نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

دانلود پایان نامه نقش مردم در فرایند تصویب قانون اساسی و تاثیر آن برحق تعیین سرنوشت

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 138
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 136
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1/393kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

با توجه به اینکه قانون اساسی در هر کشور، تجلی اراده عمومی مردم در تشکیل یک دولت سیاسی مطلوب است، ناگزیر باید طی تشریفات خاصی تدوین و تصویب گردد که نشانگر چنین اراده همگانی و اهمیت شایسته آن باشد.

امروزه مشارکت مردم در امر قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعيين سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. و این مشارکت باید در تمام فرآیندهای شکل۔ گیری قانون اساسی وجود داشته باشد. تا جایی که می توان گفت حاکمیت مردم متضمن آیین دموکراتیک در امر قانون گذاری است، امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم اعمال می شود، در مورد نحوه ی شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون مدون به شیوهی (خبرگان - رفراندوم) تدوین و تصویب شده است و تبلور خواسته های انقلابی مردم و با تأسی از اندیشه های حضرت امام خمینی (ره)، بر اساس موازین اسلام تنظیم شده است. فرآیند تصویب قانون اساسی در ایران را نمی توان با نظام های مدرن و مبتنی بر آموزه های حقوق بشر مقایسه کرد اما درهرحال پس از گذار از قرنها نظام های استبدادی، حضور مردم در فرآیند تصویب قانون اساسی مؤثر و قابل توجه است و این مشارکت با تمام ویژگی های شکلی و ماهوی اش، کیفیت حاکمیت مردم را تعیین کرده است.

فهرست تفصیلی

مقدمه

الف: بیان مسئله

ب: سؤال تحقیق

د: سابقه و پیشینه تحقیق

: ضرورت انجام تحقیق

و: هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

ز: روش تحقیق

ج: ساختار تحقیق

فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه

مبحث اول: تحول مفهوم حاکمیت و عقایدی دربارهی منشا آن

گفتار اول: مفهوم حاکمیت و منشا آن

بند دوم: عقاید درباره منشأ حاکمیت سیاسی

الف: نظریه حاکمیت تئوکراتیک (حاکمیت الهی)

ب: نظریه حاکمیت مردم

ج: حاکمیت ملی

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظریه اندیشمندان غربی در رابطه با نقش مردم در حاکمیت

بند اول: حاکمیت مردم در اعلامیه جهانی حقوق بشر

ب: توماس هابز: ژان ژاک روسو

د: منتسکیو

گفتار سوم: مردمسالاری و شیوههای اجرای آن

بند اول: مردمسالاری مستقیم

بند دوم: مردمسالاری نیمه مستقیم

بند سوم: مردمسالاری غیرمستقیم

مبحث دوم: مفهوم و پیشینه قانون اساسی و حق تعیین سرنوشت

گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در جهان

بند اول: جنبش قانون اساسی

الف: انگلستان

ب: فرانسه

ج: آمریکا

بند دوم: پیشینه قانون اساسی در ایران

الف: قانون اساسی مشروطه

ب: قانون اساسی در سال ۱۳۵۸

ج: قانون اساسی اصلاحی سال ۱۳۶۸

گفتار دوم: ماهیت قانون اساسی

بند اول: تعریف قانون اساسی

بند دوم: اقسام قانون اساسی

الف: قانون اساسی مدون

ب: قانون اساسی غیر مدون

قانون اساسی ماهوی

قانون اساسی شکلی

بند سوم: ویژگی های قانون اساسی شایسته

الف: تضمین حقوق ملت

ب: پذیرش حاکمیت مردم

ج: حاکمیت قانون

برتر بودن

ز: مبتنی بر اصول و قواعد کلی

ج: محدودیت قدرت سیاسی

گفتار چهارم: مفهوم حق تعیین سرنوشت

بند اول: تعریف واژه مردم

بند دوم: تعریف حق تعیین سرنوشت در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر در اسلام

بند سوم: حق تعیین سرنوشت در قرآن

گفتار پنجم: حق تعیین سرنوشت و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم: جایگاه مردم در فرآیند تصویب قانون اساسی و تأثیر آن بر حق تعیین سرنوشت

مبحث اول: موارد پیدایش و منشأ وضع قانون اساسی

گفتار اول: موارد پیدایش قانون اساسی

بند اول: به دنبال تحول تدریجی جامعه

بند دوم: ایجاد کشورهای جدید

بند سوم: حوادث دگرگون کننده

گفتار دوم: منشأ وضع قانون اساسی

بند دوم: اراده عمومی :

الف: همه پرسی با رفراندوم

ب: نهاد منتخب (مؤسسان)

ج: رفراندوم و مجلس مؤسسان

مبحث دوم: ساختار لازم برای شکل گیری قانون اساسی دموکراتیک

گفتار اول: نقش مردم در تشکیل نظام های سیاسی

بند اول: مؤلفه های نظام دموکراتیک

الف: وجود حقوق مدنی و سیاسی

ب: مشارکت سیاسی

ج: ایل برابری :

د: انتخابات آزاد و منصفانه

: رسانه (دسترسی به اخبار و اطلاعات)

و فرهنگ سیاسی

ز: احزاب سیاسی

پاسخگویی

ط: وجود جامعه مدنی

ی: اعتقاد به آزادیهای سیاسی

ل: حقوق اقلیت

م: حاکمیت قانون

مبحث سوم: قوه مؤسس و نقش آن در فرآیند تصویب و بازنگری قانون اساسی

گفتار اول: مفهوم فوه مؤسس (قدرت مؤسس)

بند اول: دیدگاه سی پس به مفهوم قدرت مؤسس

بند دوم: تفاوت بین قدرت مؤسس و قوای تأسیسی

گفتار دوم: شیوه های تدوین و تصویب قانون اساسی

بند اول: شیوه های غیر مردمسالار در تدوین و تصویب قانون اساسی

الف: قانون اساسی اعطایی

ب: پلبیسیت مؤسس

ج: نظرخواهی از مردم در تدوین قانون اساسی

بند دوم: شیوه های مردمسالار تدوین و تصویب قانون اساسی

الف: مجلس مؤسسان

ا. مجلس مؤسسان ویژه

٢. مجلس مؤسسان و قانونگذار

ب: همه پرسی مؤسس

بند سوم: قوانین اساسی نیمه اعطایی

مبحث چهارم: بازنگری در قانون اساسی

گفتار اول: مفهوم بازنگری

بند اول: بازنگری در لغت

بند دوم: بازنگری در معنای اصلاحی

بند سوم: هدف از بازنگری

بند چهارم: ابتکار بازنگری

بند پنجم: شیوه های بازنگری

بند ششم: بهترین شیوه بازنگری

گفتار دوم: نقش مردم در بازنگری قانون اساسی

گفتار سوم: محدودیت بازنگری

بند اول: قانون اساسی انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر

بند دوم: محدودیت موضوعی

بند سوم: محدودیت به خاطر اوضاع و احوال

بند چهارم: محدودیت زمانی

فصل سوم: سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مسئله بازنگری

مبحث اول: مبانی و منابع وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند اول: انقلاب اسلامی

بند دوم: نقش امام خمینی (ره)

بند سوم: پیوند دین و ملت

گفتار دوم: منابع وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند اول: شرع و آموزه های دینی

بند دوم: اعلامیه ها و اسناد بین المللی

بند سوم: قانون اساسی دیگر کشورها

بند چهارم: قانون اساسی مشروطه

مبحث دوم: مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: تعیین نوع نظام سیاسی

گفتار دوم: اندیشه تدوین قانون اساسی

بند اول: ایجاد و تشکیل کمیته مرحله تدوین پیش نویس قانون اساسی

بند دوم: مطالعه و بررسی طرح پیش نویس قانون اساسی

الف: تهیه طرح پیش نویس

ب: محتوی طرح پیش نویس

ج: نقایس

طرح پیش نویس

د: مرحله بررسی پیش نویس در شورای انقلاب

و: نظر شورای انقلاب با طرح پیش نویس

د: نتلر رهبر انقلاب با طرح پیش نویس

ک: تصویب در مجلس خبرگان

گفتار سوم: مرحله رسیدگی نهایی

مبحث سوم: مرجع تدوین و تنظیم کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی)

گفتار اول: ایرادات وارده به پیش نویس و تشکیل مجلس مؤسسان (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی)

بند اول: دلایل مدافعان تشکیل مجلس مؤسسان

بند دوم: دلایل مخالفان تشکیل مجلس مؤسسان

بند سوم: مرحله تشكيل مجلس خبرگان (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی)

گفتار دوم: ویژگی های مرجع تدوین و تنظیم کننده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بند اول: خسوسیات شکلی مرجع تنظیم کننده قانون اساسی

بند دوم: طرز کار و نحوه عمل مرجع ندوین کننده قانون اساسی

بند سوم: فلسفه تشکیل خبرگان قانون اساسی

مبحث چهارم: بازنگری در قانون اساسی سال ۱۳۵۸

گفتار اول: قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و مسئله بازنگری

بند دوم: شورای بازنگری قانون اساسی

بند سوم: شیوه بازنگری در قانون اساسی سال ۱۳۵۸

گفتار دوم: اصلاحات صورت گرفته در بازنگری سال ۱۳۶۸

گفتار سوم: محدودیت بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نتیجه گیری:

منابع

مقدمه

الف: بیان مسئله

از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی- اجتماعی عمده اعم از انقلاب، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین، کودتا و غیره، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادی های ملت و سازماندهی توین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند ضرورت می یابد، زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه - های مختلف، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی) بزنند. با تصویب قانون اساسی جدید، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد. نظم اخير حاوی اصول و ارزش هایی خواهد بود که برای دست یافتن به آن تحول یادشده رخ داده است و اصول و هنجارهای یادشده که توسط نخستین قدرت مؤسس حکومت جدید (قوه مؤسس) وضع شده است، باید توسط نهادهای تأسیس شده در قانون اساسی و مردم رعایت گردد.

با توجه به آن که قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدون و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهادسازی در کشورها است، پایه و اساس تشکیلات هر نظام یا حکومت را قانون اساسی آن کشور معین می کند. به عبارت دیگر، قانون اساسی هر کشوری اصول و شیوه های پایه در سیستم سیاسی کشور را بیان می کند که مستند کار و ساختارهای نهادی حکومت است. بر همین اساس نقش مردم در فرآیند شکل گیری آن از اهمیت زیادی برخوردار است به نحوی که در فرآیند (ماهوی و شکلی) باید حضور و نقش مردم پررنگ باشد.

بر همین اساس، بر آنیم که نقش مردم را در شکل گیری قانون اساسی به عنوان یکی از مؤلفه های نظام دموکراتیک مورد بررسی قرار دهیم

به سؤال تحقیق

در حقوق اساسی ایران، حاکمیت مؤثر مردم بر سرنوشت خویش چه ارتباطی با فرآیند تصویب قانون اساسی دارد؟

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران