نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

بررسی صلاحیت های قوه ی مقننه در تصویب بودجه

ارسال کننده : سرکار خانم زهرا رحیمی
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : NJIRAN33[@]GMAIL.COM
تاریخ ارسال : ۱۴ آبان ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 208
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 90
فرمت فایل : word
حجم فایل : 374kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 16
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

چکیده

براساس اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «بودجه سالانهی کل کشور... از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد...» براین اساس قومی مجریه هر ساله برنامهی مالی یکسالهی کشور را تهیه وجهت اخذ مجوز از نمایندگان ملت به مجلس تقدیم می نماید. مجلس نیز از باب مسئولیتش در برابر ملت طبق آئین نامه داخلی خود به بررسی مفاد لایحهی پیشنهادی اقدام؛ لایحه را تصویب وجهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ می۔ نماید.

نتيجهی تصویب بودجه دولت توسط قوهی قانون گذاری بدین شرح خلاصه میشود: تصویب بودجه، ابزاری است در دست قوهی مقننه به منظور کنترل مجریه، بدین ترتیب که با تصویب بودجه توسط مقننه علاوه براینکه خطوط اصلی و کلی حرکت دولت مشخص میشود، مسیر نظارت بر آن نیز تسهیل میگردد.

توانایی اصلاح بودجهی پیشنهادی دولت یکی از مستقیم ترین و قدرتمندترین ابزارهای قومی مقننه برای تاثیرگذاری بر خطمشی ملی است. در حال حاضر به موجب قانون اساسی قوهی مقننه می تواند هرگونه تغییری را در لوایح بودجه پیشنهادی دولت به وجود بیاورد و دولت نیز ملزم به اجرای آن است. اینکه انجام تغییرات در لایحه از سوی مجلس هیچگونه حد و مرزی ندارد باعث میشود غالبا اولویتهای برنامه ای موردنظر دولت دگرگون گشته و دستیابی به اهداف موردنظربا مشکل روبرو شوداگرچه انکار حقوق نمایندگان مجلس در مرحلهی تصویب بودجه نیز در نهایت نمی تواند چندان مطلوب باشد؛ بنابراین بهتر است مجلس در مرحله تصویب، سیاستها و اهداف را تعیین نموده و از اعمال تغییرات گسترده در جزئیات لایحه که البته نیاز به اطلاعات منسجم دارد خودداری نماید چرا که در غیر اینصورت ضمن اینکه انسجام لایحه را به هم زده، در وظایف ذاتی مجریه نیز دخالت می کند.

فصل دوم- مراحل بودجه ریزی.. 2

فرآيندبودجه ریزی در ایران از چهار مرحله تشکیل شده است :3

مبحث اول- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. 4

- از لحاظ سیاسی. 5

- از لحاظ فنی. 6

گذشته از این دلایل می توان موارد زیر رانیز یادآور شد: 6

گفتار دوم- تهیه و تنظیم بودجه در دستگاه های اجرایی. 8

بند دوم- متن لایحه بودجه. 9

بندسوم پیوست های بودجه. 12

مبحث دوم۔ تصویب بودجه. 12

مبحث سوم- اجرای بودجه. 13

نکات مورد توجه در اجرای بودجه. 13

اهداف تخصیص اعتبار. 17

مبحث چهارم- نظارت بر بودجه. 18

اصولا دو نوع نظارت بر اجرای بودجه اعمال می شود:19

نظارت عملیاتی از راه های زیر اعمال می شود:20

گفتار دوم- نظارت وکنترل قوه مقننه وقضائیه (نظارت بیرونی)21

فصل سوم۔ اصول حاکم بر بودجه نویسی. 24

مبحث اول۔ اصل سالانه بودن بودجه. 26

مبحث سوم۔ اصل شاملیت (تفصيل بودجه)30

مبحث چهارم۔ اصل تخصيص وعدم تخصیص بودجه. 31

مبحث پنجم۔ اصل انعطاف پذیری.. 33

روشهای انعطاف پذیری بودجه. 34

مبحث هفتم۔ اصل تخمینی بودن در آمدها36

مبحث نهم- اصل تعادل بودجه. 39

مبحث دهم- اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها41

مبحث یازدهم- اصل شفافیت.. 42

بخش دوم44

تصویب بودجه در قوه مقننه. 44

مبحث اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 47

مبحث دوم- آیین نامه داخلی مجلس.. 47

مبحث سوم قانون محاسبات عمومی کشور. 51

مبحث چهارم - قانون دیوان محاسبات.. 52

مبحث پنجم- قوانین برنامه پنج ساله توسعه. 52

مبحث اول - تقدیم لایحه بودجه به مجلس.. 55

مبحث ششم از فصل اول باب دوم آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ترتیبات خاصی را برای رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس پیش بینی کرده است .57

مبحث سوم - بررسی لایحه بودجه در کمیسیونهای تخصصی مجلس.. 59

مبحث چهارم - بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق. 61

گفتار اول۔ یک شوری بودن. 67

گفتار دوم تفویض اختیار. 68

گفتار سوم۔ مدت مذاکره نمایندگان و بررسی لایحه. 68

گفتار چهارم - فعالیت فشرده مجلس.. 69

گفتار پنجم- بررسی در کمیسیون تلفیق. 69

مبحث ششم - اختيار مجلس در تصویب پیشنهادات و تغيير لایحه بودجه. 69

گفتار اول – افزایش هزینه های عمومی به دنبال طرح ارائه شده73

گفتار دوم - کاهش هزینه های عمومی به دنبال طرح ارائه شده74

گفتار چهارم- کاهش درآمدهای پیش بینی شده در بودجه به دنبال طرح ارائه شده74

مبحث هفتم - تصویب لایحه بودجه و ابلاغ آن به دولت.. 78

نقش شورای نگهبان در تصویب بودجه. 79

مبحث هشتم- تصویب لایحه یک یا چند دوازدهم، متمم واصلاح بودجه. 81

گفتار اول تصویب بودجه یک یا چند دوازدهم (بودجه موقت)81

گفتار دوم- لايحه متمم بودجه. 82

گفتار سوم. اصلاح بودجه. 83

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 84

نتیجه گیری.. 84

پیشنهادات.. 88

فهرست منابع. 91

كتب:91

مقالات:92

گزارشات:94

پایان نامه. 95

قوانین:95

دربیان اهمیت بودجه ذکر این نکته کافی است که بحث و مجادلاتی که در طول تاریخ شکل گرفته وبه خلق نظام های پیچیده تفکیک، کنترل وموازنه قوا انجامیده، خارج از سیستم کسب درآمد و هزینه کردن آن در قالب بودجه ی یک جامعه نبوده است. در چارچوب چنین تفکیکی قوانین اساسی اکثر کشورها اختيار تصویب و تخصیص منابع به مطالبات مشروع شهروندان را به قوه ی قانونگذاری محول کرده است. تصویب بودجه در واقع به مثابه قانونی است که به دولت اجازه میدهد منابع مالی عمومی قابل کسب را برای مجموعه ی مشخصی از فعالیت ها تخصيص دهد. بدین ترتیب بودجه ریزی عمومی بخش تفکیک ناپذیری از فعالیتهای حاکمیتی است که نمایندگان در آن نقس اساسی ایفا میکنند.

طبق ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ جمهوری اسلامی ایران: «بودجه كل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی میشود و از ۳ قسمت به شرح زیر تشکیل میشود: ١- بودجه عمومی دولت شامل اجزای زیر : الف - پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ میگردد؛ ب - پیش بینی پرداخت هایی که می تواند از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاص دستگاه های اجرایی در سال مالی مربوط انجام دهد؛ ۲ - بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار؛ ٣- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.»

بودجه عمومی دولت از حيث دریافتها شامل درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی وسایر منابع تامین اعتبار و از حیث پرداختها شامل اعتبارات جاری، اعتبارات عمرانی و هزینه از محل درآمدهای اختصاصی است.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران