نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیمشاوره تربیتی

پروژه تعیین رابطه مهارت معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ورامین

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
دفعات بازدید : 202
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 60
فرمت فایل : word
حجم فایل : 248kb

قیمت فایل : 15,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 14
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه مهارت معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ورامین صورت گرفته است. جامعه ی پژوهش حاضر کلیه ی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ورامین که در سال 1397-1398 مشغول به تحصیل در پایه ششم می باشد ﻛﻪ نمونه 30 ﻧﻔﺮی با روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ بود. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کویین دام(2004) بود. بر اساس نتایج نشان داد که میان مهارت معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ورامین رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

مهارت معلمان، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان، اضطراب امتحان

چکیده1

فصل اول(معرفی طرح تحقیق). 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- مقدمه. 4

1-3- فرضیه های تحقیق. 5

1-3-1- فرضیه ی اصلی. 5

1-3-2- فرضیه های ی فرعی. 6

1-4- سوالات پژوهش.. 6

1-4-1- سوال اصلی. 6

1-4-2- سوالات فرعی. 6

1-5- اهداف تحقیق. 7

1-5-1- اهداف نظری.. 7

1-5-2- اهداف کاربردی.. 7

1-6- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 7

1-7- معرفی نمونه، جامعه، متغیرهای تحقیق. 8

1-8- تعریف متغیرها8

1-8-1- نظری.. 8

2-8- عملیاتی. 8

فصل دوم(ادبیات تحقیق). 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- مفهوم پیشرفت.. 10

2-2-1-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. 12

2-2-2- پیشرفت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن. 13

2-2-3-عوامل فردی تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی. 14

2-2-3-1-اضطراب امتحان. 14

2-2-3-2-کمال گرایی. 14

2-2-4- انگیزش پیشرفت.. 15

2-2-4-1- مهارت های مطالعه. 15

2-2-5- عوامل محیطی تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی. 16

2-2-5-1- جو عاطفی خانواده16

2-2-5-2- محیط آموزشی. 16

2-2-6- اهمیت پیشرفت تحصیلی. 17

2-2-7- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی. 19

2-2-7-1- عوامل فردی:21

2-2-7-2- عوامل خانوادگی:21

2-2-7-3- عوامل آموزشی:22

2-3- مهارت معلمان. 22

2-3-1- مفهوم آموزش.. 23

2-3-2- مهارت های آموزشی معلمان در تدریس.. 26

2-3-4- مهارت های آموزشی معلمان در تدریس.. 28

2-3-5- مهارت‌های مورد نیاز معلمان. 29

فصل سوم(روشناسی پژوهش). 34

3-1- مقدمه. 35

3-2- نوع روش تحقيق. 35

3-3- جامعه آماری پژوهش.. 36

3-4- حجم نمونه. 36

3-5- روش نمونه گیری.. 36

3-6- روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 36

3-7- روایی ( اعتبار) و پایایی اعتماد( ابزار سنجش)37

3-8- شیوه اجرای پژوهش.. 37

3-9- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 37

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها). 38

4-1- مقدمه. 39

4-2- شاخص های توصیفی متغیرها39

4-2-1- توصیف داده های جمعیت شناختی. 39

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری). 43

5-1- مقدمه. 44

5-2- نتیجه گیری.. 44

منابع. 46

منابع فارسی. 46

لاتین. 51

پیوستها53

 

1-1- بیان مسئله

نظام آموزش پرورش به علت تحت پوشش قرار دادن اقشار مردم، مسئولیت بزرگی بر عهده دارد. این مسئولیت روز به روز بزرگتر می شود، زیرا تقاضا برای آموزش پرورش رشد بی سابقه ای پیدا کرده به طوری که با افزایش تعداد دانش آموزان در سطوح مختلف آموزشی، تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید، استخدام معلمان بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر ضرورت یافته است. قره داغی، معتقد است که پیداست که نظام آموزش پرورش، از اجزا و عناصر در هم تنیدهای برخوردار می باشد و برای ایجاد هر گونه تغییر و تحول در این نظام، ضرورت دارد با تأثیر و تأثیرات گسترده ی این اجزا و عناصر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از ملاک های نظام آموزشی کارآمد است و از جمله مسائلی است که مدیر مدرسه با آن سروکار دارد. به همین دلیل، تحلیل عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و تفحص در عوامل مرتبط با آن می تواند یکی از اساسی ترین مباحث تحقیق در آموزش و پرورش باشد. شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موجب می شود تا اقدامات لازم را برای بهبود و افزایش پیشرفت تحصیلی با توجه به آن عوامل صورت گیرد. آشنا باشیم. بعضی از عناصر نسبت به بعضی دیگر، تآثیر بیشتری دارند. یكی از این اجزای این نظام معلم است. رشد مهارت و توسعه ی توانایی معلمات بسیار مهم، حیاتی و حساس می باشد، چون معلم فرایندهای یادگیری را مدیریت می نماید و یادگیری دانش آموزان را هدف قرار می دهد.(قره داغی،1388)

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از مسایل مهمی است که ذهن دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت کشورهای مختلف را به خود مشغول داشته و از آنجا که هر گونه ارتقایی در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و علمی به آموزش هر کشور بر می گردد. بنابراین لازم و ضروری است که بیش از هر چیز به مسئله پیشرفت تحصیلی پرداخته شود. امروزه نظام آموزش و پرورش هر کشور به دنبال شناسایی عوامل موثر بر فرآیند یاد دهی و یادگیری فراگیران بوده و در جهت رشد و تعالی اهداف مورد نظر و راه کارهای رسیدن به آنها گام برمی دارد. توجه نظریه پردازان تعلیم و تربیت با این عوامل نیز راه را برای تشخیص به نقاط قوت و ضعف این نهاد هموارتر کرده است.(جاودان، 1390)بدون شک در نظام آموزش و پرورش هر کشوری مقطع ابتدایی هم به لحاظ کمی،یعنی تعداد دانش آموزان، و هم به لحاظ کیفی، یعنی تاثیری که این دوره در موفقیت تحصیلی دانش آموزان در سراسر دوران تحصیل آنها دارد از اساسی ترین مقاطع تحصیلی است. زیرا تحقیقات نشان می دهد دانش آموزانی که در دوره ی ابتدایی باناکامی تحصیلی رو به رو هستند در تمام دوره های تحصیلی دچار مشکل می شوند. به همین دلیل کشورهای پیشرفته تمام هم و کوشش خود را به تعلیم و تربیت دانش آموزان این دوره معطوف کرده اند.

بنابراین با توجه به نقش حساس مدارس در توسعه جامعه و پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت، مسئله تحقیق حاضر این است که اولاً مهارت های معلمان مدارس شهرستان ورامین در چه حدی است و ثانياً مهارت های معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه رابطه ای دارد.

1-2- مقدمه

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است. تمام کوشش های این نظام درواقع جامه ی عمل پوشاندن به این امر تلقی می شود. به عبارتی دیگر، جامعه و به ویژه نظام آموزش و پرورش به رشد و تکامل موفقیت آمیز دانش آموزان و جایگاه آنان در جامعه علاقه مند و نسبت به آن نگران هستند و انتظار دارند کودکان و دانش آموزان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی، عاطفی، شخصیتی، کسب مهارت ها و توانایی ها آن چنان که باید پیشرفت و تعالی یابند. عوامل متعددی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار است. از جمله عوامل موثر بر آن ویژگی های فردی دانش آموز، عوامل خانوادگی، و عوامل مربوط به مدرسه است. از مهم ترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مهارت آموزشی معلمان است که متشکل از سه بخش الگوهای تدریس، ارزشیابی، و بازخورد می باشد.

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان مهارت معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام گردیده است. در این تحقیق، به منظور سنجش میزان مهارت معلمان از مدل مهارت های مدیریتی کاتز استفاده شده که شامل مهارت های فنی، انسانی و ادراکی است.(علاقه بندی، 1381) منظور از مهارت فنی و ادراک و استادی در فعالیت خاصی است که لازمه ی آن کاربرد روش های فرایندها، رویه عمل ها و فنون است. مهارت فنی مستلزم داشتن معلومات تخصصی، قدرت تحلیل در محدوده ی تخصص مورد نظر و استادی در کاربرد فنون و ابزارهای مربوط به رشته ای خاص است.(کاتز، ۱۳۷۰) مهارت انسانی یعنی داشتن قدرت و توانایی در زمینه ی ایجاد تفاهم و همکاری و انجام کار به وسیله ی دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان است.(علاقه بندی، ۱۳۸۱). به عبارت دیگر، مهارت انسانی عبارت از توانایی و داوری در کار به وسیله ی کارکنان، به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن رهبری مؤثر است.(آذر، ۱۳۷۴)

مهارت ادارکی عبارت از توانایی درک مشکلات سازمان همراه با جزئیات تشکیل دهنده آن در موقعیتی مرتبط است،(سید عباس زاده، ۱۳۷۴) یا توانایی داشتن تصویر ذهنی از کلیت امور، همراه با جزئیات تشکیل دهنده آن در داخل موقعیت مرتبط است.(زکی، ۱۳۷۷) در تحقیق حاضر میزان فنی مدیران بر اساس وظایف شش گانه ی مدیران آموزشی برنامه آموزشی و تدریس، امور کارکنان آموزشی، امور دانش آموزان روابط مدرسه و اجتماع، تسهیلات و تجهیزات آموزشی، و امور اداری و مالی مورد بررسي قرار گرفته است.(علاقه بند، ۱۳۸۱) همچنین میزان مهارت انسانی مدیران با شش شاخص کلی: توان برقراری ارتباط و گوش دادن مؤثر؛ شناخت و احترام به افراد و دوست داشتن آنها؛ جو سازمانی مناسب، درک نیازها، استعدادها و تفاوت های افراد؛ و نیز تأمین بهداشت روانی افراد مورد بررسی قرار گرفته است.(میرکمالی ، ۱۳۷۸) برای اندازه گیری میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز، میانگین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مد نظر بوده که داده های مربوط از مدارس نمونه جمع آوری گردیده است.

1-3- فرضیه های تحقیق

1-3-1- فرضیه ی اصلی

مهارت معلمان رابطه ی معنا داری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقطع ابتدایی شهرستان ورامین دارد.

1-3-2- فرضیه های ی فرعی

بین مهارتهای آموزشی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان ورامین رابطه ی معناداری وجود دارد.

بین مهارتهای ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان ورامین رابطه ی معناداری وجود دارد.

بین مهارتهای علمی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهرستان ورامین رابطه ی معناداری وجود دارد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران