نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیمشاوره تربیتی

دانلود پایان نامه رابطه سبک های مدیریت تعارض مدیران مقطع ابتدایی با ارتباطات سازمانی و جو مدرسه

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 150
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 118
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 861KB

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 9
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران مقطع ابتدایی با ارتباطات سازمانی و جو مدرسه بوده است . روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران زن و مرد مقطع ابتدایی شهر زاهدان تشکیل میدهند جامعه آماری مدیران ۲۲۶ نفر است. با استفاده از جدول مورگان ۱۴۱ مدیر به صورت تصادفی طبقه ی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق سه پرسشنامه مدیریت تعارض رحيم (۲۰۰۴)، ارتباطات سازمانی گلاسر و همکاران (۱۹۸۷)، و جو مدرسه سندی و همکاران (۲۰۰۶) می باشد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های آماری تظهر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سبک های مدیریت تعارض مدیران، مدیریت تعارض مشارکتی و سبک مدیریت مصالحه و ارتباطات سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت تعارض رقابتی و ارتباطات سازمانی رابطه منفی و معناداری مشاهده گردید. ولی بین سبک تعارض اجتنابی و ارتباطات سازمانی رابطه معناداری رابطه معناداری مشاهده نشد. بین سبک های مدیریت تعارض و جو مدرسه مدیریت تعارض مشارکتی، مصالحه و تطبیقی مدیران و جو مدرسه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ولی بین مدیریت تعارض رقابتی و اجتنابی و جو سازمانی رابطه معناداری در سطح ۹۵ درصد مشاهده نشد.

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف های تحقیق

سوالات پژوهش

تعریف متغیر های پژوهش

فصل دوم کلیات تحقیق

مقدمه

تعارض

مفهوم تعارض

سطوح تعارض

نظریه های تعارض

فرایند تعارض

علل و عوامل ایجاد تعارض

جنبه های تعارض

مدیریت تعارض

سبکهای مدیریت تعارض

ارتباطات سازمانی

مفهوم ارتباط

اهمیت ارتباط

فرایند ارتباط

انواع روش های ارتباطی

انواع مدل های ارتباطی

مهارتهای ارتباطی

اثربخشی در ارتباطات میان فردی کارکنان

موانع ارتباطات کارکنان

ارتباطات سازمانی

جو سازمانی

مفهوم سازمان

سازمان مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی

مفهوم جو سازمانی

مولفه های جو سازمانی

چو و سنجش سلامت سازمانی

مبانی تجربی پژوهش

جمع بندی و تشریح چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش های آماری تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات

پیشنهادات با توجه به نتایج پژوهش

- ۱ - مقدمه

تعارض بخش مهمی از وقت تیم ها و گروه های کاری را به خود اختصاص می دهد، در هر جایی که مردم با یکدیگر کار کنند تعارض اجتناب ناپذیر می باشد(ریسپنس"، ۲۰۰۹). در این زمان سازمان های اجتماعی نیز با ماهینی که دارند محیط مناسبی برای پرورش و رشد انواع تعارض ها محسوب می شوند. سازمان های آموزشی (مدارس) نیز از مهم ترین سازمان های اجتماعی هستند که روز به روز بر اهمیت آنان افزوده می شود از آنجا که این سازمان ها تعداد زیادی از افراد و گروه های مختلف را در خود جای می دهنده زمینه مناسبی را برای بروز انواع تعارض مهیا می سازند. تعارض سازمانی می تواند اثربخشی سازمانی و فردی را کاهش دهد. به مدیریت تعارض صرف نظر از اهداف سازمانی به عنوان نقش کلیدی مدیران اشاره می شود. همچنین یکی از موانع عمده تحقق هدفهای یک سازمان، وجود تناقص در بین افراد است. تعارض به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر و لاینفک از زندگی سازمانی قلمداد می شود (اسپاهو"، ۲۰۱۳) از طرفی دیگر مساله تربیت نیروی انسانی کارآمد مهمترین دغدغه بشر در عصر کنونی است. پژوهشگران و نظریه پردازان سازمانی از جمله ویژگیهای سازمان سالم را وجود یک چو سازمانی باز می دانند که نیروی کار را به خود وابسته می کند. چو سازمانی باز در یک سازمان به میزان قابل توجهی بر عملکرد کارکنان ائر می گذارد و باعث افزایش تعهد آنها می شود. به عبارت دیگر می توان گفت اگر چو سازمانی مثبت باشد رفتار کارکنان را استحکام بخشیده و جانشینی برای قوانین و مقررات رسمی می شود. حتی می توان در این زمینه گفت فضای باز و مطلوب در محیط کار می تواند موثرتر از سامانه کنترل رسمی یک سازمان عمل کند(رابینز، ترجمه اعرابی و پارسیان، ۱۳۸۷: ۶۷) وجود سازمان وابسته به ارتباطات است و هر سازمانی بیشتر وقت خود را صرف برقرار کردن ارتباط می کند برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی سازمان به صورت یک شبکه موثر و کارآمد، برقراری ارتباط مطلوب ضروری است. ارتباط سازمانی شکلی از ارتباط میان فردی است که در آن ارتباط ناظر به روابط کاری کارکنان درون یک سازمان است (عليزاده سواد کوهی و اسلامی، ۱۳۹۱) در واقع می توان گفت که ارتباطات سازمانی باید اثربخش باشد تا در مجموعه سازمان و مدیریت آن بتواند موثر واقع شود و نقش کلیدی خود را ایفا کند. در واقع ارتباط موثر می تواند به عنوان بنیاد سازمان های مدرن در نظر گرفته شوند(مزروعی و همکاران، ۱۳۸۸)ارتباطات اثربخش یعنی، گل آنچه را که پیام فرست ارسال داشته است به هر طریق، کلامی و غیر کلامی، مقصد یا گیرنده پیام دریافت کننده پیام، آن را همان گونه تفسیر نماید که مورد نظر فرستنده باشد و انتظار فرستنده و واکنش گیرنده بر یکدیگر منطبق شود(مزروعی و همکاران، ۱۳۸۸). ارتباطات یکی از مهم ترین ابزار جامعه متمدن است و می توان گفت که ارتباطات مهم ترین عامل توسعه و تعالی انسانی است؛ به عبارت دیگر ارتباطات برای موفقیت یک انسان امری حیاتی است و همانطور که ارتباطات برای انسانی حیاتی است برای انجام عملیات سازمانی یا به عبارت بهتر برای شکل گیری بقای سازمان نیز حیاتی است (هویدا و همکاران، ۱۳۹۴)

بنابراین در این پژوهش قصد داریم ضمن تقش سبک های مدیریت تعارض مدیران بالاخص محیط های آموزشی، بر ارتباطات و جو سازمانی مدارس را مورد بحث قرار دهیم. يقينا آگاهی از رابطه سبک های مدیریت تعارض مدیران بر ارتباطات و جو سازمانی مدارس علاوه بر آن که به مدیران کمک خواهد کرد تا محیط مناسبی برای کارکنان فراهم کنند، هم چنین زمینه ای را فراهم می کند که مسئولان سطوح بالاتر این نظام، به کاستی های موجود در محدوده ارتباطات و جو سازمانی بیشتر آگاه شوند و در جهت رفع این کاستی هاتلاش کنند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران