نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

دانلود پایان نامه بررسی ساختار حقوقی شرکت های چند ملیتی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۱ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 378
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 167
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 1/035kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 6
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه با توسعه مبادلات بازرگانی در عرصه بین المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمی باشد. بعد از جنگ جهانی دوم، شرکتهای چند ملیتی به عنوان مهمترین شرکت های فعال در امور تجاری توجه بسیاری از محافل علمی وسیاسی جهان را به خود کردند اگرچه نمی توان منکر برخی تبعات منفی حضور این نوع شرکت ها در عرصه اقتصادی اجتماعی کشورهای میزبان شد لیکن ورودشان همراه با سود کلاتی است که باعث گردیده کشورهای در حال توسعه راغب به حضور آنها شوند و برای این منظور اقدامات جدی برای فراهم نمودن بستر حقوقی و سیاسی جهت جلب سرمایه گذاری و فعالیت آنها در کشورشان می نماید. تاریخ ایجاد شرکت های چند ملیتی با تاریخ سرمایه گذاری خارجی به نوعی گره خورده است زیرا جهش اصلی سرمایه گذاری خارجی به دهه ۱۹۵۰ برمی گردد. شرکت های چند ملیتی به علت ساختار حقوقی و تجاری خود، مسائل پیچیده ای را در حوزه حقوق بین الملل عمومی فخصوصی و تجارت بین الملل مطرح نموده اند. اینچنین پیچیدگی ها ناشی از ساختار پیچیده این شرکت ها موجب گردیده از زوایای مختلفی قابل تحقیق و بررسی باشند.

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

فصل اول : مفاهیم، قواعد عمومی حاکم بر شرکت های چندملیتی

مبحث تخست: مفاهيم

گفتار اول: شرکت های چند ملیتی

بند یک: مفهوم عام

بند دو: مفهوم خاص

گفتار دوم - سرمایه گذار خارجی

مبحث دوم: قواعد عمومی حاکم بر شرکت های چندملیتی

گفتار نخست: مقررات بین المللی حاکم بر شرکت های چندملیتی

بندیک- پیش نویس مجموعه مقررات نحوه عملکرد شرکت های فراملی سازمان ملل متحد

بند دو- رهنمودهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای واحدهای تجاری چند ملیتی

بند سه : اعلاميه سازمان بین المللی کار و سایر اسناد و قطع نامه های بین المللی مرتبط

گفتار دوم- تابعیت شرکت های چند ملیتی

بند یک مفهوم و فایده تابعیت شرکت

بند دو: شیوه های تعیین تابعیت شرکت خارجی

بند سه: تحليل تابعیت شرکت های چندملیتی

گفتار سوم: اشکال سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی

بند یک تشکیل شرکت فرعی

بند دو به تشکیل شعبه

بند سه - سرمایه گذاری مشترک

بندچهار - سایر اشکال فعالیت

گفتار چهارم: شیوه های کنترل شرکت های فرعی و وابسته

بند یک: مالکیت کامل با مالکیت اکثریت سهام

بند دو- مالکیت اقلیت سهام

مبحث سوم - الزامات شرکتهای چند ملیتی و کشور سرمایه پذیر

گفتار اول: الزام و تعهد شرکت چند ملیتی

ہند نخست - رعایت قوانین وهمسویی با اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور سرمایه پذیر ..............

بند دو - اجتناب از فعالیتهای واحدفساد مالی و عدم مداخله در امور داخلی کشور سرمایه پذیر

گفتار دوم- حقوق و الزامات کشور سرمایه پذیر

بند نخست - حقوق

بند دو - استانداردهای رفتار با شرکتهای چند ملیتی

مبحث چهارم - تاریخچه قانونگذاری در خصوص سرمایه گذاری خارجی در ایران

گفتار اول - دوره قبل از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی

گفتار دوم - دوره پس از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی تا پیروزی انقلاب اسلامی

گفتار سوم - دوره پس از انقلاب اسلامی تا تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی

گفتار چهارم - دوره پس از تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

گفتار پنجم - دوره پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

فصل دوم - موازین مربوط به نحوه ورود و شیوه فعالیت شرکت های چند ملیتی

مبحث اول - ورود سرمایه خارجی

گفتار یک ۔ چگونگی کنترل سرمایه

بند یک: اخذ مجوز

بند دو ۔ اصل ۸۱ قانون اساسی و تفاسیر مرتبط با آن

گفتار دوم: ثبت شرکت های چند ملیتی

بند یک استاد لازم برای ثبت

بند دو: تصديق و نشر ثبت

مبحث دوم : موازین مربوط به فعالیت شرکتهای چند ملیتی

گفتار نخست - سرمایه گذاری در قالب خاص در حوزه عمومی و دولتی

گفتار دوم - چگونگی تملک اموال غیر منقول

بند یک - منع تملک اموال غیر منقول

بند دو - حق تملک اراضی برای س*****ت، کسب و صنعت

گفتار سوم - پرداخت مالیات

بند یک - طرز رفتار ملی در پرداخت مالیات

بند دو - مالیات مضاعف

گفتار چهار- ضوابط انتقال سرمایه و منافع آن و سود حاصله

بند یک خروج اصل سرمایه، منافع و سود حاصله به خارج از کشور

بند دو - انتقال حقوقی سرمایه های خارجی

فصل سوم: حل و فصل اختلافات شرکت های چند ملیتی با کشور سرمایه پذیر وثالث

مبحث اول: تاریخچه و خاستگاه قواعد حل و فصل اختلافات

گفتار نخست: در حوزه بین الملل

بند یک : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

بند دو: معاهدات بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری "واشنگتن"

گفتار دوم: در حقوق داخلی

مبحث دوم رسیدگی برون دادگاهی

گفتار نخست به مذاکره

بندیک به حل اختلافات توسط طرفين

بند دو - حل اختلافات توسط ثالث

گفتار دوم - داوری

بند یک - مفهوم داوری، شیوه ارجاع و علل رجوع به آن

بند دوم - تاثیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر داوری در اختلافات سرمایه گذاری خارجی

مبحث دوم - محاکم دادگستری

گفتار اول - صلاحیت محاکم در اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی

بند یک ۔ صلاحیت بر اساس تابعیت

بند دو - صلاحیت بر اساس حضور یا ابلاغ به شخص

بند سه - صلاحیت بر اساس محل فعالیت

بند چهار - صلاحیت بر اساس محل اقامت خوانده

گفتار دوم - قانون حاکم بر ماهیت دعوا

بند یک - قانون حاکم بر اختلافات ناشی از اموال

بند دو - قانون حاکم بر اختلافات ناشی از قرارداد

نتیجه گیری

فهرست منابع

در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به تاثیر هر یک از این مقولات بر سایر جنبه های مرتبط با شرکت های چند ملیتی، تحقیقی جامع صورت گیرد که با تکیه بر تحلیل ساختار حقوقی این شرکت ها و تجزیه و تحلیل مسائلی چون تابعیت آنها وبيان مسیرهای ورود آنها پرداخته شود. مفهوم شرکت چند ملیتی محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است و به نظر می رسد تا قبل از ۱۹۶۰ این اصطلاح در جایی مورد استفاده قرار نگرفته است استعمال عنوان شرکت چند ملیتی از زمان انتشار "مجله بیزنس ویک" (business week) آغاز گردید. این واژه برای نخستین بار توسط "دیوید ليلينتال "(David liliental) رییس سازمان دره تنسی" بزرگترین موسسه خدمات عمومی ایالات متحده، در سال ۱۹۶۰ به کار برده شده یعنی پس از سالیان زیادی که از فعالیت اینگونه شرکتها می گذشته است. در واقع سابقه فعالیت اینگونه شرکت ها به یک قرن قبل از آنکه کاربرد نام آنها متدوال شود بر می۔ گردد. در سالهای دهه ۱۸۶۰ شرکت هایی به وجود آمدند که در آن سوی مرزهای کشور خود شروع به تولید کردند. مثلا شرکت هایی چون "سینگر"، "وستینگهاوس الکترونیک و ... در آن دوران کارخانجات تولیدی در دیگر کشورها داشتند. ضمنا شرکت های نفتی همچون "رویال داچ شل" از نمونه های پیشگام این نوع شرکت ها بودند. گرچه همانطور که ذکر شد زمان ظهور این شرکت ها در سطح وسیع، اواسط قرن بیستم می باشد. اگر چه در طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم یک سری اعتراضات را عليه فعالیت این شرکت ها به همراه داشت، اما حکومت ها دریافتند که می توانند با تدوین مقررات محدود کننده، امتیازاتی را از این شرکت ها بگیرند. از این رو انگیزه برای حضور این شرکت ها از سوی کشورهای جهان سوم بیشتر شد. از آنجا که اقتصاد ایران درگیر مسائل و مشکلات عدیده ای از قبیل بیکاری گسترده، ناتوانی در گسترش صادرات غیر نفتی، بهره ور پایین در تولید و تورم بالا شده است، ضرورت ورود سرمایه خارجی از طرق مختلف از جمله توسط شرکت های چند ملیتی بیش از پیش احساس می شود. سئوال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که، در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن قوانین موجود، آیا قوانین کشور ما می توانند ضمن کنترل و نظارت بر ورود و اعمال این شرکت ها با در نظر گرفتن تسهیلات حقوقی زمینه های حضور چنین شرکت هایی را تامین نماید؟این تحقيق مبتنی بر این فرضیه تنظیم یافته که، اعمال راهکارهای غیر ملی، همچون انعقاد موافقتنامه های دو جانبه و منطقه ای و یا کنوانسیون های بین المللی در زمینه مسائل مرتبط با این شرکت ها کاراتر خواهد بود.

تحقیق حاضر، با استفاده از روش مطالعه و تحقیق کتابخانه ای و بهره گیری از قوانین و اسناد بین - المللی در ۳ فصل نگاشته شده است در فصل اول ضمن 3 مبحث، به توضيح مفاهیمی چون شرکت چند ملیتی، سرمایه گذار خارجی، تشریح نحوه تعیین تابعیت این شرکت ها و اشکال سرمایه گذاری آنها و به بیان تاریخچه قانون گذاری در زمینه سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است فصل دوم تحت عنوان موازين مربوط به شیوه فعالیت، حقوق و تعهدات دو جانبه شرکت های چند ملیتی وکشور سرمایه پذیر در ۳ مبحث به روش های ورود سرمایه خارجی، چگونگی کنترل ورود سرمایه، قالبهای حقوقی فعالیت شرکت های خارجی در ایران، و نهایتا نحوه خاتمهفعالیت آنها پرداخته شده است در فصل سوم نیز روش های حل و فصل اختلافات شرکت های چند ملیتی با کشور میزبان و ثالث در ۲ مبحث که عمدتا به دو روش درون دادگاهی و برون دادگاهی صورت می گیرد بیان شده است

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران