نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت امور فرهنگیبرنامه ریزی فرهنگی

نقش مدیریت شهري در ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی شهروندان

ارسال کننده : سرکار خانم سودابه کمیزی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : soodabehkamizi[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
دفعات بازدید : 988
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 30
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : کیلو بایت940

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مدیریت شهري در ترویج سبک زندگی اسلامی
ایرانی انجام شده است و به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین نقش
مدیریت شهري در ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در وضعیت مطلوب و موجود
تفاوتی وجود دارد یا خیر. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است که در آن
سبک زندگی اسلامی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، در دو وضعیت مطلوب
و موجود، توسط پرسشنام ه محقق ساخته (در منطقه پنج شهرداري تهران ) مورد
بررسی قرارگرفته است. یافته هاي پژوهش نشان داد بین وضعیت مطلوب و موجود،
اختلاف معناداري وجود دارد. در بعد اجتماعی بیشترین نقش در وضعیت موجود در
و در بعد اقتصادي « اوقات فراغت » در بعد فرهنگی در مؤلفه ،« نشاط اجتماعی » مؤلفه
می باشد. همچنین، یافته هاي پژوهش « حفظ محیط زیست و توسعه پایدار » در مؤلفه
در وضعیت مطلوب، نقش برجست ه مدیریت شهري در کلیه مؤلفه ها ي سبک زندگی
اسلامی را تأیید می کند.

ندارد

سبک زندگی مفهومی است که نخستین بار توسط آلفرد آدلر مطرح شد و در نیم ۀ
دوم قرن بیستم، این مفهوم بسیار مورد توجه جامع هشناسان قرار گرفت. با مطرح شدن
مباحثی مربوط به مدرنیته، هویت، اخلاق، محی ط زیست و مصرف از سوي
جامع هشناسان بستر مناسبی جهت رشد مطالعات و تحقیقات تجربی در این زمینه به
، وجود آمد. این گسترش با محوریت نظریات و آراي جامع هشناسانی چون ماکس وبر 1
گیدنز 2، وبلن 3، بوردیو 4، پیترسون 5 و غیره انجام گرفت. بررسی پیشینه تحقیقات در این
زمینه و در ایران نشان می دهد که سابقه تحقیق در این زمینه به کمتر از بیست سال
می رسد. البته از سال 1380 تاکنون توجه پژوهشگران به این موضوع بیشتر شده است .
به علاوه می توان گفت که سبک زندگی در زندگی شهري تجلی م ی یابد و فرهنگ
شهري نیز سازنده و ایجادکنندة آن است. امروزه، یکی از مه مترین مؤلف ه هاي زندگی
شهري، مدیریت شهري است که ادامه حیات و کارآمدي شهرها به انسجام آن بستگی
دارد. افزون بر آن، با توجه به تغییر هویت شهرها (از صرفاً فضایی و کالبدي بودن )،
مدیریت شهري نیز داراي هویتی چندگانه است و در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعی
داراي نقش م یباشد و خدماتی را جهت کیفیت زندگی شهروندان انجام م یدهد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران