نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیمشاوره تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت تعارض میان کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان و نواحی دو گانه شهر خرم آباد

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 136
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 160
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 3/567KB

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و مدیریت تعارض میان کارکنان ستادی ادره کل آموزش و پرورش استان لرستان و نواحی دو گانه شهر خرم آباد می باشد. روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفی (کمی) از نوع همبستگی؛ و جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان و نواحی دو گانه شهر خرم آباد است. از این جامعه آماری نمونه ای به تعداد ۱۹۱ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه ارتباطات سازمانی (نظری، ۱۳۸4) و مدیریت تعارض (پرتنام و ويلسون، نقل در مقیمی ، ۱۳۸۵) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ارتباطات و مدیریت تعارض از طریق روش آماری آلفای کرونباخ به ترتیب معادل ۹۱ و ۷۵/. محاسبه گردید. ارتباطات سازمانی با سه مؤلفه (ساختار، فرایند و مهارت انسانی و مدیریت تعارض با سه رویکرد (کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ارتباطات سازمانی و مدیریت تعارض رابطه معنی داری وجود دارد. ابعاد ارتباطات سازمانی (ساختار، مهارت فرایندی و مهارت انسانی) می توانند پیش بینی کننده هر یک از رویکردهای مدیریت تعارض باشند. از بین سه بعد ارتباطات سازمانی، ساختار با ضریب واریانس ۹۱ بیشترین درصد را در پیش بینی رویکرد راه حل گرایی مدیریت تعارض داشت. یافته های دیگر نشان داد که مؤلفه مهارتهای را در پیش بینی رویکردهای عدم مقابله ای و کنترل مدیریت تعارض داشته باشند. فرایندی و مهات انسانی به ترتیب قادرند قوی ترین و کمترین تأثیر معنا دار یافته های دیگر پژوهش نشان داد که بین کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس با کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم از نظر جنبه های ساختار، رسمیت، مهارت فرایندی، مهارت کلامی، جو مناسب، مهارت انسانی و ارتباطات سازمانی و رویکردهای عدم مقابله ای و کنترلی مدیریت تعارض تفاوت وجود دارد.

 

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقيق

سؤالات تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول ادبیات

پژوهش

ارتباطات سازمانی

تعریف ارتباط

ابعاد ارتباطات

ساختار سازمانی

مهارت فرایندی

مهارت انسانی

اصول اساسی ارتباطات میان فردی

الگوی فرایند ارتباطات سازمانی

ارتباطات در مکاتب مختلف

موانع ارتباط مؤثر

تحریف ارتباط میان مدیران و کارکنان

الگوی پنجره جوهری در اثربخشی ارتباط

گرانباری ارتباط

با تعارض سازمانی

تعریف تعارض

سیر تکاملی اندیشه تعارض

مراحل شکل گیری تعارض

مقایسه مدل های تعارض و نتیجه گیری

انواع تعارض های سازمانی

تعارض (تضاد) و عملکرد

مدیریت تعارض

استراتژی های مدیریت تعارض

بخش دوم: پیشینه پژوهش

تحقیقات خارجی

حنينات داخلی

نتیجه گیری

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش تحقيقجامعه و نمونه آماری

روش نمونه گیری

توصيف اطلاعات کلی پاسخ دهندگان

ابزار و نحوه اجرای تحقیق

روایی و پایایی پرسشنامه ها

روش تجزیه و تحليل داده ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه

الف: یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق

میانگین و انحراف معیار جنبه های ساختار سازمانی

میانگین و انحراف معیار جنبه های مهارت فرایندی

میانگین و انحراف معیار جنبه های مهارت انسانی

میانگین و انحراف معیار مؤلفه های ارتباطات سازمانی

میانگین و انحراف معیار جنبه های رویکردهای مدیریت تعارض

ب: یافته های استنباطی

يافته های مربوط به سؤالات تحقیق مربوط به جنبه های ساختار سازمانی

یافته های مربوط به سوالات تحقیق مربوط به جنبه های مهارت فرایندی

یافته های مربوط به سؤالات تحقیق مربوط به جنبه های مهارت آنانی

یافته های مربوط به سؤالات تحقیق مربوط به مؤلفه های ارتباطات سازمانی

ج: یافته های جانبی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

تحلیل سوالات پژوهشی

بین بافته های جانبی

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

الف: پیشنهادات اجرایی

مقدمه:

ارتباطات از گسترده ترین، مهم ترین و پیچیده ترین انواع رفتار انسانی است. در واقع توانایی برقراری ارتباط محیح در سطح عالی، وجه تمایز انسان است. ارتباطات سازمانی هر چند رشته ای نو در پهنه علوم انسانی است اما به سرعت رشد یافته و نظر برخی از متفکران علوم رفتاری را به خود جلب کرده است، تا جایی که برخی از پژوهشگران بر این اعتقادند که باری از مسائل و مشکلات حاکم بر سازمان ها از شبکه نادرست ارتباطی و عدم توجه به ظرایف ارتباطات سازمان نشأت گرفته است. یکی از مهم ترین عوامل توفيق مدیریت. وجود ارتباطات مؤثر و صبح در سازمان است. به تجربه ثابت شده است که اگر ارتباطات محبح در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل شده و کارها آشفته می شوند (مشکی. 1378). شاید ارتباالات ضعیف وغير الربحش ماشند سوء برداشت ها، درک نادرست مفهوم و... از علل عمده وقوع تضاد و تعارض بین کارکنان باشد رییکی (2010) معتقد است که تعارض، بخش طیعی و اجتناب ناپذیر از زندگی روزمره انسان هاست. تعارض در روابط شخصی عاء عدرسه، محل کار و میان گروه های اجتماعی وجود دارد. کوزا و دانت؟ (2007) می گویند تعارض نه تنها اصلی اجتناب ناپذیر در روابط انسانی است بلکه وجود تعارض ما را یاری می کند که به تعریف بهتری از ماهیت این روابط بین ببریم. البته عدم وجود تعارض نشان دهنده وجود همسازی و توازن بت بلکه نشان دهنده بی حسی و بی علاقگی در بین افراد است. از این دیدگاه، تعارم نه تنها به تعریف روابط کمک می کنند بلکهموجب ایجاد علاقه و اهمیت نسبت به این روایت می شود. ایجاد تعارض میان افراد در یک گروه می تواند عامل بالقوة مضری برای کارایی گروه باشد (هان و هارعر، 2010). مری باركر فالت از اولین کسانی بود که به مسأله تعارض پرداخت و معتقد بود که تعارض به عنوان یک موضوع الزاما بده که بتواند در مدیریت اخلال ایجاد کند بت (میر کمالی، 1378). گرچه بسیاری از مدیران و محققان سازمانی به خوبی می دانند که تعارض امری اجتناب ناپذیر از حبات سازمانی است اما اطلاعات اندکی از مدیریت تعارض و مایل مبتلا به آن دارند. مدیران یک سازمان باید تعارض را بپذیرند تا به ارزش آن در کمک به شناخت مشکلات و پیدا کردن راه حل های مناسب در فرایند تصمیم گیری پی ببرند. در هر صورت برای استفاده مثبت از جنبه های تعارض و اجتناب از تأثیرات منفی آن، مدیران باید راه های کنترل تعارض در سازمان را بشناسند (جانس، 2008). بروسكو: (2010) می گوید تعارض (صرفنظر از صبح ایجاد کننده آن موجب افرایش تغییرات سازمانی شده و حل آن برای کارایی هر سازمانی امری ضروری است. توانایی هدایت و کنترل پديده تعارض در سازمان ها از مهم ترین مهارت های مدیران است که مدیران امروز نیازمند آن هستند. تأخیر در رفع تعارض در سازمان ها موجب از هم گسیختگی و نظم موجود در سازمان می شود، بنابراین شایسته است که روش های مناسبی برای مدیریت تعارض در سازمان ها در جهت افزایش تأثیر گذاری سازمان بکار گرفته شود (ايكو و آکایت، 2009).

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران