نسل جوان ایران

علوم انسانیحسابداری مالی

ارتباط استراتژيهاي مديريت سرمايه در گردش با ارزش

ارسال کننده : سرکار خانم massomeh arkani
سطح فعالیت : نویسنده
ایمیل : massomeh.arkani[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1211
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 23
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 662 کیلو بایت

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

در اقتصاد پر چالش امروزی، سرمايهدرگردش بنگاههای اقتصادی از اهمیت زيادی برخوردار است و
مديران بايد استراتژی مناسبی را برای اداره و مديريت سرمايهدرگردش واحد خود انتخاب نمايند تا نهايتا
ثروت سهامداران و ارزش شرکت حداکثر گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژیهای
مختلف سرمايهدرگردش بر ارزش افزوده بازار به عنوان معیار ارزيابی ارزش شرکتها در بورس اوراق
بهادار تهران میباشد. نمونهای از 53 شرکت از 64 صنعت مختلف انتخاب شد.
نتايج تحقیق نشانداد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژیهای مختلف سرمايهدرگردش
تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین همین نتايج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترين
ارزش افزوده بازار را در بین ساير استراتژیها در کل صنايع دارد. نتیجهگیری کلی تحقیق نشاندهنده
تاثیر سیاستهای مديريت در اتخاذ رويکردهای متفاوت سرمايهدرگردش در راستای بیشینه کردن ثروت
سهامداران و ارزش شرکت میباشد.

چکیده

1. مقدمه

٢. مبانی نظری

٢-1 . مدیریت سرمایهدرگردش

٢. ارزش افزوده بازار -٢

3. پیشینه تحقیق

4. سوال و فرضیه ها

هدف نهايی هر بنگاه اقت صادی حداکثر کردن ارزش ذاتی برای سهامداران در طول يک
زمان متمادی به معنای ارزشآفرينی پايدار ا ست . بنابراين ا ستراتژی های سازمانی ، تخ صیص
منابع و سی ستم های ارزيابی عملکرد، بايد همگی بر تحقق اين امر متمرکز شوند . در راستای
همین هدف، نگهداری سییطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهای سییر رسییید شییده،
استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمايه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذيری
واحد تجاری میباشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید بهطوری که شرکت بتواند به موقع
جوابگوی تقا ضای م شتريان با شد از جمله دلايل اهمیت مفهوم سرمايه درگردش میبا شد .

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران