نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیگیاه پزشکیبیماریهای گیاهی

پایان نامه بيماري اسكلروتينيايي بوته خيار گلخانه ای

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲ خرداد ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1222
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 90
فرمت فایل : word
حجم فایل : 2.320mb

قیمت فایل : 45,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

بیماری اسکلروتینیایی یکی از مهمترین بیماری­های گیاه خیار می­باشد که خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می­نماید. عامل این بیماریقارچSclerotiniasclerotiorum می­باشد که دامنه میزبانی وسیع داشته و دست­یابی به ارقام مقاوم خیار تاکنون نتیجه رضایت بخشی نداشته است. اگرچه کنترل شیمیایی این بیماری نسبتا با موفقیت همراه بوده است اما با توجه به مشکلات بهداشتی و زیست محیطی، کنترل بیولوژیکی آن توسط ریزوباکتری­های آنتاگونیست به ویژه گونه­های باسیلوس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا 182 جدایه باکتریایی از ریزوسفر بوته­های خیار منطقه ورامین جداسازی شد و پس از غربال­گری اولیه بر اساس قدرت بازدارندگی علیه S.sclerotiorum،جهت شناسایی و آزمایش­های گلخانه­ای مورد استفاده قرار گرفتند. حدود 05/45 درصد جدایه­ها دارای خاصیت آنتاگونیستی بودند. جدایه­های امید بخش باBacillus amyloliquefaciensو B. subtilis مطابقت داشتند.در بررسی­های آزمایشگاهی تقریبا تمامی جدایه­ها با تولید ترکیبات خارج سلولی توانستند از رشد میسلیوم جدایه­ی S.sclerotiorumممانعت کنند، ولی توانایی جدایه­ها در ترکیبات فرار ناچیز بود. تمامی جدایه­ها (AE, FE1, FE2, LE, ME,PE, SH) در آزمون تولید سیانید هیدروژن واکنش منفی نشان دادند. تمامی جدایه­ها پروتئاز، فسفاتاز، اکسین تولید کردند. در بررسی­های گلخانه­ایی، از آزمون تیمار بذر و تیمارخاک با باکتری­های آنتاگونیست استفاده شد. در آزمون تیمار بذر جدایه­های PE ( B. amyloliquefaciens ) و SH( B. subtilis.) و در آزمون تیمار خاک جدایه­های PE (B. amyloliquefaciens )و AE( B. subtilis)بیشترینتاثیر را در کاهش درصد تلفات داشتند. هم چنین تمامی جدایه­ها باعث تحریک رشد گیاه و افزایش ارتفاع، وزن تر و خشک اندام­های هوایی و ریشه در گیاهچه­های خیار شدند. کاربرد باکتری به روش آغشته سازی خاک در مقایسه با روش آغشته سازی بذر در کنترل بیماری موثرتر بود. بر اساس نتایج باکتری­های باسیلوس در کنترل بیولوژیکی بیماری اسکلروتینیایی خیار موثر واقع شدند.

چکیده

1-1-مقدمه

2-1- تاریخچه و اهمیت کنترل بیولوژیک

2-2- مشخصات قارچ شناسی Sclerotinia sclerotiorum

2-3- دامنه میزبانی و پراکنش:

2-4- علایم بیماری:

2-5- چرخه بیماری:

2-6-کنترل بیماری

2-7- کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان با آنتاگونیست­ها:

3-1-جداسازيقارچ عاملبیماري

3-1-1- نمونه برداری

3-1-2-جداسازی S. sclerotiorum

3-2- آزمون اثبات بیماریزایی روی گیاهچه های خیار

3-2-1- تهیهمایه تلقیح قارچ بیمارگر

3-2-2- مايهزني

3-2-2-1- استفادهازبذورگندمدارایقارچS.sclerotiorum

3-3- شناسایی عامل بیماری

3-5-تهیه جدایه های آنتاگونیست

3-4- نگه داری قارچ عامل بیماری

3-5-1- جداسازی باکتری از خاک

3-5-2- جداسازی باکتری از ریشه

3-6- نگه داری باکتری ها:

3-7- انتخاب باکتری­های آنتاگونیست در شرایط آزمایشگاه:

3-8- شناسایی باکتری های آنتاگونیست

3-8-2- تعیین توالی قطعه ژنی 16S ribosomal RNAاز ژنوم جدایه­های آنتاگونیست

3-8-2-1- مراحل استخراج DNA

3-8-2-1-1- آماده سازی نمونه­های مورد آزمایش
3-8-2-1-2- تخریب (لایز) سلول­های باکتری
3-8-2-1-4- تعیین توالی 16S rRNA
3-8-2-1-5-بررسی فیلوژنتیکی 16S rRNA و ترسیم درخت فیلوژنتیکی
3-8-2-1-4-1-شناسایی مولکولی ‌ جدایه­های آنتاگونیست در پایگاه اطلاعات NCBI
3-8-2-1-4-2- ترسیم درخت‌ فیلوژنتیکی

3-9- بررسی مکانیسم تاثیر جدایه های آنتاگونیستی در شرایط آزمایشگاه

3-9-1- آزمون کشت متقابل

3-9-2-آزمون تولید ترکیبات باز دارنده­ی خارج سلولی قابل نفوذ در آگار:

3-9-3-بررسی تولید ترکیبات فرار ضد قارچی توسط آنتاگونیست ها:

3-9-4- بررسیتولیدپروتئاز

3-9-5-بررسیتولیدسیانیدهیدروژن

3-9-6- آزمون فسفاتاز

3-9-7- بررسی تولید اکسین

3-10-بررسی توانایی جدایه­های باکتری در کنترل بیماری در شرایط گلخانه

3-10-1- تهیه زادمایه جدایه­های باکتری­ آنتاگونیست

3-10-2-آغشته سازی بذر و خاک به باکتر­ی­های آنتاگونیست جهت آزمون تیمار بذر[1] و تیمار خاک[2]

3-11-تجزیه وتحلیل آماری داده­ها

4-1- علائم بیماری و جداسازی عامل بیماری

4-2- آزمون اثبات بیماریزایی روی گیاهچه­های خیار

4-3- جداسازی و غربال­گری باکتری­های آنتاگونیست

4-4- شناسایی باکتری­های آنتاگونیست

4-4-1- تعیین توالی 16S rRNA

4-4-3- ذخیره توالی در بانک ژن

4-5-اثر بازدارندگی جدایه­های باکتری در شرایط آزمایشگاهی

4-5-1-آزمون کشت متقابل

4-5-4- بررسی تولید پروتئاز

4-5-5- بررسی تولید سیانید هیدروژن

4-5-6-آزمون فسفاتاز

4-5-7-بررسی تولید اکسین

4-5-8- تاثیر باکتری­های آنتاگونیست در شرایط گلخانه

4-5-8-1- تاثیر جدایه­های آنتاگونیست روی درصد تلفات گیاهچه­های خیار

4-5-8-2-تاثیر جدایه­های آنتاگونیست روی فاکتورهای رشدی گیاهچه­های خیار

4-5-8-1-1- تاثیر جدایه­های آنتاگونیست روی درصد تلفات گیاهچه­های خیار در تیمار بذر و تیمار خاک

4-5-8-2- بررسی اثر باکتری­های آنتاگونیست روی فاکتور­های رشدی گیاهچه­های خیار

4-5-8-2-1- تاثیر باکتری­های آنتاگونیست روی فاکتور­های رشدی گیاهچه ­های خیار در تیمار بذر

4-5-8-2-2- تاثیر باکتری­های آنتاگونیست روی فاکتور­های رشدی گیاهچه ­های خیار در تیمار خاک

بحث :

پیشنهادات:

منابع

جالیزکاری نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی ایران دارد. 332 هزار هکتار برابر با 6/2 درصد از برداشت اراضی محصولات کشاورزی به انواع محصولات جالیزی اختصاص دارد. در این بین خیار با 5/23 درصد سطح زیرکشت از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. خياردربينگروه محصولات جالیزی، مقامسومرابعدازهندوانه و خربزهداراميباشد (دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی،1390).طبق گزارش FAO, 2006)(، سالانه 13,142,000 تن انواع خیار در جهان تولید می­شود که 7,095,000 تن مربوط به آسیا 3,020,000 تن مربوط به اروپا و 1,021,000 تن مربوط به آمریکای شمالی است. سطح زیر کشت خیار در جهان بیش از860,000 هکتار است (ایرانبخش، 1386). خيار با نام علمیCucumis sativus)) ازگياهانعالي یک­ساله جالیزگلدار می­باشد،ازردهدولپهايها و تكپايه ازتيرهكدوئيان (Cucurbitaceae) که دارای 118 جنس و825 گونه است(Jeffrey, 1990). از لحاظ باغباني خيار جزء آن دسته از سبزي هايي است كه ميوه آن مصرف مي شود و از لحاظ شرايط محيطي جزء گياهان حساس به سرما مي باشد .(Whitaker and Davis, 1982)

قرار دادن خيار خام روي پوست، حرارت و التهاب را کاهش مي دهد. خاصيت خنک کننده و تميزکننده­ی آن براي پوست مفيد است. آب خيار تازه، سوزش سردل، اسيد معده، زخم معده و ورم معده را تسکين مي­دهد و برای بیماران دیابتی مفید است. قرار دادن برش خيار روي چشم نه تنها تسکين آور است بلکه ورم را نيز کاهش مي­دهد. مصرف روزانه­ی آب خيار، در کنترل بيماري اگزما، آرتروز و نقرس نقش دارد و براي افرادي که از بيماري ريه، معده و سينه رنج مي­برند، مفيد است. پتاسيم موجود در این گیاه براي بيماران داراي فشارخون بالا مفيد است. این گیاه حاوي آنزيمي به نام ارپسين (Erepsin) است که در هضم پروتئين کمک مي­کند. خيار براي مقابله با بيماري هاي دندان و لثه نيز موثر است. اين ميوه خاصيت درماني براي بيماري هاي کليوي، مثانه، کبد و لوزالمعده دارد. ماده معدني موجود در آن مانع ايجاد شکاف در ناخن هاي دست و پا مي شود. در خیار ترکیبات شیمیایی شامل پروتئین، چربی، نشاسته، فسفر، آهن، کلسیم، پتاسیم، سدیم و ویتامین های آ- ب- ث- و ويتامين K (مانع رشد سلول هاي سرطاني و تومور مي­شود) وجود دارد. پوست خيار منبع خوب سيليکا (Silica) است که براي حفظ سلامتي بافت پيوندي موثر است. خوردن خیار با پوست، مخصوصاً اگر تر و تازه باشد، برای معده‌ بسیار مفید فایده است.......

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران