نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت امور فرهنگیبرنامه ریزی فرهنگی

تاثیر افزایش س*****تگاه های غیر رسمی پیرامون شهر ورامین بر تغییر الگوی کاربری زمین

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 992
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 160
فرمت فایل : word
حجم فایل : 5,217kb

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مسئولیت مدنی ، مسأله اجتماع اسباب در وقوع خسارت است زیرا بسیاری از حودث زیان باری که اتفاق می افتد معلول چند عامل یا سبب است و تعیین سبب مسئول از میان این اسباب کار دشواری است و همواره این سوال در بین فقها مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست؟با بررسی های به عمل آمده مشخص می گردد که در این زمینه نظرات متفاوتی از جمله نظریه سبب مقدم در تأثیر ،نظریه سبب مؤخر د حدوث، نظریه مقدم در ایجاد ، نظریه سبب اقوی در تأثیر و نظریه وجود دارد. همچنین روشن می شود که هیچکدام از نظریات مطرح شده نمی تواند به تنهایی توجیه کنده ضمان در تمامی مصادیق اجتماعی اسباب باشد بلکه با توجه به اینکه مبنای مسئولیت در اتلاف و تسبیب ،استناد عرفی تلف به فعل شخص است در مورد اجتماع اسباب نیز مبنای مسئولیت استناد عرفی تلف است و در صورتی که عرفا تلف به هردو استناد داشته باشد هردو ضامن هستند و در موردی که تلف به یکی از آن دو استناد داشته باشد فقط همان سبب مسئول خواهد بود که ایین نظریه تحت عنوان «نظریه استناد عرفی تلف» معرفی می گردد.

قانون مجازات جمهوری اسلامی مصوب 1392 با تجدید نظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی ، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب،زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آن ها ،به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن ،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند .این رویکد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است ، بسیاری از مفاهیم حقوق جزاء ، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است .

چکیده 1

فصل اول( کلیاتتحقیق)

1-1- بیان مسئله 3

1-2-اهداف 4

1-3-ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- سوال تحقیق 5

1-4-1- سوال اصلی 5

1-4-2- سوالات فرعی 5

1-5- فرضیه 6

1-5-1- فرضیه اصلی 6

1-5-2- فرضیات فرعی 6

1-6- تعاریف مفهومی 7

1-6-1-مفهوم کاربری زمین (LAND USE ) 7

1-6-2- مفهوم تغییر کاربری اراضی کشاورزی 7

1-6-3- مفهوم س*****ت گاههای غیررسمی 8

1-6-4- مفهوم حفظ کاربری اراضی کشاوزی( محدوده قانونی وحریم شهر) 8

1-7- روش تحقیق 8

فصل دوم(مبانی نظری)

2-1- مقدمه 10

2-2- شناخت محدوده مورد مطالعه 11

2-2-1- محدوده مورد مطالعه :شهر ورامین 12

2-2-2- شناخت ویژگی های منطقه مورد مطالعه 12

2-2-2-1- موقعیت جغرافیایی 12

2-2-2-2- مشخصات توپوگرافیک دشت ورامین 15

2-2-2-3- اوضاع زمین شناسی و ژئومور فولوژیکی ورامین 15

2-2-2-4- آب و هوا و شرایط اقلیمی ورامین 16

2-2-2-5- بارندگی 17

2-2-2-6- منابع تامین کننده آب دشت ورامین 18

2-2-2-7- وضعیت بادهای منطقه 19

2-2-2-8- نتیجه گیری از زیر ساختهای طبیعی 20

2-3- بررسی تاثیرگسترش س*****ت گاه های غیررسمی پیرامون شهر ورامین و حاشیه آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی ازسال 1354تا1385 21

2-3-1- سابقه تاریخی ومکان گزینی ناحیه مورد مطالعه وبررسی توسعه فیزیکی شهر از سال 1385-1300 21

2-3-1-1- پیشینه تاریخی وشکل گیری شهر ورامین 22

2-3-1-2- رشد و توسعه شهرورامین درادوار مختلف تاریخی 23

2-3-1-3-مراحل توسعه فیزیکی شهر ورامین طی سال های(1385-1300) 24

2-3-1-3-1- شکل گیری هسته اولیه 25

2-3-1-3-2- رشد وتوسعه شهر طی دوره1350-1300 25

2-3-1-3-3- دوره 1375-1350 27

2-3-1-3-4- دوره 1385-1375 28

2-4- بررسی کاربری اراضی شهر ورامین در سال های 1354 و 1375 و 1385 32

2-4-1- نحوه تعیین کاربری ها 32

2-4-2- بررسی کاربری اراضی شهر ورامین در سال های 1354 و 1375 و 1385 37

2-4-2-1- کاربری اراضی شهر در سال1354 37

2-4-2-2- کاربری اراضی شهر ورامین در سال 1375 37

2-4-2-3- کاربری اراضی شهر در سال 1385 38

2-4-3- بررسی وضعیت کمی و کیفی سطوح و سرانه کاربری های شهر ورامین در سال های 1354، 1375، 1385 38

2-4-3-1-مقایسه ای بین مساحت کاربری های مختلف شهری و مساحتی که باید نسبت به جمعیت شهر به هریک ازکاربری ها در سال 1354 اختصاص داده می شد. 38

2-4-3-2-مقایسه ای بین مساحت کاربری های مختلف شهری ومساحتی که باید نسبت به جمعیت شهربه هریک ازکاربری هادرسال1375 اختصاص داده می شد. 39

2-4-3-3- مقایسه ای بین مساحت کاربری های مختلف شهری ومساحتی که باید نسبت به جمعیت شهر به هریک از کاربری ها درسال 1385 اختصاص داده می شد. 40

2-4-3-4- بررسی وضعیت کاربری ها وسطوح وسرانه آنها طی دوره 1385- 1375و مقایسه میان آنها 41

2-4-4- انواع کاربری 42

2-4-4-1-کاربری مس*****ی 42

2-4-4-2- کاربری فضای سبز 42

2-4-4-3- شبکه ارتباطی 42

2-4-4-4- کاربری بهداشتی ودرمانی 43

2-4-4-5- کاربری آموزشی 43

2-4-4-6- کاربری فرهنگی – مذهبی 43

2-4-4-7- کاربری ورزشی 43

2-5- بررسی میزان تغییرات کاربری اراضی روستایی – زراعی حاشیه شهر ورامین در اثرگسترش س*****ت گاه های غیررسمی طی سال های 1354تا1385 44

2-5-1- نحوه محاسبه وتعیین میزان تغییرات اراضی کشاورزی حاشیه شهر ورامین طی دوره 1354-1385 44

2-5-2- بررسی وضعیت تیپ های شهری و زراعی و روستایی شهر در سال 1354، 1375، 1385 نسبت به محدوده شهر در سال 1385 45

2-5-2-1-بررسی تیپ زراعی وروستایی و شهری سال 1354 45

2-5-2-2- بررسی تیپ زراعی وروستایی وشهری سال 1375 45

2-5-2-3- بررسی وضعیت تیپ های شهری، زراعی و روستایی شهر در سال 1385 46

2-5-3- بررسی میزان کاهش اراضی زراعی وروستایی 1354تا1375 47

2-5-3-1- میزان کاهش مساحت اراضی زراعی وروستایی از سال 1375تا 1385 48

2-5-3-2- میزان کاهش مساحت اراضی زراعی وروستایی از سال 1354تا 1385 49

2-5-4- بررسی تغییرات در مساحت تیپ های شهری وروستایی وزراعی و محاسبه درصد رشد هر یک از آنها طی 1385-1354 50

2-5-4-1- بررسی تغییرات در مساحت تیپ های شهری وروستایی وزراعی و محاسبه درصدرشد هریک از آنها طی( 1375 -1354)(1385-1375)(1385-1354) 50

2-5-4-2- بررسی تغییرات درمساحت هر یک از کاربری ها ومحاسبه درصد رشدآنها طی 1354تا1385 51

2-5-4-3- بررسی تغییرات در مساحت هر یک از کاربری ها و محاسبه درصد رشد آنها طی 1354تا1375 51

2-5-4-4-بررسی تغییرات در مساحت هر یک از کاربری ها و محاسبه درصد رشد آنها طی 1375تا1385 52

2-5-4-5- بررسی تغییرات درمساحت هر یک از کاربری ها ومحاسبه درصد رشدآنها طی 1354تا1385 52

2-6- جمع بندی 53

2-7- پیشینه تحقیق 55

2-8- مدل تحقیق 61

فصل سوم(روش کار)

3-1- مقدمه 64

3-2- روش تحقیق 64

3-3- روش جمع آوری آمار و اطلاعات 65

3-4- جامعه و نمونه آماري 66

3-4-1- جامعه آماري 66

3-4-2- تعيين حجم نمونه 66

3-5- ابزار اندازه گیری اطلاعات 66

3-6- روایی ( اعتبار) و پایایی اعتماد( ابزار سنجش) 67

3-6-1- تعیین روایی ابزار سنجش 67

3-6-2- پایایی ابزار سنجش 67

3-7- تجزیه وتحلیل اطلاعات 67

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)

بخش اول 70

نتایج اطلاعات کتابخانه ای 70

4-1- مقدمه 70

4-1-1-جمعیت واثرآن بررشد وگسترش س*****تهای غیررسمی پیرامون شهر ورامین و از میان رفتن اراضی کشاورزی حاشیه شهر طی سال های 85-1354 72

4-1-1-1- بررسی تغییرات جمعیتی شهرستان ورامین 73

4-1-1-1-1- بررسی روند رشد جمعیت شهرستان درمقایسه با جمعیت کل کشور 74

4-1-1-1-2- بررسی روند رشد جمعیت شهری شهرستان ورامین 74

4-1-2- بررسی روند رشد جمعیت شهر ورامین(محدوده مورد مطالعه) 75

4-1-3- بررسی میزان مهاجرت ها به شهر ستان وشهر ورامین طی سال های (85-1335) 76

4-1-4- اثر کلانشهر تهران بر رشد وتوسعه س*****ت گاه های غیررسمی پیرامون شهر ورامین وتغییر کاربری اراضی کشاورزی 83

4-1-4-1- اثر کلانشهر تهران بر رشد وتوسعه شهرهای پیرامون 83

4-1-4-2- بررسی توزیع جمعیت کلانشهر تهران 85

4-1-4-3- توزیع جمعیت شهرستان ورامین در محدوده کلانشهر تهران 86

4-1-4-4- بررسی مهاجرت های ناشی از کلانشهر تهران در محدوده شهری ورامین 88

4-1-4-4-1- بررسی مهاجرت های روزانه تهران به ورامین 90

4-1-4-5- تمرکز زدایی از تهران ونقش آن بر ساختار فضایی شهر ورامین و پیرامون آن 91

4-1-4-5-1- طرح مهاجرت مع***** 92

4-1-5- تأثیرطرح هادی بررشد وتوسعه ناموزون شهرورامین وتغییر کاربری اراضی کشاورزی 92

4-1-5-1- بررسی مشکلات محتوایی طرح های توسعه شهری (هادی وجامع)بررشد وتوسعه ناموزون س*****ت گاه های غیررسمی پیرامون شهروتخریب اراضی کشاورزی 93

4-1-5-1-1- طرح های توسعه شهری در ایران وحفظ اراضی کشاورزی 95

4-1-5-2—نقش طرح هادی شهر ورامین در توسعه ناموزون شهر ورامین وتغییر کاربری اراضی کشاورزی 96

4-1-5-3- طر حهای توسعه شهری وتعیین جهات توسعه شهر 99

4-1-5-4- نقش طرح هادی شهر ورامین در تخریب اراضی کشاورزی 100

4-1-6- نقش قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی در گسترش سکوئتگاه های غیررسمی و توسعه شهر وتخریب اراضی کشاورزی داخل وحاشیه شهرورامین 102

4-1-6-1- بررسی مشکلات قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی در ایران 103

4-1-6-1-1- عدم جامعیت قوانین 103

4-1-6-2- نقش شهرداریها در تغییر کاربری اراضی 106

4-1-6-2-1- نقش شهرداری ورامین در تغییر کاربری اراضی 106

4-1-6-3- نقش قوانین درسوداگری زمین وتغییرات غیر مجاز 108

4-1-6-3-1- بررسی تغییرات غیر مجاز شهرستان وشهر ورامین 110

4-1-6-3-2- نقش کوره های آجرپزی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان ورامین 110

4-1-7- از فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی مطرح شده در فصل اول که مبنایی جهت جمع آوری اطلاعات وپاسخگویی به سوال تحقیق بوده نتایج زیر حاصل گشته است: 113

4-1-8- نتیجه گیری 114

بخش دوم (روش عملیات پیمایشی) 116

4-2- آمار توصیفی 116

4-2-1- جنسیت 116

4-2-2- وضعیت سن کارکنان 117

4-2-3- تحصیلات 118

4-2-4- وضعیت سابقه خدمت 119

4-2-5- آمار استنباطی 120

4-2-5-1- آزمون کولموگروف اسمیرنف 121

4-2-5-2- بین عوامل مختلف (قانونی، کالبدی/ فضایی، اقتصادی، اجتماعی) منجر به توسعه ناموزون و نامطلوب شهر و ایجاد س*****ت گاههای غیررسمی و سرانجام تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در شهر ورامین رابطه معنادار وجوددارد. 121

4-2-5-3- بین رشد و گسترش س*****ت گاههای غیررسمی و عوامل قانونی منجر به تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در شهر ورامین رابطه معنادار وجود دارد. 122

4-2-5-4- بین رشد و گسترش س*****ت گاههای غیررسمی و عوامل کالبدی / فضایی منجر به تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در شهر ورامین رابطه معنادار وجود دارد. 123

4-2-5-5- بین عوامل اقتصادی منجر به توسعه ناموزون ونا مطلوب شهر و ایجاد س*****ت گاههای غیررسمی وسرانجام تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در شهر ورامین رابطه معنادار وجود دارد. 125

4-2-5-6- بین عوامل اجتماعی/ جمعیتی منجر به توسعه ناموزون ونا مطلوب شهر و ایجاد س*****ت گاههای غیررسمی وسرانجام تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در شهر ورامین رابطه معنادار وجود دارد.

126

4-2-5-10-آزمون فریدمن 127

فصل پنجم(نتیجه گیری)

5-1- مقدمه 130

5-2- نتایج پزوهش 130

5-2-1- نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی 130

5-2-2- بحث در رابطه با سوالات پژوهش 131

5-2-3- آمار استنباطی 132

5-2-3-1- بررسی سوال اصلی تحقیق 132

5-2-3-2- بررسی سوالات فرعی 132

5-3- بحث و نتیجه گیری کلی 134

5-4- محدودیت های پژوهش 135

5-5- یپشنهادات 135

منابع و ماخذ 136

منابع سایت 140

ضمائم 140

ABSTRACTS 143

در دهه های اخیر گسترش فضایی شهرها و س*****ت گاههای غیررسمی مهمترین موضوع قابل بحث در زمینه کاربری زمین واراضی کشاورزی پیرامون شهرها بوده است.پیامدهای اجتماعی واقتصادی وزیست محیطی گسترش شهرها از معضلاتی است که عمدتاً بیانگر ضعف مدیریت خصوصاً در کشورهای در حال توسعه می باشد.با وجود حاکم شدن دیدگاههای توسعه پایدار پیرامون زمین واستفاده ازآن در کشورهای توسعه یافته ،در اکثر کشورهای در حال توسعه من جمله ایران اراضی کشاورزی محدوده قانونی وحریم شهرهادر حال تخریب است.زیرا موضوع گسترش افقی شهرها وادغام اراضی کشاورزی پیرامون این شهرهابیانگر رقابتی است که بین اراضی شهری و پیرامون شهرها وجود دارد وتوسعه شهرخودبه خود،تجاوز به اراضی زراعی را ایجاب می کند.درایران هم از آنجائیکه اکثر شهرها پیرامون خود مرغوبترین اراضی کشاورزی را دارا هستند،شاهد گسترش فزاینده این پدیده به دلایل متعدد می باشیم.با این رشد وتوسعه ما شاهد گرایش هایی چون افزایش بیش از حد کاربری های مس*****ی وکاهش تسهیلات وتجهیزات وکاربریهای لازم وضروری برای حیات شهر واز همه مهمتر شاهد افزایش تخریب اراضی کشاورزی می باشیم ولذا این شهرها در کشورهای در حال توسعه در مسیر توسعه پایدار عمل نمی کنند چراکه از یکسو در محدوده شهر بین کاربری های مختلف مس*****ی،خدماتی وفضای سبزو...تعادل برقرار نبوده واز سویی دیگر بیش از سهم خود از منابع استفاده کرده وزمینه تخریب آنها را فراهم ساخته اند.به عبارتی دیگر در جریان رشد وتوسعه شهرها به همان نسبت که از اراضی کشاورزی کاسته شده به کاربری های مس*****ی در حد فزاینده افزوده شده است .البته سایر کاربری های شهری هم در این میان نقش دارند اما سهم کمتری را دراین میان به عهده داشته که این خود بیانگر توسعه نامتوازن شهری در کشورما می باشد.

در منطقه مورد مطالعه( شهر ورامین)طی سال های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری در زمینه کاربری اراضی کشاوزی وگسترش بی رویه شهرو س*****ت گاههای غیررسمی واشغال اراضی حاشیه شهر بوده ایم. اگرچه رشد وتوسعه س*****ت گاههای غیررسمی با وجود فزونی جمعیت امری است اجتناب ناپذیر ولی رشد وتوسعه بی رویه این شهر واز بین رفتن اراضی کشاورزی وتبدیل این اراضی به محل اسکان جمعیت روبه رشد،مشکلات دیگری را نیزایجاد خواهدکرد.با توجه به اینکه منطقه دارای استعدادهای فراوان وکم نظیروسابقه طولانی در امر کشاورزی می باشد،حفظ این اراضی بایستی مدنظر قرار بگیرد . بوجودآمدن این شرایط طی این سال ها ریشه در عوامل گوناگونی دارد.همجواری با تهران وپذیرفتن نقش خوابگاهی ومحلی برای سرریز جمعیت کلان شهر تهران،نهایتاً این منطقه را با شهر نشینی فزاینده وحاشیه نشینی وتخریب اراضی کشاورزی روبرو کرده است.

با توجه به عدم وجود قوانین دقیق وروشن برای حفظ اراضی،نبودطرح وبرنامه مناسب برای رشد شهر وپیدایش زمینه های سوداگری زمین ،کشاوزان ومالکین هم سود بیشتر را در فروش وتغییر این اراضی یافته ولذا عوامل به طور زنجیر وار شرایط را برای بر هم زدن تعادل های فضایی فراهم ساخته اندو با ادامه این روند وپیشی گرفتن جمعیت از امکانات لازم برای زندگی علاوه بر تخریب اراضی کشاوزی پیرامون شهر ولحاظ نشدن دیدگاه های توسعه پایداربه لحاظ ابعاد اجتماعی ،اقتصادی وزیست محیطی جهت زندگی مطلوب برای ساکنین شهر وروستا های حاشیه شهرکه در حال پیوستن به محدوده شهرهستند،ما شاهد شکل گرفتن شهرنشینی مشکل زا خواهیم بود.شهرنشینی که درآن امکانات مناسب برای ساکنانش وجود نداشته وعدم تعادل بین کاربری های آن خودنمایی می کند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران