نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

دانلود پایان نامه مسوولیت مدنی و کیفری افشاری اسرار بانکی

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 151
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 127
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 2/712kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

اسرار بانکی اطلاعاتی محرمانه هستند که مشتریان و مراجعان بانک در طول رابطه ی خود با بانک برای این نهاد افشا می سازند و بانک ملزم به حفظ محرمانگی این اطلاعات بوده و بایستی از افشای آنها خودداری کند. تعهد بانک به حفظ محرمانگی این اطلاعات با عنوان «اصل راز داری بانکی» شناخته شده که اجمالا مورد تأیید تمامی نظام های حقوقی از جمله جمهوری اسلامی ایران می باشد ولی در عین حال این اصل همواره مطلق نبوده و دارای استثنائاتی می باشد که از آن جمله می توان به افشای اسرار در رسیدگی های قضائی و در اثر الزام به افشای جرائم اشاره نمود. افشای اسرار مشتریان ممکن است منجر به ورود ضرر به دارندگان آنها شود به همین دلیل اکثر کشورها در قوانین خاص مربوط به بانکداری و یا قوانین عام ناظر بر مسؤولیت برای افشاکننده ی این اسرار مسؤولیت مدنی در نظر گرفته اند. همچنین برخی از نظام های حقوقی نسبت به افشای اسرار بانکی حساس بوده و به عنوان جرم خاص افشای اسرار بانکی یا جرم افشای اسرار به طور عام، برای افشا کننده ی اسرار قائل به مسؤولیت کیفری نیز شده اند. در این پژوهش به شناخت چارچوب اصل رازداری بانکی و مفهوم اسرار بانکی و سپس شناخت اركان و آثار مسؤولیت مدنی ناشی از افشای این اسرار و پس از آن بررسی مسؤولیت کیفری ناشی از نقض تعهد به راز داری بانکی پرداخته شده است.

مقدمه

بیان مسأله و طرح موضوع

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش های پژوهش

فرضیات پژوهشها

پیشینه ی پژوهش

اهداف پژوهش

روش پژوهش

مشکلات و موانع پژوهش

ساماندهی پژوهش

فصل نخست: تعهد به حفظ اسرار بانکی

مبحث نخست : اسرار بانکی

گفتار نخست: پیشینه و چارچوب مفهومی حمایت از اسرار بانکی

گفتار دوم - قالب های حقوقی(نحوه) حمایت از اسرار بانکی

بند نخست: حمایت از اسرار بانکی به مثابه مصداقی از داده های شخصی

بند دوم: حمایت از اسرار بانکی به مثابه مصداقی از اطلاعات مالی

بند سوم : حمایت از اسرار بانکی به مثابه تعهدی قراردادی

بند چهارم: حمایت از اسرار بانکی به موجب حکم قانون

القانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱

قانون مجازات اسلامی

آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی مصوب ۱۳۷۹

مقررات مربوط به بانکداری الکترونیک

قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

و حمایت از اسرار بانکی در چارچوب حقوق رقابت غیرمنصفانه

گفتار سوم : افشای اسرار بانکی

بند نخست: مفهوم افشا

بند دوم: لزوم یا عدم لزوم عمدی بودن آگاه سازی اشخاص ثالث

مبحث دوم : قلمروی تعهد به حفظ اسرار بانکی

گفتار نخست: مصادیق اسرار بانکی

گفتار دوم : دارنده ی اسرار بانکی

گفتار سوم: متعهد رازداری

بند نخست : بانک به مثابه متعهد رازداری بانکی

بند دوم : شمول یا عدم شمول اصل رازداری بانکی بر انواع بانکها و مؤسسات اعتباری

بانک های دولتی

بانک های خصوصی

مؤسسات اعتباری غیربانکی (مؤسسات اعتباری)

نهاد های قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه

بانک قرض الحسن

تطبيق تعهد به رازداری با انواع بانکها و مؤسسات غیر بانکی

بند سوم: کارمندان (مستخدمان) بانک به مثابه متعهد راز داری بانکی

مبحث سوم: علل موجهه برای افشای اسرار بانکی

گفتار نخست: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی

بند نخست: رضایت صریح

بند دوم : رضایت ضمنی

گفتار دوم: افشای به حکم قانون در دعاوی و رسیدگی های مدنی (موضوع ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی):

گفتار سوم: افشای اسرار بانکی در دعاوی بین بانک و مشتری

گفتار چهارم: افشای اسرار بانکی به مراجع اجرای احکام

گفتار پنجم : افشای اسرار بانکی در رابطه با الزام به افشای جرم

بند نخست: الزام به افشای جرم پولشویی

بند دوم : مبارزه با تأمین منابع مالی اقدامات تروریستی

بند سوم: اسناد فراملی معطوف به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۱)

قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۰۰۱):

توصیه های گروه اقدامات مالی (FATF)

توصیه های کمیته نظارت بانکی بازلت گفتار ششم : تبادل اطلاعات بین بانک ها

گفتار هفتم : افشای اسرار بانکی در مورد امور مالیاتی

فصل دوم: ضمانت اجرای نقض تعهد به حفظ اسرار بانکی

مبحث نخست: مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار بانکی

گفتار نخست : متون قانونی ناظر بر مسؤولیت مدنی نقض رازداری بانکی

بند نخست : حقوق خارجی

بند دوم : حقوق ایران

گفتار دوم : ارکان تحقق مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار بانکی

بند نخست : فعل زیان بار با تقصير

فعل مثبت

فعل سلبی یا ترک فعلت بند دوم - ورود ضرر:

ضرر مادیس

عدم النفع

از دست دادن فرصت

ضرر اقتصادی محض

ضرر معنویت

خسارت غیرمالی بند سوم - وجود رابطه سببیت

دخالت عامل واحدت

دخالت عوامل متعدد

استقلال عوامل

اشتراک عوامل

مشارکت سبب و مباشر

مشارکت چند مباشر

مشارکت چند سیب

گفتار سوم: خوانده در دعوای مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار بانکی

بند نخست: مسؤولیت بانک

مسؤولیت شخصی بانک

مسؤولیت ناشی از فعل غیرت

مسؤولیت بانک های دولتی

مسؤولیت بانک های غیردولتی و مؤسسات مالی

بند دوم - مسؤولیت مدیران بانک

بند سوم - مسؤولیت مستخدمان بانک

گفتار چهارم: آثار مسؤولیت مدنی ناشی از افشای اسرار بانکی

مبحث دوم: مسؤولیت کیفری ناشی از افشای اسرار بانکی

گفتار نخست : افشای اسرار بانکی به عنوان بزه

بند نخست بحقوق خارجی

کشورهای اروپای

ترکیه

ارمنستان

بند دوم: حقوق داخلی

جرم افشای اسرار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

جرم افشای اسرار در سایر قوانین

قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲

قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386

قانون مالیات های مستقیم

قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353

گفتار دوم: بزهکار در جرم افشای اسرار بانکی

بند نخست: بانک به عنوان شخص حقوقی بزهکار

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

بنددوم: مستخدمین بانک

بندسوم: افراد شاغل در نهادهای دولتی

بندچهارم: افراد عادی

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

مقدمه

الف) بیان مسأله و طرح موضوع بانک ها اعم از دولتی و خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین مؤسسات تجاری در بخش اقتصادی، با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده های مردم و با هدف کب و تحصیل سو، مبادرت به سرمایه گذاری و یا اعطای تسهیلات و ارائه خدمات مالی به مشتریان خود می نماید. گسترش و فزونی روابط اقتصادی و نیاز غیر قابل انکار مردم به این مؤسسات ایجاب می نماید که روابط حقوقی این مؤسسات با مشتریان آنها که می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد به دقت مورد بررسی قرار گیرد. این نهاد اقتصادی در مقابل مشتریان خود وظایفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عمليات اعتباری و مالی، خرید و فروش، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی، قبول امانات، اشیاء قیمتی مشتریان و سایر خدمات و تسهیلات را بر عهده دارد.

یکی از تعهدات بانک ها، تعهد بانک به حفظ أسرار مشتریان می باشد. بانک ها به مناسبت حرفهای خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می یابند. از دیرباز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده و بانک ها متعهد به حفظ اسرار و اطلاعات مشتریان خود بوده اند. چنین تعهدی تحت عنوان رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی شناخته شده است. راز داری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که راز داری بانکی را به طور اصولی مورد پذیرش قرار نداده باشد. به عبارت دیگر اختلاف کشورها در این رابطه اختلاف در میزان اعمال این اصل و نه اختلاف در اصل موضوع می باشد. رابطه ی بین حفظ اسرار مشتریان یک بانک یا موسسه مالی و لزوم دسترسی به این اطلاعات در مائل ضروری همواره چالش برانگیز بوده است.

موضوع پژوهش فعلی بررسی تعهد حفظ اسرار بانکی مشتریان به عنوان اسرار حرفه ای می باشد، به دلیل این که مشتریان تمایلی به افشای اسرار مربوط به خود ندارند، افشای اسرار بانکی با ممنوعیت مواجه است و ممکن است حسب مورد به زبان های مادی یا معنوی برای مشتری منجر شود. در این تحقیق به بررسی هر دو جنبه ی مدنی و کیفری مسؤوليت ناشی از نقض این تعهد پرداخته شده است.

بررسی مبنا و منبع این الزام و در نتیجه نقض تعهد از جمله مسائلی است که قابلیت مطالعه و بررسی در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام ها را دارد. این که منبع این تعهد را قانون، عرف و یا قرارداد بدانیم در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. در نظام هایی که بهصراحت برای افشای اسرار بانکی مجازاتی وضع نشده تعیین مسؤولیت کیفری بانک با توجه به مجازات های مقرر برای افشای اسرار حرفه ای موضوع مناقشه قرار می گیرد. زیرا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اقتضا دارد که کسی جز به نص كيفر نشود. وانگهی در امور کیفری اصل تفسير مضيق اعمال می شود که اجازه اعمال مجازات از طریق قیاس را نمی دهد. با پذیرش مسؤولیت بانک در صورت نقض این تعهد این مسأله مطرح می شود که آیا برای مسؤول شناخته شدن بانک و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری اجتماع شرایطی ضرورت دارد و یا اینکه برای مسئولیت بانک لازم نیست اطلاعات عمدا افشا شده باشند.

بررسی موانع و علل موجهی اسرار بانکی نیز از جمله موضوعات مهم و پراهمیتی است که تحقیق حاضر در صدد تبيين آن می باشد برای نمونه می توان به چند مورد از این استثنائات اشاره کرد، از جمله به حکم قانون، مراجع قضایی، دعوی بین بانک و مشتری، تبادل اطلاعات بین بانک ها و مانند آن، اجرای الزام قانون یا تسهیل انجام وظایف ناشی از قانون و همین طور وظایف نظارتی مبارزه با جرائم پولشویی، این تعهد برداشته می شود. از یک سو بانک ها و مؤسسات مالی به عنوان امین مشتریان خود وظیفه حفظ اسرار و اطلاعاتی را دارند که به واسطه یا در حین انجام خدمت به آن دسترسی یافتند و از سوی دیگر دولت ها دهه هاست در تلاشند تا با ردگیری جابجایی پول و اوراق بهادار قابل معامله از طریق شبکه پولی و بانکی مانع از پولشویی و فرار مالیاتی و جرائم مشابه باشند و در اینجاست که این تناقض در رازداری بانکی به چشم می خورد و این تعهد بانک از اثر می افتد.

در مجموع بررسی جبران مدنی و مجازات کیفری در صورت نقض تعهد حفظ اسرار بانکی و بررسی قوانین و بخشنامه های داخلی و مطالعه تطیقی تعهد محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتریان در نظام های حقوقی مختلف برای رسیدن به راهکار و راه حل های مناسب و کارامد که در ساز و کارها و روابط بین بانک و مشتری اثرگذار باشد از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت است که در تحقق فعلی به آن پرداخته خواهد شد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران