نسل جوان ایران

علوم انسانیعلوم تربیتیمشاوره تربیتی

پايان نامه کارشناسي ارشد اثربخشي آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر صميميت و تعهد زوجين شهر اصفهان

ارسال کننده : جناب آقای رضا رحیمی
سطح فعالیت : مدیر کل
ایمیل : reza.rahimi663[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۱ خرداد ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1502
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 185
فرمت فایل : فارسی
حجم فایل : 586kb

قیمت فایل : 4,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 1
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

هدف از پژوهش حاضر عبارت از اثربخشي آموزش گروهي بر بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر تعهد و صميميت زوجين شهر اصفهان بود. روش تحقيق نيمه‌تجربي بود و از طرح پيش و پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل زوجين مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره و فرهنگسراي خانواه اصفهان بودند كه تعداد 32 زوج به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند (16 زوج گروه آزمايش و 16 زوج گروه كنترل). ابزارهاي اندازه‌گيري پرسشنامه صميميت اوليا و پرسشنامه تعهد آدامز و جونز بودند. در گروه آزمايش در هشت جلسه 90 دقيقه‌اي به صورت يكبار در هفته مداخله گروه درماني مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري اجرا شد. داده‌هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماري تحليل كوواريانس تجزيه و تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد آموزش گروهي بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي به سبك شناختي- رفتاري بر تعهد و صميميت زوجين تأثير معنادار داشته است (05/0p). بدين ترتيب آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي موجب افزايش تعهد و صميميت زوجين مي‌شود.

فصل اول: کليات پژوهش

مقدمه........................................................................................................................... ..............1

1-1 شرح و بيان مسئله پژوهش................................................................................................. 2

1-2 اهميت و ارزش پژوهش................................................................................................... 11

1-3 اهداف پژوهش............................................................................................................ 13

1-3-1 هدف کلي.............................................................................................................. 13

1-3-2 اهداف جزئي.......................................................................................................... 13

1-4 فرضيه­هاي پژوهش........................................................................................................ 13

1-5 تعريف نظري و عملياتي اصطلاحات..................................................................................... 14

فصل دوم: مباني نظري و بازنگري پيشينه پژوهش

مقدمه........................................................................................................................... 17

2-1 قسمت اول: تعهد زناشويي............................................................................................... 17

2-1-1 ماهيت و مفهوم تعهد زناشويي..................................................................................... 17

2-1-2 ابعاد تعهد زناشويي................................................................................................... 21

2-1-2-1 تعهد شخصي....................................................................................................... 22

2-1-2-2 تعهد اخلاقي....................................................................................................... 23 2-1-2-3 تعهد ساختاري 24..........................................................................................................................

2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشويي........................................................................................ 26

2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج ............................................................................................ 26

2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق............................................................................................... 27

2-1-3-3- تجارب همزيستي بدون ازدواج................................................................................... 27

2-1-3-4 کيفيت زندگي زناشويي............................................................................................ 28

2-1-3-5- روابط پيش از ازدواج........................................................................................... 28

2-1-3-6 طلاق والدين....................................................................................................... 29

2-1-3-7 ويژگي‌هاي شخصيتي............................................................................................... 30

2-1-4 نظريه‌ها و مدل‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي....................................................................... 31

2-1-4-1 نظريه‌ها و مدل‌هاي خاص مرتبط با تعهد زناشويي............................................................ 31

2-1-4-1-1 نظريه استرنبرگ.................................................................................................... 31

2-1-4-1-2 مدل سرمايه‌گذاريرسبالت....................................................................................... 33

2-1-4-2 نظريه‌ها و مدل‌هاي عام مرتبط با تعهد زناشويي............................................................. 34

2-1-4-2-1 نظريه وابستگي.................................................................................................. 34

2-1-4-2-2 نظريه مبادله................................................................................................... 35

2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضايتي از رابطه.............................................................................. 37

2-1-4-2-4 نظريه مرحله‌اي توسعه رابطه................................................................................ 39

2-2 قسمت دوم: صميميت زناشويي......................................................................................... 41

2-2-1 صميميت چيست؟...................................................................................................... 41

2-2-2 مؤلفه­هاي صميميت.................................................................................................. 42

2-2-2-1 صميميت احساسي.................................................................................................. 43

2-2-2-2 صميميت روانشناختي............................................................................................... 43

2-2-2-3 صميميت فکري.................................................................................................... 43

2-2-2-4 صميميت جنسي.................................................................................................... 44

2-2-2-5 صميميت جسماني (غيرجنسي) .................................................................................. 45

2-2-2-6 صميميت معنوي.................................................................................................. 45

2-2-2-7 صميميت زيبايي شناختي (هنري) .................................................................................. 45

2-2-2-8 صميميت اجتماعي- تفريحي...................................................................................... 46

2-2-2-9 صميميمت زماني.................................................................................................. 46

2-2-3 پويايي­هاي صميميت.................................................................................................. 46

2-2-4 صميميت و ارتباط.................................................................................................... 47

2-2-4-1 مشکلات رايج و معمول فرستنده.................................................................................. 47

2-2-4-1-1 دروغ­گويي...................................................................................................... 47

2-2-4-1-2 پيام­هاي پنهان.................................................................................................. 48

2-2-4-1-3 پيام­هاي مبهم................................................................................................. 48

2-2-4-1-4 ارتباط­هاي متناقض............................................................................................ 48

2-2-4-2 مشکلات رايج گيرنده پيام.......................................................................................... 49

2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه.......................................................................................... 49

2-2-4-2-2 حالت دفاعي داشتن........................................................................................... 49

2-2-4-2-3 عوامل روانشناختي............................................................................................ 49

2-2-5 نياز داشتن به صميميت................................................................................................ 50

2-2-6 هفت مرحله صميميت................................................................................................ 51

2-2-6-1 کليشه­ها: اولين سطح صميميت.................................................................................. 51

2-2-6-2 حقايق: دومين سطح صميميت................................................................................... 51

2-2-6-3 عقايد: سومين سطح صميميت.................................................................................. 51

2-2-6-4 اميد و رؤياها: چهارمين سطح صميميت....................................................................... 51

2-2-6-5 احساسات: پنجمين سطح صميميت............................................................................... 52

2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمين سطح صميميت.......................................................... 52

2-2-6-7 نيازهاي قانوني: هفتمين مرحله صميميت....................................................................... 52

2-2-7 عوامل مؤثر بر صميميت.............................................................................................. 53

2-2-7-1 عوامل اجتماعي................................................................................................... 53

2-2-7-2 عوامل روان­شناختي................................................................................................ 54

2-2-7-3 عوامل بين فردي مؤثر بر صميميت............................................................................... 56

2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسي............................................................................... 58

2-3-1 تاريخچه نگرش نسبت به تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان........................................................... 58

2-3-2 نظريات روان­شناسان و روان­پزشکان مشهور در مورد انگيزه جنسي انسان........................................ 59

2-3-2-1 تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان از ديدگاه زيگموند فرويد..................................................... 59

2-3-2-2 تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان از ديدگاه آدلر................................................................ 60

2-3-2-3 تمايلات و رفتارهاي جنسي آزاديدگاه مزلو..................................................................... 60

2-3-3 عوامل رواني جنسي ................................................................................................ 61

2-3-4 انتظارات زناشويي..................................................................................................... 65

2-3-5 شكل‌گيري انتظارات زناشويي.......................................................................................... 66

2-3-6 انتظارات غيرواقع‌بينانه، انتظارات واقع‌بينانه....................................................................... 67

2-3-6-1 انتظارات غيرواقع‌بينانه............................................................................................ 67

2-3-6-2 انتظارات واقع‌بينانه............................................................................................... 68

2-3-7 تأثير انتظارات مثبت در زندگي زناشويي.............................................................................. 69

2-3-8 انتظارات مثبت زناشويي و عملكرد روابط.......................................................................... 70

2-3-9 شرايط تأييد انتظارات................................................................................................. 72

2-3-10 اسنادهاي مثبت و منفي............................................................................................. 73

2-3-11 نگرش‌هاي زناشويي................................................................................................... 74

2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌هاي زناشويي................................................................................. 74

2-3-12-1 روند اجتماعي شدن.............................................................................................. 74

2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها.................................................................................................. 74

2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج.............................................................................. 75

2-3-12-4 سوء استفاده و سوء رفتار در دوران كودكي................................................................ 75

2-3-12-5 خانواده متداول در محيط اجتماعي نوجوان................................................................ 75

2-3-12-6 وضعيت تأهل و تجرد............................................................................................ 75

2-3-13 تعريف آموزش جنسي............................................................................................... 76

2-3-14 عوامل موثر بر رفتار جنسي......................................................................................... 80

2-3-15 مفهوم تربيت جنسي................................................................................................. 84

2-3-16 اهداف تربيت جنسي................................................................................................. 84

2-4 قسمت چهارم: پيشينه‌ي پژوهش......................................................................................... 87

2-4-1 پژوهش‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي در داخل كشور............................................................... 87

2-4-2 پژوهش‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي در خارج از كشور............................................................ 88

2-4-3 پژوهش‌هاي مرتبط با صميميت زناشويي داخل كشور............................................................. 91

2-4-4 پژوهش‌هاي مرتبط با صميميت زناشويي در خارج كشور.......................................................... 93

2-4-5 پژوهش‌هاي مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسي زوجين در داخل كشور....................................... 95

2-4-6 پژوهش‌هاي مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسي در خارج كشور................................................ 96

2-5 نتيجه‌گيري فصل دوم..................................................................................................... 98

 

 

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1 روش پژوهش.............................................................................................................. 99

3-2 جامعه آماري............................................................................................................. 100

3-3 نمونه آماري و روش نمونه‌گيري........................................................................................ 100

3-4 شرايط ورود به تحقيق................................................................................................... 100

3-5 متغيرهاي مورد مطالعه پژوهش....................................................................................... 101

3-6 ابزار پژوهش............................................................................................................... 101

3-7 شيوه‌ي اجراي پژوهش ................................................................................................... 104

3-8 تجزيه و تحليل داده‌ها.................................................................................................... 104

3-9 محتواي جلسات............................................................................................................ 105

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

4-1 مقدمه...................................................................................................................... 106

4-2 يافته‌هاي توصيفي پژوهش.............................................................................................. 106

4-3 يافته‌هاي استنباطي پژوهش............................................................................................. 111

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5-1 مقدمه..................................................................................................................... 140

5-2 بحث و نتيجه‌گيري.......................................................................................................... 141

5-3 پيشنهادهاي كاربردي..................................................................................................... 146

5-4 پيشنهادهاي پژوهش...................................................................................................... 147

5-5 محدوديتهاي پژوهش..................................................................................................... 148

«پيوست الف».................................................................................................................... 149

«پيوست ب»...................................................................................................................... 166

منابع فارسي..................................................................................................................... 169

منابع غيرفارسي.................................................................................................................. 174

عنوان صفحه

جدول (2-1): ازدواج به عنوان يک سنت و ازدواج به عنوان يک رابطه................................................. 26

جدول (2-2): انواع عشق بر اساس ترکيب مؤلفه‌هاي عشق استرنبرگ....................................................... 32

جدول (3-1): برنامه آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسي زوجين........................................................... 105

جدول (4-1): توزيع فراواني گروه نمونه براساس گروه..................................................................... 106

جدول (4-2): توزيع فراواني گروه آزمايش و كنترل براساس جنسيت........................................................ 107

جدول (4-3): توزيع فراواني گروه آزمايش و کنترل براساس ميزان تحصيلات............................................... 107

جدول (4-4): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت عاطفي 107

جدول (4-5): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت عقلاني 108

جدول (4-6): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت فيزيكي 108

جدول (4-7): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت اجتماعي- تفريحي 108

جدول (4-8): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت ارتباطي 109

جدول (4-9): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت روان‌شناختي 109

جدول (4-10): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت جنسي 109

جدول (4-11): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت كلي........... 110

جدول (4-12): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد شخصي 110

جدول (4-13): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد اخلاقي 110

جدول (4-14): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد ساختاري 111

جدول (4-15): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 111

جدول (4-16): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي....... 112

جدول (4-17): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 112

جدول (4-18): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي 112

جدول (4-19): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 113

جدول (4-20): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني........ 113

جدول (4-21): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 113

جدول (4-22): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني 114

جدول (4 -23): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................. 114

جدول (4-24): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيكي........ 114

جدول (4-25): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 115

جدول (4 -26): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيکي 115

جدول (4-27): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 115

جدول (4-28): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي- تفريحي 116

جدول (4-29): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 116

جدول (4-30): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي – تفريحي 116

جدول (4-31): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 116

جدول (4-32): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي...... 117

جدول (4-33): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................. 117

جدول (4 -34): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي 117

جدول (4-35): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 118

جدول (4-36): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي........ 118

جدول (4-37): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت مذهبي 118

جدول (4-38): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 118

جدول (4-39): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي 119

جدول (4-40): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 119

جدول (4-41): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روان‌شناختي.... 119

جدول (4-42): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 120

جدول (4-43): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روان‌شناختي120

جدول (4-44): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 120

جدول (4-45): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي......... 121

جدول (4-46): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 121

جدول (4-47): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي 121

جدول (4-48): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 122

جدول (4-49): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت کلي........... 122

جدول (4-50): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 122

جدول (4-51): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي 123

جدول (4-52): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل............................................................................................................................. 123

جدول (4-53): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 124

جدول (4-54): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي.......... 124

جدول (4-55): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل.......................................................................................................................................... 124

جدول (4-56): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 125

جدول (4-57): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني........... 125

جدول (4-58): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل.............................................................................................................................. 125

جدول (4-59): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 126

جدول (4-60): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيكي ........... 126

جدول (4-61): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل.............................................................................................................................. 126

جدول (4-62): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 127

جدول (4-63): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تأثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي – تفريحي 127

جدول (4-64): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل............................................................................................................................. 127

جدول (4-65): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 128

جدول (4-66): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي 128

جدول (4-67): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل.............................................................................................................................. 128

جدول (4-68): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 129

جدول (4-69): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي 129

جدول (4-70): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل.............................................................................................................................. 129

جدول (4-71): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 130

جدول (4-72): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روانشناختي 130

جدول (4-73): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل............................................................................................................................. 130

جدول (4-74): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 131

جدول (4-75): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي 131

جدول (4-76): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل............................................................................................................................. 131

جدول (4-77): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 132

جدول (4-78): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت كلي............... 132

جدول (4-79): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 132

جدول (4-80): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي............ 133

جدول (4-81): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 133

جدول (4-82): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي 133

جدول (4-83): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 134

جدول (4-84): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر بعد تعهد اخلاقي........... 134

جدول (4-85): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 134

جدول (4-86): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد اخلاقي 134

جدول (4-87): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل............................................................................................................................. 135

جدول (4-88): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 135

جدول (4-89): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر تعهد ساختاري135..........

جدول (4-90): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها............................................................... 136

جدول (4-91): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد ساختاري 136

جدول (4-92): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل.............................................................................................................................. 137

جدول (4-93): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 137

جدول (4-94): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد ساختاري 137

جدول (4-95): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل.............................................................................................................................. 138

جدول (4-96): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 138

جدول (4-97): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي 138

جدول (4-98): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و
كنترل.............................................................................................................................. 139

جدول (4-99): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها.............................................................. 139

جدول (4-100): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد اخلاقي 139

 فهرست شكل‌ها

عنوان صفحه

شكل (2-1): ارزيابي و انطباق با تعارض‌ها و كشمكش‌ها در روابط نزديك (خمسه، 1382)............................ 68

 

روابط صميمانه در بين افراد از اهميت خاصي برخوردار است. همچنين روابط صميمانه بر بهزيستي فيزيکي، روانشناختي و بر توانايي افراد در جهت عملکرد مؤثر در زمينه­هاي مختلف فردي، خانوادگي و شغلي مؤثر است. ايجاد و ابقاء روابط صميمانه به وسيله پيوندهاي هيجاني خاصي تقويت مي­شود. همچنانکه روابط سالم در زندگي منافع و پيامدهاي مثبتي را در بر دارد، روابط ناراضي‌كننده سلامت جسمي و روانشناختي افراد را به خطر مي­اندازد. داشتن رابطه صميمانه و دلبستگي عاطفي با افراد نزديک زندگي چون والدين، همسر و فرزندان يکي از مهمترين نيازهاي بشري است. تلاش در جهت جستجو و حفظ رابطه با افراد مهم زندگي يک اصل انگيزشي بوده و در تمام طول زندگي با وي همراه است (بطلاني، 1387).

عواملي که در روانشناسي، روابط نزديک را تعريف مي­کند عبارتند از درگيري احساس، تقسيم کردن افکار و احساسات و دلبستگي بين فردي يا تعهد. درگيري احساس مشتمل بر احساسات عاشقانه، گرمي و وفاداري به همسر مي­باشد. تقسيم کردن احساسات به سهيم شدن زوجين در تجربه­هاي يکديگر اشاره دارد و وابستگي و ايجاد تعهد ميان زوجين خوشبختي آنان را به يکديگر گره مي­زند (تبعه امامي، 1382).

تعهد زناشويي به اين معني است که زوجين چقدر براي روابط زناشويي خود ارزش قائل هستند و تا چه اندازه به حفظ و تداوم ازدواج خود مي­انديشند (آماتو[1]، 2004). تعهد به اين صورت است که فرد همسرش را دوست مي­دارد، به او وفادار است و از تمايل به درگيري به هر شکل و شمايل که باشد، اجتناب مي­کند (كلارك[2]، ترجمه قراچه‌داغي، 1388).

در اواخر قرن بيستم، تعهد زناشويي هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ پژوهشي مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهشگران زيادي براي پاسخگويي به اين سوال که چرا بسياري از زوجين علي­رغم فقدان رضايتمندي زناشويي همچنان به همسر و ازدواج خود پايبند و متعهد باقي مي­مانند، تلاش کردند تا از طريق ارائه مدل­هاي مختلف به مفهوم­سازي و تبيين تعهد زناشويي بپردازند. به دنبال اين امر، مدل­هاي نظري مختلف، مقياس­ها و روش­هاي ارزيابي متعدد و تعاريف و مولفه­هاي زيادي پيرامون تعهد زناشويي مطرح شد (هارمون[3]، 2005).

از آن زمان تاکنون، تعهد زناشويي در همه حوزه­هاي مطالعاتي ازدواج و خانواده، وارد شد. بر اين اساس، نه تنها تعداد مطالعاتي که مستقيماً در ارتباط با تعهد زناشويي و ابعاد آن است، به صورت قابل ملاحظه­اي افزايش يافت، بلکه در اغلب مطالعاتي که تأکيد اصلي آن­ها بر تعهد زناشويي نبوده نيز تعهد به عنوان يک متغير مهم در حفظ و تداوم زندگي زناشويي مورد توجه قرار گرفت (آماتو، 2008).

روابط جنسي تنها هنگامي به معناي واقعي کلمه اغناء‌کننده خواهد بود که توأم با عشق­ورزي باشد؛ بدين معني که قلب­ها و احساسات خود را با هم سهيم شوند. اغلب مردم به دنبال تجارب جنسي اغناء کننده نيستند، بلکه تنها به دنبال رضايت جنسي هستند. تنها با اصلاح و بهبود روش­هاي عشق­ورزي و نفوذ اجراي عمل جنسي، نمي­توان به اغناي جنسي دست يافت. رضايت و احساس اغناي دروني، تنها با بهبود و اصلاح رابطه­اي احساس و عاطفي ميان دو انسان امکان­پذير است (آنجليس، ترجمه ابراهيمي، 1384).

 

[1]- Amato

[2]- Clark

[3]- Harmon

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران