نسل جوان ایران

علوم انسانیحقوقحقوق جزا

احکام مهر در مذهب حنفی

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۷ مهر ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1017
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 25
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 290 KB

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

در این مقاله، موضوعاتی مانند نکاح شغار، تفویض مهر، تغییرات مهر، حق حبس زوجه، مشررو ورودم مهرر، ئفا رت، ا رر م در مهرر، مهری سری و آشکار، تصرم صبی در زوجه، و جهیزیه مورد وحث قرار می گیرد. حنفیه نکاح شرغار را صرحیم مری داننر د. تفرویض مهرر عبارت است از ازدواج ودوم مهر یا ا ریار دادم وه ولی ورای ازدواج ودوم مهر .در صورتی ئه زوج ورا زوجرم مفوضره آمیرزش یرا روت صحیم داشره واشد، زوجه مسرحق مهرالمثل است..در نکاح فاسد اگر مهرالمسمی نباشد مهرالمثل ثاوت می شود و وه طریق اولی در نکراح صحیم مهرالمثل ثاوت است. در صورت وقوع ط ق قبل از آمیزش، اگر زم مهر را دریافت نکرده واشد وه مجرد طر ق، نصرم مهرر وره م ک زوج ورمی گردد و اگر جدایی از جانب زم واشد ئل مهر وه زوج ورمی گردد، در صورتی ئه مهر معین قبل از قربض ت رم شرود؛ اگرر مث ی واشد، شوهر واید مثل آم را وه زم وپردازد و اگر قیمی واشد قیمت را می پردازد .اما اگر زم مهر را قبض ئرده و نرزد او ت رم شرود و قبل از آمیزش ط ق داده شود زم ضامن نصم مهر است. اگر مهر مشرو واشد، و مهر توافق شده از مهرالمثرل ویشررر واشرد، چنانچره وصم مورد نظر محقق واشد، زوجه ئل مهرالمسمی را مسرحق است و اگر محقق نباشد، زوجه مسرحق مهرالمثل است.اما اگر مهر مرورد توافق، ئمرر از مهرالمثل واشد، اگر زوج وه شر عمل نماید، زوجه مسرحق مهرالمسمی است؛ اما اگرر شرر مرورد نظرر محقرق نشرود، رضایت زم وه مهرالمسمی از وین رفره و مسرحق مهرالمثل می شود.

در این میقاله، میوضوعاتی میانند نکاح شغار، تفویض میهرا، تغییراام میهرا، حرس حرجه زو ره، میشاوط بود میها، کفائت، اختلاف در میها، میهرا سرا و آشرکار، تصراف صرجی در زو ره، و هیزیه میورد بحث قاار میی گیاد.

چکیده

بند اول :نکاح شغار

بند دوم :تفویض مهر

بند سوم :تغییرات مهر

زیاده در مهر

تلف مهر

نقصان مهر

افزایش مقدار مهرالمسمي

کاهش مقدار مهرالمسمي

بند چهارم :امتناع زوجه از تمکین (حق حبس در مقابل دریافت مهر)

بند ششم :کفالت در پرداخت مهر (تضمین مهر)

بند هفتم :اختلاف در مهر

حالت سوم: اتفاق زوجین در وجود مهرالمسمي و اختلاف در مقدار آن

حالت پنجم :اختلاف زوجین در پرداخت و عدم پرداخت مهر نقد

حالت ششم: اختلاف در هبه یا مهر بودن مال اخذ شده از زوج توسط زوجه

بند هشتم :مهر سری و آشکار

بند نهم :تصرف صبي در زن بدون اذن ولي

بند دهم :جهیزیه

نتیجه

 

در این مقاله، موضوعاتی مانند نکاح شغار، تفویض مهر، تغییرات مهر، حق حبس زوجه، مشررو ورودم مهرر، ئفا رت، ا رر م در مهرر، مهری سری و آشکار، تصرم صبی در زوجه، و جهیزیه مورد وحث قرار می گیرد. حنفیه نکاح شرغار را صرحیم مری داننر د. تفرویض مهرر عبارت است از ازدواج ودوم مهر یا ا ریار دادم وه ولی ورای ازدواج ودوم مهر .در صورتی ئه زوج ورا زوجرم مفوضره آمیرزش یرا روت صحیم داشره واشد، زوجه مسرحق مهرالمثل است..در نکاح فاسد اگر مهرالمسمی نباشد مهرالمثل ثاوت می شود و وه طریق اولی در نکراح صحیم مهرالمثل ثاوت است. در صورت وقوع ط ق قبل از آمیزش، اگر زم مهر را دریافت نکرده واشد وه مجرد طر ق، نصرم مهرر وره م ک زوج ورمی گردد و اگر جدایی از جانب زم واشد ئل مهر وه زوج ورمی گردد، در صورتی ئه مهر معین قبل از قربض ت رم شرود؛ اگرر مث ی واشد، شوهر واید مثل آم را وه زم وپردازد و اگر قیمی واشد قیمت را می پردازد .اما اگر زم مهر را قبض ئرده و نرزد او ت رم شرود و قبل از آمیزش ط ق داده شود زم ضامن نصم مهر است. اگر مهر مشرو واشد، و مهر توافق شده از مهرالمثرل ویشررر واشرد، چنانچره وصم مورد نظر محقق واشد، زوجه ئل مهرالمسمی را مسرحق است و اگر محقق نباشد، زوجه مسرحق مهرالمثل است.اما اگر مهر مرورد توافق، ئمرر از مهرالمثل واشد، اگر زوج وه شر عمل نماید، زوجه مسرحق مهرالمسمی است؛ اما اگرر شرر مرورد نظرر محقرق نشرود، رضایت زم وه مهرالمسمی از وین رفره و مسرحق مهرالمثل می شود.

در این میقاله، میوضوعاتی میانند نکاح شغار، تفویض میهرا، تغییراام میهرا، حرس حرجه زو ره، میشاوط بود میها، کفائت، اختلاف در میها، میهرا سرا و آشرکار، تصراف صرجی در زو ره، و هیزیه میورد بحث قاار میی گیاد.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران