نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیمرتع و آبخیزداری آبخیزداری

بررسی اثرات تلقیح میکوریزا وسودوموناس در سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت.

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 835
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 178
فرمت فایل : pdf ,word
حجم فایل : 2.70 MB

قیمت فایل : 80,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

دانلود پایان نامه و مقاله
محل سفارش تبلیغات شما

این آزمایش به منظور بررسی اثرقارچ مایکوریزا و باکتری سودوموناس در شرایط تنش خشکی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیک گیاه ذرت در منطقه ورامین در سال زراعی 92-1391 در مزرعه شرکت اشراق واقع در منطقه جواد آباد(کیلومتر 10جاده چرمشهر) انجام پذیرفت. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده(اسپلیت پلات) در قالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عامل اصلی در این آزمایش آبیاری( s) و عامل فرعی کود زیستی مایکوریزا و باکتری سودوموناس در نظر گرفته شده است.عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری:1- عدم تنش. 2-قطع آب در مرحله ی گل دهی.3- قطع آب در مرحله ی پر شدن دانه. عامل فرعی شامل چهار سطح( دوسطح میکوریزا ودوسطح باکتری سودوموناس):1- عدم مصرف میکوریزا وسودوموناس. 2- کاربرد 60 کیلوگرم مایکوریزا.3- کاربرد 100گرم باکتری سودوموناس.4- کاربرد توام مایکوریزاو سودوموناس. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل تنش خشکی و کاربرد مایکوریزا و سودوموناس بر تمامی صفات اندازه گیری شده در این پایان نامه بجز تعداد بلال در بوته در سطح پنج و یک درصد معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش صفات مورفوفیزیلوژیک ذرت گردید اما کاربرد مایکوریزا و سودوموناس با توجه به ایجاد سازوکارهای مناسب تحمل خشکی، باعث گردید تا اثرات منفی خشکی تا حدود زیادی کاسته شود. بالاترین میزان وزن هزار دانه(6/304 گرم)،عملکرد دانه(4/7360 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد بیولوژیک(3/20468 کیلوگرم در هکتار)، درصد روغن(71/6)، عملکرد پروتئین(1/798 کیلوگرم در هکتار) از تیمار مصرف توام مایکوریزا و سودوموناس و آبیاری معمول بدست آمد که با تیمارهای آبیاری معمول و مصرف مایکوریزا و آبیاری معمول و مصرف سودوموناس اختلاف معنی داری نداشت و کم ترین میزان این صفات را تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف مایکوریزا و سودو موناس بخود تخصیص داد که با تیمار تنش خشکی در مرحله پر شدن دانه اختلاف معنی داری نداشت. لازم بذکر است در تیمار آبیاری معمول و کاربرد توام مایکوریزا و سودو موناس کم ترین میزان پرولین برگ(796%)،EC(7/289 میلی موس بر سانتی متر)، کاتالاز(67/19 U/mgprotein)، دی تیروزین(14/9 نانومول بر میلی گرم پروتئین)،D-oH-DG(21/7 نانومول بر میلی گرم پروتئین)، MDA(04/13 نانومول بر میلی گرم پروتئین) حاصل گردید و بیش ترین میزان این صفات از تیمارهای تنش خشکی در مرحله گلدهی و دانه بندی و شاهد(عدم مصرف سودوموناس و مایکوریزا حاصل شد).بنابراین برای دستیابی به نتایج قابل قبول تر شایسته است این پژوهش بصورت طرح پایلوت اجرا گردد.

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول کلیات

1

1- مقدمه

2

1-1- ذرت (Zea mays L)

2

1-1-1- منشأ و اهميت ذرت

2

1-1-2- ميزان توليد و سطح زير كشت ذرت در جهان و ايران

3

1-1-3- مشخصات گياه شناسي و رده بندي ذرت

4

1- 2- اهمیت محصول ذرت

5

1- 3- مواد تشکیل دهنده ذرت

7

1-4- هيبريد ذرت

7

1-5- خصوصيات مورفولوژيكي ذرت

8

1-6- مراحل رشد و نمو ذرت

11

1-7- اكولوژي ذرت

13

1-8- عمليات زراعي

18

1- 9- آفات و بيماري هاي ذرت

21

1-10- برداشت

21

1-11- خشكي بر گياهان

22

1-12 - ظرفیت تولیدی محیط

22

1-13- کشاورزی پایدار

23

1-14- میکوریزا

27

1-15- موجودات خاکزی فراهم کننده فسفر

30

1-16- اهمیت ریز سازواره های حل کننده فسفات

31

1-17- محلول كردن يا افزايش فراهمي عناصر غذايي در محيط خاك اطراف ريشه

32

فصل دوم بررسی منابع

33

2-1- تنش محيطي وخشکي

34

2 -2 - خشکی و وضعیت جهانی آن

34

2- 3- اثر خشكي بر گياهان

35

2-4- تنش خشکی

37

2-5- انواع خشکی

37

 

 

فهرست مطالب

صفحه

2-6- جابجایی مواد پرورده

43

2-7-انتخاب برای تحمل به خشکی

43

2- 8- تنش آبی

44

2-9- تاثیر کم آبی در گیاهان

45

2-10- تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد

48

2-11- تاثیر تنش خشکی بر کلروفیل برگ ، محتوی نسبی آب برگ و شاخص های رشد

54

2-12- اثرات بیوشیمیایی تنش آب

58

2-13- حمايت آنتي اكسيداني در كلروپلاست ها

59

2-14- تأثير تنش كمبود آب روي سيستم آنتي اكسيداني

60

2-15- تخريب بيوماركرها در اثر تنش خشكي

61

2-16- تخريب ليپيدها در اثر تنش اكسيداتيو

61

2-17- آسيب هاي اكسيداتيو به پروتئين ها

62

2-18- آسيب هاي اكسيداتيو به DNA

63

2-19- فواید قارچ میکوریزایی

64

2-20- توليد مواد تنظيم كننده رشد گياه و مواد بیولوژیک فعال

66

2-21- تاثیر تثبیت کننده زیستی فسفر پسودوموناس بر گیاهان

67

فصل سوم مواد و روش ها

72

3-مواد و روش ها

73

3-1- اندازه گيري صفات

74

3-1-1- پایداری غشای سیتوپلاسمی

74

3-1-2- عملکرد و اجزای عملکرد

74

3-1-3- اندازه گيري صفات بيوشيميايي

77

3-4- اندازه گیری صفات فیزیولوژیک رشد

79

فصل چهارم نتایج و بحث

82

4- نتایج

83

4-1- تعداد بلال در بوته

85

4-2- تعداد ردیف در بلال

87

4-3- تعداد دانه در ردیف

89

4-4- وزن هزار دانه

91

 

 

فهرست مطالب

صفحه

4-5- عملکرد دانه

96

4-6- عملکرد بیولوژیک

100

4-7- شاخص برداشت

103

4-8- درصد روغن

109

4-9- عملکرد روغن

110

4-10- درصد پروتئین

112

4-11- عملکرد پروتئین

114

4-12- میزان پرولین برگ

118

4-13- پایداری غشای سلول

120

4-14-ميزان فعاليت آنزيم كاتالاز (CAT )

122

4-15- ميزان بيوماركر تخريبي پروتئين ( دي تيروزينDT)

128

4-16- ميزان بيوماركر تخريبيDNA ( دي هيدروكسي گوانوزينD_OH_DG )

129

4-17 - ميزان بيو ماركر تخريبي ليپيد ( مالون دي آلدئيدMDA)

131

4-18- شاخص سطح برگ

132

4-19- نسبت سطح برگLAR) (

136

4-20- سرعت رشد محصول

138

4-21- سرعت جذب خالص(NAR)

141

4-22- سطح ویژه برگ(SLA)

143

4-23- وزن ویژه برگ(SLW)

145

پیشنهادات

147

فهرست منابع

148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

صفحه

جدول 4-1 : تجزیه واریانس تعداد بلال در بوته، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه تحت تاثیر تیمار آبیاری ومایکوریزا و کود زیستی سودوموناس.

83

جدول 4-2:جدول مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر تعداد بلال در بوته، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه.

84

جدول 4-3: جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر تعداد بلال در بوته، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه.

85

جدول 4-4 : تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تحت تاثیر تیمار آبیاری و مایکوریزا و سودوموناس.

93

جدول 4-5 :جدول مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت.

94

جدول 4-6: جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت.

95

جدول 4-7 : تجزیه واریانس درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین تحت تاثیر تیمار آبیاری و مایکوریزا و سودوموناس.

106

جدول 4-8 :جدول مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین.

107

جدول 4-9: جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر درصد روغن، عملکرد روغن، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین.

109

جدول 4-10 : تجزیه واریانس پرولین برگ، پایداری غشای سلولی، آنتی اکسیدانت کاتالاز تحت تاثیر تیمار آبیاری و مایکوریزا و سودوموناس.

115

جدول 4-11 :جدول مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر پرولین برگ، پایداری غشای سلولی، آنتی اکسیدانت کاتالاز

116

جدول 4-12: جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس پرولین برگ، پایداری غشای سلولی، آنتی اکسیدانت کاتالاز.

117

جدول 4-13 : تجزیه واریانس بیومارکرهای تخریب تحت تاثیر تیمار آبیاری و مایکوریزا و سودوموناس.

125

جدول 4-14 :جدول مقایسه میانگین اثرات ساده تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر بیومارکرهای تخریب

126

جدول 4-15: جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار آبیاری و مایکوریزا وسودوموناس بر بیومارکرهای تخریب.

127

 

 

فهرست نمودارها

صفحه

نمودار 4- 1- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر تعداد بلال در بوته در ذرت .

86

نمودار 4- 2- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر تعداد ردیف در بلال در ذرت.

88

نمودار 4- 3- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر تعداد دانه درردیف در ذرت.

90

نمودار 4- 4- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر وزن هزار دانه در ذرت.

92

نمودار 4- 5- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر عملکرد دانه ذرت.

97

نمودار 4- 6- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر عملکرد بیولوژیک ذرت.

101

نمودار 4- 7 اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر شاخص برداشت ذرت.

104

نمودار 4- 8- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر درصد روغن دانه ذرت.

109

نمودار 4- 9- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر عملکردروغن دانه ذرت.

111

نمودار 4- 10- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر درصد پروتئین دانه ذرت.

112

نمودار 4- 11- اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر عملکرد پروتئین دانه ذرت.

114

نمودار 4- 12-اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر پرولین برگ ذرت.

118

نمودار 4- 13-اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر پایداری غشای سلولی ذرت

121

نمودار 4- 14-اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر میزان آنزیم کاتالاز.

123

نمودار 4- 15-اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر میزان بیومارکر تخریب دی تیروزین

129

نمودار 4- 16-اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر میزان بیومارکر تخریب دی هیدروکسی گوآنوزین.

130

نمودار 4- 17-اثرات متقابل سطوح تنش خشکی و مصرف مایکوریزا و سودوموناس بر میزان بیومارکر تخریب مالون دی آلدئید.

131

نمودار 4-18: روند تغییرات شاخص سطح برگ در تیمار های مختلف مصرف میکوریزا و سودوموناس.

134

نمودار 4- 19: روند تغییرات شاخص سطح برگ در تیمار تنش خشکی

135

نمودار 4- 20: روند تغییرات نسبت سطح برگ در تیمار تنش خشکی

137

نمودار 4- 21: روند تغییرات نسبت سطح برگ در تیمار مصرف میکوریزا و سودوموناس.

138

نمودار 4- 22: تغییرات سرعت رشد محصول در تیمارهای مختلف تنش خشکی.

139

نمودار 4- 23 : تغییرات سرعت رشد محصول در تیمارهای مختلف مصرف میکوریزا و سودوموناس.

140

نمودار4- 24: تغییرات سرعت جذب خالص در تیمارهای تنش خشکی

141

نمودار4- 25: تغییرات سرعت جذب خالص در تیمارهای مختلف میکوریزا و سودوموناس

143

نمودار4- 26: تغییرات سطح ویژه برگ در تیمارهای مختلف میکوریزا و سودوموناس

144

نمودار4- 27: تغییرات سطح ویژه برگ در تیمارهای مختلف تنش خشکی.

145

نمودار4- 28: تغییرات وزن ویژه برگ در تیمارهای مختلف میکوریزاو سودوموناس

146

نمودار4- 29: تغییرات وزن ویژه برگ در تیمارهای مختلف تنش خشکی

147

 

ذرت (Zea Mays L.) از محصولات استراتزیک کشور است. بر اساس آمار سال 1385 از اراضی زیر کشت ذرت با عملکرد متوسط 5/6 تن در هکتار در مجموع 7/1 میلیون تن ذرت در کشور تولید می شود (بی نام، 1385).

با توجه به محدودیت زمین و آب برای افزایش سطح زیر کشت، تنها راه عملی برای تأمین مواد غذایی بیشتر جهت تغذیه جمعیت کشور، استفاده از فناوری‌های مختلف است. از جمله این فناوری ها، کاربرد روش های به زراعی و به نژادی می‌باشد که از دیر باز در کشاورزی مورد بهره ‌برداری قرار گرفته‌اند با توجه به شرایط اقلیمی ایران که جزو کشورهای نیمه خشک جهان به شمار می‌آید و با در نظر گرفتن اراضی شور و نسبتا شور و پیشرفت آن، اراضی حاصلخیز کم بوده است. بنابراین یکی از هدف های اصلی سیاست گزاران کلان در بخش کشاورزی، استفاده بهینه از ارضی قابل کشت و بهره وری بیشتر از سطوح زیر کشت می‌باشد که در نهایت هدف آن، تولید بیشتر محصول است(کریمی، 1376).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران