نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود پایان نامه بررسی فقهی حقوقی حکمت و ماهیت قطع ید سارق و احکام خاص آن از دیدگاه مذاهب خمسه

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 156
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 143
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 1/203KB

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

پیشگفتار

سرقت یکی از جرایم مهم و پرخطر در هر جامعه ای است که تأثیرات سوء آن تنها متعلق به مال باخته نبوده بلکه با سلب امنیت اقتصادی و هم چنین جانی- در بعضی از مواقع - دامن گیر جامعه نیز می شود. به همین دلیل خداوند برای سرقت مجازات سخت وشدیدی در نظر گرفته تا در پرتوی اجرای آن، سرقت تا حد زیادی کاهش یابد. از منظر فقها با این که قطع دست مجازات سنگینی است با این حال خداوند تناسب بین جرم و مجازات را در نظر گرفته زیرا هیچ مجازاتی هم چون قطع دست قادر به پیش گیری از سرقت نمی باشد. در مقابل اکثر حقوق دانان معتقدند که مجازات های بدنی کارایی نداشته و به دلیل تنافی با کرامت بشری باید از اجرای آن ها صرف نظر نمود. در واقع باید در مجازات ها حقوق بشر مورد توجه قرار گیرد.

این رساله در پی آن است ضمن بیان کردن حکمت ومصالح مجازات قطع دست بوچی شبهاتی را که قطع دست را در زمره ی مجازاتهای خشن و نامتناسب با تمدن می دانند، آشکار سازد. هم چنین به بررسی مسائل مستحدثه در این زمینه پرداخته شده، به این صورت که آیا پیوند مجدد دست بعد از اجرای مجازات قطع دست مانع از تحقق حکمت مذکور می گردد و یا این که پیوند و یا عدم آن تأثیری در آن نداشته بلکه در هر حال با اجرای حسرقت، سارق و دیگران عبرت گرفته و مجددا مرتکب چنین جرایمی نمی شوند؟

 

مقدمه

بیان مسئله تحقيق

اهمیت تحقيق

اهداف تحقيق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

پیشینه پژوهش

روش تحقیق

فصل اول: کلیات و تعاریف

حد

معنای لغوی

مفهوم اصطلاحی

اصطلاح فقهی

تعریف حد در فقه شیعه

تعریف حد در فقه مذاهب اربعه

اصطلاح حقوقی

سرقت

معنای لغوی

مفهوم اصطلاحی

اصطلاح فقهی

تعريف سرقت در فقه شیعه

تعریف سرقت در فقه مذاهب اربعه

اصطلاح حقوقی

نکال

معنای لغوی

مفهوم اصطلاحی

حکمت

معنای لغوی

مفهوم اصطلاحی

اصطلاح فقهی

تفاوت حکمت و علت

پیوند اعضا

معنای لغوی

معنای لغوی پیوند

معنای لغوی عضو

مفهوم اصطلاحی پیوند اعضا

فصل دوم :ماهیت و حکمت قطع ید

مبحث اول : ماهیت قطع ید

گفتار اول: بررسی قطع

معنای قطع

ابزار قطع

معالجه سارق

هزینه درمان

آویزان کردن دست در گردن سارق

گفتار دوم: بررسی پد وماهیت آن

معنای بد

معنای لغوی بد

معنای شرعی ید

دیدگاه فقهای مذاهب خمسه نسبت به ماهیت ید

ماهیت ید در فقه شیعه دلایل فقها

ماهیت بد در فقه مذاهب اربعه

دلایل فقها

دیدگاه حقوق دانان نسبت به ماهیت ید

چگونگی مجازات سارق در صورت فقدان دست راست

مبحث دوم: حکمت قطع دست سارق

گفتار اول: حکمت قطع دست سارق در آیات و روایات

بند اول: حکمت حد سرقت در آیات

بند دوم : حکمت حد سرقت در روایات استدلال های فقها مبنی بر انتخاب قطع دست به عنوان مجازات سارق

گفتار دوم:حکمت حد سرقت از منظر فقه و حقوق

حکمت قطع دست سارق از منظر حفاظت از حریم اموال

مفهوم مال

معنای لغوی

مفهوم اصطلاحی

ارزش مال مشروع در اسلام

حفظ مال در اسلام

حکمت قطع دست سارق در راستای پیش گیری از سرقت

اقسام پیش گیری از جرم

پیش گیری اصلاحی

پیش گیری وضعی

پیش گیری کیفری

قطع دست و اصل پیش گیری

پیش گیری خصوصی

بند اول : پیش گیری خصوصی از منظر فقها

رنج و عذاب موقت

رنج و عذاب دایم

پذیرش مجرم در جامعه

بند دوم: پیش گیری خصوصی از منظر حقوق دانان

دیدگاه موافقان اجرای قطع دست در راستای پیش گیری از ارتکاب مجدد سرقت

دیدگاه مخالفان اجرای قطع دست در راستای پیش گیری از ارتکاب مجدد سرقت

پیش گیری عمومی

بند اول : پیشگیری عمومی از منظر فقها

بند دوم: پیش گیری عمومی از منظر حقوق دانان

دیدگاه موافقان اجرای قطع دست در راستای پیش گیری سایرین از سرقت

دیدگاه مخالفان اجرای قطع دست در راستای پیش گیری سایرین از سرقت

بند سوم : اجرای علنی مجازات قطع دست در راستای پیش گیری از سرقت مشروعیت اجرای علنی حد سرقت

آیات

روایات

حکمت قطع دست سارق در راستای ایجاد امنیت

مفهوم امنیت

معنای لغوی

مفهوم اصطلاحی

ارزش امنیت از دیدگاه اسلام

آیات

روايات

قطع دست و تأمین امنیت

قطع دست سارق پاسخ مناسب به خیانت در امانت

گفتار سوم: شبهات پیرامون قطع دست سارقشبهه اول شبهه دوم شبهه سوم شبهه چهارم آثار و تبعات سوء سرقت در تأیید حکمت قطع دست سارق تعبيرات فقها از حد سرقت مبنی بر کم اجرا شدن آن

فصل سوم: احکام مستحدثه

گفتار اول: پیوند

پیوند دست قطع شده به سارق در حد سرقت

پیوند دست سارق از منظر فقهای شیعه

منع پیوند به دست سارق

آیه قرآن

روایات

عدم جواز پیوند به دليل نجاست

جواز پیوند مشکلات عدیده ای پدید می آورد

پیوند موجب نقض غرض شارع می شود

جواز پیوند به دست سارق

روایات

اکتفا بر قدر متیقن

عدم دلیل بر منع پیوند

پیوند به دست سارق از منظر فقهای اهل سنت

منع پیوند به دست سارق

جواز پیوند به دست سارق

توقف

پیوند به دست سارق از منظر حقوق دانان

پیوند دست قطع شده به غیر سارق در حد سرقت

پیوند دست قطع شده به غير سارق از منظر فقهای شیعه

انتقال عضو از طریق عوض

بيع

دلایل جواز بيع

دلایل منع بيع

واگذاری حق اختصاص

هبه ی معوضه

انتقال عضو بدون عوض

پیوند دست قطع شده به غير سارق از منظر فقهای اهل سنت

دیدگاه منع پیوند به غیر سارق

دیدگاه جواز پیوند به غیر سارق راه های انتقال عضو پیوندی

انتقال عضو از طريق بيع

ادله ی منع بيع

ادله ی جواز بيع

انتقال عضو از طریق تبرع

ادله ی جواز تبرع

ادله ی منع تبرع

گفتار دوم : بی حس کردن عضو قبل از اجرای حد سرقت

بی حس کردن عضو قبل از اجرای حد سرقت از منظر فقه شیعه

ادله عدم جواز بی حسی قبل از اجرای حد سرقت

تمسک به آیه ی سرقت

عدم بیان از سوی ائمه علیهم السلام

دردناک بودن کیفر لازمه ی اجرای حدود

ادله جواز بی حسی قبل از اجرای حد سرقت

اصل برائت

تمسک به کلام قدما

عدم قطع دست چپ در صورت شل بودن دست راست

بی حس کردن عضو قبل از اجرای حد سرقت از منظر فقه اهل سنت

عدم جواز بی حسی قبل از اجرای حد سرقت

جواز بی حسی قبل از اجرای حد سرقت

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

مقدمه

١- بیان مسئله تحقیق

خداوند متعال در قران کریم به طور صریح مجازات سرقت را بیان کرده است. تمامی فقها معتقدند که خداوند با تعیین قطع دست به عنوان مجازات سارق در پی تحقق مصالحی می باشد. در واقع از نظر فقها اجرای مجازات سخت وشدیدی هم چون قطع دست نه تنها سارقان را از تکرار مجدد سرقت باز می دارد بلکه درس عبرتی برای سایرین بوده و دیگران را نیز از ارتکاب چنین جرایمی باز می دارد، که در نتیجه آن اموال مردم از تعرض مصون مانده وامنیت در جامعه برقرار می شود. در مقابل حقوق دانان نیز با این که کاری به حکمت احکام نداشته و بیشتر به تعریف جرم و مجازات، عناصر تشکیل دهنده ی جرم،نحوه اجرای مجازات و مسائل این چنینی می پردازند، معتقدند که با اجرای مجازات اهداف خاصی تأمین می گردد از جمله این که مجازات باعث می شود که مجرم دوباره به سوی ارتکاب جرم برنگردد. با این حال باز هم نسبت به جنبه پیش گیری مجازات قطع دست اختلاف نظر دارند و برخی معتقدند که اجرای چنین مجازاتی نه تنها موجب کاهش سرقت نمی گردد بلکه سارق را نسبت به ارتکاب مجدد دزدی جری می کند. از بررسی ادله ی فقها و حقوق دانان وبیان دیدگاه های ایشان در زمینه ی حکمت قطع دست سارق به دست می آید که قانون گذار در مورد مجازات قطع دست، نظر فقها را برگزیده و قائل به اجرای آن در زمان غیبت در جهت تحقق بخشیدن به حکمت و مصالح مورد نظر می باشد.

۲- اهمیت تحقیق

دزدی فتنه ی خبیث و دامنه واری است که به خاطر تسلط بر مال، شخص را وادار به گناهان متعددی می کند. شاید یکی از دلایلی که باعث می شود افراد زیادی مرتکب این جرم شوند سهولت در انجام آن باشد و فردی بدون تلاش و کوشش خود را مالک مالی بپندارد. باید بگوییم که با وقوع سرقت تنها فرد مال باخته متضرر نمی شود بلکه این عمل عواقب جبران ناپذیری دارد، مانند رعب و وحشتی که در بین مردم ایجاد می شود و آرامش را از خانواده ها سلب می کند و امنیت خانواده مخدوش می گردد. بنابراین باید به دلیل آثار سوئی که این جرم بر امنیت اجتماعی و اقتصادی دارد به شدت با آن برخورد شود. در نتیجه باید به صورت جدی تر به مسأله ی سرقت و مجازات آن بپردازیم، به این صورت که اگر اجرای مجازات قطع دست در کاهش سرقت موثر باشد قضاوت محترم باید تساهل و تسامح را کنار گذاشته و به شدت با سارقین برخورد کنند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران