نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت آموزشیمدیریت آموزشی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 210
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 156
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2/380kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

در نظر گرفتن عملکرد مالی شرکت ها، یک ارزیابی کلی از وضیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیمات منطقی می باشد. این امکان که شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری بر روی مسئولیت اجتماعی، یک مزیت رقابتی بوجود آورند با تغییراتی که در رفتار و نگرش های سرمایه گذاران نسبت به اجتماع بوجود آمده است نیز به شدت در سالهای اخیر در حال افزایش است. بنابر این تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه با نقش میانجی مزیت رقابتی و شهرت بدنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا می توان انتظار داشت که مسئولیت اجتماعی سازمان هایی مثل شرکت های بیمه در راستای منافع و سودخواهی هرچه بیشتر (عملکرد مالی) باشد؟ و آیا شهرت و مزیت رقابتی نیز می تواند به عنوان میانجی تاثیر گذار باشند؟ این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق متشکل از ۱۳۰ نفر از مدیران و مديران سطوح بالایی کلیه شرکت های بیمه در شهر مشهد می باشد که نمونه آماری نیز بر اساس جدول مورگان به تعداد ۱۰۰ نفر در نظر گرفته شد. روش جمع آماری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد که در بخش میدانی از پرسشنامه های مسئولیت اجتماعی حیدرزاده(۲۰۱۳)، مزیت رقابتی هیل و جونز (۲۰۱۰)، شهرت سازمانی فامبران و وانريل (۲۰۰۳) و عملکرد مالی محقق ساخته (۱۳۹۵) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه تاثیر مثبت و معنی داری دارد. مسئولیت اجتماعی از طریق مزیت رقابتی و شهرست بر عملکرد مالی شرکت های بیمه تاثیر دارد. متغیرهای مزیت رقابتی و شهرت به صورت تعدیلگر عمل کرده و تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه را کاهش داده است.

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق)

مقدمه

بیان منله

فرضيات

فرضیات اصلی

فرضيات فرعی ۴۱۔ اهداف تحقيق

اهداف اصلی

اهداف فرعی

اهمیت و ضرورت تحقیق

قلمرو تحقيق

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم..

مئولیت اجتماعی

عملکرد مالی

مزیت رقانی

شهرت سازمانی

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

عملکرد

مدیریت عملکرد

اهمیت مدیریت عملکرد

اصول مدیریت عملکرد

عوامل مؤثر در توفيق مدیریت عملکرد

فرایند مدیریت عملکرد

مزایای مدیریت عملکرد

از دیدگاه سازمانی

از دیدگاه سرپرستان

از دیدگاه کارکنان

تبين مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

ابعاد، دامنه و گره مسئولیت اجتماعی شرکت

هرم متولیت پذیری از دیدگاه کارول

مسئولیت پذیری اقتصادی

متولیت پذیری حقوقی

مئولیت پذیری اخلاقی

مسئولیت پذیری به مثابه یک شهروند خوب

تحول ساختار اجتماعی شرکت ها .

شرکت پپسی

شرکت آسان موتور

شرکت دنون

شرکت باند و گاز کاوه

شرکت فیلیپس

شرکت SEKEM

شهرت سازمانی

اجزاء شهرت سازمانی

تشخیص نام

احساس کلی از بنگاه.

تداعی کننده های شرکت

منابع ایجاد مزیت رقابتی

متولیت اجتماعی و عملکرد مالی

پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی

تحقيقات خارجی

مبانی رابطه بین متغیرهای تحقیق

چارچوب نظری تحقیق

-خلاصه فصل

مدل مفهومی تحنين

فصل سوم روش شناسی تحقیق)

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

معرفی پرسشنامه ها

مسئولیت اجتماعی شرکت

مزیت رقابتی

عملکرد مالی صنعت بیمه

شهرت سازمانی

روایی

پاپای

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

خلاصه فصل

فصل چهارم (نتایج تحقیق)

مقدمه

جنبش پاسخگویان

وضعيت سابقه خدمت پاسخگویان

وضبتن سن پاسخگویان

بخش دوم: آزمون فرضیه های تحقیق

آزمون فرض نرمال بودن متغیرها

آزمون فرضبه های تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیه اصلی

فرضیه اصلی

نرضيه فرعی

نضریه فرعی2

فرض فرعی 3

نرغب فرعی ۴

قرب فرعی ۵

قرب فرعی 6

قرب فرعی ۷

فرب فرعی 8

خلاصه فصل

فصل پنجم (بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات)

مقدمه

خلاصه تحقيق

نتیجه گیری

نتایج یافته های استنباطی

فرضیات اصلی

فرضيات فرعی

پیشنهادات

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

محدودیتهای تحقیق

منابع

۱ - ۱ - مقدمه

از زمانی که ارتباط بین نقش های اجتماعی، سیاسی، محیطی، اقتصادی در تجارت رو به افزایش گذاشته است، سازمان ها با پویایی های جدیدی مواجه شده اند. چالشی که سازمان ها با آن روبرو هستند این است که آنها باید همزمان به افزایش سود آوری و پاسخ گویی به انتظارات اجتماعی جدید و سپس مدیریت همزمان این دو پیامد به ظاهر متناقض که نیازمند توسعه استراتژی های کاربردی است و اثرات مثبتی هم بر جامعه و هم بر سازمان دارد، دست یازند. پیاده سازی مسئولیت اجتماعی در سازمان، از جمله ساز و کارها و با راهبردهای موثر در این خصوص است (مرتضوی و همکارن، ۲۰۱۲).

یکی از مزایای اصلی عملکرد اجتماعی برای شرکت ها و سازمان ها، ارتباط مثبت آن با عملکرد است. زیرا شرکت های غیر قانونی و مسئولیت ناپذیر به احتمال زیاد دارای سود آوری زیادی نیستند و در دراز مدت این شرکت ها در آمدزایی ندارند، بنابراین امروزه سازمان ها در زمینه های گوناگون تحت فشار شدید برای جلب اعتماد عمومی و حفظ رقابت در بازار جهانی قرار دارند. رسوایی های اخیر تجاری موجب خدشه دار شدن وجهه عمومی سازمان های خصوصی و افزایش توقع پاسخگویی به عموم، شفافیت و درستکاری شده است. بنابر این مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش مهم آن، مورد توجه زیاد دانشگاهیان و مدیران در طول چند دهه گذشته قرار گرفته است (پوردهقان، حمیدیان پور، ۱۳۹۲)

در محیط پويا و رقابتی کنونی، موفقیت هر سازمانی جهت افزایش و حفظ سهم بازار و بهبود وضعیت رقابتی در گرو شناسایی عواملی است که باعث ایجاد مزیت رقایشی می گردد. شرکت ها بدون داشتن مزیت رقابتی نمی توانند در زمره بهترین ها قرار گیرند، به عبارت دیگر شرکت هایی که موفق بوده اند و جزو بهترین ها می باشند دارای مزیت رقابتی هستند. مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل با توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از دیگران و رقبا قادر می سازد صحت و همکاران، ۱۳۹۴). از طرفي خصوصی سازی باعث شده صنعت يمه بسیار متحول شده و زمینه رقابت را بیش از پیش فراهم کند. از دیگر عواملی که می تواند بر عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران