نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

دانلود مقاله پيشگيري وضعي از بزه ديدگي كودكان در معرض خطر در ايران با تأكيد بر قوانين و مقررات انگلستان

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳ شهریور ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 889
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 38
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 375 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

به طور كلي، كودكان به لحاظ شر ايط خاص جسما ني و روان ي و عاطف ي در معرض انواع سوء استفاده ها و بزهديدگي ها قرار دارند؛ اما برخي از كودكان و نوجوانان صرف نظر از شرايط مذكور، به خاطر قرار گرفتن در موقعيت ها و اوضاع و احوال مخاطره آميز بيش از پيش در معرض انواع بزه ديدگي ها قرار دارند ، كه از آن م ي توان تحت ياد كرد ؛ ماده « كودكان آسيب پذير » يا « كودكان و نوجوانان در معرض خطر » عنوان 1173 قانون مدني ايران را ميتوان مصداقي از اين كودكان به حساب آورد. مقاله ي حاضر ضمن ارايهي تعري ف مختصر ي از برخ ي مفاه يم اساس ي و بررس ي مصاد يق
كودكانِ در معرض خطر و گستره ي حماي ت از آنان ، از طري ق به كارگ يري تدا بير پيشگيرانه وضعي موجود در قوانين و مقررات كنوني دو كشور ايران و انگلستان، نتيجه مي گيرد كه بهرغم گستردگي و جامعيت اينگونه تدابير در هر دو كشور، هنوز شاهد سياست ها و قوانين و مقررات نظام مند و يكپارچه در قالب يك عنوان ويژه مانند قانون نيستيم.

چكيده

مقدمه

گفتار اول: آشنايي با مفاهيم

گفتار دوم: مصاديق كودكان در معرض خطر در ايران و چگونگي حمايت از آنان با تأكيد بر قوانين و مقررات انگلستان

كودكان خياباني

نتيجه گيري

فهرست منابع

 

به طور كلي، كودكان به لحاظ شر ايط خاص جسما ني و روان ي و عاطف ي در معرض انواع سوء استفاده ها و بزهديدگي ها قرار دارند؛ اما برخي از كودكان و نوجوانان صرف نظر از شرايط مذكور، به خاطر قرار گرفتن در موقعيت ها و اوضاع و احوال مخاطره آميز بيش از پيش در معرض انواع بزه ديدگي ها قرار دارند ، كه از آن م ي توان تحت ياد كرد ؛ ماده « كودكان آسيب پذير » يا « كودكان و نوجوانان در معرض خطر » عنوان 1173 قانون مدني ايران را ميتوان مصداقي از اين كودكان به حساب آورد. مقاله ي حاضر ضمن ارايهي تعري ف مختصر ي از برخ ي مفاه يم اساس ي و بررس ي مصاد يق
كودكانِ در معرض خطر و گستره ي حماي ت از آنان ، از طري ق به كارگ يري تدا بير پيشگيرانه وضعي موجود در قوانين و مقررات كنوني دو كشور ايران و انگلستان، نتيجه مي گيرد كه بهرغم گستردگي و جامعيت اينگونه تدابير در هر دو كشور، هنوز شاهد سياست ها و قوانين و مقررات نظام مند و يكپارچه در قالب يك عنوان ويژه مانند قانون نيستيم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران