نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیزراعتزراعت

پایان نامه تاثیر شدت برگ زدایی بر صفات مرفوفیزیولوژیک و انتقال مجدد ماده خشک تحت شرایط تنش خشکی در سورگوم دانه‌ای (Sorghum bicolor L.)

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲ خرداد ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1626
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 114
فرمت فایل : word
حجم فایل : 1.137mb

قیمت فایل : 45,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

آزمایشی به منظور بررسی اثر تنش خشکی و برگزدایی بر گیاه سورگوم به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در 1389 انجام شد. تیمارها شامل تنش خشکی در سه سطح (آبیاری پس از 50 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، 90 میلی‌متر تبخیر و 130 میلی‌متر) و برگزدایی نیز در سه سطح (عدم برگزدایی، حذف 33 درصد برگها، حذف 66 درصد برگها) بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، خشک برگ در مرحله شیری، وزن خشک برگ در مرحله خمیری، وزن خشک ساقه در مرحله خمیری، وزن هزار دانه، طول پانیکول در مرحله خمیری، قطر ساقه، و زمان رسیدگی فیزیولوژیک داشت. برگزدایی نیز اختلاف معنی‌داری را از نظر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن خشک ساقه در مرحله شیری، وزن خشک برگ در مرحله خمیری، وزن خشک ساقه در مرحله خمیری، وزن هزار دانه، تعداد خوشه در پانیکول، وزن خشک در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک داشت. میزان کلروفیل، پایداری غشاء، عملکرد بیولوژیک. وزن تمام اجزای گیاه با افزایش شدت کم آبی کاهش یافت. با افزایش شدت کم آبی و برگزدایی‌ ویژگی‌های مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهش یافت.

چـکیده1

فصل اول. 1

مقدمه. 2

1-1 تاریخچه سورگوم. 2

2-1سطح زیر کشت و میزان تولید. 2

3-1 گیاهشناسی سورگوم. 4

4-1 عملیات زراعی سورگوم. 5

1-4-1- اصول اولیه. 5

1-4-2- تهیه بستر کاشت.. 7

1-4-3- کاشت سورگوم. 7

1-5- نیاز آبی سورگوم. 8

1-6- نیاز کودی سورگوم. 9

1-7- آفات و بیماری های سورگوم. 10

1-7-1- علف های هرز. 10

1-7-2- حشرات.. 11

1-7-3- بیماریها11

1-8- برداشت سورگوم. 12

1-8-1- ترکیبات شیمیایی موجود در سورگوم. 12

1-8-2- کیفیت علوفه‌ای.. 13

1-8-3- اسید سیانیدریک... 13

1-8-4- پروتئین‌ها14

1-8-5- لیپیدها14

1-8-6- کربوهیدرات‌ها14

1-8-7- ویتامین ها و مواد معدنی.. 15

1-8- موارد مصرف سورگوم. 15

فصل دوم. 18

2- مروری بر مطالعات انجام شده17

2-1- الگوي رشد. 17

2-1-1- نمو و رشد. 17

2-1-2- طول دوره رشد. 17

2-1-3- تجزيه و تحليل رشد. 18

2-2- شاخص برداشت و تجمع ماده خشك... 19

2-3- انتقال مجدد ماده خشك... 20

2-3-1- فتوسنتز و تنفس... 20

2-3-2- انتقال مجدد نيتروژن. 20

2-4- روابط منبع و مخزن. 21

2-5- اثر تغيير رابطه منبع و مخزن روي فتوسنتز. 22

2-6- اثرات تنش خشکی.. 26

2-7- برگ زدایی.. 27

فصل سوم. 19

3- مواد و روشها31

3-1- زمان و موقعیت جغرافیایی محل آزمایش... 31

3-2- مشخصات خاك مزرعه محل اجراي آزمايش... 31

3-3- مراحل آماده سازی زمین.. 32

3-4- کاشت بذر. 32

3-5- داشت.. 33

3-6- نقشه پیاده نمودن آزمایش... 33

3-7- مشخصات تیمارهای آزمايشي.. 34

3-7-1- مشخصات برگزدایی.. 34

3-7-2- مشخصات سطوح تنش خشکی.. 34

3-8- صفات مورد مطالعه. 35

3-8-1- صفات زراعیو مرفولوژیک:35

3-8-2- صفات فیزیولوژیک:35

3-9- نمونه برداری.. 35

3-10- اندازه گیریها36

3-10-1- اندازه گیری صفات زراعی و مورفولوژیک... 36

3-10-1-1- شاخص برداشت (HI)36

3-10-1-2- تعیین عملکرد دانه در هکتار. 36

3-10-1-4- وزن هزار دانه در رطوبت 5/15درصد. 36

3-10-1-5- اندازه گیری ماده خشک... 37

3-10-3- اندازه گیری محتوای آب نسبی (RWC)37

3-11-4- اندازه گیری پایداری غشاء. 38

3-11-5- اندازه گیری میزان کلروفیل برگها38

3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها38

فصل چهارم. 39

4- نتایج و بحث.. 38

1-4- وزن خشک برگ در مرحله شیری.. 42

2-4- وزن خشک ساقه در مرحله شیری.. 42

3-4- وزن خشک برگ در مرحله خمیری.. 47

4-4- وزن خشک ساقه در مرحله خمیری.. 47

5-4- تعداد خوشه در پانیکول. 54

6-4- تعداد خوشک در خوشه. 54

7-4- وزن هزار دانه. 54

8-4- زمان رسیدگی فیزیولوژیک... 60

9-4- عملکرد بیولوژیک... 64

10-4- عملکرد دانه. 64

11-4- شاخص برداشت.. 65

12-4- محتوای آب نسبی.. 70

13-4- کلروفیل.. 70

14-4- پایداری غشاء. 71

15-4- مقدار انتقال مجدد ماده خشک از ساقه به دانه. 76

16-4- سهم ذخایر ساقه در پر شدن دانه. 76

17-4- کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه به دانه. 77

18-4- ضرایب همبستگی.. 81

19-4- نتیجه گیری نهایی.. 84

20-4- پیشنهادات.. 84

منـابع. 88

 

 

فهرست جداول

 
جدول 1-1 ميزان سطح زير كشت و توليد سورگوم در برخي كشورهاي جهان

3

جدول 2-1 ميزان سطح زير كشت و توليد سورگوم در برخي استان هاي كشور

4

جدول 1-3 نتيجه تجزيه نمونه خاك مزرعه محل اجراي آزمايش در سال 1389

31

جدول 9-4 تجزیه واریانس وزن خشک برگ و ساقه در مرحله شیری گیاه سورگوم دانه‌ای (میانگین مربعات)

50

جدول 10-4 مقایسه میانگین اثر ساده تنش خشکی بر وزن خشک برگ و ساقه در مرحله شیری سورگوم دانه ای

50

جدول 11-4 مقایسه میانگین اثر ساده برگزدایی بر وزن خشک برگ و ساقه در مرحله شیری سورگوم دانه ای

51

جدول 12-4 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و برگزدایی بر وزن خشک برگ و ساقه در مرحله شیری سورگوم دانه ای

51

جدول 13-4 تجزیه واریانس وزن خشک برگ و ساقه در مرحله خمیری گیاه سورگوم دانه‌ای (میانگین مربعات)

54

جدول 14-4 مقایسه میانگین اثر ساده تنش خشکی بر وزن خشک برگ و ساقه در مرحله خمیری سورگوم دانه ای

54

جدول 15-4 مقایسه میانگین اثر ساده برگزدایی بر وزن خشک برگ و ساقه در مرحله خمیری سورگوم دانه ای

55

جدول 16-4 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و برگزدایی بر وزن خشک برگ و ساقه در مرحله خمیری سورگوم دانه ای

55

جدول 21-4 تجزیه واریانس تعداد خوشه در پانیکول، تعداد خوشک در خوشه و وزن هزار دانه گیاه سورگوم دانه‌ای (میانگین مربعات)

62

جدول 22-4 مقایسه میانگین اثر ساده تنش خشکی بر تعداد خوشه در پانیکول، تعداد خوشک در خوشه و وزن هزار دانه گیاه سورگوم دانه‌ای

62

جدول 23-4 مقایسه میانگین اثر ساده برگزدایی بر تعداد خوشه در پانیکول، تعداد خوشک در خوشه و وزن هزار دانه گیاه سورگوم دانه‌ای

63

جدول 24-4 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و برگزدایی بر تعداد خوشه در پانیکول، تعداد خوشک در خوشه و وزن هزار دانه گیاه سورگوم دانه‌ای

63

جدول 25-4 تجزیه واریانس زمان رسیدگی فیزیولوژیک گیاه سورگوم دانه‌ای (میانگین مربعات)

66

جدول 26-4 مقایسه میانگین اثر ساده تنش خشکی بر زمان رسیدگی فیزیولوژیک گیاه سورگوم دانه‌ای

66

جدول 27-4 مقایسه میانگین اثر ساده برگزدایی بر زمان رسیدگی فیزیولوژیک گیاه سورگوم دانه‌ای

67

جدول 28-4 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و برگزدایی بر زمان رسیدگی فیزیولوژیک گیاه سورگوم دانه‌ای

67

جدول 29-4 تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گیاه سورگوم دانه‌ای (میانگین مربعات)

71

جدول 30-4 مقایسه میانگین اثر ساده تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گیاه سورگوم دانه‌ای

71

جدول 31-4 مقایسه میانگین اثر ساده برگزدایی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گیاه سورگوم دانه‌ای

72

جدول 32-4 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و برگزدایی بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گیاه سورگوم دانه‌ای

72

جدول 33-4 تجزیه واریانس محتوای آب نسبی، کلروفیل و پایداری غشاء گیاه سورگوم دانه‌ای (میانگین مربعات)

76

جدول 34-4 مقایسه میانگین اثر ساده تنش خشکی بر محتوای آب نسبی، کلروفیل و پایداری غشاء گیاه سورگوم دانه‌ای

76

جدول 35-4 مقایسه میانگین اثر ساده برگزدایی بر محتوای آب نسبی، کلروفیل و پایداری غشاء گیاه سورگوم دانه‌ای

77

جدول 36-4 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و برگزدایی بر محتوای آب نسبی، کلروفیل و پایداری غشاء گیاه سورگوم دانه‌ای

77

جدول 37-4 تجزیه واریانس مقدار انتقال مجدد ماده خشک، سهم ذخایر ساقه در پر شدن دانه، کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی گیاه سورگوم دانه‌ای (میانگین مربعات)

80

جدول 38-4 مقایسه میانگین اثر ساده تنش خشکی بر مقدار انتقال مجدد ماده خشک، سهم ذخایر ساقه در پر شدن دانه، کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی گیاه سورگوم دانه‌ای

80

جدول 39-4 مقایسه میانگین اثر ساده برگزدایی بر مقدار انتقال مجدد ماده خشک، سهم ذخایر ساقه در پر شدن دانه، کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی گیاه سورگوم دانه‌ای

81

جدول 40-4 مقایسه میانگین اثر متقابل تنش خشکی و برگزدایی بر مقدار انتقال مجدد ماده خشک، سهم ذخایر ساقه در پر شدن دانه، کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی گیاه سورگوم دانه‌ای

81

جدول 41-4 ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های گیاه سورگوم دانه ای

83

   

 

 

 

 

فهرست اشکال

 
   
شکل 1 نقشه پیاده نمودن آزمایش با چهار تکرار

34

کاشت سورگوم از زمانهای خیلی دور در آفریقا و هندوستان متداول بوده و از مناطق خیلی گرم به مناطق معتدل برده شده است. براساس نقاشی‌های بدست آمده، سورگوم از سالهای قبل از میلاد مسیح در مصر کشت می‌شده و سپس به سایر نقاط جهان برده شده است (خدابنده، 1371). اگر چه سورگوم بومی مناطق گرمسیری است ولی بسیاری از سورگوم های امروزی بخوبی با شرایط اقلیمی معتدله سازش یافته اند (کوچکی، 1364).

از اواخر قرن 15 کشت این گیاه در اروپا بسرعت رونق پیدا کرده و در کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و فرانسه کشت آن شروع گردید.در امریکا از سال 1707 کشت آن شروع گردید و قبل از سال 1708 در جامایکا و اتازونی به مقدار زیاد کاشته می شد.در سال 1853 سورگوم قندی از چین به کشور فرانسه برده شد و چهار سال بعد یعنی در حدود سال 1857 رقم قندی دیگری نیز از نپال به فرانسه وارد گردید.کشت سورگوم دانه ای از سال 1874 تا 1876 در برخی از کشورهای اروپایی، بخصوص فرانسه رواج پیدا کرد و از آن تاریخ این گیاه در مناطق مختلف پاره‌ای از کشورهای اروپایی کشت گردید (خدابنده، 1378).

سورگوم مانند ارزن از گروه غلات دانه ریز و گرد است که در بعضی از کشورهای اروپایی به ارزن دانه درشت یا ارزن هندی و یا گندم گینه و در برخی دیگر از کشورها به نام های سورگوم قندی، سورگوم دانه‌ای، سورگوم جارویی و غیره موسوم بوده و در ایران نیز ذرت خوشه ای نامیده می شود. سورگوم از جمله مقاوم‌ترین گیاهان به کمبود آب است تا انجا که لقب شتر گیاهان زراعی به آن داده شده است (کوچکی، 1364).

از نظر طبقه بندی طبق نظریه اسنودن گونه‌های مختلف سورگوم از گروه sativa می‌باشد. وی سورگوم‌های زراعی را به 31 گونه طبقه بندی کرد. این طبقه بندی اگر چه دقیق است اما در مقابل تاحدودی مغشوش و کسل کننده است. نوعی طبقه بندی ساده‌تر بوسیله هارلن ارائه شده است. بر طبق این سیستم کلیه سورگوم‌ها را میتوان به صورتSorghom bicolor L.Moench طبقه بندی کرد که کلیه ارقام آن براساس خصوصیات مرفولوژیک از یکدیگر متمایز می‌شوند (راشد محصل و همکاران، 1376).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران