نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت آموزشیمدیریت آموزشی

تحلیل عوامل آموزشی موثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۷ آذر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2613
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 99
فرمت فایل : word
حجم فایل : 2.62mb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

این پژوهش با هدف تحلیل عوامل آموزشی موثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره دوم)شهرستان ورامین انجام شد.روش اين تحقيق، توصيفي ازنوع توصيفي علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره دوم)شهرستان ورامین که شامل585 نفر، تشکیل می دهند. و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 225 نفرتعیین گردید. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با نظرخواهی از اساتید تایید شده است. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب آلفای محاسبه شده 87/0مبین اعتبار آن برای گردآوری داده ها بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و شاخص های پراکندگی و نیز روش های آمار استنباطی از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. در این تحقیق ضمن توصیف ویژگیها و مشخصات فردی نمونه های مورد مطالعه ،عوامل آموزشی موثربر دانش آموزان متوسطه (دوره دوم) نیز بررسی شد. با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون مشخص شد بین ویژگی های فردی، امکانات آموزشی، توانمندی دبیران و محتوای آموزشی با موفقیت تحصیلی همبستگی مثبت وجود داشت و بین علاقه مندی و نگرش دانش آموزان با موفقیت تحصیلی همبستگی وجود نداشت. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که ویژگی های فردی، امکانات آموزشی و توانمندی دبیران بر موفقیت تحصیلی تاثیر معنادار وجود دارد ولی محتوای آموزشی و علاقه مندی و نگرش دانش آموزان ربر موفقیت تحصیلی تاثیر معناداری ندارد.

کلمات کلیدی: توانمندی دبیران، محتوای آموزشی، دانش آموزان، موفقیت تحصیلی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق.. 7

1-3-1- ضرورت آنی.. 7

1-3-2- ضرورت آتی.. 8

1-4-اهداف تحقیق.. 8

1-4-1-هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف فرعی.. 8

1-5- پرسش های تحقیق.. 9

1-5-1- پرسش اصلی.. 9

1-5-2- پرسش های فرعی.. 9

1-6- تعریف عملیاتی واژه ها واصطلاحات... 9

1-7- محدودیت های تحقیق.. 11

1-7-1- محدوده موضوعی.. 11

1-7-2- محدوده مکانی.. 11

1-7-3- محدوده زمانی.. 11

فصل دوم مبانی نظری وپیشینیه پژوهش.... 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- ادبیات نظری تحقیق.. 14

2-2-1-مفهوم موفقیت... 14

2-2-2- تعریف موفقیت... 14

2-2-3- تعریف موفقیت تحصیلی.. 16

2-2-4- تعریف پیشرفت تحصیلی.. 16

2-2-5- مفهوم انگیزه تحصیلی.. 17

2-2-6- تاثیر علاقه مندی و نگرش در موفقیت... 18

2-2-7- تاثیرویژگیهای فردی ( عزت نفس) درموفقیت تحصیلی.. 19

2-2-8- توانمندی های دبیران درموفقیت تحصیلی.. 22

2-2-8-1- معلم به عنوان متخصص آموزش.... 23

2-2-8-2- معلم به عنوان انگيزه‌آفرين.. 24

2-2-8-3- معلم به عنوان يك مدير. 24

2-2-8-4- معلم به عنوان رهبر. 25

2-2-8-5- معلم به عنوان مشاور. 25

2-2-8-6-معلم به عنوان الگو. 25

2-2-8-7- تاثیر شخصیت علمی معلم درتدریس بر فرایند موفقیت تحصیلی.. 26

2-2-8-8- آگاهی از فرایندهای شناختی شاگردان در سنین مختلف.... 28

2-2-8-9-تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس.... 28

2-2-9- تاثیرجو فیزیکی حاکم بر مدرسه (فضاهای آموزشی) در موفقیت تحصیلی.. 30

2-2-10- نقش بهداشت روانی در افزایش موفقیت تحصیلی.. 36

2-2-11- محتوای آموزشی.. 38

2-3- سابقه مطالعاتی پژوهش.... 41

2-3-1- بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران.. 41

2-3-2- بررسی تحقیقات انجام شده به زبان انگلیسی.. 46

2- 4- مدل نظری تحقیق.. 47

فصل سوم روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش تحقیق.. 49

3-3- متغیر های تحقیق.. 49

3-3-1- متغیر وابسته. 49

3-3-2- متغیر مستقل.. 49

3-4- فرضیه های پژوهش.... 49

3-4-1- فرضیه اصلی.. 49

3-4-2- فرضیه های فرعی.. 49

3-5- جامعه آماری.. 50

3-6- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 50

3-7- روش های گرداوری اطلاعات... 50

3-8- ابزار گردآوری اطلاعات... 51

3-9- بررسی اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری.. 51

3-9-1- روایی ابزارتحقيق.. 51

3-9-2- پایایی تحقیق.. 52

3-10- روش های تجزیه و تحلیل داده ها. 52

3-10-1- آمار توصیفی.. 52

3-9-2- آمار استنباطی.. 53

فصل چهارمیافته های پژوهش.... 54

4-1- مقدمه. 55

4-2- یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55

4-2-1- سن دانش آموزان.. 55

4-2-2- مقطع تحصیلی.. 56

4-2-3- تحصیلات پدر دانش آموزان.. 57

4-2-4- تحصیلات مادر دانش آموزان.. 58

2-4-5- شغل پدر دانش آموزان.. 59

2-4-6- شغل مادر. 60

2-4-7- معدل دانش آموزان.. 61

4-2-2- آماره های توصیفی عوامل آموزشی.. 62

4-3- یافته های استنباطی تحقیق.. 62

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرها. 62

4-3-2- نتایج آزمون همبستگی.. 64

4-3-3- نتایج رگرسیون.. 65

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات... 68

5-1- مقدمه. 69

5-2- خلاصه یافته های تحقیق و بحث... 69

5-2-1- نتایج آمار توصیفی.. 69

5-2-2- نتایج آمار استنباطی.. 70

5-3- نتیجه گیری کلی.. 72

5-4- محدودیت های پژوهش.... 74

5-5- پیشنهادات پژوهشی.. 75

5-5-1- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده. 76

منابع:76

پیوست ها :83

Abstract.. 86

فهرست جدول

جدول 3-1- نتایج ضریب آلفای کرونباخ.. 52

جدول 4- 1 توزیع فراواني سن دانش آموزان.. 55

جدول 4- 3 توزیع فراواني تحصیلات پدر دانش آموزان.. 57

جدول 4- 4 توزیع فراواني تحصیلات مادر دانش آموزان.. 58

جدول 4- 5 توزیع فراواني شغل پدر دانش آموزان.. 59

جدول 4- 6 توزیع فراواني شغل مادر دانش آموزان.. 60

جدول 4- 7 توزیع فراواني معدل دانش آموزان.. 61

جدول 4-8: آماره توصیفی متغیرهای تحقیق.. 62

جدول 4-9: آزمون نرمال بودن متغیرها63

جدول 4-10: نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون.. 64

جدول 4-11آزمون رگرسیون خطی دو متغیره عوامل آموزشی با موفقیت تحصیلی.. 65

جدول 4-12 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده عوامل آموزشی با موفقیت تحصیلی.. 66

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 4-1- فراواني مربوط به سن دانش آموزان.. 55

شکل 4-2- فراواني مقطع تحصیلی دانش آموزان.. 56

شکل 4-3- فراواني تحصیلات پدر دانش آموزان.. 57

شکل 4-4- فراواني تحصیلات مادر دانش آموزان.. 58

شکل 4-5- فراواني شغل پدر دانش آموزان.. 59

شکل 4-6- فراواني شغل مادر دانش آموزان.. 60

شکل 4-7- فراواني معدل دانش آموزان.. 61

 

 

 

 

 

 

 

«قضیه تربیت یک ملت به این است که فرهنگ آن ملت صحیح باشد»(صحیفه نور،1389،ج7: 74). امروزه، تلاش براي برقراري ارتباط با دانش‌آموزاني كه علاقه شان را به يادگيري از دست داده اند، يا دانش‌آموزاني كه بنا به دلايلي، دچار شكست تحصيلي يا ترك تحصيل شده اند، براي تمامي معلمان تجربه‌اي مايوس كننده و بسيار معمول است. در تجارب حرفه اي خودمان به عنوان معلم نيز براي برانگيختن حس سخت كوشي دانش آموزان ‌مان ناكامي‌هايي را تحمل كرده ايم كه ناشي از كمبود وقت، زيادي تعداد دانش آموزان داراي نيازهاي هيجاني و يادگيري، احساس مسووليت در قبال خواسته هاي مسوولان مدرسه و والدين و ساير موقعيت هاي ايجاد كننده فشار رواني بوده است. از اين رو، با در نظر گرفتن اينكه در حال حاضر براي برانگيخته ساختن دانش آموزان به تحصيل و يادگيري چه ديدگاهي داريم؛ اين پژوهش مي تواند مبنايي در اختيارمان قرار دهد كه ممكن است، پس از خواندن آن تغيير كند. چون داشتن انگيزه، موتور محرک هر کاري محسوب مي شود و فردي که از انگيزه کافي برخوردار باشد مي تواند با سرعت بيشتري به مقصد نهايي خود برسد. داشتن انگيزه تحصيلي بين دانش آموزان هم امري ضروري محسوب مي شود که معلمان در ايجاد و تقويت آن نقش مؤثري دارند (کیایی منش،1386).

در یک نگاه دقیق، آموزش و پرورش در کانون رشد فردى و اجتماعى قرار مى گیرد. با این ویژگى محورى، هیچ نهاد دیگرى به اندازه آموزش و پرورش با چالش اساسى و بنیادى روبه رو نبوده و نیست. امروزه نمى توان ضرورت، فوریت و نیز اعجاز آموزش و پرورش را براى آینده کم ارزش شمرد. بنیان همبستگى اجتماعى، پیشرفت همه جانبه جامعه، توسعه پایدار، تعالى انسانیت و صلح و دوستى، به آموزش و پرورش وابسته است. البته نیل به این اهداف، در گرو عوامل متعددى است. با نگاهى به نظام تربیتى و مطالعه عناصر و مؤلفه هاى گوناگون آن، خواهیم دید که شاخص ترین و ممتازترین مؤلفه آن، «معلم» است که بنیانى براى رویارویى با چالش ها و بحران هاى حال و آینده نظام آموزشى محسوب مى شود. البته نگرش نظام مند ایجاب مى کند که همه مؤلفه ها را مورد توجه قرار دهیم؛ لیکن با توجه به موضوع بحث، مى توان نقش برخى عناصر از جمله معلم را برجسته تر دانست.(علاقه بند،1384)

با چنین تأکیدى، آنچه فوریت دارد، تغییر نگاه نسبت به «نقش معلم» است ــ نقشى که به مراتب از نقش منتقل کننده مفاهیم و مطالب علمى به فراگیران، فراتر مى رود. در عصر پرشتاب تحولات امروزى، معلم باید در فرایند آموزش و تدریس به عنوان عامل یا «کارگزار فکور» ظاهر شود. بر این مبنا، وى باید از توان و شایستگى ایجاد، تقویت عزم، اهتمام، رغبت و انگیزه یادگیرى در دانش آموزان برخوردار باشد. این مقاله، ضمن توجه به اهمیت آموزش و پرورش و جایگاه ممتاز معلم، به عواملى که به ایفاى نقش هرچه مطلوب تر در موفقیت تحصیلی دانش آموزان و ایجاد انگیزه برای آنها کمک مى کند، پرداخته است.(جعفری مقدم،1385)

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران