نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیعلوم باغبانیمیوه کاری

پایان نامه اثر فرمولاسيون پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری میوه هلو رقم انجیری

ارسال کننده : جناب آقای مهدی جلالی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : njiran42[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۲ خرداد ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 797
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 200
فرمت فایل : word
حجم فایل : 10.64mb

قیمت فایل : 65,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

به دلیل مخاطرات زیست محیطی ناشی از کاربرد پوششهاي مصنوعی و تجزیه ناپذیر، پژوهشگران زیادي به سمت تولید پوششهاي خوراکی طبیعی روي آورده اند که یکی از منابع تهیۀ آنها پروتئین آب پنیر است.

در این پژوهش به جای استفاده از پلیمر های مصنوعی، از پلیمر طبیعی بر پایه کنسانتره پروتئین خوراکی آب پنیر، استفاده گردید. طبق طرح آماری رویه سطح پاسخ، تعداد پوشش های نهایی،20 تیمار با 6 تکرار در نقطه مرکزی تعیین شد واثر سه عامل پروتئین آب پنیر( 5/2 تا 5 درصد)، عصاره آویشن شیرازی(0 تا 500 میکرولیتر) و گلیسرول(375/0 تا 25/2 گرم) بر ویژگی های حسی(طعم، آبداری، قابلیت پذیرش کلی و ارزیابی فساد) و فیزیکوشیمیایی (افت وزن، سفتی بافت، تغییرات رنگ، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر) میوه هلو انجیری طی 21روز انبارمانی بررسی گردید.این پوشش­ با آماده سازی محلولی از کنسانتره پروتئین آب پنیر (با محتوای پروتئینی 85 درصد) در آب مقطر و گلیسرول به عنوان پلاستی سایزر تهیه شد. هلو انجیری در دمای 20 درجه سلسیوس و به روش غوطه وری پوشش داده شد و بعد از خشک شدن پوشش، در ظروف یکبار مصرف بدون درب قرار داده شد و به مدت 21روز در شرایط دمایی 6 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 80 درصد نگه داری گردید.نتایجدرقالبطرحمرکبمرکزي بررسی وبهروشسطحپاسخ مدلسازي وتجزیه وتحلیل شد.طبق نتیاج بدست آمده، با افزایش غلظت عصاره آویشن شیرازی و پروتئین آب پنیر در پوشش، میزان فسادمیکروبی میوه کاهش یافت و موجب حفظ سفتی بافت میوه و درصد موادجامدمحلول و کاهش افت وزن میوهگردید.تغییر رنگ در پوست میوه­های پوشش­دار به میزان کمتری مشاهده شد و نمونه­ها دارای رنگ شفاف و روشنی بودند. با افزایش میزان عصاره در پوشش، میزان تغییرات رنگ کاهش یافت. پوشش­دهی هلو با این پوشش خوراکی باعث رسیدن طبیعی میوه شد و میوه­های پوشش­دار نسبت به میوه­های بدون پوشش، نرم­تر و آب­دارتر گردیدند. .......

چکیده .......................................................................................................... 1 فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه.................................................................................................... 3

1-2- ارائه مسأله پژوهش و بیان هدف .................................................................... 4

1-2-1- مسأله پژوهش ....................................................................................... 4

1-3- اهداف تحقیق ........................................................................................... 4

1-3-1- هدف کلی تحقیق..................................................................................... 4

1-3-2- اهداف اختصاصی................................................................................... 4

1-4-فرضیه ها................................................................................................. 4

1-5- فیلم و پوشش خوراکی................................................................................. 4

1-6-خصوصیات حسی مربوط به فیلم ها و پوشش های خوراکی................................... 6

1-6-1- تاریخچه و کاربردهای جدید فیلم­ها و پوشش­های خوراکی................................... 7

1-7- روش های تشکیل پوشش و فیلم های خوراکی................................................... 8

1-7-1- فروبری............................................................................................. 8

1-7-2- پوشش دادن با کف................................................................................. 8

1-7-3- اسپری کردن....................................................................................... 8

1-7-4- محصور سازی.................................................................................... 8

1-7-5- قالب گیری......................................................................................... 8

1-7-6- دمش ............................................................................................... 9

1-8- مواد تشکیل­دهنده فیلم­ها و پوشش­های خوراکی................................................... 9

­1-8-1- پلیمرهای زیستی .................................................................................. 9

1-8-2- پلاستی سایزر...................................................................................... 10

1-8-3- افزودنی­ها........................................................................................... 11

1-9- مزایای پوشش­های خوراکی........................................................................ 11

1-9-1- خوراکی بودن و زیست تجزیه پذیری.......................................................... 11

1-9-2- محافظت فیزیکی و مکانیکی.................................................................... 11

1-9-3- خواص ممانعتی و بازدارندگی................................................................... 11

1-9-4- حفظ کیفیت......................................................................................... 12

1-9-5- گسترش ماندگاری و افزایش ایمنی محصول.................................................. 12

1-9-6- حمل مواد فعال و آزادسازی کنترل­شده آن­ها................................................... 13

1-9-7- کاربردهای غیرخوراکی.......................................................................... 13

1-10- معایب پوشش­های خوراکی........................................................................ 14

1-11- پارامترهای عملی برای تجاری شدن فیلم­ها و پوشش­های خوراکی.......................... 14

1-12- پذیرش مصرف کننده و الزامات قانونی......................................................... 15

1-13- هلو.................................................................................................... 15

1-13-1- هلوي انجيري.................................................................................... 16

1-13-2- گیاه شناسی........................................................................................ 16

1-13-3- نیاز های اکولوژیکی هلو....................................................................... 16

1-13-4- برداشت و انبارداری هلو....................................................................... 17

1-13-5- اختلالات فيزيولوژيكي پس از برداشت ..................................................... 18

1-13-5-1-سرما زدگی.................................................................................... 18

1-13-5-2- کرکی شدن هلو............................................................................... 19

1-13-5-3- سياه شدگي (ايجاد لكه هاي سياه ) ......................................................... 19

1-13-6- بیماری ها......................................................................................... 19

1-13-6-1- پوسيدگي قهوه اي............................................................................. 19

1-13-6-2- کپک خاکستری............................................................................... 20

1-13-7- راه های کنترل اختلالات فیزیولوژیکی و بیماری های پس از برداشت میوه هلو..... 20

1-13-8- استاندارد ويژگيهاي میوه هلو................................................................. 20

1-13-9- ارزش تغذیه ای هلو............................................................................. 21

1-14- بسته بندی ضد میکروبی........................................................................... 21

1-14-1-تعریف بسته بندی ضد میکروبی............................................................... 21

1-14-2- ترکیبات ضد میکروبی طبیعی................................................................ 22

1-14-3- مزایای ترکیبات ضد میکروبی طبیعی....................................................... 25

1-14-4- فاکتورهای مهم در طراحی سیستم فیلم ها و پوشش های خوراکی ضدمیکروبی...... 26

1-14-5- روش های عملکرد و فراریت................................................................. 27

1-15- آویشن شیرازی....................................................................................... 28

1-16- انواع فیلم­ها و پوشش­های خوراکی............................................................... 29

1-16-1- فیلم­ها و پوشش­های بر پایه پلی­ساکارید....................................................... 29

1-16-2- فیلم­ها و پوشش­های بر پایه پروتئین........................................................... 29

1-16-2-1-پوشش­های بر پایه پروتئین شیر............................................................ 30

1-16-2-2- پوشش­های بر پایه پروتئین آب پنیر....................................................... 31

1-16-2-2-1- ویژگی های فیزیکی ، مکانیکی ، بصری و فرآیندی درفیلم ها و پوشش ها ی پروتئینی

.................................................................................................................. 32

1-16-3- فیلم­ها و پوشش­های بر پایه لیپید............................................................... 33

1-16-4- فیلم­ها و پوشش­های ترکیبی.................................................................... 34

فصل دوم : سابقه و پیشینه تحقیق

2-1- پوشش های خوراکی برای میوه ها و سبزیهای تازه: گذشته، حال، آینده..................... 36

2-1-1- گسترش پوشش­های خوراکی برای میوه جات و سبزی جات............................... 36

2-1-2- پوشش­های خوراکی چگونه کار می­کنند؛ کنترل ترکیب گاز ورودی...................... 36

2-1-3- انتخاب پوشش خوراکی برای میوه جات و سبزی جات...................................... 36

2-1-3-1- قابلیت ترکنندگی................................................................................ 37

2-1-3-2-ضخامت فیلم و پوشش­های خوراکی.......................................................... 37

2-1-4- فیزیولوژی بعد از برداشت....................................................................... 37

2-1-4-1- اثر اتمسفر....................................................................................... 37

2-1-4-2- اثر دما............................................................................................ 38

2-1-4-3- اثر رطوبت...................................................................................... 38

2-1-5- اثر پوشش ها بر روی میوه...................................................................... 38

2-2- پوشش های خوراکی تجاری برای میوه ها........................................................ 39

2-3- پوشش­های خوراکی از منظر تاریخی............................................................. 40

2-3-1- پژوهش های خارجی.............................................................................. 41

2-4- تاریخچه تولید فیلم­ها و پوشش­­های خوراکی از پروتئین آب پنیر.............................. 42

2-5- تاریخچه استفاده ازپوشش های خوراکی برای میوه هلو........................................ 43

2-6- فیلم ها و پوشش های خوراکی ضد میکروبی..................................................... 45

2-6-1- مروری بر تحقیقات صورت گرفته بر روی اثرات ضد میکروبی آویشن شیرازی..... 46

2-7- بررسی های انجام شده در ایران.................................................................... 49

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مواد.................................................................................................... 55

3-1-1- مواد مصرفی...................................................................................... 55

3-1-2- مواد غیر مصرفی................................................................................. 55

3-2- طرز تهیه عصاره الکلی آویشن شیرازی......................................................... 56

3-3- تهیه پوشش بر پایه پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی.............................. 57

3-4- پوشش دهی میوه هلو انجیری با پوشش بر پایه پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی و گلیسرول 59

3-4-1- مشخصات هلو رقم انجیری .................................................................... 60

3-4-2- نحوه انتخاب نمونه و جامعه آماری............................................................ 60

3-4-3- پوشش دادن هلو انجیری......................................................................... 60

3-4-4- نگهداری میوه­ها در سردخانه.................................................................... 61

3-5- روش های اندازه گیری پارامتر های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیک....................... 61

3-5-1- صفات مورد اندازه گیری........................................................................ 61

3-5-2- روش های اندازه گیری.......................................................................... 61

3-5-2-1- درصد کاهش وزن میوه....................................................................... 61

3-5-2-2- رنگ............................................................................................. 62

3-5-2-3- سفتی بافت میوه................................................................................ 64

3-5-2-4- میزان کل مواد جامد محلول (TSS)....................................................... 65

3-3-2-5- اسید قابل تیتر (TA).......................................................................... 65

3-5-2-6- ارزیابی حسی .................................................................................. 65

3-5-2-6-1- فرم ارزیابی حسی ......................................................................... 65

3-6- روش اجرای تحقیق ................................................................................. 66

3-7- طرح آمار............................................................................................. 67

3-7-1- تعریف.............................................................................................. 67

3-7-2- نحوه اجرای طرح آماری RSM با سه متغیر............................................... 68

3-7-3- انتخاب جداول طرح آماری RSM سه متغیره............................................... 68

3-7-4- تعیین نقطه مرکزی............................................................................... 69

3-7-5- آنالیز نتایج حاصل................................................................................ 70

3-7-6- تعیین نقاط بهینه .................................................................................. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1- نتایج طرح آماری..................................................................................... 72

4-1-1- نتایج حاصل از اثر شرایط پوشش دهی بر درصد کاهش وزن، طی 7، 14 و 21 روز انبار مانی 74

4-1-1-1-اثر متغیر ها بر درصد کاهش وزن پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی............... 77

4-1-2- نتایج حاصل از شرایط پوشش دهی بر روی اسیدیته قابل تیتر طی 7، 14 و 21 انبار مانی 77

4-1-2-1-اثر متغیر ها بر شاخص اسیدیته قابل تیتر پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی........ 80

4-1-3- نتایج حاصل از شرایط پوشش دهی بر روی سفتی بافت طی 7، 14 و 21 انبار مانی.. 81

4-1-3-1-اثر متغیر ها بر شاخص سفتی بافت پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی............... 84

4-1-4- نتایج حاصل از شرایط پوشش دهی بر روی درصد مواد جامد محلول طی 7، 14 و 21 انبار مانی 85

4-1-4-1-اثر متغیر ها بر شاخص درصد مواد جامد محلول پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی 88

4-1-5- نتایج حاصل از شرایط پوشش دهی بر روی تغییرات رنگ(ΔE )پس از 21 روز انبار مانی 89

4-1-5-1-اثر متغیر ها بر شاخص تغییرات رنگ پس از 21 روز انبارمانی...................... 91

4-2-تعیین نقاط بهینه....................................................................................... 91

4-2-1- تعیین دامنه بهینه برای شاخص درصد کاهش وزن پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی 92

4-2-2- تعیین دامنه بهینه برای شاخص اسیدیته قابل تیتر پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی. 98

4-2-3- تعیین دامنه بهینه برای شاخص سفتی بافت پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی........ 104

4-2-4- تعیین دامنه بهینه برای شاخص تغییرات رنگ پس از 21 روز انبارمانی...................110

4-2-5- تعیین دامنه بهینه برای شاخص درصد مواد جامد محلول پس از 7، 14 و21 روز انبارمانی..............................................................................................................118

4-3- نتایج حاصل از ارزیابی فساد و فروپاشی میوه........................................................124

4-3-1- مقایسه میوه های بدون پوشش با بهترین تیمار میوه های پوشش داده شده................. 125

4-4- نتایج حاصل از ارزیابی حسی............................................................................125

فصل پنجم: بحث، تفسیر و نتیجه گیری

5-1- تفسیر................................................................................................... 136

5-2- بررسی شاخص های اندازه گیری شده..................................................................138

5-2-1- بررسی شاخص درصد کاهش وزن طی 7، 14 و 21 روز انبارمانی........................138

5-2-2- بررسی شاخص سفتی بافت طی 7 ، 14 و 21 روز انبارمانی.................................140

5-2-3- بررسی شاخص درصد مواد جامد محلول پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی.............142

5-2-4- بررسی شاخص اسیدیته قابل تیتر طی 7 ، 14 و21 روز انبارمانی..........................143

5-2-5- بررسی شاخص تغییرات رنگ پس از 21 روز انبارمانی......................................144

5-2-6- بررسی نتایج حاصل از ارزیابی فساد و فروپاشی میوه..........................................145

5-2-7- بررسی نتایج حاصل از ارزیابی حسی پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی.................145

5-3- نتیجه گیری نهایی.................................................................................... 147

5-4- پیشنهادات.....................................................................................................148

فهرست منابع ........................................................................................................149

پیوست الف- نمودار ها ی سطوح پاسخ .......................................................................167

پیوست ب- فرم ارزشیابی حسی محصول .....................................................................180

پیوست ج- تصاویر.................................................................................................181

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1- کاربردهای ممکن از پوشش ها و فیلم های خوراکی.................................... 6

جدول 1-2- ترکیبات غذایی میوه هلو در هر 100 گرم قسمت خوراکی............................ 21

جدول1- 3- نمونه هایی از توانایی عوامل ضد میکروبی برای کاربرد در سیستم های بسته بندی ضد میکروبی مواد غذایی................................................................................................................. 24

جدول 1-4- مواد غذایی و پوشش های مناسب برای آنها و عملکرد هر یک...................... 34

جدول 3-1- لیست مواد مصرفی.......................................................................... 55

جدول3-2- ترکیب شیمیایی کنسانتره پروتئین آب پنیر................................................ 55

جدول 3-3- لیست دستگاه ها و وسایل مورد استفاده.................................................... 55

جدول 3-4- طرح آماری RSM با سه متغیر........................................................... 68

جدول 4-1- تیمار های به کار گرفته شده و نتایج حاصل از آزمایش ها............................. 73

جدول4-2- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيونی بر شاخص درصد کاهش وزن طی 7 روز انبارمانی.................................................................................................................. 74

جدول 4-3- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيونیبر شاخص درصد کاهش وزن طی 14 روز انبارمانی.................................................................................................................. 74

جدول 4-4- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيونی بر شاخص درصد کاهش وزن طی 21 روز انبارمانی.................................................................................................................. 75

جدول 4-5- مقاديرضرايبمدلرگرسيونبرآزششدهبرایدرصد کاهش وزن طی7 ،14 و 21 روز انبارمانی 75

جدول 4-6- معادلات حاصل از روش آماری RSM برای شاخص درصد کاهش وزن طی 7، 14 و 21 روز انبارمانی.................................................................................................................. 76

جدول4-7- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص اسیدیته قابل تیتر طی 7 روز انبارمانی.....................................................................................................78

جدول4-8- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص اسیدیته قابل تیتر طی14 روز انبارمانی.................................................................................................................. 78

جدول4-9- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص اسیدیته قابل تیتر طی21 روز انبارمانی.................................................................................................................. 78

جدول4-10- مقاديرضرايبمدلرگرسيونبرآزششدهبرایاسیدیته قابل تیتر طی7 ،14 و 21 روز انبارمانی............. 79

جدول 4-11- معادلات حاصل از روش آماری RSM برای شاخص اسیدیته قابل تیتر طی 7، 14 و 21 روز انبارمانی.................................................................................................................. 80

جدول4-12- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص سفتی بافت طی7 روز انبارمانی.................................................................................................................. 81

جدول4-13- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص سفتی بافت طی14 روز انبارمانی.................................................................................................................. 82

جدول4-14- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص سفتی بافت طی21 روز انبارمانی.................................................................................................................. 82

جدول4-15- مقاديرضرايبمدلرگرسيونبرآزششدهبرایسفتی بافت طی7 ،14 و 21 روز انبارمانی

83

جدول 4-16- معادلات حاصل از روش آماری RSM برای شاخص سفتی بافت طی 7، 14 و 21 روز انبارمانی.................................................................................................................. 84

جدول4-17- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص درصد مواد جامد محلول طی7 روز انبارمانی....................................................................................................... 85

جدول4-18- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص درصد مواد جامد محلول طی14 روز انبارمانی....................................................................................................... 86

جدول4-19- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص درصد مواد جامد محلول طی21 روز انبارمانی....................................................................................................... 86

جدول4-20- مقاديرضرايبمدلرگرسيونبرآزششدهبرایدرصد مواد جامد محلول طی7 ،14 و 21 روز انبارمانی 87

جدول 4-21- معادلات حاصل از روش آماری RSM برای شاخص درصد مواد جامد محلول طی 7، 14 و 21 روز انبارمانی....................................................................................................... 88

جدول4-22- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون بر شاخص تغییرات رنگ ΔE پس از 21 روز انبارمانی....................................................................................................... 89

جدول4-23- مقاديرضرايبمدلرگرسيونبرآزششدهبرایشاخص رنگ ΔE طی 21 روز انبارمانی....................................................................................................... 90

جدول 4-24- معادلات حاصل از روش آماری RSM برای شاخص تغییرات رنگ پس از 21 روز انبار مانی.................................................................................................................. 90

جدول4-25- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون فساد میوه هلو انجیری طی7 روز انبارمانی.................................................................................................................. 118

جدول4 -26- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون فساد میوه هلو انجیری طی14 روز انبارمانی........................................................................................................119

جدول4-27- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون فساد میوه هلو انجیری طی21روز انبارمانی...............................................................................................119

جدول4-28- مقاديرضرايبمدلرگرسيونبرآزششدهبرای فساد میوه هلو طی7، 14 و 21 روز انبارمانی.............................................................................................................120

جدول 4-29- معادلات حاصل از روش آماری RSM برای شاخص فساد طی 7، 14 و 21 روز انبارمانی............................................................................................................121

جدول 4-30- تأثيرعصاره آويشنو پروتئین آب پنیر رويفسادميوههلودرزمانهايمختلفانبارداريدررقمانجیری.......................................................................................124

جدول 4-31- جدول تجزیه واریانس فساد پس از 7 روز انبارمانی....................................124

جدول 4-32- جدول تجزیه واریانس فساد پس از 7 روز انبارمانی.....................................124

جدول 4-33- جدول تجزیه واریانس فساد پس از 7 روز انبارمانی....................................124

جدول4-34- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون عطر و طعم پس از 21روز انبارمانی.............................................................................................................125

جدول4-35- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون آبداری پس از 21روز انبارمانی.............................................................................................................125

جدول4-36- نتايجحاصلازتجزيهواريانسبرآزشمدلرگرسيون پذیرش کلی پس از 21روز انبارمانی............................................................................................................126

جدول4-37- مقاديرضرايبمدلرگرسيونبرآزششدهبرای طعم، آبداری و پذیرش کلی میوه هلو انجیری پس از 21 روز انبارمانی...............................................................................126

جدول 4-38- معادلات حاصل از روش آماری RSM برای شاخص عطر و طعم، آبداری و قابلیت پذیرش کلی...........................................................................................................127

جدول 4-39- جدول تجزيه واريانس عطر و طعم...........................................................133

جدول 4-40- مقايسه ميانگين عطر وطعم هلو ها ی بدون پوشش و پوشش داده شده با 5 گرم پروتئین آب پنیر و 500 میکرو لیتر عصاره آویشن و 375/0 گرم گیسرول ، بعد از 4 هفته نگهداری در دمای 4 درجه سانتی­گراد سردخانه.............................................................................133

جدول 4-41- جدول تجزيه واريانس آبداري.................................................................133

جدول 4-42- مقايسه ميانگين آبداری هلو ها ی بدون پوشش و پوشش داده شده با 5 گرم پروتئین آب پنیر و 500 میکرو لیتر عصاره آویشن و 375/0 گرم گیسرول ، بعد از 4 هفته نگهداری در دمای 4 درجه سانتی­گراد سردخانه.......................................................................................133

جدول4-43- جدول تجزيه واريانس قابلیت پذیرش کلی...................................................134

جدول 4-44- مقايسه ميانگين پذیرش کلی هلو های بدون پوشش و پوشش داده شده با 5 گرم پروتئین آب پنیر و 500 میکرو لیتر عصاره آویشن و 375/0 گرم گیسرول ، بعد از 4 هفته نگهداری در دمای 4 درجه سانتی­گراد سردخانه............................................................................134

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار3-1- فلوچارت پوشش­دهی هلو به روش غوطه­وری........................................... 61

نمودار 3-2- آنالیز کامپیوتری سختی بافت برای نمونه های هلو...................................... 63

نمودار 3-3- مراحل و آزمون های مختلف انجام شده در طول تحقیق................................ 66

نمودار 4-1- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور................................................................. 93

نمودار 4-2- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و گلیسرول، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور....................................................................... 93

نمودار 4-3- محدوده دامنه بهینه عصاره و گلیسرول، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور...................................................................................... 94

نمودار 4-4- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور............................................................ 95

نمودار 4-5- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور............................................................ 95

نمودار 4-6- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور............................................................ 96

نمودار 4-7- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور............................................................ 97

نمودار 4-8- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و گلیسرول، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور....................................................................... 97

نمودار 4-9- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و عصاره آویشن شیرازی، برای تعیین کمترین درصد کاهش وزن طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور....................................................................... 98

نمودار 4-10- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و عصاره آویشن شیرازی، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور....................................................................... 99

نمودار 4-11- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور................................................................................... 99

نمودار 4-12- محدوده دامنه بهینه عصاره آویشن شیرازی و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور...........................................100

نمودار 4-13- محدوده دامنه بهینه عصاره آویشن شیرازی و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور........................................102

نمودار 4-14- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.........................................................103

نمودار 4-15- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و عصاره، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور....................................................................103

نمودار 4-16- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و عصاره، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................................... 104

نمودار 4-17- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................... 105

نمودار 4-18- محدوده دامنه بهینه عصاره و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان اسیدیته طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.............................................................................. 105

نمودار 4-19- محدوده دامنه بهینه عصاره و گلیسرول، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور................................................................................... 106

نمودار 4-20- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور................................................................... 107

نمودار 4-21- محدوده دامنه بهینه عصاره و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور..................................................................... 107

نمودار 4-22- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و عصاره، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................................... 108

نمودار 4-23- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور..................................................................... 109

نمودار 4-24- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و عصاره، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................... 109

نمودار 4-25- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و عصاره، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................................... 110

نمودار 4-26- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور..................................................................... 111

نمودار 4-27- محدوده دامنه بهینه عصاره و پروتئین آب پنیر، برای تعیین بیشترین میزان سفتی بافت طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................... 111

نمودار 4-28- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین کمترین میزان تغییرات رنگ طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور..................................................................... 112

نمودار 4-29- محدوده دامنه بهینه عصاره و گلیسرول، برای تعیین کمترین میزان تغییرات رنگ طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور................................................................................ 113

نمودار 4-30- محدوده دامنه بهینه عصاره و پروتئین آب پنیر، برای تعیین کمترین میزان تغییرات رنگ طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور..................................................................... 113

نمودار 4-31- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور................................................................................. 114

نمودار 4-32- محدوده دامنه بهینه عصاره و گلیسرول، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور............................................................................................. 115

نمودار 4-33- محدوده دامنه بهینه عصاره و پروتئین آب پنیر، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 7 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................................... 115

نمودار 4-34- محدوده دامنه بهینه گلیسرول و پروتئین آب پنیر، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور................................................................................. 116

نمودار 4-35- محدوده دامنه بهینه عصاره و گلیسرول، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................................... 117

نمودار 4-36- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و گلیسرول، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 14 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور..................................................................... 117

نمودار 4-37- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و گلیسرول، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور..................................................................... 118

نمودار 4-38- محدوده دامنه بهینه پروتئین آب پنیر و عصاره، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور................................................................................. 122

نمودار 4-39- محدوده دامنه بهینه عصاره و گلیسرول، برای تعیین کمترین میزان بریکس طی 21 روز انبارمانی با استفاده از خطوط کنتور.................................................................................... 123

نمودار 4-40- اثر همزمان عصاره آویشن شیرازی و پروتئین آب پنیر بر میزان فساد پس از 21 روز انبارمانی 123

نمودار 4-41- اثر همزمان عصاره آویشن شیرازی و گلیسرول بر میزان فساد پس از 21 روز انبارمانی 128

نمودار 4-42- اثر همزمان گلیرول و پروتئین آب پنیر بر میزان فساد پس از 21 روز انبارمانی129

نمودار 4-43- اثر همزمان عصاره آویشن شیرازی و پروتئین آب پنیر بر طعم هلو پس از 21 روز انبارمانی 130

نمودار 4-44- اثر همزمان عصاره آویشن شیرازی و گلیسرول بر طعم هلو پس از 21 روز انبارمانی.............................................................................................................130

نمودار 4-45- اثر همزمان عصاره آویشن شیرازی و پروتئین آب پنیر بر آبداری هلو پس از 21 روز انبارمانی.............................................................................................................131

نمودار 4-46- اثر همزمان پروتئین آب پنیر و گلیسرول بر آبداری هلو پس از 21 روز انبارمانی 132

نمودار 4-47- اثر همزمان پروتئین آب پنیر و عصاره بر شکل ظاهری هلو پس از 21 روز انبارمانی 132

نمودار 4-48- اثر همزمان پروتئین آب پنیر و گلیسرول بر شکل ظاهری هلو پس از 21 روز انبارمانی 163

نمودار 4-49- اثر همزمان گلیسرول و عصاره بر شکل ظاهری هلو پس از 21 روز انبارمانی ................................................................................................................. 163

نمودار الف-1- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر درصد کاهش وزن پس از 7روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ.............................................................................. 167

نمودار الف-2- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر درصد کاهش وزن پس از 14روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ.............................................................................. 168

نمودار الف-3- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر درصد کاهش وزن پس از 21روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ.............................................................................. 169

نمودار الف-4- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر سفتی بافت پس از 7روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ.......................................................................................... 170

نمودار الف-5- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر سفتی بافت پس از 14روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ.......................................................................................... 171

نمودار الف-6- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر سفتی بافت پس از 21روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ.......................................................................................... 172

نمودارالف-7- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر تغییرات رنگ پس از 21روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ................................................................................ 173

نمودار الف-8- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر درصد مواد جامد محلول پس از 7روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ...................................................................... 174

نمودار الف-9- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر درصد مواد جامد محلول پس از 14روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ.................................................................... 175

نمودار الف-10- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر درصد مواد جامد محلول پس از 21روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ.................................................................... 176

نمودار الف-11- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر اسیدیته قابل تیتر پس از7روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ............................................................................... 177

نمودار الف-12- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر اسیدیته قابل تیتر پس از 14روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ............................................................................... 178

نمودار الف-13- اثرات متقابل گلیسرول،پروتئین آب پنیر و عصاره آویشن شیرازی بر اسیدیته قابل تیتر پس از 21روز انبارمانی توسط سطوح پاسخ............................................................................ 179

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1-1- قهوه ای شدن بافت میوه هلو در اثر سرما زدگی پس از برداشت........................19

شکل 1-2- ساختار سیستم های فیلم وپوشش خوراکی پروتئینی و مهاجرت عوامل ضد میکروبی به داخل غذا26

شکل1-3 - تصویر گیاه آویشن شیرازی............................................................... 28

شکل3-1- تبخیر کننده گردان........................................................................... 57

شکل3-2- طرز قرار گرفتن ارلن های حاوی پوشش در بن ماری در حال جوش.............. 59

شکل3-3- پوشش های تهیه شده از کنسانتره پروتئین آب پنیر ،عصاره آویشن شیرازی و گلیسرول 59

شکل3-4- هلو انجیری................................................................................... 59

شکل3-5- طرز قرار گرفتن میوه ها در ظروف یک بار مصرف پس از غوطه وری و پوشش دهی 60

شکل 3- 6- دستگاه رنگ سنج Minolta مدل CR400 ™..................................... 62

شکل 3-7- دستگاه بافت سنج مدل Testo meteric M350-10CT......................... 64

شکل 3-8- تعیین سختی بافت هلو بوسیله دستگاه بافت سنج مدل Testo meteric M350-10C64

شکل ج-1- مقایسه میوه های پوشش داده شده با تیمار شماره 9 (5 گرم پروتئین آب پنیر،500 میکرولیتر عصاره آویشن شیرازی و 375/0 گرم گلیسرول ) با میوه ها ی بدون پوشش(شاهد) طی 7، 14 و 21 روز انبارمانی 181

شکل ج -2- مقایسه سه شاخص b*,a*,l* سه نمونه از میوه های پوشش داده شده و یک نمونه بدون پوشش پس از 28 روز انبارمانی................................................................................................. 182

 

ویژگیفیلمهايخوراکیدربرابرممانعتنسبیازعبور رطوبت،گازهاوموادمحلولوهمچنینتواناییآنهابعنوانحامل زیستتخریبپذیربودنونقشموثرآنهادرکاهشآلودگی هايزیستمحیطیهمگیسببشدهتادرسالهاياخیرتوجه بسیاريازمحققینبهسويمطالعهویژگیهايفیلمهاوپوشش هايخوراکیگوناگونبهعنوانموادبستهبنديجدیدوجایگزین مناسببسیاريازبستهبنديهايپلاستیکیمنعطفگرددBarreto et al., (2003).. فیلمها وپوششهايخوراکیازمنابعگوناگونطبیعیهمچونپروتئینها، پلیساکاریدها،لیپیدهاو یاترکیبیازاینموادقابلتهیهمیباشند. فیلمهايخوراکیباپایهپروتئینیبواسطهخواصتغذیهايآنهاو بهتربودنویژگیهايمکانیکیوممانعتکنندگیشاندربرابر نفوذگازهادرمقایسهبافیلمهايلیپیديوپلیساکاریدي هموارهموردتوجهویژهايقرارداشتهاندOu et al.,(2004).

پوشش­ها و فیلم­های خوراکی فناوری­های امیدبخش برای بهبود کیفیت غذا، افزایش ماندگاری و ایمنی فرآورده­های خوراکی هستند. آن­ها می­توانند به­عنوان مواد بسته­بندی کننده با ویژگی­های منحصر به فرد، مواد پوشش­دهنده، حاملان ترکیبات فعال و برای جدا کردن قسمت­های مختلف غذاهای ناهمگن به­کار روند.تأثیر و ویژگی­های عملکردی پوشش­ها و فیلم­های خوراکی تا حد زیادی به ویژگی­های ذاتی مواد به­کار رفته در تهیه فیلم یا پوشش یعنی ­پلیمرهای زیستی، نرم­کننده­ها و دیگر مواد افزودنی بستگی دارد. برای استفاده صنعتی و تجاری از پوشش­ها و فیلم­های خوراکی، تحقیقات علمی برای شناسایی مکانیسم­های تشکیل فیلم و بهینه کردن آن­ها ضروری است. گلیسرول ﻫﻢ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘـﻪ و ﻣﻮﺟـﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﺷـﮑﻨﻨﺪﮔﯽ، ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﯽ ﺑﯿﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﭘﻠﯿﻤﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻠﮑـﻮﻟﯽ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.گلیسرول به عنوان یک ماده پلاستی سایزر، انعطاف فیلم های پروتئین آب پنیر را در اثر کاهش پیوند های هیدروژنی بین زنجیره های پروتئینی و افزایش فضاهای بین مولکولی افزایش میدهدSothornvit et al., (2000)

فیلم ها و پوشش های خوراکی با تنظیم عبور رطوبت، اکسیژن، دی اکسید کربن، چربیها و ترکیبات طعم زا در سیستم های غذایی می توانند باعث افزایش ماندگاری و بهبود کیفیت محصولات غذایی شوند. آنها همچنین می توانند حامل اجزای عملکردی غذا مانند آنتی اکسیدانها، عوامل ضد میکروبی، ریز مغذی ها و عوامل طعم زا و باشند و به این ترتیب پایداری، کیفیت، ایمنی و خصوصیات عملکردی غذا را افزایش دهند. افزایش آگاهی در مورد حفظ و حمایت از محیط زیست، نیاز برای غذایی با کیفیت بالاتر، تقاضا برای فرآیندهای جدید غذا و تکنولوژی های انبارداری، همه و همه بر جذابیت استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی برای محققان و صاحبان صنایع افزوده است Krochta and DeMulder Johnston(1997).

آب پنیر یک فرآورده جانبی کارخانجات پنیر سازی است که سالانه در مقیاس وسیع تولید می شود و می تواند کاربردهای وسیعی داشته باشد، یکی از این کاربردها تولید پروتئین آب پنیر می باشد. پروتئین آب پنیر پروتئینی با کیفیت تغذیه ای بالا و توانایی تشکیل فیلم است. فیلم های حاصل از این پروتئین دارای دوام مکانیکی مناسبAnonymous(2002)و ویژگی های بازدارندگی عالی در برابر اکسیژن و با شفافیت بالا می باشندTrezza and Krochta(2000).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران