نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی

دانلود پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل جامع بهره وری

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 153
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 167
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 2/123KB

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 7
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

 

چکیده

بهره وری یکی از مهمترین عوامل توسعه برای تمام کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود. امروزه علاوه بر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) عامل دیگری تحت عنوان سرمایه انسانی در تولید مورد استفاده قرار می گیرد و از اهمیت فراوانی برخودار است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت بیمه آسیا شهر اصفهان به گردآوری و بررسی نظرهای نمونه ای شامل ۹۰ نفر از کلیه کارمندان شرکت بیمه آسیا شهر اصفهان پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر روش، یک تحقیق زمینه یابی (پیمایشی) مقطعی است. همچنین با توجه به تقسیم بندی تحقیقات از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه ای استفاده گردید. در روش میدانی نیز از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده هایی که از اجرای پرسشنامه ها بدست آمده بود، با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی افراد نمونه آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. همچنین از جداول و نمودارهایی که حاوی میانگین، فراوانی و ... است، در این بخش استفاده شد. در بخش استنباطی ابتدا از آزمون کلوموگراف اسمیرنوف جهت بررسی توزیع جامعه استفاده گردید. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون انجام گرفت. پس از گردآوری داده ها و تحلیل یافته های آن، همه فرضيات فرعی پذیرفته شدند، همچنین فرضیه اصلی تحقیق نیز مورد آزمون قرار گرفته و پذیرفته شد بنابراین می توان گفت: فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت بیمه آسیا شهر اصفهان تاثیر دارد.

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف اصلی

اهداف فرعی

فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

فرضيات فرعی

مدل مفهومی پژوهش

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی

قلمرو مکانی

قلمرو زمانی

تعریف متغیرها

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

بخش اول : فناوری اطلاعات

تاریخچه ظهور فناوری اطلاعات

وظایف فناوری اطلاعات

ارکان اساسی فناوری اطلاعات

عرصه فناوری اطلاعات

ضرورت فناوری اطلاعات

فواید فناوری اطلاعات

ارزش فناوری اطلاعات

زیر ساخت فناوری اطلاعات

سازماندهی فناوری اطلاعات

مدیریت تکنولوژی اطلاعات

مفاهیم فناوری اطلاعات برای مدیران و کارکنان

بررسی نقش عوامل انسانی بر فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و سازمان

ابعاد فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و کارکنان

مزایای فناوری های اطلاعات برای سازمانها

محدودیت های فن آوری اطلاعات

چالش ها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران

بخش دوم : بهره وری

تعاریف مختلف از بهره وری

مفاهیم مرتبط با بهره وری

انواع بهره وری

خواستگاه بهره وری

ضرورت توجه به بهره وری

ماهیت بهره وری

شاخص های بهره وری

چرخه مدیریت بهبود بهره وری

منافع بهره وری

موانع بهبود بهره وری

دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری

مدل ها و رویکردهای بهبود بهره وری

عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

ابعاد بهره وری نیروی انسانی

استراتژی های بهره وری

بهره وری و مدیر

مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

عوامل انگیزشی

شیوه رهبری

خلاقیت و نوآوری

آموزش کاربردی و آموزش عمومی

روحیه رقابت پذیری

ویژگی های جمعیت شناختی

سابقه و تجربه کاری

سلامت جسمانی و روحی

بررسی قلمرو مکانی موضوع پژوهش

تاریخچه شرکت بیمه آسیا

اهداف و برنامه ها

پیشینه پژوهش

مطالعات داخلی

مطالعات خارجی

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

نوع روش تحقیق

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

پرسشنامه پژوهش

جامعه و نمونه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری

روایی و پایایی

روایی پرسشنامه .

پایایی پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آمار توصیفی

توزیع نمونه بر حسب سن

توزیع نمونه بر حسب جنسیت

توزیع نمونه بر حسب تحصيلات

توزیع نمونه بر حسب سابقه خدمت

توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق

آمار استنباطی سس

آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها

بررسی تأثیر مؤلفه های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش

آزمون فرضیات تحقیق

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

تشریح نتایج و یافته های پژوهش

- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

خلاصه پژوهش دهد

بحث و تبیین نتایج

مقایسه پژوهش با مطالعات پیشین

ارائه پیشنهادهای پژوهش

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهایی به پژوهشگران آتی

محدودیت های پژوهش

فهرست منابع و مآخذ

بیوست 1: پرسشنامه

 

مقدمه

بهره وری یکی از مهمترین عوامل توسعه برای تمام کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه محسوب میشود. امروزه علاوه بر عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) عامل دیگری تحت عنوان سرمایه انسانی در تولید مورد استفاده قرار می گیرد و از اهمیت فراوانی برخودار است. افزایش سرمایه انسانی در گرو افزایش دانش، مهارت و تخصص نیروی انسانی منجر به افزایش تولید و بهبود کیفیت آن می شود. یکی از دستاوردهای بزرگ انسان در عصر حاضر دستیابی به فن آوری الکترونیک و ابزار محاسباتی و وسایل ارتباطی است که به فناوری اطلاعات و ارتباطات معروف است. در دنیای امروز استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای دست یابی به رشد پایدار است و به راحتی می توان ادعا کرد که هیچ بخشی از اقتصاد و صنعت وجود ندارد که از ICT تأثیر نپذیرفته باشد. فناوری اطلاعات و ارتباطات حداقل از دوجهت بر توسعه و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد: - فناوری اطلاعات و ارتباطات خود قسمتی از GDP را تشکیل می دهد. - استفاده از خدمات ICT موجب تسریع رشد سایر بخش ها می شود. ارتباط فناوری اطلاعات و بهره وری نیروی انسانی از جمله مباحثی هست که مورد توجه متفکران اجتماعی ، اقتصادی و مدیریتی قرار گرفته است زیرا انتظار می رود، همگرایی بین روند گسترش فناوری اطلاعات و توسعه، در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، تغییرات عمیقی را مبتنی بر دانایی محوری به همراه آورد. مدیران و کارآفرینان در سازمانها و جامعه برای حضور واقعی و موفق، نیاز به الگوهای روز و پیش بینی آینده دارند، بی شک مهمترین عنصر در موفقیت سازمانها در حوزه اقتصادی و سایر حوزه ها در جهان امروز " تکنولوژی" است. برخی از تکنولوژی به عنوان " موتور توسعه " یاد می کنند. تکنولوژی به یک عامل برتری در رقابت بین شرکتها و حتی کشورها شده است، به طوری که امروزه علاوه بر تولید سرانه کشورها، استانداردهای دیگری با نام توسعه یافتگی با محوریت تکنولوژی نیز در گروه بندی کشور نقش یافته اند در این راستا " الگوهای تدوین استراتژی تکنولوژی " به عنوان یک مسئله در سطح کلان و در مقطع حاضر مطرح می باشند پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات کلی تکنولوژی و به تبع آن فناوری اطلاعات در بهره وری نیروی انسانی پرداخته که در این فصل از پژوهش به بیان مسئله، ضروریات پژوهش، اهداف و فرضیات و ذکر مدل مفهومی پژوهش و تعریف متغیرهای وابسته و مستقل موضوع و بیان قلمرو پژوهش بسنده می کنیم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران