نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت امور فرهنگیبرنامه ریزی فرهنگی

بررسي تاثير آموزشهاي ضمن خدمت بر توانمند سازي كاركنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۸ آذر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1717
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 110
فرمت فایل : word
حجم فایل : 278mb

قیمت فایل : 25,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

پیشرفت شدید و پیچیده علوم و فنون در رشته های گوناگون تاثیرات شدید و پیچیده ای بر عرصه فعالیتهای گوناگون اداری و خدماتی موسسات و سازمانها نهاده است. به همین دلیل نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش داده و آن را ضروری می سازد.توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان ها از طریق اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان به عهده دستگاه های اجرایی است که کارکنان خود را برای فعالیت های دستگاه و آماده سازی آنان برای قبول مسوولیت های مختلف، آموزش دهند. همگان بر این باورند که سرمایه ی انسانی برای رشد سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای شناخت مهارتها و دانش لازم کارکنان در کارایی و تولید، فرایند نوآوری و تطبیق فن آوری با برنامه های ضمن خدمت می تواند سیاست های بالقوه را اجرا نماید. هدف از اجرای این پژوهش بررسي تاثيرآموزشهاي ضمن خدمت برتوانمندسازي كاركنان حراست مجتمع گازپارس جنوبی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری 3000نفر و حجم نمونه برابر با 341 نفر می باشد. از دو پرسش نامه آموزش ضمن خدمت با15 گویه و پرسش نامه توانمند سازی با 26 گویه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها بر اساس آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 995/0 و 997/0 و روایی آنها با آزمون بارتلت به ترتیب برابر با 963/0 و 972/0 می باشد.داده های حاصل از پرسشنامه با نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به نتایج، متغیر آموزش ضمن خدمت بر مولفه های کیفیت عملکرد، دانش و آگاهی، توسعه حرفه ای و استقلال و آزادی کاری از متغیر توانمندسازی معنی دار گردید و باعث توانمندی کارکنان شده است و بر مولفه های فرصت های شغلی، مسئولیت تصمیم گیری و خود کنترلی از متغییر توانمند سازی معنی دار نبود. به طور کلی می توان بیان کرد که برگزاری دوره های ضمن خدمت بر باعث توانمند سازی کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی گردیده است.

مقدمه 2

1-2. بیان مساله 4

1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 6

1-4-اهداف مشخص تحقيق 8

1-4-1- هدف کلی(اهداف تحقيق) 8

1-4-2- اهداف ویژه 8

1-4-3- اهداف كاربردي 9

1-5- سؤالات تحقیق: 11

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق: 12

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی : 13

1-8.تعاریف عملیاتی: 16

فصل دوم (مبانی نظری و تجربي تحقیق) 17

2-1.مقدمه 18

2-2- آموزش 19

2-2-1. تاریخچه آموزش 20

2-2-2.انواع آموزش 20

2-2-3. فواید و مزایای آموزش کارکنان 21

2-2-4. تاریخچهء آموزش ضمن خدمت درجهان 22

2-2-5. تاریخچهء آموزش ضمن خدمت در ایران 23

2-2-6. اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت 23

2-2-7. آموزش ضمن خدمت 24

2-2-8. انواع آموزش‌های ضمن خدمت 26

2-2-9. ويژگي هاو اصول آموزش ضمن خدمت 26

2-2-10.اهداف آموزش ضمن خدمت 27

2-2-11.سودمنديهاي آموزش ضمن خدمت 27

2-2-12.برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت 28

2-2-12-1-مفهوم برنامه ريزي 28

2-2-12-2- مراحل برنامه ريزي آموزش هاي ضمن خدمت 28

2-2-12-2-1-مرحله تعيين نياز هاي آموزشي 28

2-2-12-2-2.مرحله تدوين اهدف در برنامه ريزي 29

2-2-12-2-3- انتخاب محتواي دوره هاي آموزشي 29

2-2-12-2-4. انتخاب روشهاي آموزش 30

2-2-12-2-5. انتخاب منابع و مواد آموزشي 30

2-2-12-2-6. انتخاب كار آموزان 30

2-2-12-2-7.اجراي برنامه آموزشي 31

2-2-12-2-8.ارزشيابي 31

2-2-13. ظرفیت‌سازی آموزشی 31

2-2-13-1.گزارههای اثرگذار در ظرفیت‌سازی 31

2-2-12-2.مراحل ظرفیت سازی 32

2-2-14.اثربخشی آموزش 33

2-2-14-1.اهداف ارزیابی عملکرد 34

2-2-14-2. ارزیابی اثربخشی آموزش 36

2-2-14-3- ارزشیابی تکوینی 37

2-2-14-4.ارزشیابی پایانی 37

2-3- توانمندسازی 38

2-3-1- تعاریف و مفاهیم توانمندسازی 38

2-3-2. تاریخچه توانمند سازی 40

2-3-4. ابعاد توانمند سازی 41

2-3-4-1. بهبود کیفیت عملکرد کارکنان 41

2-3-4-2. استقلال و آزادی کاری کارکنان 42

2-3-4-3. افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان 43

2-3-4-4.افزایش فرصت های شغلی کارکنان 43

2-3-4-5. افزایش خود کنترلی 44

2-3-4-6. افزایش دانش و آگاهی کارکنان 44

2-3-4-7.توسعه حرفه ای کارکنان( رشد حرفه ای) 45

2-3-5. مراحل توانمندسازی 46

2-3-6.اهمیت توانمندسازی در سازمان ها 46

2-3-7. موانع توانمندسازی 47

2-3-7-1. نگرش مدیران در مورد زیر دستان 47

2-3-7-2. فقدان امنیت شخصی 48

2-3-7-3. نیاز به کنترل 48

2-3-8. چگونگی افزایش توانمندی 49

2-3-8-1. مشخص کردن شفاف دیدگاه واهداف 50

2-3-8-2. پرورش تجارب تسلط شخصی 50

2-3-8-3. الگوسازی 51

2-3-8-4. فراهم آوردن حمایت 51

2-3-8-5. برانگیختگی احساسی 52

2-3-8-6. فراهم آوردن اطلاعات 52

2-3-8-7. فراهم آوردن منابع 53

2-3-8-8. پیوند با نتایج 53

2-3-8-9. ایجاد اعتماد 54

2-3-9. مزایای واگذاری توانمند سازی 54

2-4. پيشينه تحقيق 54

2-4-1. تحقیقات داخلی 55

2-4-2- تحقيقات خارجي 57

فصل سوم (روش شناسی تحقیق) 60

3-1. مقدمه 61

3-2. نوع و روش پژوهش 62

3-3. جامعه و نمونه آماري 63

3-4. روش و ابزار گردآوري اطلاعات 64

3-4-1.روش جمع آوري داده هاي پژوهش 64

3-5. ابزار گردآوري اطلاعات 65

3-6.روایی ( اعتبار) و پایای2 اعتماد( ابزار سنجش) 66

3-6-1. تعیین روایی ابزارسنجش 66

3-6-2. پایایی ابزارسنجش 67

3-7-روش تجزیه وتحلیل دادهها 68

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها) 69

4-1. مقدمه 70

4-2-آمار توصیفی 71

4-2-1- جنسیت 71

4-2-2- وضعیت سن کارکنان 72

4-2-3- تحصیلات 73

4-2-4- وضعیت سابقه خدمت 74

4-3- آمار استنباطی 76

4-3-1- آزمون کولموگروف اسمیرنف 76

4-3-2-توانمند سازی ومؤلفه های آن درکارکنان حراست شرکت مجتمع گازپارس جنوبی درحدمطلوب است. 77

4-3-3- آموزش ضمن خدمت تاثیر معناداری بر مؤلفه¬ی کیفیت عملکردکارکنان حراست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارد. 78

4-3-4-آموزش ضمن خدمت تاثیر معناداری بر مؤلفه¬ی دانش و آگاهی کارکنان حراست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارد. 79

4-3-5- آموزش ضمن خدمت تاثیر معناداری بر مؤلفه¬ی فرصت های شغلی کارکنان حراست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارد. 80

4-3-6- آموزش ضمن خدمت تاثیر معناداری بر مؤلفه¬ی استقلال و آزادی کاری کارکنان حراست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارد. 81

4-3- 7-آموزش ضمن خدمت تاثیر معناداری بر مؤلفه¬ی مسؤلیت تصمیم گیری کارکنان حراست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارد. 83

4-3-8 .آموزش ضمن خدمت تاثیر معناداری بر مؤلفه¬ی خود کنترلی کارکنان حراست شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارد. 84

4-3- 9آموزش ضمن خدمت تاثیر معناداری بر مؤلفه¬ی توسعه حرفه ای کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دارد. 84

4-3-10.آزمون فریدمن 86

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات) 87

5-1. مقدمه 88

5-2. نتیجه گیری 89

5-2-1. نتایج آمار توصیفی 89

5-2-2. نتایج آمار استنباطی 90

5-2-2-1-آیا برگزاری آموزشهاي ضمن خدمت بر توانمند سازی كاركنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي تاثيردارد؟ 90

5-2-2-2-آیا برگزاری آموزشهاي ضمن خدمت بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي تاثير دارد؟ 91

5-2-2-3- آیا برگزاری آموزشهاي ضمن خدمت بر افزایش دانش و آگاهی کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي تاثير دارد؟ 92

5-2-2-4- آیا برگزاری آموزشهاي ضمن خدمت بر افزایش فرصت های شغلی کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي تاثير دارد؟ 93

5-2-2-5- آیا برگزاری آموزشهاي ضمن خدمت بر استقلال و آزادی کاری کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي تاثير دارد؟ 94

5-2-2-6- آیا برگزاری آموزشهاي ضمن خدمت بر افزایش مسولیت تصمیم گیری کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي تاثير دارد؟ 94

5-2-2-7- آیا برگزاری آموزشهاي ضمن خدمت بر خودکنترلی کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي تاثير دارد؟ 95

5-2-2-8- آیا برگزاری آموزشهاي ضمن خدمت بر توسعه حرفه ای کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبي تاثير دارد؟ 96

5-3. پیشنهادات 97

5-3-1. پيشنهادهای کاربردی 97

5-3-2. پیشنهادپژوهشی 98

5-4. محدودیت ها 98

منابع فارسی: 100

Abstract

در جهان رقابتی امروزی ، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدفها و رسالتهای موردنظر ، عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می کند، منابع انسانی است.

کامیابی سازمانی، به آمیزه ای اثربخش از پول، مواد، ماشین و منابع انسانی برای دستیابی به هدفهای کوتاه مدت و بلندمدت بستگی دارد و به علت پیچیدگی ، گوناگونی و یگانگی سازمانها ، زمینه های تخصصی بسیاری پدید آمده اند، تا منافع بالقوه هر یک از اجزای سازنده را به حداکثر برسانند.

واقعیت این است که اگر در سازمانها از وجود انسانهای خلاق ، دانشگر، فرصت شناس و تبیین گر مسائل بی بهره باشیم ، بسیاری از فرصتها و موقعیتها را از دست خواهیم داد . برای رسیدن به هدف جهانی شدن و یا حتی ماندن در این سطح، پرورش و جایگزینی نیروهای جدید به منظور ادامه راه رشد و ترقی الزامی است و آینده صنعت متعلق به کسانی است که برای آن برنامه و هدف دارند .

این گونه است که تغییر و دگرگونی در نیروی انسانی و ساختار سازمانی اجتناب ناپذیر می شود و دانشمندان علم مدیریت بر این باورند که تغییر و تحول در نیروی انسانی، ریشه تمام موفقیتهای سازمانها است. بدیهی است اگر در مدیریت منابع انسانی تغییری حاصل نشود، صنعت محکوم به فنای حتمی است. پس برنامه ریزی در راستای توسعه منابع انسانی و طراحی برنامه های توانمندسازی منابع انسانی، یکی از راهکارهای اساسی رسیدن به توسعه پایدار و جهانی سازی است که مدیران منابع انسانی در آن نقش بسزایی دارند .

 بنابراین، یک سازمان موفق سازمانی است متشكل از نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که تجارب و دانش خود را در اختیار سازمان قرار می دهند. تحت این شرایط، هر فرایندی كه موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی گردد، فرایندی سرمای هافزا است كه نتیجه آن به طور مستقیم در كیفیت و كمیت خدمات نمودار می شود. آموزش فرایندی است كه این نقش محوری را بر عهده دارد. بنابراین اگر گفته شود آموزش كلید توسعه است، بر حقیقتی كتمان ناپذیر تاكید ش ده است. به همین دلیل رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان، تحت عنوان توانمندسازی کارکنان همواره مورد توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی قرار گرفته است. هر سازمان هدف های خاصی را برای آموزش منابع انسانی خود در نظر می گیرد که در درجه نخست با توجه به طراحی راهبرد های سازمانی و استقرار و بسط آن تغییر می کند.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران