نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

دانلود پایان نامه بررسی فقهی- حقوقی مرور زمان در حقوق کیفری ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 149
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 95
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 8/699kb

قیمت فایل : 18,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 8
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

با تدقیق در فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می گردد. به عبارتی دیگر مطرود گذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنینی و دادرسی، که این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت و بدفهمی از آراء و اقوال فقهی می باشد. نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است؛ بدین توضیح که در قوانین قبل از انقلاب بی هیچ قیدی پذیرفته می شد. اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به کلی حذف گردید و سپس به صورت مقید و مشروط مجددأ وارد قوانین

کیفری کشور ما گردید که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود؛ چه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نهاد مرور زمان در مجموعه قوانین شکلی نمود پیدا کرده بود اما با تصویب قانون اخیرالذکر تغییر ماهیت داده، همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه قوانین ماهوی ظاهر گردید. به هر حال نهاد مرور زمان جزء لاینفک حقوق و در عصر حاضر اجتناب ناپذیر می باشد. و چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن دست شست و به گرد فراموشی اش سپرد و رد و نقض آن اولا، نیازمند تحلیل و تفحص علمی دقیق است و ثانية، می بایست با نیازها و ضرورت های جامعه سنجیده شود، چرا که فلسفه پیدایی علم حقوق تنظیم روابط و نظامند کردن نیازها و ضرورت های جامعه است. در نتیجه نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییراتی اساسی است.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

پرسش ها

فرضیه ها

اهداف تحقيق:

روش تحقیق:

پیشینه تحقیق:

فصل اول: کلیات

تعریف و پیشینه تاریخی مرور زمان

تعريف مرور زمان

تعريف لغوي

تعریف اصطلاحی

پیشینه تاریخی مرور زمان

مرور زمان در حقوق روم

مرور زمان در حقوق بین الملل

مرور زمان در حقوق ایران

مرور زمان در حقوق ایران باستان

مرور زمان در حقوق ایران معاصر

مرور زمان در قوانین قبل از انقلاب

مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب مبانی ایجاد مرور زمان و نظریه های مختلف

ادله قائلين به مرور زمان

نظریه تحول شخصیت انسان

نظریه اصلاح مجرم

نظریه از بین رفتن دلایل چرم

نظریه ترس از مجازات

نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم

نظریه سقوط حق در نتیجه کوتاهی دستگاه قضایی

نظریه چشم پوشی دادسرا

نظریه فراموش شدن جرم (نسیان)

نظريه رعایت مصالح عمومی و اجتماعی

ادله قائلين به عدم مرور زمان

صور مختلف مرور زمان

مرور زمان حقوقی

مرور زمان مدنی

مرور زمان مملک (مثبت)

مرور زمان مسقط (منفی).

مرور زمان استماع دعوا

مرور زمان مبتنی بر نظم عمومی

مرور زمان مبتنی بر اماره پرداخت دین

مرور زمان تجاری عام

مرور زمان تجاری خاص

مرور زمان تقاضای تعقيب

مرور زمان تعقیب

مرور زمان مجازات

فصل دوم: بررسی فقهی مرور زمان کیفری

تاریخچه مرور زمان در فقه

ادله مرور زمان در فقه

روايات

روایات منقول از اهل سنت

روایات منقول از امامیه

قواعد

قاعده اعراض

تعريف قاعده

مستند قاعده

قلمرو قاعده

قاعده استحسان

قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی

بررسی مرور زمان در مجازاتهای اسلامی

قصاص و دیات

حدود

دیدگاه شورای نگهبان دربارة مرور زمان

نقد نظريه شورای نگهبان

فصل سوم: انواع مرور زمان کیفری در قوانین موضوعه ایران

مرور زمان تقاضای تعقیب

مرور زمان تقاضای تعقیب قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مرور زمان تقاضای تعقیب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مرور زمان تعقیب

مرور زمان تعقیب قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مرور زمان تعقیب در مقررات قبل از انقلاب

مرور زمان تعقیب در مقررات پس از انقلاب

مرور زمان تعقیب در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مرور زمان مجازات

مرور زمان مجازات قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مرور زمان مجازات در مقررات قبل از انقلاب.

مرور زمان مجازات در مقررات پس از انقلاب

مرور زمان مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

جرایم مشمول مرور زمان

جرایم مشمول مرور زمان در قوانین و مقررات قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

جرایم مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

نتیجه گیری

پیشنهادها

فهرست منابع

مفدمه

با تغییر و دگرگونی جوامع بشری، علم حقوق نیز به تبع آن مستلزم تغییر و دگرگونی است. از این رو، بکارگیری اصول و نهادهای حقوقی سنتی و قدیمی بدون لحاظ این تغییرات منجر به آن خواهد شد که حقوق کارکرد خود را از دست داده و نتیجه ای عکس آنچه انتظار می رود به دست دهد. نهاد مرور زمان و به طریق اولی مرور زمان کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست، بدین وصف لازمه کارایی و پویایی آن نوگرایی و هماهنگی با مقتضیات زمان است.

مرور زمان کیفری رابطه مستقیم با حقوق شهروندان جامعه دارد. از اینرو افراط و یا تفریط در برخورد با آن حسب مورد موجب افراط و یا تفریط در حقوق شهروندان خواهد شد. در نتیجه در برخورد با آن در نظر گرفتن تمام جوانب امر ضروری می نماید و نباید با تنگنظری و یکجانبه نگری و فارغ از مقتضیات و ضروریات جامعه با آن برخورد نمود.

فقه اسلامی در راستای هدایت خداپسندانه اشخاص، وظیفه دارد که درباره پدیده های نو حقوقی اعلام نظر کند. اظهار نظر فقهی، محتاج صلاحیت های ویژه و مبتنی بر شیوه خاص خود است. در این باره دو گرایش ویرانگر وجود دارد: گروهی به مجرد اینکه نهاد یا قاعده ای در مجموعه های فقهی ما نام آشنایی ندارد و عنصری وارداتی است، آن را بیگانه و نامشروع می پندارند. برخی دیگر با توجه به این که نهاد یا قاعده حقوقی نو، ره آورد فرهنگ و تمدن دنیای پیشرفته و از مقتضيات گذر به مدرنیته است و جامعه ما را گریزی از آن نیست، در پذیرش و مشروع پنداشتن آن در تگ روا نمی دارند. وجه مشترک این دو گرایش، ساده انگاری در برخورد با پدیده های جدید حقوقی است. این دو گروه، به جای پرداختن به مبانی، موجبات پیدایی، اهداف و آثار و در یک کلمه توجه به جوهر و گوهر یک پدیده حقوقی، صرفا به صورت و صدف آن می پردازند. حال آنکه آنچه در گام نخست شایسته بررسی علمی است، ذات و گوهر یک مسأله است، پس از آن باید به حدود و ثغور آن پرداخت نهاد مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده جمعیت و حجم انبوه دعاوی در مراجع قضایی و ماهیت متنوع و پیچیدہ مسائل حقوقی و در نتیجه روند رسیدگی به اتهاست که خود متأثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را در ساختار نظام قضایی طلب می کند.

در این پژوهش مسائل و مباحث پیرامون مرور زمان در حقوق کیفری کشور ما در سه فصل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که در فصل اول کلیات مرور زمان کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل دوم به بررسی فقهی مرور زمان که شامل آراء و اقوال مختلف در این خصوص است پرداخته می شود و نهایتا فصل سوم به مرور زمان کیفری در حقوق کیفری حال حاضر کشور ما می پردازد و در خاتمه نیز تنیجه گیری و پیشنهادها ارائه می گردد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران