نسل جوان ایران

فنی مهندسی مهندسی محیط زیستمنابع آبمنابع آب

استاندارد روش تعيين يون فلوئور در آب

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۷ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 747
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 16
فرمت فایل : word
حجم فایل : 448kb

قیمت فایل : 1,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

در روش " الف " فلوئور موجود در آب به وسيله تقطير جدا شده و اندازه‏گيري يون فلوئور در چكيده آن به وسيله معرف 1Spadans انجام پذيرفته كه به كمك اين روش مقادير صفر تا 1/4 ميلي‏گرم در ليتر (ppM) فلوئور اندازه‏گيري خواهد شد .

در روش " ب " اندازه‏گيري به طور دقيق توسط دستگاه الكترود منتخب انجام ميشود كه در اين روش احتياجي به تقطير نبوده زيرا روش انتخاب يوني بر خلاف روشهاي رنگ سنجي مورد تاثير عوامل تداخل كننده قرار نمي‏گيرد و توسط اين روش غلظتهاي 0/1 تا 1000 ميلي‏گرم در ليتر (ppM) اندازه‏گيري مي‏شود .

مواد شيميائي به كار رفته بايد از نوع خالص شيميائي براي تجزيه باشد و از ساير مواد شيميائي در صورتي مي‏توان استفاده نمود كه قبلا محرز شود ناخالص‏هاي موجود در هر يك از مواد شيميائي موجب كاهش در صحت آزمون نخواهد شد .

3-2- آب مضر مصرفي بايد از نوع مخصوص مطابق با ويژگيهاي آب مضر مصرفي در آزمونهاي آب استاندارد شماره 1728 ايران باشد .

نمونه برداري از آب در آزمونهاي روزمره بايد مطابق با استاندارد شماره 2348 ايران ( روش روزمره نمونه برداري آب ) و در موارد داوري از استاندارد شماره 2347 ايران ( روش نمونه برداري آب ) استفاده شود .

اين روش در اندازه‏گيري دقيق يون فلوئور در آب به خصوص آبهاي داراي مقدار زياد پس آب به كار رفته و مواردي مانند آبهاي شور غليظ و يا پس آبهاي روغني را شامل نمي‏گردد .

5-1-2- خلاصه روش : فلوئور موجود در آب به صورت اسيد ئيدروفلوئور و سيليسيك تقطير شده و مقدار آن به وسيله مقدار اثر رنگ بري بر روي رنگ معرف Spadns به طريقه فتومتري اندازه‏گيري مي‏شود .

يادآوري : عمل تقطير را در صورتي مي‏توان بدون تأثير بر روي نتيجه آزمون حذف كرد كه مقدار مواد مزاحم كمتر از مقادير داده شده در جدول شماره يك باشد .

5-1-3- مواد مزاحم : در تقطير نمونه مواد زير با مقادير تجربي داده شده ايجاد تداخل مي‏نمايد .

الف - آلومينيوم با غلظت بيشتر از lit/mg300 و دي‏اكسيد سيليس به صورت سيليس كلوئيدي به مقدار بيشتر از 400 mg/litو دي اكسيد سيليس به صورت سيليكات به مقدار بيشتر از lit/mg300 كه عمل تشخيص فلوئور را كند مي‏نمايد .

ب - فلوئور بيشتر از lit/mg3 كه در جدار مبرد شيشه‏اي مستقر مي‏شود , علاوه بر كاهش نتيجه در تقطيرهاي بعدي در مورد نمونه‏هاي كه داراي فلوئور كمتري مي‏باشد تداخل افزايشي دارد بنابراين در چنين مواردي لازم است مبرد را با 300 الي 400 ميلي‏ليتر آب مقطر شستشو داده و حاصل را به چكيده تقطير اضافه و سپس حجم كل را به يك ليتر رسانيد . و يا طبق تشخيص آزمون كننده مقدار معين از نمونه را تا 300 ميلي‏ليتر رقيق كرد .

ج - كلرور در غلظتهاي زياد مانند آبهاي شور و يا آب دريا با غلظتهاي بيشتر از lit/mg2500 باشد در بالن تقطير ايجاد رسوب مي‏نمايد كه رقيق كردن نمونه بوسيله آب مقطر عاري از فلوئور و كاهش غلظت مواد جامد در كمتر شدن آن مؤثر مي‏باشد .

ه - نمونه‏هاي محتوي مواد روغني كه باعث دو فاز شدن تقطير مي‏شود را براي اندازه‏گيري دقيق فلوئور بايد به وسيله حلال مناسب ( مانند اتر , كلرفرم , بنزن و غيره ) استخراج و سپس روي حمام بخار و گرم كردن نمونه , باقيمانده جزئي حلال را نيز خارج كرد .

الف - دستگاه تقطير : طبق شكل شماره يك بالن اين دستگاه بايد از نوع شيشه پوروسيليكات به حجم يك ليتر بوده و دستگاه مجهز به ترمومتر ºC200 باشد .

ب : فتومتر : اسپكترفتومتر مناسب براي اندازه‏گيري در 570 نانومتر كه ضخامت سلول حداقل 1/0 سانتيمتر باشد . و يا فتومتر مجهز به فيلتر سبز - زرد كه حداكثر عبور آن بين 550 تا 580 نانومتر و حداقل ضخامت سلول يك سانتيمتر باشد .

ندارد

در روش " الف " فلوئور موجود در آب به وسيله تقطير جدا شده و اندازه‏گيري يون فلوئور در چكيده آن به وسيله معرف 1Spadans انجام پذيرفته كه به كمك اين روش مقادير صفر تا 1/4 ميلي‏گرم در ليتر (ppM) فلوئور اندازه‏گيري خواهد شد .

در روش " ب " اندازه‏گيري به طور دقيق توسط دستگاه الكترود منتخب انجام ميشود كه در اين روش احتياجي به تقطير نبوده زيرا روش انتخاب يوني بر خلاف روشهاي رنگ سنجي مورد تاثير عوامل تداخل كننده قرار نمي‏گيرد و توسط اين روش غلظتهاي 0/1 تا 1000 ميلي‏گرم در ليتر (ppM) اندازه‏گيري مي‏شود .

مواد شيميائي به كار رفته بايد از نوع خالص شيميائي براي تجزيه باشد و از ساير مواد شيميائي در صورتي مي‏توان استفاده نمود كه قبلا محرز شود ناخالص‏هاي موجود در هر يك از مواد شيميائي موجب كاهش در صحت آزمون نخواهد شد .

3-2- آب مضر مصرفي بايد از نوع مخصوص مطابق با ويژگيهاي آب مضر مصرفي در آزمونهاي آب استاندارد شماره 1728 ايران باشد .

نمونه برداري از آب در آزمونهاي روزمره بايد مطابق با استاندارد شماره 2348 ايران ( روش روزمره نمونه برداري آب ) و در موارد داوري از استاندارد شماره 2347 ايران ( روش نمونه برداري آب ) استفاده شود .

اين روش در اندازه‏گيري دقيق يون فلوئور در آب به خصوص آبهاي داراي مقدار زياد پس آب به كار رفته و مواردي مانند آبهاي شور غليظ و يا پس آبهاي روغني را شامل نمي‏گردد .

5-1-2- خلاصه روش : فلوئور موجود در آب به صورت اسيد ئيدروفلوئور و سيليسيك تقطير شده و مقدار آن به وسيله مقدار اثر رنگ بري بر روي رنگ معرف Spadns به طريقه فتومتري اندازه‏گيري مي‏شود .

يادآوري : عمل تقطير را در صورتي مي‏توان بدون تأثير بر روي نتيجه آزمون حذف كرد كه مقدار مواد مزاحم كمتر از مقادير داده شده در جدول شماره يك باشد .

5-1-3- مواد مزاحم : در تقطير نمونه مواد زير با مقادير تجربي داده شده ايجاد تداخل مي‏نمايد .

الف - آلومينيوم با غلظت بيشتر از lit/mg300 و دي‏اكسيد سيليس به صورت سيليس كلوئيدي به مقدار بيشتر از 400 mg/litو دي اكسيد سيليس به صورت سيليكات به مقدار بيشتر از lit/mg300 كه عمل تشخيص فلوئور را كند مي‏نمايد .

ب - فلوئور بيشتر از lit/mg3 كه در جدار مبرد شيشه‏اي مستقر مي‏شود , علاوه بر كاهش نتيجه در تقطيرهاي بعدي در مورد نمونه‏هاي كه داراي فلوئور كمتري مي‏باشد تداخل افزايشي دارد بنابراين در چنين مواردي لازم است مبرد را با 300 الي 400 ميلي‏ليتر آب مقطر شستشو داده و حاصل را به چكيده تقطير اضافه و سپس حجم كل را به يك ليتر رسانيد . و يا طبق تشخيص آزمون كننده مقدار معين از نمونه را تا 300 ميلي‏ليتر رقيق كرد .

ج - كلرور در غلظتهاي زياد مانند آبهاي شور و يا آب دريا با غلظتهاي بيشتر از lit/mg2500 باشد در بالن تقطير ايجاد رسوب مي‏نمايد كه رقيق كردن نمونه بوسيله آب مقطر عاري از فلوئور و كاهش غلظت مواد جامد در كمتر شدن آن مؤثر مي‏باشد .

ه - نمونه‏هاي محتوي مواد روغني كه باعث دو فاز شدن تقطير مي‏شود را براي اندازه‏گيري دقيق فلوئور بايد به وسيله حلال مناسب ( مانند اتر , كلرفرم , بنزن و غيره ) استخراج و سپس روي حمام بخار و گرم كردن نمونه , باقيمانده جزئي حلال را نيز خارج كرد .

الف - دستگاه تقطير : طبق شكل شماره يك بالن اين دستگاه بايد از نوع شيشه پوروسيليكات به حجم يك ليتر بوده و دستگاه مجهز به ترمومتر ºC200 باشد .

ب : فتومتر : اسپكترفتومتر مناسب براي اندازه‏گيري در 570 نانومتر كه ضخامت سلول حداقل 1/0 سانتيمتر باشد . و يا فتومتر مجهز به فيلتر سبز - زرد كه حداكثر عبور آن بين 550 تا 580 نانومتر و حداقل ضخامت سلول يك سانتيمتر باشد .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران