نسل جوان ایران

علوم انسانیمدیریتمدیریت امور فرهنگیبرنامه ریزی فرهنگی

پايان نامه كارشناسي ارشد بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1403
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 150
فرمت فایل : word
حجم فایل : 160kb

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 به تعداد 201 نفر می باشند که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین 201 نفر دبیر شاغل در 11 مدرسه شاهد تعداد 133 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید. یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد. روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss) و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه "Anova" و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.

1- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

2- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد

3- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد

4- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد

5- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه......................................................................................................... 2

بيان مسأله ................................................................................................ 3

دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق ....................................................... 3

اهداف تحقيق ............................................................................................. 5

اهداف كلي تحقيق ...................................................................................... 5

اهداف ويژه تحقيق .................................................................................... 6

فرضيه‌هاي تحقيق ..................................................................................... 6

فرضهاي تحقيق يا جانشين ....................................................................... 6

متغيرهاي اساسي تحقيق .......................................................................... 6

تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات .......................................................... 7

تعريف رهبري .......................................................................................... 7

تعريف سبك رهبري ليكرت ...................................................................... 8

تعريف رضايت شغلي ............................................................................... 9

دبيران ..................................................................................................... 10

مدارس شاهد ......................................................................................... 11

مشكلات و تنگناهاي تحقيق ..................................................................... 11

فصل دوم: ادبيات تحقيق

بخش اول (رهبري) ................................................................................. 14

مقدمه....................................................................................................... 14

تعريف رهبري ........................................................................................ 15

تمایز مدیریت و رهبری........................................................................... 16

تعريف سبک رهبری................................................................................ 17

تئوري‌هاي رهبري .................................................................................. 18

تئوري‌هاي شخصيتي رهبري ................................................................. 19

نظريه سنتي رهبري ................................................................................ 19

نظرية صفات شخصي رهبر.................................................................... 20

تئوري‌هاي رفتاري رهبري ..................................................................... 20

مطالعت دانشگاه آيووا ............................................................................ 21

مطالعات دانشگاه اُهايو ........................................................................... 22

مطالعات دانشگاه ميشيگان ..................................................................... 22

شبكه مديريت ......................................................................................... 23

تحقيقات اسكانديناوي ............................................................................. 25

تئوري‌هاي اقتضايي ................................................................................ 26

الگوي فيدلر ............................................................................................ 26

تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد.......................................................... 28

تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء .............................................. 31

تئوري مسير ـ هدف ............................................................................... 32

الگوي رهبري مشاركتي ......................................................................... 34

متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي ............ 35

پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي ....................................... 36

سيستمهاي مديريت ................................................................................ 37

سبك رهبري ليكرت ................................................................................ 37

تئوري‌هاي جديد رهبري ........................................................................ 41

جايگزيني رهبري .................................................................................... 41

رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول .................................................. 42

رهبر عملگرا ........................................................................................... 43

رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند ............................................................. 43

بخش دوم (رضايت شغلي)...................................................................... 45

ارزشها ................................................................................................... 45

انواع ارزش ............................................................................................ 45

نگرشها ................................................................................................... 46

انگيزش ................................................................................................... 47

نظريه‌هاي انگيزش .................................................................................. 49

تئوري‌هاي محتوايي ................................................................................ 50

1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها................................................................ 50

2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان ................................................................... 53

3ـ تئوري دو عامل انگيزش .................................................................... 53

4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند ..................................................................... 54

5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد ................................................ 55

تئوري‌هاي فرآيندي ................................................................................ 56

1ـ تئوري انتظار و احتمال ...................................................................... 56

2ـ تئوري برابري ................................................................................... 58

3ـ تئوري اسناد ...................................................................................... 59

انواع نگرش ............................................................................................ 60

رضايت شغلي ......................................................................................... 62

رابطه انگيزش با رضايت شغلي ............................................................. 62

1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي ......................................... 62

2 تعريف رضايت شغلي ......................................................................... 63

(1-2) تعيين رضايت شغلي .................................................................... 66

3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي ....................................................... 67

4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي ............................................................ 69

5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر» ........................... 70

6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي .................................. 71

7 نظريه‌هاي رضايت شغلي .................................................................... 72

- نظريه «بروفي»..................................................................................... 72

- نظريه «كورمن» .................................................................................. 73

- نظريه «پارسون» ................................................................................. 74

اندازه‌گيري رضايت شغلي ..................................................................... 75

بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع) .................................................... 77

تحقيقات خارجي ..................................................................................... 77

تحقيقات داخلي ........................................................................................ 80

خلاصه فصل .......................................................................................... 84

فصل سوم: روش انجام تحقيق

روش تحقيق ........................................................................................... 87

جامعه و نمونه آماري ............................................................................ 88

تعداد و روش نمونه‌گيري ...................................................................... 89

روش و ابزار گردآوري اطلاعات ........................................................... 90

روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها .................................................................. 93

روش تجزيه و تحليل اطلاعات ................................................................ 95

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

بخش اول ـ توصيف داده‌ها ................................................................... 97

بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها ..................................................... 120

آزمون فرضيه‌ها .................................................................................. 121

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی ................................................................. 125

یافته های دیگر پژوهش ....................................................................... 128

محدودیتهای تحقیق .............................................................................. 130

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق ........................................... 130

ب – محدودیتهای در اختیار محقق ...................................................... 131

پیشنهادها ............................................................................................. 131

فهرست منابع فارسی ........................................................................... 133

فهرست منابع خارجی............................................................................ 137

ضمائم................................................................................................... 138

 

فهرست جدول‌ها

عنوان ............................................................................................... صفحه

1-2: عوامل مؤثر در رضايت شغلي ...................................................... 70

1-3: تعداد نمونه در هر ناحيه از شهر تهران........................................ 89

1-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سن......................................... 97

2-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات..................... 98

3-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس......................... 99

4-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس درمدارس شاهد100

5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل .......................................... 101

6-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران.......... 102

7-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه

سبك رهبري ليكرت..................................................................... 103

8-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه رضايت شغلي105

9-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شمال 106

10-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه جنوب 107

11-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شرق 108

12-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه غرب109

13-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه مركز 110

14-4: توزيع فراواني سؤال يكم پرسشنامه رهبري............................. 111

15-4: توزيع فراواني سؤال دوم پرسشنامه رهبري............................ 111

16-4: توزيع فراواني سؤال سوم پرسشنامه رهبري........................... 111

17-4: توزيع فراواني سؤال چهارم پرسشنامه رهبري........................ 111

18-4: توزيع فراواني سؤال پنجم پرسشنامه رهبري........................... 112

19-4: توزيع فراواني سؤال ششم پرسشنامه رهبري.......................... 112

20-4: توزيع فراواني سؤال هفتم پرسشنامه رهبري........................... 112

21-4: توزيع فراواني سؤال هشتم پرسشنامه رهبري.......................... 113

22-4: توزيع فراواني سؤال نهم پرسشنامه رهبري............................. 113

23-4: توزيع فراواني سؤال دهم پرسشنامه رهبري............................ 113

24-4: توزيع فراواني سؤال يازدهم پرسشنامه رهبري....................... 114

25-4: توزيع فراواني سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبري..................... 114

26-4: توزيع فراواني سؤال سيزدهم پرسشنامه رهبري..................... 115

27-4: توزيع فراواني سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبري.................... 115

28-4: توزيع فراواني سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبري...................... 115

29-4: توزيع فراواني سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبري.................... 115

30-4: توزيع فراواني سؤال هفدهم پرسشنامه رهبري........................ 116

31-4: توزيع فراواني سؤال هجدهم پرسشنامه رهبري....................... 116

32-4: توزيع فراواني سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبري...................... 116

33-4: توزيع فراواني سؤال بيستم پرسشنامه رهبري......................... 117

34-4: توزيع فراواني سؤال بيست و يكم پرسشنامه رهبري............... 117

35-4: توزيع فراواني سؤال بيست و دوم پرسشنامه رهبري.............. 118

36-4: توزيع فراواني سؤال بيست و سوم پرسشنامه رهبري............. 118

37-4: توزيع فراواني سؤال بيست و چهارم پرسشنامه رهبري.......... 118

38-4: توزيع فراواني سؤال بيست و پنجم پرسشنامه رهبري............. 119

39-4: توزيع فراواني سؤال بيست و ششم پرسشنامه رهبري............ 119

40-4: توزيع فراواني سؤال بيست و هفتم پرسشنامه رهبري.............. 119

41-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با رضايت شغلي 120

42-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري با هر يك از عوامل رضايت شغلي 120

43-4: آزمون فرض اول....................................................................... 122

44-4: آزمون فرض دوم...................................................................... 122

45-4: آزمون فرض سوم..................................................................... 122

46-4: آزمون فرض چهارم.................................................................. 123

47-4: آزمون فرض پنجم..................................................................... 123

 

 

فهرست نمودارها

عنوان ............................................................................................... صفحه

1-2: شبكة مديريت ................................................................................ 24

2-2: پيش‌بيني‌هاي نظرية اقتضايي رهبري.............................................. 27

3-2: الگوي موقعيتي رهبري هرسي و بلانچارد .................................... 30

4-2: تئوري مسير ـ هدف ...................................................................... 33

5-2: سلسله مراتب نيازها ...................................................................... 52

6-2: مدل رضايت شغلي ........................................................................ 72

1-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سن............................................... 97

2-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات........................... 98

3-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس............................... 99

4-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس در مدارس شاهد100

5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل .......................................... 101

 

اساساً نياز به مديريت در همه زمينه‌هاي اجتماعي امري لازم و ضروري است. منابع انساني و مادي عظيم بدون هدايت و رهبري لايق، بزودي رو به نابودي مي‌رود. اما در اين بين مديريت آموزشي به دليل تأثيري كه عملكرد آموزش و پرورش بركليه اركان جامعه دارد از حساسيت ويژه‌اي نسبت به ساير مديريت‌ها برخوردار است. از طرفي مراكز آموزشي بيش از هر نهاد ديگربا انسان سروكار دارد و از سوي ديگر در انتقال ميراث فرهنگي جامعه از نسلي به نسل ديگر و آماده‌سازي زمينه براي باروري ميراث فرهنگي، هيچ يك از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسي ندارد.

كارايي و اثربخشي نظام آموزشي در گرو مديريت اثربخش و كارآمد اين نظام است. امروزه با توجه به تغييرات شگرف و بي‌سابقه‌اي كه در اقتصاد، سياسيت، علم و تكنولوژي بخصوص در چند دهه اخير به وقوع پيوسته، وظايف و كاركردهاي مديريت به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوري كه تنها افرادي كه از نظر حرفه‌اي براي اين مسئوليت آموزش ديده و تربيت شده‌اند، با اثربخشي و كارآيي قادر به انجام وظايف محوله خواهند بود به همين لحاظ مديريت امروز براساس ويژگي‌هايي كه دارد يك حرفه تخصصي تلقي مي‌شود. (پرداختچي، 1374، ص55)

لزوم به‌كارگيري توان و استعداد تخصصي موجود نيروي انساني، وجود جو مساعد، انگيزه مناسب و رضايت شغلي در ميان آنها مي‌باشد. لذا نيروي انساني، عامل مهمي در موفقيت و پيشرفت هر سازمان بوده و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامي اهداف مورد نظر خود دست يابد. (هوي و ميسكل، 1371، ص18)

بنابراين با توجه به اهميت بحث مديريت و رهبري درمدارس و همچنين اهميت رضايت شغلي معلمين به عنوان عناصر كليدي در مدرسه، در تحقيق حاضر به بررسي رابطة بين سبك رهبري مدير مدرسه با ميزان رضايت شغلي دبيران مي‌پردازيم.

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران