نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد آثار معاملات صبی در حقوق ایران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۱ مهر ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 372
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 169
فرمت فایل : word
حجم فایل : 508kb

قیمت فایل : 30,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 27
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

درتعریفي دقیق که هم دستاوردهای فقه امامیه و هم دستاوردهای علم حقوق در آن لحاظ شده است، ميتوان در ذیل کلیت مفهوم صبي(صغیر)، چنین بیان داشت: صبي به فردی گویند که به سنّ بلوغ نرسیده و کبر نشده است. قانون مدني درماده 190 ، اهلیت را یکي از شرایط اساسي برای صحت معاملات ميداند؛ برای اینکه شخص اهلیت داشته باشد، باید بالغ، عاقل و رشید باشد. یکي از گروههایي که بعلت نداشتن یکي از این شرایط)بلوغ(، همواره صحت معاملات آنها مورد اختلاف بوده است؛ اشخاص نابالغ و به اصطلاح حقوقي، صغار هستند. صغیر بر دو نوع است: ممیز و غیرممیز. در مورد اعمال حقوقي صغیر غیرممیز، اختلافنظری وجود ندارد و تمامي فقها و حقوقدانان، قائل به بطلان آن هستند؛ زیرا صغیر غیرممیز مسلوب العباره است. اما در مورد معاملات صغیرممیز، عدهای از فقها با ادعای اجماع، آنرا باطل دانسته و عدهای دیگر با احراز شرائطي، معاملات صغیرممیز را صحیح و نافذ ميدانند که این نظر، ارجح ميباشد. ازدیدگاه حقوقدانان، معاملات صغیرممیز، غیرنافذ است که نیاز به تنفیذ وليّ یا سرپرست دارد.

واژگان کلیدی: اهلیت، وضعیت، صبي، صغیر ممیز، صغیر غیرممیز

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1 - 1مقدمه

1 - 2بیان مسأله و اهمیت طرح آن

1 - 3سوابق و پیشینه تحقیق 5

1 - 4ضرورت تحقیق 5

1 - 5اهداف تحقیق 5

1 - 6سؤالات اصلي تحقیق6

1 - 7فرضیات تحقیق 6

1 - 8روش تحقیق 6

1 - 9جنبه نوآوری تحقیق - 7

1 - 10تقسیم مباحث و توجیه ساختار - 7

فصل دوم : اهلیت و وضعیت در حقوق ایران

2 - 1اهلیت در حقوق ایران - 8

2 - 1 - 1تعریف لغوی و حقوقي اهلیت و شرایط آن در قانون مدني 9

2 - 1 - 2اقسام اهلیت در قانون مدني ایران - 10

2 - 1 - 3اوصاف اهلیت - 17

2 - 1 - 4عدم اهلیت، مباني و انواع آن - 19

2 - 1 - 4 - 1مباني حقوقي حجر و عدم اهلیت - 20

2 - 1 - 4 - 2انواع عدم اهلیت 22

2 - 1 - 4 - 3صغیر )صبي( . 30

2 - 2وضعیت در حقوق ایران . 30

2 - 2 - 1اقسام وضعیت - 32

2 - 2 - 2 رابطه وضعیت با اهلیت - 33

فصل سوم : صبی و آثار حاکم بر معاملات آنها

3 - 1معنای لغوی، فقهي و اصطلاحي رشد و صبي 36

3 - 2شناسایي صبي از نظر فقه امامیه، حقوق موضوعه و اقسام آن 39

3 - 2 - 1مفهوم صغیر در فقه امامیه 39

3 - 2 - 2مفهوم صغیر در اصطلاح حقوق - 40

3 - 2 - 3انواع صغیر در حقوق موضوعه 42

3 - 2 - 4مبنای تمیز صغیر ممیز و غیرممیز و آثار حقوقي آن - 43

3 - 3خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن - 45

3 - 3 - 1پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر 45

3 - 3 - 2تحول شرایط از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه - 47

3 - 4بررسي و نقد ماده - 1210 اصلاحي قانون مدني 50

3 - 4 - 1تعارض قسمت اول ماده - 1210 قانون مدني با تبصره آن 51

3 - 4 - 2نظر کمیسیون استفتائات 52

3 - 4 - 3رأی هیأت عمومي دیوان عالي کشور - 53

3 - 4 - 4ماده واحده راجع به رشد متعاملین 55

3 - 5وضعیت اعمال حقوقي صبي - 56

3 - 5 - 1معاملات صغیر غیرممیز 56

3 - 5 - 2معاملات صغیر ممیز 57

3 - 5 - 3معاملات صغیر ممیز باطل است یا غیرنافذ )حلّ تعارض بین موادّ - 212 و 213 قانون مدني( . 60

3 - 5 - 4بررسي اعمال حقوقي صبي در فقه شیعه، فقه عامّه و حقوق موضوعه ایران - 63

3 - 5 - 5اعمال نافذ صغیر و آثار حقوقي آنها - 69

3 - 6مسئولیت اعمال صبي 72

3 - 6 - 1مسئولیت مدني صبي 72

3 - 6 - 1 - 1مسئولیت مدني صغیر غیرممیز - 73

3 - 6 - 1 - 2مسئولیت مدني صغیر ممیز - 74

3 - 6 - 2مسئولیت جزایي صبي 75

فصل چهارم : وضعیت صغیر در انواع معاملات بنابر فقه امامیه و حقوق ایران

4 - 1 رهن و ضمان صغیر - 85

- 2حواله، کفالت و صلح صغیر 87

4 - 3شرکت، مضاربه و مزارعه صغیر 89

4 - 4ودیعه و عاریه صغیر - 91

4 - 5وکالت، وقف و هبه صغیر 93

4 - 6صدقه، اجاره و اقرار صغیر 97

4 - 7قضاوت و شهادت صغیر - 102

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5 - 1نتیجه گیری 106

5 - 2پیشنهادات - 108

فهرست منابع . 110

پایان نامه حاضر، حاوی نظرات بعضی از فقها و همچنین حقوقدانان برجسته می‌باشد. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی یک موضوع پر اهمیت فقهی و حقوقی است که از دیرباز از مباحث در خور توجه این دو گروه بوده که عبارت است از اهلیت و وضعیت افراد فاقد اهلیت. همچنین، دفاع از حقوق محجورین از جمله صغير و ارائه راه حل‌های مناسب در زمینه مسائل مربوط به معاملات آنان می‌باشد.

قانون مدنی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین مملکتی، کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است، به طور مثال، برای نگهداری و تربیت طفل و اداره امور مالی او، قواعد مفصلی را پی ریزی کرده است. یکی از مهم ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار با کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. بر اساس یافته های تحقیق، معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز هر کدام تابع مقررات خاص خود می‌باشد. از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می‌بایست آن‌ها را دارا بوده تا عقد یا قرار داد، بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد، بر همیناساس، قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، در چهار بند، شرایط اساسی صحت معامله را بر شمرده و در بند ۲ ماده فوق الاشعار، اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نموده است. به طوری که اگر طرفین معامله، اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غير نافذ خواهد بود. بنابر‌این، سؤالاتی به ذهن مخاطب خطور می‌کند و آن اینکه، معنای حقوقی اهلیت چیست؟ وضعیت به چه معناست؟ آیا اهلیت و وضعیت با هم رابطه دارند؟ راهکار تمیز آن‌ها در مورد صبی چیست؟ و همچنین، آثار ناشی از اعمال حقوقی صبی (اعم از ممیز یا غیر ممیز) چگونه می‌باشد؟ به نظر می‌رسد اهلیت، به معنای دارا بودن ویژگی ها و شرایط لازم قانونی برای دارا شدن و اعمال و اجرای حقوق و آزادی‌های فردی و تصرف در اموال و حقوق مالی می‌باشد و همچنین، اعمال حقوقی صغیر ممیز، در برخی موارد نافذ و در برخی موارد دیگر، غیر نافذ و یا باطل است اما در مورد صغیر غیر ممیز، بطلان اعمال حقوقی حاکم است. بنابر این، در مباحث آتی به طور مفصل به این مقوله خواهیم پرداخت به نحوی که ابتدا، راجع به اهلیت و وضعیت در حقوق ایران، و سپس، راجع به معاملات صغار و آثار ناشی از آن پرداخته و در نهایت نتیجه گیری کلی از تحقیق را نیز ارائه خواهیم داد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران