نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی در ایران و فرانسه

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 140
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 217
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 1/022KB

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده:

هر انسانی آزاد است و می تواند آزادانه در مورد سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرد. اساسا تعیین سرنوشت، حق مردم است که به تعيين تقدیر و سرنوشت خود به طور فردی و جمعی بپردازند. در عمل این حق به مردم اجازه می دهد تا وضعیت سیاسی، ساختار سیاسی خویش را رقم بزنند و توانا به تعیین نوع و محتوای ساختار حقوقی و سیاسی کشور خود باشند. لذا، عملی شدن نقش سیاسی مردم مستلزم یک فرآیند دموکراتیک است تا هنگام اجرای آن، اراده آزاد و گزینش مختارانه مردم واقعیت بیرونی پیدا کند. بنابراین افراد جامعه باید از طریق انتخابات به اختیار خود از حق حاکمیت مستقیمشان به نفع عده ای که به نمایندگی از مردم اعمال حاکمیت می کنند بگیرند. اما نکته دیگر این است که در صورت نبود برابری و آزادی سیاسی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت. چرا که اعمال نقش سیاسی مردم نیازمند داشتن امکانات و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات است. براین اساس اولین شرط برای تحقق آن، فراهم آوردن زمینه مشارکت وسیع مردم كمأ و كيفأ در امور عمومی خویش می باشد. لذا، تصميم داریم که در این تحقيق نقش سیاسی مردم در ایران را منظور داریم و ضمن تحليل وضعيت آن ، تلاش می نماییم تا تأملی تطبیقی با موضوع در حقوق فرانسه (بر اساس قانون اساسی فرانسه) نیز داشته باشيم

در بررسی اعمال نقش سیاسی و مشارکت مردم، شرايط برخورداری از این حق و نیز نارسایی های اعمال آن در ایران توجه ما را به خود جلب می نماید. که در این رساله سعی شده پیشنهاداتی ابراز گردد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول : حاکمیت و حق تعیین سرنوشت سیاسی

فصل اول: منشا حاکمیت و حق تعیین سرنوشت سیاسی

گفتار اول: نظریه حاکمیت الهی و فردی

بنداول نظریه حاکمیت الهی

الف) منشأ ماوراء الطبيه

ب) حاكميت كليسا

ج) حاکمیت الهی در اسلام

د) نظریه موافقان حاکمیت الهی در اسلام

1) حکومت اسلامی از دیدگاه مرحوم علامه نائینی

۲) دیدگاه امام خمینی (ره)

۳) دیدگاه شهید مرتضی مطهری

ر) نظریه مخالفان حاکمیت الهی

بند دوم: نظریه حاکمیت فردی

الف) حاکمیت فردی مطلقه

ب) حاکمیت فردی مشروطه

گفتار دوم: نظریه حاکمیت مردمی و ملی

بنداول: نظريه انديشمندان غربی در رابطه با نقش مردم در حکومت

الف) نظریه لاک

ب) نظریه روسو

ج) نظريه منتسکیو

د) مردم و اعمال حاکمیت

بنددوم: زمینه های پیدایش حاکمیت مردم

الف) مبانی پیدایش حاکمیت مردم

۱) آگاهی مردم

۲) مشارکت همگانی مردم

۳) آزادی

۴) برابری

۵) حاکمیت قانون

ب) راهکارهای اعمال نقش سیاسی مردم از طرق مختلف

۱) اعمال حاکمیت مردم به طور مستقیم

۲) اعمال حاکمیت مردم به طور غیر مستقیم

۳) اعمال حاکمیت مردم به طور نيمه مستقيم

فصل دوم: رابطه بين منشا حاکمیت مردمی وحق تعیین سرنوشت

گفتار اول: ارتباط منشأ حاکمیت و نقش مردم ایران در تعیین سرنوشت سیاسی

بنداول: نقش مردم از مشروطه تا انقلاب اسلامی

الف) انقلاب مشروطه

ب) سلطنت پهلوی

ج) انقلاب اسلامی

ينددوم: مبانی حاکمیت و نقش مردم

الف) مشروعیت اسلامی

ب) جمهوری اسلامی جمهوری

ج) ولايت فقيه

د) حاکمیت قانون

ر) مشارکت مردم

گفتار دوم: ارتباط منشأ حاکمیت و نقش مردم فرانسه در تعیین سرنوشت سیاسی

بنداول نقش سیاسی مردم از ابتدا تا جمهوری پنجم

الف) نقش مردم در ایجاد انقلاب کبیر فرانسه

ب) نقش مردم در ایجاد جمهوری اول

ج) همگانی نمودن انتخابات در جمهوری دوم

د) ایجاد نظام پارلمانی در جمهوری سوم

ر) تثبيت نظام جمهوری در جمهوری چهارم

ز) نقش مردم در تقویت و استحکام جمهوری پنجم يقوم مبانی حاکمیت و نقش سیاسی مردم فرانسه

الف) مشروعیت حکوميت (جمهوری)

ب) حاکمیت قانون

ج) لائیک بودن

د) همگانی شدن مشارکت در قدرت

ر) اصل نمایندگی

بخش دوم: سازوکارهای ایجاد حق تعیین سرنوشت سیاسی مردم

فصل اول: مشارکت مردم در تحقق نقش سیاسی آنها

گفتار اول: حق و آزادی های سیاسی برای مردم

تداول: برابری سیاسی

الف) در ایران

ب) در فرانسه دوم: آزادی سیاسی

الف) ایران

۱) آزادی عقیده و بیان

۲) آزادی اجتماعات و راهپیمایی

۳) آزادی احزاب

ب) فرانسه

۱) آزادی عقیده و بیان

۲) آزادی اجتماعات و راهپیمایی

۳) آزادی احزاب

گفتار دوم انتخابات

بندداول: جایگاه انتخابات

الف) ایران

1) نظارت بر انتخابات

۲) احزاب وانتخابات

ب) فرانسه

۱) نظارت بر انتخابات

۲) احزاب وانتخابات. بقدوم محدودیت های انتخاب كنندگان

الف) ایران

۱) سن

۲) تابعيت

۳) عدم جنون (عاقل بودن)

۴) ایرادات و نارسایی قانون انتخابات در زمینه اعمال حق رای

ب) فرانسه

1) حداقل من

۲) تابعيت

۳) آمادگی روانی

۴) اهلبيت اخلاقي.

بندسوم: محدودیت های انتخاب شوندگان

الف) ایران شرایط کاندیدای ریاست جمهوری

۲) شرایط کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

۳) شرایط کاندیدای خبرگان رهبری

فرانسه

شرایط کاندیدای ریاست جمهوری

۲) شرایط کاندیدای نمایندگی مجلس ملی

۳) شرایط کاندیداتوری نمایندگی مجلس سنا

گفتار سوم: همه پرسی و جایگاه آن در نظام انتخاباتی در ایران و فرانسه

يتداول: در ایران

الف) همه پرسی لقنينی

ب) همه پرسی اساسی

ج) همه پرسی سیاسی.

بنددوم: در فرانسه

الف) همه پرسی تقنینی

ب) همه پرسی اسامی

فصل دوم: نقش انتخاباتی مردم در نهادهای سیاسی

گفتار اول: تعيين رئيس جمهور با انتخاب مستقیم مردم

بند اول: انتخاب رئیس جمهور و مسولیت وی در برابر مردم (ایران)

الف) انتخاب رئیس جمهور

1) أصل یک درجه ای بودن انتخاب رئیس جمهور

۲) اصل انتخاب رئیس جمهور با اكثريت مطلق آراء

۳) نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری

۴) تنفيذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبر

ب) مسولیت رئیس جمهور در مقابل رهبر- مجلس شورای اسلامی۔ ملت

بنددوم: انتخاب رئيس جمهور و مسولیت وی در برابر مردم (فرانسه)

الف) انتخاب رئیس جمهور

اصل یک درجه ای بودن انتخاب رئیس جمهور

اصل انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء

نظارت شورای قانون اساسی بر انتخابات ریاست جمهوری

قدرت اجرایی رئیس جمهور

مسولیت رئیس جمهور در قبال مردم

گفتار دوم انتخاب مردم در تعیین نمایندگان سیاسی

بنداول انتخاب مردم در تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان فرانسه

الف) نقش مردم از طریق انتخابات در تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی (ایران)

انتخاب عمومی و یک درجه ای

نمایندگی قائم به شخص

مدت نمایندگی

کسب رای اکثریت

تعداد نمایندگان

مسؤل بودن نمایندگان در مقابل ملت

احزاب سیاسی

اختبارات اصلی مجلس شورای اسلامی

انتخاب مستقیم (مجلس ملی) و غیر مستقیم (مجلس سنابارلمان فرانسه توسط مردم)

سیستم دو مجلسی

نحوه انتخاب اعضای پارلمان

منت نمایندگی

تعداد نمایندگان

کسب آرای اکریت

احزاب در پارلمان

نظارت بر پارلمان 

وظایف پارلمان

بند دوم: نقش مردم تعیین نمایندگان خبرگان رهبری

نتیجه گیری

منابع

مقدمه:

این رساله برگرفته از حقوق عمومی و شاخه ی حقوق اساسی می باشد که نکته های چشمگر قانون اساسی ایران فرانسه) توجه به حقوق مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت خویش و جامعه شان می باشد. لذا در مورد نقش مردم آنچه می توان گفت این است که، انسان موجودی آزاد آفريده شده است و به وی نیروی عظ، انديشه و اراده عطا گردیده و به دلیل همین خصایص برتر، نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار است همچنین، انسان ذاتا موجودی اجتماعی است و حضورش در جامعه نیز از اصول و مبانی فطری پیروی می کند و خداوند متعال میل به زندگی اجتماعی را همانند ودیعه ای بزرگ(اختيار و قدرت انتخاب در وجود انسان قرار داده است. انتخاب زندگی جمعی راهی است برای فرار از کاستی ها و نقایص تنها زیستن ؛ وتوجه هر عضو از اجتماع به تحقق این مهم، تشریک مساعی در پیمودن راه آن و اطمینانش از تامین خواسته های مینی از فطرت اجتماعی است. پس با حساسیت تمام بر سرنوشت خود می نگرد و گزينه ذاتی او در این زندگی جمعی، حاکمیت بر سرنوشت خویش است. لذا از دیرباز بشر به آینده ای که برایش در جامعه رقم می خورد علاقه مند بوده و همواره سعی کرده است خود را در انتخاب آن تخيل نماید.

بیان مسأله: به فضل موهیت عظ و انديشه، انسان حاکم بر سرنوشت خویش است. تا اینکه بتواند آزادانه أهداف زندگی خود را تعیین نماید و در مسیر زندگی و رشد و تعالی خود گام بردارد. انسان در راستای تحقق ارزش و کرامت والای انسانی خود با توسل به استعدادها و توانایی های فطری و ذاتی، دست به افعال ارادی می زند. به عبارتی، انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب است. از اینرو، انسان در انتخاب ذي حق تلقی می­شود و می تواند در حوزه ی زندگی خود، چنین حقی را به طور کامل به اجرا در آورد. اما در زندگی اجتماعی و سیاسی دارای محدودیت های خاصی است. لذا تن دادن به پاره ای از محدودیت هابر اراده انسانی در جامعه امری طبیعی است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران