نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه قوه مجریه در قوانین اساسی ایران و لبنان

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 156
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 122
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 1/015KB

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

مطالعات حقوق تطبیقی، مستلزم آن است که ابتدا مشترکاتی بین کشورها وجود داشته باشد تا بتوان به حسب آن مشترکات به مقایسه و تطبیق حقوق اساسی آنها پرداخت. از آنجا که دو کشور ایران و لبنان از مشترکاتی برخوردارند، می توان به تطبيق موضوعات مختلف حقوق اساسی این کشورها پرداخت و از این طريق وجوه اشتراک و افتراق حقوق اساسی این دو کشور را استخراج نمود. یکی از این موضوعات جایگاه قوه مجریه در این دو کشور است. طبق قانون اساسی لبنان در قوه مجریه رئیس جمهور، رئیس کشور و نخست وزیر رئیس دولت و هیئت وزیران نیز به عنوان یک نهاد قانونی دارای اختبارات متعددی است، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه فاقد تخت وزیر بوده و اختیارات وی به رئیس جمهور با معاون اول وی واگذار شده است. از آنجا که رئیس جمهور لبنان ریاست کشور این نظام را عهده دار است در مقایسه با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران اختیارات وسیعتر و گسترده تری دارد. در مقابل اختبارات و صلاحیت های رئیس جمهور ایران در موارد بسیاری با اختبارات و صلاحیت های تخت وزیر لبنان مشابه است، زیرا رئیس جمهور در ایران جز در موارد استثنایی رئیس دولت است. در واقع از آنجا که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر رئیس کشور و رئیس جمهور رئیس دولت است، لذا بسیاری از صلابت های رئیس جمهور لبنان، در ایران بر عهده رهبری گذاشته شده است و همین امر سبب تشابه برخی از ص حبت های رهبر ایران و رئیس جمهور لبنان شده است. همچنین آن بخش از صلاحیت های رئیس جمهور ایران که به حسب ریاست کشوری به وی اعطا شده، با صلاحیت های رئیس جمهور لبنان و آن بخش از صلاحیت های وی که به حسب ریاست دولت به وی اعطا شده، با تخت وزیر لبنان یکسان است. در زمینه صلاحیت های وزرا و هیئت وزیران نیز اشتراکات متعدی بین دو کشور ایران و لبنان وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان

كلبات

فصل اول: مبانی و مفاهیم نظری

مبحث اول: قانون اساسی

گفتار اول: تعریف قانون اساسی

گفتار دوم: انواع قانون اساسی

مبحث دوم: حقوق تطبیقی

گفتار اول: تعريف حقوق تطبیقی

گفتار دوم: تاریخچه حقوق تطبیقی

گفتار سوم: ضرورت مطالعه حقوق تطبیقی

گفتار چهارم: فواید مطالعه حقوق تطبیقی

مبحث سوم: حقوق اساسی تطبیقی

گفتار اول: اهمیت حقوق اساسی تطبیقی

گفتار دوم: معیارهای طبقه بندی در مطالعات حقوق اساسی تطبیقی

گفتار سوم: طرق مقایسه در حقوق اساسی

مبحث چهارم: قوه مجریه

گفتار اول: نظام های اجرایی

گفتار دوم: مدل های قوه مجریه

گفتار دوم: مسئولیت های عمده قوه مجریه

فصل دوم: جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

مبحث اول: صلاحيتها و اختیارات رئیس جمهور و وزرا در قانون اساسی ایران

گفتار اول: صلاحيتها و اختيارات رئیس جمهور

بند اول: صلاحیت های رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور

صلاحیت های رئیس جمهور نسبت به قوه مقننه

امضای قوانین

حق رجوع به همه پرسی

سایر صلاتها

صلاحیت های رئیس جمهور در امور بین الملل

انعقاد و امضای پیمان های بین المللی

انتصاب و اعزام سفیران و پذیرش سفیران کشورهای دیگر

صلاحیت های رئیس جمهور در قبال قانون اساسی

پاسداری از قانون اساسی

اجرای قانون اساسی

بازنگری قانون اساسی - صلاحیت های اجرایی رئیس جمهور به عنوان رئیس کشور

اعطای نشان های دولتی

ریاست شورای عالی امنیت ملی

بند دوم: صلاحیت های رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت

صلاحیت های اجرایی رئیس جمهور

تعیین و هدایت سیاست عمومی کشور

نصب و عزل وزیران و انتخاب سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

نصب و عزل وزیرات

تعین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

ریاست هیات وزیران و نظارت بر کار وزیران

مدیریت و نظارت بر تشکیلات اداری کشور

نصب و عزل مقامات اداری، رؤسای سازمان ها و نمایندگان ویژه

مدیریت و هدایت تشکیلات اداری

ریاست و عضویت شوراهای عالی اداری کشور

اجرای قوانین از طريق وضع مقررات دولتی

تصویب مقررات دولتی

نظارت بر آیین نامه های دولت

تفویض اختیار به کیبونهای متشکل از چند وزیر

تصميمات سیاسی

صلاحیت ها در امور قانون گذاری

پیشنهاد قانون از راه لايحه

جایگاه و نقش رئیس جمهور در فرایند بودجه ریزی

عن حضور در جلسات مجلس و دفاع از دولت و سیاست های آن

اختبارات نسبت به قوه قضائیه

گفتار دوم: صلاحیت ها و اختیارات هیأت وزیران و وزرا

بند اول: صلاحيتها و اختبارات هیأت وزیرانت

حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی

تصویب ملح دعاوی و با ارجاع به داوری

حق حضور در مجلس

بند دوم: صلاحيتها و اختبارات هریک از وزرا

عضویت در هیأت وزیران

اداره وزارتخانه ها

نيمومت بر سازمان های وابسته

عضویت در مجامع شرکت های دولتی

ارتباط با قوه مقننه

مبحث دوم: مسئولیت های رئیس جمهور و وزرا در قانون اساسی ایران

گفتار اول: مسئولیت های رئیس جمهور

مسئولیت سیاسی

مسئوليت مالی

مسئولیت کیفری

مسئولیت قانونی

گفتار دوم: مسئولیتهای وزرا

مسئولیت سیاسی

مسئوليت مالي

مسئولیت کیفری

مسئولیت مدنی

نیروهای مسلح

جمع بندی

فصل سوم: جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی لبنان

مقدمه

مبحث اول: صلاحيتها و اختیارات قوه مجریه در قانون اساسی لبنان

گفتار اول: صلاحيتها و اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی لبنان

مزیت های رئیس جمهور نسبت به قوه مقننه

امضای قوانین

جلسات مجلس

صلاحيت در امور قانون گذاری

ارسال پیام به مجلس

صلاحیت های رئیس جمهور در امور بین الملل

ص حبت های رئیس جمهور در قبال قانون اساسی

صلابت های رئیس جمهور نسبت به قوه مجریه

صلابت های رئیس جمهور نسبت به قوه قضائیه

صلاحیت های رئیس جمهور در امور دفاعی

سایر صلابتها

گفتار دوم: صلاحیت ها و اختیارات نخست وزیر در قانون اساسی لبنان

صلاحیت های نخست وزیر نسبت به قوه مقننه

صلاحیت های نخست وزیر در امور بین الملل

صلاحیت های نخست وزیر در قبال قانون اساسی - صلاحیت های اجرایی تخت وزیر

صلاحیت های نخست وزیر در امور دفاعی

گفتار سوم: صلاحيتها و اختیارات هیأت وزیران و وزرا در قانون اساسی لبنان

بند اول: اختبارات و صلاحیت های هیأت وزیران در لبنان

صلاحیت های هیأت وزیران نسبت به قوه مقننه

صلاحیت های هیأت وزیران در امور بین الملل

صلاحیت های هیأت وزیران در قبال قانون اساسی

صلاحیت های هیأت وزیران نسبت به قوه مجریه

صلاحیت های هیأت وزیران در امور دفاعی

صلاحیت های هیأت وزیران نسبت به قانون بودجه

بند دوم: اختبارات و صلاحیت های وزرا در لبنان

مبحث دوم: مسئولیتهای قوه مجریه در قانون اساسی لبنان

گفتار اول: مسئولیت های رئیس جمهور در لبنان

گفتار دوم: مسئولیت های نخست وزیر در لبنان

گفتار سوم: مسئولیتهای هیأت وزیران و وزرا در لبنان

بند اول: مسئولیت های هیأت وزیران در لبنان

بند دوم: مسئولیت های وزرا در لبنان

فصل چهارم: مقایسه جایگاه قوه مجریه در قوانین اساسی ایران و لبنان

مبحث اول: بررسی تطبیقی صلاحیت های رئیس کشور در قوانین اساسی ایران و لبنان

مبحث دوم: بررسی تطبیقی صلاحیت های رئیس دولت در قوانین اساسی ایران و لبنان

مبحث سوم: بررسی تطبیقی صلاحیت های وزرا و هیأت وزیران در قوانین اساسی ایران و لبنان

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

و بیان مسئله: حقوق تطبیقی یکی از رشته های اساسی و بنیادین علم حقوق است که برای نخستین بار در سال ۱۹۰۰ میلادی در فرانسه به شکل نوین آن پا به عرصه دانش حقوقی گذاشت. مطالعات حقوق تطبیقی، یک حقوقدان را یاری می رساند که از حقوق چند کشور مختلف آگاهی به دست آورد و وجوه اشتراک و افتراق چند کشور را دریابد (حقوق تطبیقی چیست؟( www . dedaban . blogfa . com،حقوق اساسی تطبیقی نیز رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن هم سنجی نهانی و جوهری نظام های حقوق اساسی است، لذا در حقوق اساسی تطبیقی، محقق هر کدام از نظام های حقوقی را به تنهایی بررسی کرده و در نهایت به مقایسه آنها با هم می پردازد. محقق در هم س نجی نظام های حقوقی به ارزیابی نظام های مد نظر پرداخته، نواقص هر یک را تبیین کرده و برای رفع مشکل موجود پیشنهاد ارائه میدهد. سرمنشأ تطبيق وجود اختلاف است. هرگاه و هرجا که اختلافی بین حقوقها باشد، ذهن به طور خودکار به مقایسه می پردازد، مقایسه بین قانون جدید و قدیم، بین قانون سابق و أسبق، بين نظر اکثریت و اقلیت، بین حقوق داخلی و خارجی، بین عرف و اخلاق، بین عرف و قانون، مقررات مذهبی و غیر مذهبی و ... همگی از فعالیت های حقوق تطبیقی است. بدیهی است که بخش مهمی از حقوق تطبیقی به مقایسه بین نظام های حقوقی و حقوق کشورها می پردازد، اما حقوق تطیقی منحصر به این موارد نبت (پروین، ۱۳۸۹، ۳۳). برای تعلیق حقوق اساسی کشورها لازم است ابتدا مشترکاتی بین آنها وجود داشته باشد تا بتوان به حب آن مشتركات به مقایسه و تطبیق حقوق اساسی آنها پرداخت برای مثال داشتن نظام های سیاسی مشابه، قرار داشتن در یک منطقه جغرافیایی با دارا بودن مختصات مشترک همچون دین، زبان، نژاد، آداب و رسوم و ... می توانند زمینه ای برای تطبيق نظام حقوقی کشورها باشند. از آنجا که دو کشور ایران و لبنان از مشترکاتی برخوردارند، می توان به تعليق موضوعات مختلف حقوق اساسی این کشورها پرداخت و از این طریق وجوه اشتراک و افتراق حقوق اساسی این دو کشور را استخراج نمود. یکی از این موضوعات جایگاه قوه مجریه در در کشور ایران و لبنان است. طبق قانون اساسی لبنان در قوه مجریه رئیس جمهور و نخست وزیر از قدرت تقریبا یکسانی برخوردارند و هیأت وزیران نیز به عنوان یک نهاد قانونی دارای اختیارات متعددی است، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه فاقد نخست وزیر بوده و اختیارات وی به رئیس جمهور با معاون اول وی واگذار شده است. لذا قوه مجریه این دو کشور به لحاظ ساختاری با هم متفاوت اند. تفاوت دیگر از لحاظ نحوه اعمال قدرت دولت مرکزی است که به دلیل حاکمیت طوایف و قبایل در مناطق مختلف لبنان، نحوه اجرای حاکمیت در دو کشور ایران و لبنان متفاوت است اهمیت و ضرورت تحقیق: در کشور لبنان، سیستم دوگانه ای حاکم است. سیستمی که در یک طرف آن صحبت به پشتوانه نظام غرب و در طرف دیگر آن اسلام و وابستگی آن به کشورهای عربی اسلامی قرار دارد و تفاوت های اساسی که بین گروه های مسیحی و اسلامی وجود دارد، وضعیت این کشور را منحصر به فرد کرده است. لذا بررسی سیستم حقوقی این کشور که مرکز برخورد فرهنگ ها، اقوام و طوایف مختلف است از اهمیت خاصی برخوردار است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران