نسل جوان ایران

علوم انسانیفقه و مبانی حقوق اسلامیاصول فقه

دانلود پایان نامه رویت خدا از منظر کلام اسلامی، قرآن و روایات

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 133
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 143
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 10287kb

قیمت فایل : 5,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 5
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

در قرآن کریم واژگان گوناگونی به معنای چشم با ديدن به کار رفته، که از جمله ی آنها "عين و بصر" است:

1. عین: در اصل آن چیزی است که از نقطه ی خاصی جریان یافته؛ مانند: آیی که از یک مرکزی جوشیده و جریان دارد، و در اصطلاح قرآنی به شعاع نوری که از چشم برای دیدن اشياء خارج شده، نور ادراکی که از بصیرت باطنی و قلبی نافذ است و...، و هم چنین به خود چشم نیز "عین" می گویند."

۲. بصر: اصل واحد در ماده آب می ره علم به نظر عین و چشم یا به نظر قلب است."

بصر به معنای "چشم" آمده، یعنی عصری که ناظر است؛ مانند: «كلمح البصره (همانند چشم بر هم زدن)، و نیز بر نیروی بینایی که در چشم وجود دارد و همچنین بر نیروی ادراک کننده ی دل، "بصر" گفته می شود.

البصر (ج ابصار)، چشم، حس بینایی. (اته ين مع الأرض و برها) در جای خلوتی که کسی غیر از زمین مرا نمی دید نزد او آمدم."

بعمر بر سه وجه است:

1- بینایی به دل

2-بینایی به چشم

3- بینایی با عقل

وجه اول: بصر به معنای بینایی دل است، چنان که خدای تعالی در سورة يونس می فرماید: او منهم من ينظر إليك أفانت تؤدي العمى و كو كانوا لا يصرون * و گروهی از آنان تو را می نگرند ولی گویا از درک معجزانت، از فهم آیات قرآن، سلامت اخلاق و کردارت با چشم دل ناتوانند آیا تو می توانی نابینایان را گرچه از روی بصیرت و بینش نبینند، هدایت کنی؟

در سورة فاطر می فرماید: و ما يشوى الأغمی و الصيرا (نابینا و بینا [ کافر و مؤمن] یکسان نیستند.

وجه دوم: بصر به معنای بینایی چشم است، چنان که خدای تعالی در سوره انسان می فرماید: افجعلناه سيعة بعيره (ما در وجود انسان قوه شنوایی و بینایی را قرار دادیم.)

در سورة يوسف می فرماید: «اذهبوا يقمعي هذا فألقوه على وجه أبي يأت صبر و آنونی بائیگم أجمعين "

این پیراهنم را ببرید، و روی صورت پدرم بیندازید، او بینا می شود و همه خاندانشان را نزد من آورید. )

وجه سوم: بصر به معنای بینایی با عقل است. چنان که خدای تعالی در سوره طه می فرماید: الهم قلوب لا يفقون بها»

۱ - ۱ - دیدگاه قرآن درباره چشم و بینایی

خدای متعال در قرآن مجید داستان های تاریخی متعددی را برای عبرت دیگران آورده که در برخی از این تم، از چشم و بینایی نیز سخن به میان آمده است:

1. شقای کور مادرزاد

فهرست عناوین

فهرست عناوین

مقدمه

تعريف ماله و تبیین موضوع

ضرورت تحقيق هدف

پرسش های اساسی تحقیق

فرضیه ها با پاسخ های احتمالی تحقیق

روش انجام تحقيق

ساختار و بدنه اصلی تحقیق

فصل اول: کلیات

مفهوم شناسی

بصر

دیدگاه قرآن درباره چشم و بینایی

با دگرد قرآن از تصرف در چشم و بصر

مفهوم شناسی بصیرت

بصیرت در لغت

بصیرت در اصطلاح درجات بصيرت

تفاوت بصر با بصیرت

مفهوم شناسی نظر

نظر در لغت

مفهوم شناسی لقاء

لقاء در لغت

لقاء در اصطلاح

تعریف رؤیت

رؤیت در لغت

مشتقات رؤيت

معانی فعل رأي

فرق نظر و رؤيت

شرایط رؤیت

امكان رؤیت الله تعالی

اقوال مختلف درباره امکان رؤیت خدا

برخی از آیات و روایات

نتیجه گیری

فصل دوم:دیدگاه اشاعره درباره رؤیت خدا

پایه گذار مکتب اشاعره ( ابوالحسن اشعری

اهم عقاید و مبانی اندیشه اشاعره

ادله قول اشاعره

دلایل عقلی اشاعره

اشكالات و پاسخ ها بر دلایل عقلی اشاعره

دلايل نقلی اشاعره

استدلال به آیه «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

اشکالات و پاسخ ها بر آیه «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

استدلال به آیه «رب أرني أنظر إليك

اشکالات و پاسخ ها بر آیه «رب أرني أنظر إليك»۔

نمونه هایی از عهدین

تظر تفتازانی درباره رؤیت خدا

تظر غزالی درباره رؤیت خدا در روز رستاخیز

روایات و احادیث

نتیجه گیری

فصل سوم: دیدگاه معتزله درباره رؤیت خدا

مفهوم شناسی معتزله

ظهور معتزله

علل پیدایش معتزله

اصول پنج گانه معتزله

نظر معتزله درباره رؤیت خدا

اقوال معتزله درباره رؤیت خدا

دله قول معتزله

استدلال عقلی معتزله

استدلالات نقلی معتزله

دلیل نقلی اول معتزله

شکالات و پاسخ ها بر دلیل نقلی اول معتزله

دلیل نقلی دوم معتزله

اشکالات و پاسخ ها بر دلیل نقلی دوم معتزله

روایات و احادیث

نتیجه گیری

فصل چهارم: دیدگاه شیعه درباره رؤیت خدا

تعریف شیعه

شیعه در لغت

شیعه در اصطلاح

ظهور اعتقادی تشیع

علل و زمان ظهور تشیع

فرق شیعه

نظر شیعه درباره رؤیت خدا

ادله قول شیعه

دلیل عقلی شيعه

مقدمه

۱ - ۱ - تعریف مسأله و تبیین موضوع: در این پایان نامه به بررسی دیدگاه های متکلمان و دیدگاه قرآن و اهل سنت درباره رؤیت خدا پرداخته شده است.

صفات خدا تقسیم می شود به صفات ثيرتي و سلیی: به نظر برخی از متکلمین رؤیت خدا از صفات سلبی است و در نتیجه هیچ گاه خدا با چشم سر دیده نمی شود به نظر برخی دیگر رؤیت در دنیا از صفات سلبي است و خدا در دنیا با چشم سر دیده نمی شود ولی در قیامت و آخرت با چشم سر دیده می شود و به نظر بر - خی دیگر رؤیت از صفات سلبی نیست از این رو خدا در دنیا و آخرت با چشم سر دیده می شود. یکی از مبانی سلیمی بودن صفت رؤيث، وجوب وجود است. وجوب وجود اقتضا دارد که خدا جم و جسمانی نباشد و در نتیجه با چشم سر دیده نشود. به طور کلی رؤیت به دو معناست: ۱) رؤیت حسی که با چشم سر اشیا را مشاهده می کنیم. ۲) رؤیت شهری با چشم باطن و با چشم قلب که دیدن خداوند با چشم باطن کاملا مبرر است و از آیات قرآن و روایات نیری و علوی هم این معنا مستفاد است.

2-1- ضرورت تحقیق و هدف: هدف از تحقیق آشنایی با مسئله رؤیت خداوند و این که آیا رؤیت حق تعالی ممکن است یا خیر و اگر ممکن است به چه معنا می باشد.

3-1- پرسش های اساسی تحقیق: پرسش های اصلی:

1- آیا رؤیت خدا با عقل امکان پذیر است؟

۲- رؤیت از دیدگاه قرآن و روایات چگونه است؟

٣- نظر اشاعره در مورد رؤیت خدا چیست؟

۴- نظر معتزله در مورد رؤیت چیست؟

5- نظر متکلمین شیعی در مورد رویت چیست؟

۱ - ۴- فرضیه ها با پاسخ های احتمالی تحقیق:

١- رؤیت دو قسم است: الف- حی: رؤیت ظاهری که غیر ممکن است. ب- رؤیت معنوی به معنی شهود قلبی امکان پذیر است.

۲- در قرآن آیات متعددی است که رؤیت را نفی کرده است که مراد این ها رؤیت حسی با چشم سر است و بعضی از آیات تحت عنوان القا و نظر اثبات کرده اند که مراد همان مشاهده باطنی است. روایات نیز رؤیت بصری را نفی کرده اند و شهرد باطنی را تأید نموده اند.

٣- اشاعره گفته اند خدا در قیامت یا چشم ظاهر دیده می شود.

۴- معتزله رؤیت خدا را با چشم سر غیر ممکن می دانند در رؤیت باطنی و شهود قلبی اختلاف کرده اند اکثر معتزله شهود قلبی را اثبات می کنند.

5- نظر متکلمین شیعی: رؤیت ظاهری را تفی می کنند ولی رؤیث باطنی را ممکن می دانند.

روش انجام تحقیق: کتابخانه ای

ساختار و بدنه اصلی تحقیق : (فصل بندی اجمالی مباحث) فصل اول: کلیات فصل دوم: دیدگاه اشاعره درباره رؤیت خدا فصل سوم: دیدگاه معتزله دربارة رؤیت خدا فصل چهارم: دیدگاه شیعه درباره رؤیت خدا نتیجه گیری

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران