامه نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده محله جلیلی شهر کرمانشاه

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۸ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 137
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 129
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2/109kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

امروزه مهمترین رویکرد در مدیریت شهری جلب مشارکت مردم برای اداره امور شهر است به گونه ای که هر فرد گذشته از نقشی که در حیطه فعالیت های شغلی و خانوادگی خود برای اجتماع انجام می دهد به عنوان یک شهروند در اداره امور شهری که در آن زندگی می کند، نقش خود را باز شناخته و نسبت به وظایفی که پذیرش این نقش برای او ایجاد می کند خود را مفید و مسئول بداند. این پژوهش با هدف تقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده محله جلیلی شهر کرمانشاه و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه ی آماری پژوهش مورد نظر شامل ساکنین حوزه پژوهش مورد نظر (برابر ۵۶۰۰ نفر) می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی و در مجموع ۳۵۹ نفر از شهروندان مورد مطالعه قرار گرفته اند، به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است (۸۰۱ه برای پرسشنامه شهروندان)، همچنین روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور تأييد شده است، تجربه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. در بخش آمار استنباطی از آزمون رتبه - ای فریدمن، آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر اعتماد مردم به مسئولین (۴۱۵) - Beta) و نبود تشکل های مردمی فرهنگی - اجتماعی در محله ( 398/0- =Beta) نسبت به سایر متغیرهای مستقل، به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت و منفی را در پیش بینی متغیر وابسته (سطح مشارکت مردمی و تمایل آنها برای ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده محله جلیلی) دارد.

مقدمه

شرح و بیان مسئله تحقيق

ضرورت و اهمیت تحقیق

کاربرد تحقق

اهداف تحقيق

هدف اصلی

اهداف فرعی

سؤالهای تحقق

سؤال اصلی

سؤال های فرعی

فرضیه های تحقیق

شرح روش تحقیق

- قلمرو تحفيق

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

قلمرو موضوعی

پیشینه تحقيق

تعاریف عملیاتی مغيرها

مدل مفهومی تحقق

محدودیتهای پژوهشی

خلاصه فصل اول

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه .

تعاریف و مفاهیم

شهر

فضا

کالبد

بافت

بافت شهری

انواع بافت های شهری در ایران

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی کالیدی

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

ساماندهی

ساماندهی فضایی

بازی

نوسازی

بازسازی

ادبیات تحقيق

تئوری های ساماندهی کالبدی شهرها

تاریخچه ساماندهی

بافت فرسوده

ویژگی عمومی بافتهای فرسوده

شناسایی انواع بافت هایآسیب پذیر

شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آیپذیر

بافت فرسوده و علل پیدایش دهد

تعریف کلی بافت فرسوده

علل و شکل گیری بافت های فرسوده و ناکارآمد

انواع فرسودگی در بافت های شهری

سایفه مداخله در فضای کالبدی شهرهای ایران

فهرست مطالب عنوان

مشارکت مردمی در بازی و نوسازی بافت های فرسوده

مفهوم مشارکت

اهمیت و ضرورت مشارکت مردمی در توسعه شهری

ضرورت های مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها

مشارکت در ایران

فصل سوم: روش شناسی پژوهش و معرفی محدوده مورد مطالعه

مقدمه

محیط شناسی

معرفی منطقه

موقعیت جغرافیایی شهر کرمانشاه

مونيت محله جلیلی

جغرافیای طبیعی

زمین شناسی

ژئومورفولوژی

توپوگرافی

ویژگی های اقلیمی

آب و هوا

دما

بارش

باد

ویژگی های انسانی

وجه تب

ویژگیهای جمعیتی شهر کرمانشاه

ویژگی های اقتصادی منطقه

فهرست مطالب

عنوان

تاریخچه کرمانشاه

روش انجام پژوهش

متغیر های تحقق

روش جمع آوری داده ها

روش کتابخانه ای

روش میدانی

ابزار جمع آوری داده ها

پیش آزمون

روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی

روایی

پایایی

روش های تجزیه و تحلیل آماری

آزمون ا تك نمونه ای

آزمون رتبه بندی فریدمن

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

آمار توصیفی

ویژگی های فردی افراد مورد مطالعه

سن شهروندان مورد مطالعه

سطح تحصیلات شهروندان مورد مطالعه

جنت شهروندان مورد مطالعه

وضعيت تأهل شهروندان مورد مطالعه

وضیت شنلی شهروندان مورد مطالعه

سطح درآمد شهروندان مورد مطالعه

تعداد سال اقامات شهروندان مورد مطالعه در محله جلیلی شهر کرمانشاه

فهرست مطالب

عنوان

و ضعيت مالكيت مكن شهروندان مورد مطالعه

بخش دوم پرسشنامه

وضیت مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله جلیلی شهر کرمانشاه

موانع مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله جلیلی شهر کرمانشاه

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

خلاصه

نتایج آمار توشی

نتایج آمار استنباطی

جمع بندی

پیشنهادها

پیشنهادهای حاصل از تحقیق

پیشنهاد جهت انجام تحنيفات آتی

منابع

پیوست

مقدمه

فصل اول این مطالعه به بررسی کلیات پژوهش می پردازد. در این فصل، با توجه به هدف اصلی آن (نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده محله جلیلی شهر کرمانشاه)، در ابتدا به بررسی مسئله ای اصلی تحقیق و اینکه چرا چنین مطالعه ای در منطقه مورد نظر انجام شده، پرداخته می شود. پس، متناسب با بیان مسئله و موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به توضیح است که در انتهای بخش اهمیت و ضرورت تحقیق، به کاربرد نتایج این مطالعه در چندین اداره و سازمان به صورت موردی نیز اشاره شده است. پس از بررسی بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف ، سؤالات و فرضیه های مورد نظر در این مطالعه بیان شده است. یکی دیگر از بخش های این فصل که به صورت کلی بیان شده است، روش تحقيق است. در انتهای این فصل نیز قلمرو تحقيق، مشکلات و محدودیت های تحقیق ارائه شده است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران