نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت شهریمدیریت شهری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 146
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 201
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 5/140KB

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

مشکلات بافت های فرسوده در شهرهای بزرگ همواره یکی از دغدغه های مردم و مدیران شهری بوده است، زیرا س*****ت و کار در این نوع بافت های شهری هرگز بازدهی مطلوب را ندارند. در شرایط کنونی شهرهای ایران، نزدیک به ۳۵ درصد أبنه به ویژه در کلان شهرها جزء بافتهای فرسوده بوده و نیاز به ساماندهی دارد . بر طبق آمار اطلس کلان شهر تهران در سال ۱۳۹۰. بیشتر بافت های فرسوده شهر تهران در بخش مرکزی و شرقی و جنوب شرقی است و در صد بافت های فرسوده منطقه یک در مجموع کمتر از ۴ درصد است یکی از ویژگی ها و موضوعات مهم در حوزه نوسازی بافت های فرسوده، مسئله مشارکت های شهروندان در این زمینه است. بافت محدوده شهرداری منطقه و شهر کلان شهر تهران که به عنوان ناشی از بافت های فرسوده شهر تهران شناسایی شده است. هدف از انجام این پژوهش در سطح منطقه شناسایی علل و عوامل عدم تمایل مردم محدوده منطقه ۹ برای ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده و اتخاذ راهکار به مدیریت شهری جهت کاهش و برطرف کردن موانع موجود محدوده مطالعاتی است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش گردآوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه شهروندان و کارشناسان مرتبط با موضوعات نوسازی بافت های فرسوده انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هنوز مردم به اثرات مشارکت در این بخش خوش بین و امیدوار نیستند و بیشتر نظرات آنها حول محور فرهنگی، حفاظت، امنیت عمومی و سیمای شهر است. مردم عمدتا از درون بر منطقه واقف هستند و اما کارشناسان که بعضا خارج از منطقه ۹ بوده و حتی ساکن آنجا نیستند، بیشتر نگاه حقیقت گرایانه دارند تا اینکه واقع گرا باشند. البته نکته مهم دیگر در مورد سطح سواد و آگاهی مردم نیز است. میزان آگاهی مردم از نوسازی و فرایندهای آن و همچنین آگاهی از نحوه و اصول مشارکت، در این ارزیابی ها بسیار مؤثر است. نتایج آزمون کروسکال والیس نیز نشان می دهد تفاوت در سطح تحصیلی شهروندان، موجب تفاوت در ارزیابی آنها از اثرات مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده می شود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله:

ضرورت تحقیق

اهداف تحقيق:

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

نوع تحقيق

متغیرهای تحقیق:

روش گردآوری اطلاعات:

جامعه و نمونه آماری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

تعریف و مفاهیم واژگان:

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه

مسازمان قضایی شهر:

بافت فرسوده

توسعه فیزیکی و بافت فرسوده

نوسازی بافتهای فرسوده:

سیر مطالعات بافت فرسوده:

تجربیات نوسازی در جهان

بافت فرسوده در ایران:

اثرات نوسازی بر سیما و منظر شهری

مشارکت:

مشارکت شهروندان در امور شهری:

توانمندسازی و مشارکت:

حکمروایی و مشارکت:

حکمروایی خوب

نوسازی بافت فرسوده و مشارکت مردمی

فصل سوم: قلمرو پژوهش

مقدمه:

بافت های فرسوده تهران

موقعیت جغرافیایی:

جغرافیای طبیعی:

ئوپوگرافي:

مخاطرات طبیعی

آب و هوا

منابع آب

جغرافیای انسانی

تاریخچه

جمعيت:

کاربری اراضی

بافت های فرسوده

محله های منطقه:

محله استاد معین

حله هوشیار:

محله

محله

محله مهرآباد جنوبی

محله شمشیری: دود

محله سرآسیاب

محله فتح

فصل چهارم تجزیه و تحلیل و یافته های پژوهش

مقدمه

تعين متغيرها

اطلاعات شخصی پاسخگویان:

ارزیابی نظرات مردم و کارشناسان در زمینه اثرات مشارکت در نوسازی بافت فرسوده

سنجش تفاوت معناداری این زیبایی ها:

بررسی همبستگی بین متغیرها

آزمون فرضیات:

اقضيه اول:

فرضیه دوم:

فرضیه سوم :

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری نهایی:

ارائه پیشنهادها

منابع و مآخذ:

پیوست ها:

 

1- ۱ - مقدمه:

در ابتدا بحث کلیات پژوهش، به اهمیت بافت فرسوده که از آن به عنوان بافت ناکارآمدی که دچار فرسودگی کالبدی، عدم استحکام در مقابل سوانح و بافت تاپایدار و عدم دسترسی سواره رو مناسب نیز است یاد می شود چرا که رسیدگی به آن دارای ضرورت و اهمیت است این امر به گونه ای میسر می شود که با مشارکت مردم صورت پذیرد چراکه کلید تحقن و برنامه ریزی با ورود مردم صورت می پذیرد.

1-2-بیان مسئله:

مشکلات بافتهای فرسوده در شهرهای بزرگ همواره یکی از دغدغه های مردم و مدیران شهری بوده است. زیرا س*****ت و کار در این نوع بافت های شهری هرگز بازدهی مطلوب را ندارند.

همچنین استاندارهای مسكن در آنها به دلیل فرسودگی شدید یا نبی بسیار پایین تر از ن ت های دیگر شهر می باشد. مسئله فرسودگی شهری یک واقعیت انکارناپذیر است که در اثر عدم ملاحظات شهری و یا به دلیل موقعیت هسته ای اولیه شهرها ایجاد شده است (وارثی و همکاران. ۱۳۹۳). مثله بافت فرسوده از منظر بررسی مخاطرات طبیعی و انسانی در منطقه یک حائز اهمیت است. بر اساس یافته های پروژه بررسی عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی نشان می دهد که فرسودگی به سبب عواملمتعدد حادث می شود و از این رو در تعيين شاخص های شناسایی پهنه های شهری فرسوده، توجه به یک عامل کافی نیست و عوامل مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نیز می بایست در نظر گرفته شود. بر این اساس نظام مداخله یکپارچه ای پیشنهاد گردیده و در زمینه چگونگی تأمین منابع مالی برای ساماندهی پهنه های شهری فرسوده از طریق اقداماتی چون تجمي. ایجاد شرکت های تعاونی ساکنین، استفاده از کمک های دولت و غیره و همچنین راههای جلب مشارکت مردمی برای پروژه های ساماندهی پهنه های فرسوده راهکارهایی پیشنهاد شده است (گودرزی، ۱۳۹۴). بافت های فرسوده به عنوان بافتی ناکارآمد معرفی می شوند و از این رو مثله بهبود بخشیدن به آن ضروری می نماید. این بهسازی بسته به نوع فرسودگی بافت مراحل مختلفی را شامل می شود. تهیه و اجرای طرح هایی که به انحاء مختلف سعی در بهبود وضح این بافت ها دارند، نیازمند بررسی همه جانبه کمبودهای موجود و برنامه ریزی مداوم برای رفع معضلات این گونه بافت هاست بررسی همه جانبه بدین معناست که ساماندهی این بافت ها می بایست در کنار بهبود بخشیدن به وضح مکن که حدود ۴۰ درصد از بافت های شهری را تشکیل می دهد سایر نیازهای معیشتی ساکنین نیز که در حیطه تأسیسات و تجهیزات شهری است تأمین شود. یکی از ویژگی ها و موضوعات مهم در حوزه نوسازی بافت های فرسوده، مسئله مشارکت های شهروندان در این زمینه است. امروزه پروژه مشارکت مردمی و شهروندی به یکی از پروژه های توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مبدل شده است (حکمت نیا و موسوی، ۱۳۹۲، ۱۲۲). در واقع نوسازی بافت فرسوده باید از طریق برگزیدن درست کانونهای مداخله صورت پذیرد تا این کانون ها در پیرامون خود سبب توسعه گردند. در شرایط کنونی شهرهای ایران، نزدیک به ۳۵ درصد ابنيه به ویژه در کلان شهرها جزء بافت های فرسوده بوده و نیاز به ساماندهی دارد (اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۹۳). بر اساس اطلاعات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مساحت بافت فرسوده (مصوب) در تهران برابر با 3268 هکتار می باشد.

 

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران