نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق عمومی

دانلود مقاله تأثیر اصل عدالت بر قراردادهای دائمی و موقت کارگر و کارفرما

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 841
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 110
فرمت فایل : pdf ,word
حجم فایل : 2.03 MB

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

قرارداد به عنوان عرصه ظهور آزادي طرفین هنگامی تامین کننده عدالت و انصاف به عنوان هدف هاي عالی حقوق می باشد که متعاقدین در موقعیت برابر راجع به شرایط آن به مذاکره بپردازند.اما گاهی به علت نابرابري در توزیع اطلاعات به همراه شرایط مربوط به شخص و بازار، ممکن است به نابرابري در قدرت معاملی میان طرفین قرارداد بینجامد. به دیگر سخن، در جریان شکل گیري قرارداد، ممکن است یک طرف از توان چانهزنی برتري نسبت به دیگري برخوردار باشد.ممکن است این امر به صورت شروط قراردادي ناعادلانه یا رفتار گمراه کننده مورد بهره برداري طرف قوي از طرف ضعیف قرار گیرد. درصورتی که یکی از طرفین قرارداد به علت نداشتن اطلاعات کافی و عواملی مثل اکراه، اضطرار تدلیس با عدم تعادل اقتصادي وارد معامله گردد، زمینه هاي سواستفاده طرف مقابل را فراهم نموده و قانون به عنوان عامل نظم دهنده در جامعه که یکی از وظایف مهم آنایجاد عدالت می باشد در چنین شرایطی خود را موظف به دخالت در این زمینه و حمایت از طرف ضعیف قرارداد میداند. این پایان نامه بر آن است تا کارایی و اثربخشی اصل عدالت را براي وصول به این هدف مقایسه کند.

فصل اول(کلیات تحقیق). 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- ضرورت انجام تحقیق:5

1-4- سوالات تحقیق:6

1-5- فرضیه های تحقیق. 6

1-6- اهمیت انجام تحقیق. 6

1-7- ساماندهی پژوهش :7

فصل دوم(تاثیر اصل عدالت بر قراردادها). 8

2-1- تعریف اصل عدالت.. Error! Bookmark not defined.

2-1-1- عدالت در لغت.. Error! Bookmark not defined.

2-1-2- تعریف عدالت.. 9

2-2- قراردادError! Bookmark not defined.

2-2-1- تعریف قرارداد دائمی. 10

2-2-2- تعریف قرارداد موقت.. 10

2-3- مفهومتفسيرقرارداد11

2-3-1- فهملفظي. Error! Bookmark not defined.

2-3-2- استنباط قضایی. 12

2-4- انصاف.. Error! Bookmark not defined.

2-4-2- گونه های انصاف.. 14

2-4-3- ویژگی های انصاف.. Error! Bookmark not defined.

2-5- مصلحت.. 14

2-5-1- معنای لغوی مصلحت.. Error! Bookmark not defined.

2-5-2- معنای اصطلاحی مصلحت.. Error! Bookmark not defined.

2-5-3- مصلحت در قوانین. 15

2-5-4- مصلحت و حمایت از طرف ضعیف قرارداد15

2-5-4-1- حمایت از طرف ضعیف قرارداد، منفعت و مصلحت است.. 16

2-5-4-2- حمایت از طرف ضعیف قرارداد، مصلحتی معتبر. 16

2-5-4-3- حمایت از طرف ضعیف قرارداد، از ضروریات یا حاجیات.. 18

2-6- حسن نیت.. 19

2-6-1- مفهوم حسن نیت.. Error! Bookmark not defined.

2-6-2- قلمرو حسن نیت.. Error! Bookmark not defined.

2-6-3- حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد20

2-6-4- حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد21

2-6-5- حسن نیت و حمایت از طرف ضعیف قرارداد22

فصل سوم(قراردادهای غیرعادلانه)25

3-1- مفهومغیرمنصفانهبودنقرارداد26

3-1-1- معنای لغوی غیرمنصفانه. 26

3-1-2- معنای اصطلاحی. 27

3-1-3- اقسامغیرمنصفانهبودن. 28

3-1-3-1- غیرمنصفانهبودنشکلی )فرآیندی(28

3-1-3-1-1-مفهومغیرمنصفانهبودنشکلییافرآیندی.. 29

3-2- انواع شروط غیرمنصفانه. 29

3-2-1- تقسیم شروط غیرمنصفانه به اعتبار جایگاه و موقعیت آن در قرارداد29

3-2-2- غیر منصفانه بودن ماهوی.. 30

3-2-2-1- مفهوم غیر منصفانه بودن ماهوی.. 30

3-2-3- شاخص های غیر منصفانه بودن ماهوی.. 31

3-2-3-1- تعادل دو عوض، بررسی و حدود تعادل آن. 32

3-2-3-1-1- بررسی تعادل دو عوض... 32

3-2-3-1-2- حدود تعادل دو عوض... 35

3-2-3-1-3- عدم توجه به مجموع منافع. 35

3-2-3-1-4- میزان سودمندی قرارداد36

3-2-3-1-5- دشواری اجرای شروط قراردادی.. 37

3-2-3-1-5- ضرورت وجود هر دو شرط. 38

3-2-4- معیار های مربوط به غیر منصفانه بودن ماهوی.. 41

3-2-4-1-وضعیت اقتصادی قرارداد42

3-2-4-2- نحوه تقسیم مسئولیت ها42

3-2-5- نابرابری فاحش بین دو عوض... 42

3-3- ویژگی های شروط غیرمنصفانه. 44

3-3-1- وجود فشار و درونی بودن آن (اضطرار)44

3-3-2- آگاهی طرف معامله از اضطرار. 44

3-3-3- وجود نابرابری.. 45

3-3-4- قدرت برتر یک طرف.. 45

3-4- معیار ضعیف در قانون مدنی ایران. 46

3-5- زمینه های ایجاد ضعف.. 47

3-5-1- نفوذ ناروا48

3-5-1-1- تعریف نفوذ ناروا48

3-5-1-2- تفاوت نفوذ ناروا با نهادهای حقوقی مشابه. 49

3-5-1-2-1- تفاوت نفوذ ناروا با رفتار غیر منصفانه و خلاف وجدان. 50

3-5-1-2-2- تفاوت نفوذ ناروا با اکراه52

3-5-1-3- آثار اعمال نفوذ ناروا56

3-5-1-3-1- اثر اعمال نفوذناروا بر سرنوشت قرارداد57

3-5-1-3-2- وظیفه ی اثبات عنصر اعمال نفوذ ناروا57

3-5-1-4- فقر و نیازمندی.. 59

3-5-1-5- فقدان اطلاعات یا مهارت کافی. 62

3-6- زمینه های اجتماعی و اقتصادی ضعف.. 64

4-1- اشتیاق حقوق به عدالت.. 67

4-2- تاثیر عدالت بر اندیشه حمایت از طرف ضعیف قرارداد69

4-2-1- معاملات مضطر تحت تاثیر عدالت.. 69

4-2-2- خیار غبن، مولود اندیشه عدالت خواهی. 70

4-3- رابطه انصاف و عدالت.. 71

4-3-1- نفوذ انصاف در قوانین. 72

4-3-2- انصاف و حمایت از طرف ضعیف قرارداد73

4-4- راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در حقوق ایران. 74

4-4-1- رویکردهای پیشگیرانه در حمایت از طرف ضعیف قرارداد74

4-4-2- حمایت های پیشگیرانه در انعقاد قرارداد74

4-4-3- اقدامات حمایتی پیشگیرانه در اصل قرارداد75

4-4-3-1- موارد منع از قرارداد در جهت حمایت از طرف ضعیف آن. 75

4-5- حمایت های تشکیلاتی از طرف ضعیف قرارداد75

4-5-1- شورای عالی کار و سایر تشکل های صنفی کارگری.. 76

4-5-2- شناسایی مسئولیت مدنی برای طرف قوی قرارداد78

4-6- مسئولیت کیفری در حوزه وضعیت قرارداد78

4-6-1- مسئولیت کیفری ناظر بر تحمیل شروط ناعادلانه قراردادی.. 79

4-6-1-1- مسئولیت تامینی. 79

4-7- حمایت از طرف ضعیف قرارداد در فرآیند دادرسی. 80

4-7-1- حمایت از طرف ضعیف قرارداد در فرآیند دادرسی مدنی. 82

4-7-2- مراجع رسیدگی کننده82

4-7-2-1- مراجع قضاوتی عام82

4-7-2-1-1- دادگاه83

4-7-2-1-2- شورای حل اختلاف.. 84

4-7-2-2- مراجع غیرقضایی ویژه85

4-7-2-2-1- شورای رقابت.. 85

4-7-2-2-2- مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار مصوب 1369. 85

4-8- مقدمات رسیدگی. 87

4-8-1- ضرورت تقدیم دادخواست.. 88

4-8-2- خواهان یا ذینفع در دعوی.. 88

4-8-3- خوانده دعوی.. 88

4-9- نتیجه گیری.. 89

منابع. 94

کتب.. 94

به طوركليدولتوسازمان هایاداریبرایانجامفعاليت هایخودناگزيربهانعقادقراردادبا اشخاصحقيقيوحقوقيهستندوبخشيازخدماتموردنيازخودراازاينطريقتامين مي كنند.

قراردادهاييكهسازمان هایاداریمنعقدمي كنندازحيثقواعدومقوراتحاكم،بهدو دستهتقسيممي شوند.يكدستهقراردادهایتابعحقوقخصوصيكهشاملقراردادهایتابع حقوقمدنيمثلبيعواجارهوقراردادهایتابعحقوقتجارتمانندقراردادحملونقلو حق العمل كاریهستندودستۀديگرقراردادهایتابعحقوقعموميكهازاحكاموقواعد ويژه ایمثلقواعداقتدار،ترجيحيوحمايتيتبعيتمي كنندواصطلاحاًبهآنهاقراردادهای اداریمي گويند.

قراردادهایدستۀدومباهمينعنواندرنظامحقوقيايرانوجودندارند،امامصاديقآنها ازقبيلقراردادپيمانكاریوقراردادپيماناستخداميبابرخورداریازقوانينومقرراتخاص يافتمي شود.ايننوعقراردادها،به ويژهپيمانكاری،معمولاًطولاني مدتهستندومبالغآنهابرمبنایضوابطخاصيماننددفترچۀفهرستبهایپايهمنعقودميشوندلذادرمرحلۀاجرا ممكناستبهعلتتغييراوضاعواحوالاقتصادیيابهعبارتيامورغيرقابلپيشبينيبا مشكلاتيمواجهشوند. دراينصورتلزومتداوماجرایقرارداددرراستایتامينمنافععمومي ومقتضياتادارةامورعمومي،راه حلتعديلدرايننوعقراردادهارابرایفراهمكردنامكان تداومقرارداددرنظامحقوقاداریبرخيكشورها،به ويژهفرانسه،رادرپرتورويۀقضاييمطرح كردهاستكهبررسيوضعيتآندرنظامحقوقيايرانموضوعاينپژوهشاستوطيآندر صددپاسخبهاينسؤالهستيمكهآياساز و كارتعديلدرقراردادهایسازمان هایاداریايرانو شرايطوضوابطآندرنظامحقوقيايرانپيشبينيشدهاست؟دراينراستافرضيۀتحقيقايناستكهعليرغمنارساونامشصبودننظامقراردادهایاداریايران،تعديلقراردادیو تعديلقانونيدربرخيازقراردادهایموردعملسازمان هایاداریايرانبهويژهپيمانكاری تحتشرايطوضوابطخاصيپيش بينيشدهاست.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران