نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت آموزشیمدیریت آموزشی

بررسی استراتژی بلوغ سازمانی به منظور ارائه استراتژی مناسب برای اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی (ره)

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۷ تیر ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 2437
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 111
فرمت فایل : word
حجم فایل : 860kb

قیمت فایل : 10,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

به تازگی مفهومی جدید در مبانی نظری مدیریت مطرح شده است که از آن به بلوغ سازمانی یاد می‌کنند. بلوغ سازمانی بسان خط‌کشی است که اقدامات و فرآیند‌های سازمانی را سنجیده و در سطوح مختلف دسته‌بندی می‌کند. مدل‌‌های مختلفی برای نمایش بلوغ سازمان‌ها ارائه شده‌اند. در حالی که در سازمان­های نابالغ دستیابی به نتایج حاصل تلاش­های قهرمانه افراد در استفاده از رویکردهایی است که کم و بیش به طور خودانگیخته یا خودجوش آن ها را به وجود آورده اند، بلوغ سازمانی به اندازه‌ای که یک سازمان صراحتا و بدون تناقض، اقدامات و فرآیندهای مستند شده، مدیریت شده، اندازه‌گیری شده و کنترل شده را در سطوح مختلفی طبقه‌بندی کرده و پیوسته بهبود می‌دهد، اشاره دارد. در این تحقیق به بررسی مدل های مختلف بلوغ سازمانی و شناسایی مدل مناسب جهت پیاده سازی در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق ۱۱۰ نفر از پرسنل اداره مزبور می باشند. پرسش نامه تحقیق در بین 83 نفر از کارشناسان و مدیران اداره به عنوان نمونه آماری، توزیع و با روش های آماری تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن داده های تحقیق تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مدل های بلوغ سازمانی نگرش نظام مند، منابع انسانی، مسئولیت های اجتماعی، رضایت ذی نفعان، قابلیت های رهبری و مدیریت، بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی و مدیریت دانش در نهایت مدل بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی بهترین مدل برای پیاده سازی و بکارگیری در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی است.

واژه های کلیدی: بلوغ سازمانی، مدل بلوغ سازمانی نگرش نظام مند، مدل بلوغ منابع انسانی، مدل بلوغ مسئولیت های اجتماعی، مدل بلوغ رضایت ذی نفعان، مدل بلوغ قابليت های رهبری و مدیریت، مدل بلوغ بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی، مدل بلوغ مدیریت دانش

چکیده:1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه:3

1-1-بیان مسأله. 4

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1- 3 -اهداف تحقیق.. 6

1-4-سوالات تحقیق.. 6

1-5-قلمرو تحقیق.. 8

1-6-تعریف واژگان و اصطلاحات... 8

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 -ماهيت برنامهريزي استراتژیک... 11

2-2 - لزوم برقراري برنامه ريزي استراتژیک در سازمانها14

2-3 - الگوهای رایج برنامه ریزی استراتژیک... 16

2-3-1-الگوي برنامه ريزي استراتژیک استونر و فريمن.. 16

۲-3-۲ -الگوي برايسون. 18

۲-3-۳ -الگوي برنامه ريزي استراتژیک سازمان جهاني بهداشت... 20

۲-3-۴ -الگوي گوداشتاين و همكاران. 21

۲-3-۵ -الگوي برنامه ريزي استراتژیک دانكن و همكاران. 24

۲-3-۶ -الگوي برنامه ريزي استراتژیک وايتمن.. 26

۲-3-۷ -الگوي برنامه ريزي استراتژیک پيگلز و روجر. 27

۲-4 -تفکر استراتژیک... 29

۲-5-تحول رويكردهاي راهبرد. 29

۲-6 -تفکر استراتژیک و ابعاد آن. 33

۲-7 -الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش عمومی.. 38

۲-8 -کاربست مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی.. 40

۲-9- رشد یافتگی ورشد نیافتگی آرگریس.... 40

۲-۱0 - بلوغ سازمانی.. 41

۲-۱1 -مفهوم بلوغ. 42

۲-۱2 -دیدگاه چرخه حیات... 43

2-۱3 - رویکردهای سنجش بلوغ. 45

2-۱4 -رویکردهای بلوغ سازمان از دیدگاه پژوهشگران مختلف... 46

2- ۱4-۱ -رویکرد فرآیندگرا46

۲-۱4-۲- نگرش نظام مند. 46

2-۱4-۳ -منابع انسانی.. 47

2-۱4-۴ -مسئولیت های اجتماعی سازمان. 47

2-۱4-۵ - رضایت ذینفعان. 47

2-۱4-۶ - قابلیت های رهبری و مدیریتی.. 48

2-۱4-۷ -راهبردهای مناسب مشارکتی.. 48

2-۱4-۸ - استفاده از سامانه های مدیریتی.. 48

2-۱4-۹ -یادگیری، بهبود و ارزش آفرینی.. 48

2-۱4-۱۰ - مدیریت کیفیت محصول. 48

2-۱4-۱۱- نتایج عملکرد پایدار. 49

2-۱5 -مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی.. 49

۲-۱6 -پیشینه تحقیق.. 55

۲-۱6-۱- تحقیقات انجام شده خارجی.. 55

۲-۱6-۲ -تحقیقات انجام شده داخلی.. 56

فصل سوم: روش اجراي تحقیق

3-1 -روش تحقیق.. 59

3-2 -جامعه آماری.. 60

3-3 -نمونه آماری.. 60

3-4-روش گردآوری داده ها60

3-5 -روایی پرسشنامه. 63

3-6 -پایایی پرسشنامه. 63

3-7 – روش ها تجزیه و تحلیل داده ها65

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 -يافته‌‌هاي توصيفي.. 67

4-2 -تحليل استنباطي يافته‌ها74

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

5-1-مقدمه. 83

5-2 -مروری مختصر بر بیان مسأله. 84

۵-۳ -بحث و نتیجه گیری.. 85

5-4- محدوديت هاي تحقيق.. 86

5-5 -پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 88

5-6 -پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 88

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 90

منابع غیر فارسی.. 93

پيوست... 95

چكيده انگليسي 98

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول( ۲-1): مکاتب 10 گانه راهبرد از دیدگاه میتنزبرگ... 32

جدول( ۲-۲): الگوهای تفکر استراتژیک و فرایند آنها36

جدول(۲-۳): مقایسه تفکر استراتژیک سنتی برنامه ریزی استراتژیک.... 37

جدول (3-1): گویه های پرسش نامه تحقیق.. 61

جدول (۳-2): نتایج آزمون پایایی.. 64

جدول (4-1): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس.... 67

جدول (4-2):توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن.. 68

جدول (4-3):توزيع فراواني پاسخگويان بر میزان تحصیلات... 69

جدول (4-3):توزيع فراواني پاسخگويان بر میزان سابقه کاری.. 69

جدول (4-4): توزيع فراواني پاسخگويان در بعد استراتژی بلوغ سازمانی فرآیند گرایی.. 70

جدول (4-5): توزيع فراواني پاسخگويان در بعد استراتژی بلوغ سازمانی نگرش نظام مند.. 71

جدول (4-6): توزيع فراواني پاسخگويان در بعد استراتژی بلوغ سازمانی منابع انسانی.. 71

جدول (4-7): توزيع فراواني پاسخگويان در بعد استراتژی بلوغ سازمانی مسئولیت های اجتماعی.. 72

جدول (4-8): توزيع فراواني پاسخگويان در بعد استراتژی بلوغ سازمانی رضایت ذی نفعان.. 72

جدول (4-9): توزيع فراواني پاسخگويان در بعد استراتژی بلوغ سازمانی قابلیت رهبری و مدیریت... 72

جدول (4-10): توزيع فراواني پاسخگويان در بعد استراتژی بلوغ سازمانی بهبود یادگیری و ارزش آفرینی.. 73

جدول (4-11): توزيع فراواني پاسخگويان در بعد استراتژی بلوغ سازمانی مدیریت دانش.... 73

جدول (4-12 ): خروجی آزمون تست نرمالیتی بوسیله آزمون کولموگراف اسمیرنف.... 74

جدول (4-13 ): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین میزان اهمیت استراتژی بلوغ سازمانی فرایندگرایی.. 75

جدول (4-14 ): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ایبرای سنجش میانگین استراتژی بلوغ سازمانی میزان نگرش نظام مند.. 76

جدول (4-15 ): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ایبرای سنجش میانگین میزان اهمیت استراتژی بلوغ سازمانی منابع انسانی.. 77

جدول (4-16 ): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ایبرای سنجش میانگین میزان اهمیت استراتژی بلوغ سازمانی مسئولیت های اجتماعی77

جدول(4-17): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین میزان اهمیت استراتژی بلوغ سازمانی رضایت ذی نفعان78

جدول (4-18 ): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای سنجش میانگین میزان اهمیت استراتژی بلوغ سازمانی قابلیت رهبری و مدیریت79

جدول (4-19 ): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ایبرای سنجش میانگین میزان اهمیت استراتژی بلوغ سازمانی بهبود، یادگیری و ارزش آفرینی80

جدول (4-20 ): خروجی آزمون تی تک‌نمونه‌ایبرای سنجش میانگین میزان اهمیت استراتژی بلوغ سازمانی مدیریت دانش.... 81

جدول ( 4-21): آزمون فریدمن.. 81

جدول ( 4-22): آزمون فریدمن برای تعیین اولویت استراتژیهای بلوغ سازمانی.. 81

....

مدیران وصاحبان شرکت ها، در بسیاری مواقع، به خصوص درمقاطع حساس از عمر شرکت نیاز یا علاقه دارند که بدانند شرکتشان از یک دیدگاه خاص (مثلاً توجه به استراتژی، یا نوآوری، یا توجه به منابع انسانی یا سیاست های بازاریابی یا…) در چه سطحی است. برای پاسخ به این نیاز، سازمان‌های مرجع، مشاوران مدیریت و دانشگاه ها، هر یک به نوعی و براساس دیدگاهی، مبادرت به توسعه مدل هایی تحت عنوان مدل های بلوغ سازمان ها نموده انداگر جستجويي تحت عنوان بلوغ سازماني انجام دهيد، به دنیايی اطلاعات در این خصوص دست خواهید یافت.

مدل های بلوغ این امکان را به سازمان میدهند، تا خود را، فرایندها و ابزارها و روش‌هایش را با بهترین شیوه ها و فرایندها، مقایسه کند و ببیند در کجا ایستاده است؟ براساس اطلاعات و نشانه هایی ساده، سازمان درمی یابد که درچه سطحی ازبلوغ درحوزه مورد نظرش قرار دارد.

اینکه سازمان بالغ خوب و یا بد است و یا اینکه چه سازمانی باید بالغ باشد، سوالی اساسی است؛ چرا که اگر شرایط محیطی، قوانین، نحوه و باور مدیریت و مواردی از این دست با شرایط سازمان هماهنگ نباشد، قطعا یا موسسه به زوال می گراید و یا به شکلی خنثی، راکد و بی اثر به فعالیت خود ادامه می دهد که بیشتر بروز شرایط نوع دوم را می توان انتظار داشت.

اگر سازمان بالغ موفق نیست یا سودآوری آن کم است، به عواملی برمی گردد که مهمترین آن جهت دادن به این‌گونه موسسات بدون توجه به ماهیت آنهاست. بر عکس، به لحاظ روشن بودن ماموریت سازمانها و بنگاهها و نیز همراستا بودن چشم‌انداز و استراتژی آنها با ماموریت ترسیم شده، قطعا سازمان بالغ مناسب‌ترین بستر و جایگاه برای رسیدن به هدف مشروع و معقول است.کار در سازمان بلوغ یافته البته مفرح ولی مشکل است، باید آن را شناخت و متناسب با ابعاد سازمان، چگونگی اداره و هدایت آن را تعیین و ترسیم کرد.

موفقیت یک سازمان، میزان دستیابی به اهداف از پیش طرح ریزی شده و بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان است. دامنه بحث بلوغ در سطوح مختلفی از جمله اقتصاد کلان، صنعت و سازمان گسترده است.پارادایم بلوغ سازمان امروزه تا حد بسیار زیادی جایگزین موفقیت در ادبیات مدیریت سازمان ها مشاهده شده است. در واقع به نظر می رسد که موفقیت و پیشرفت یک سازمان بدون بلوغ یک موفقیت و پیشرفت موقتی خواهد بود. لذا یک سازمان بالغ سازمانی است که می تواند پیشرفت کند و این پیشرفت خود را تداوم بخشد. اما تا کنون مدل های مختلفی به منظور پیاده سازی، سنجش و ارزیابی سطح بلوغ سازمانی ارائه شده است که هر کدام از این مدل های چندگانه از یک دیدگاه خاص به بررسی مقوله بلوغ در سازمان پرداخته اند. در این میان یک سوال اساسی این است که کدام مدل بهتر می تواند در یک سازمان پیاده سازی شود؟ در این راستا هدف عمده پژوهش حاضر شناخت بهترین مدل بلوغ سازمانی در اداره آموزش و پرورش بندر امام خمینی است. در ادامه و در این فصل به بیان کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. این فصل بنیانی است جهت فصول بعدی پژوهش.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران