نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزیترویج و آموزش کشاورزی

نقش برنامه های ترویج کشاورزی در افزایش سطح مکانیزاسیون

ارسال کننده : جناب آقای مهدی بوربورمرادی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : mahdibourbourmoradi[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
دفعات بازدید : 1232
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 94
فرمت فایل : pdf ,word
حجم فایل : 2.24 MB

قیمت فایل : 50,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

تحقیقات، آموزش، ترویج، استانداردها، خدمات پشتیبانی، مدیریت کلان، دانش بومی و مزایای نسبی موجود، مجموعه‌ای گسترده از عوامل مرتبط با مکانیزاسیون و توسعه آن محسوب می‌شوند. البته برای رسیدن به یک نسخه جامع و الگوی کامل توسعه مکانیزاسیون باید همه این بخش‌ها بطور هماهنگ رشد نماید. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف شناخت نقش ترویج در افزایش سطح مکانیزاسیون کشاورزی استان ایلام انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، ازلحاظ درجه کنترل میدانی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کشاورزان و تراکتورداران به تعداد 1407 نفر و کارشناسان ناظر و مروجین کشاورزی به تعداد 485 نفر در حوزه شمالی استان ایلام بوده که تعداد کل آنها 1892 نفر بودند. از جامعه آماری تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کوکران و به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب 177 نفر به عنوان نمونه از کارشناسان و ناظران و 308 نفر از کشاورزان و تراکتورداران انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود و به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق، پرسشنامه در اختیار اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان صاحبنظر قرار گرفت و پس از برخی اصلاحات تأیید شد. به منظور سنجش میزان پایایی پرسشنامه‌ها نیز آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه به عمل آمد که ضریب آلفای کرونباخ برای گروه کارشناسان 92/0 و برای گروه کشاورزان 94/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری پس از استخراج داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS/16 صورت گرفت. در قسمت آمار استنباطی نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین عوامل ترویجی و سطح مکانیزاسیون رابطه معنی‌دار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، دو متغیر میزان اراضی و نوع تراکتور بر حسب توان به میزان 52 درصد از تغییرات متغیر وابسته (سطح مکانیزاسیون) را تبیین می کنند. لذا بایستی این عوامل به طور ویژه مورد توجه نظام ترویج کشاورزی برای افزایش کشت مکانیزه قرار گیرند.

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه..........................................................................................................11

1-2-بيان مسئله.....................................................................................................14

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق............................................................................18

1-4-اهداف تحقیق.................................................................................................19

1-5-جنبه نوآوری تحقیق.........................................................................................20

1-6-محدوده های تحقیق.........................................................................................20

1-6-1-محدوده زمانی تحقیق....................................................................................20

1-6-2-محدوده مکانی تحقیق....................................................................................20

1-6-3-محدوده موضوعی تحقیق...............................................................................20

1-6-4- محدوده انسانی تحقیق...................................................................................21

1-7-محدودیت‌های تحقیق........................................................................................21

1-8- تعاریف واژگان............................................................................................21

فصل دوم : مروري برادبیات موضوع

2-1-مقدمه........................................................................................................ 24

2-2-بخش اول (مکانیزاسیون).................................................................................24

2-2-1-تاریخچه مکانیزاسیون در ایران.......................................................................25

2-2-2-اهمیت مکانیزاسیون در ایران........................................................................ 26

2-2-3-مزایای مکانیزاسیون....................................................................................28

2-2-5-محدودیتهای مکانیزاسیون..............................................................................29

2-2-6-سطح مکانیزاسیون......................................................................................30

2-2-7-عوامل موثر در سطح مکانیزاسیون..................................................................31

2-2-8-جایگاه فعلی مکانیزاسیون در ایران..................................................................31

2-3-بخش دوم( ترویج و فناوری)..............................................................................34

2-3-1-تعریف فناوری و اهمیت اشاعه آن...................................................................34

2-3-2-پذیرش نوآوری..........................................................................................34

2-3-3-مدیریت انتقال تکنولوژی..............................................................................35

2-3-4-نقش ترویج در نشر فناوریهای نوین.................................................................36

2-3-5- جایگاه ترویج در توسعه مکانیزاسیون..............................................................37

2-4- بخش سوم( پیشینه).......................................................................................38

2-4-1-مرور ادبیات............................................................................................38

فصل سوم(روش تحقیق)

3-1- مقدمه.......................................................................................................44

3-2-روش تحقیق................................................................................................44

3-3-جامعه آماری...............................................................................................44

3-4-روش نمونه گیری و حجم نمونه.........................................................................44

3-5-ابزار اندازه گیری.........................................................................................45

3-6- روایی ابزار اندازه گیری................................................................................46

3-7-پایایی ابزار اندازه گیری.................................................................................46

3-8- فرضیات تحقیق...........................................................................................47

3-9-روش جمع آوری اطلاعات..............................................................................47

3-10- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات...................................................................48

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه.......................................................................................................50

4-2-آمار توصیفی..............................................................................................50

4-2-1-ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای کشاورزان............................................................50

4-2-2-اولویت بندی مولفه های موثر در پذیرش ادوات مکانیزه از دیدگاه کشاورزان...............55

4-2-3-ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای کارشناسان و ناظران...............................................59

4-2-4-اولویت‌بندی مولفه‌های موثر در پذیرش ادوات مکانیزه از دیدگاه کارشناسان وناظران....61

4-3- آمار تحلیلی...............................................................................................64

4-3-1-نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون..........................................64

4-3-2-نتایج حاصل از آزمون یومن-وایت نی.............................................................66

4-3-3-نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه..................................................................68

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه.............................................................................................................71

5-1- خلاصه....................................................................................................71

5-2-نتایج آمار توصیفی.......................................................................................72

5-2-1- نتایج ویژگیهای فردی و حرفه‌ای کشاورزان.....................................................72

5-2-2- نتایج ویژگیهای فردی و حرفه‌ای کارشناسان و ناظران.........................................74

5-3-نتایج و بحث آمار تحلیلی................................................................................75

5-4-نتیجه‌گیری.................................................................................................77

5-4- پیشنهادات اجرایی........................................................................................77

5-5- پیشنهاد برای پروژه های آینده..........................................................................79

منابع...............................................................................................................80

پیوست.............................................................................................................85

 

 

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان سن................................................50

جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس .....................................................51

جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس شغل ......................................................51

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان سابقه کار.........................................51

جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات........................................52

جدول 4-6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اراضی تحت مالکیت...................................52

جدول 4-7 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اسا نوع دستگاه مورد استفاده..................................52

جدول 4-8 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مرحله استفاده از ادوات................................53

جدول 4-9 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان ساعات آموزشی.................................53

جدول 4-10 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد............................................54

جدول4-11 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع تراکتور در دسترس..............................54

جدول4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح مکانیزاسیون اسب بخار بر هکتار...........55

جدول4-13 اولویت بندی مولفه‌های عامل فنی در پذیرش کشاورزی مکانیزه از دیدگاه کشاورزان ………….……………………………………………………………….55

جدول4-14 اولویت‌بندی مولفه‌های عامل ترویجی موثر در پذیرش کشاورزی مکانیزه توسط کشاورزان...........................................................................................................56

جدول4-15 اولویت‌بندی مولفه‌های عدم پذیرش کشاورزی مکانیزه توسط کشاورزان...................57

جدول 4-16 اولویت‌بندی مولفه‌های عامل اقتصادی موثر در پذیرش کشاورزی مکانیزه توسط کشاورزان....................................................................................................................................57

جدول 4-17 اولویت‌بندی مولفه‌های نگرشی کشاورزان در استفاده از ادوات مکانیزه..................58

جدول4-18 اولویت‌بندی مولفه‌های موثر در بالا بردن سطح آگاهی کشاورزان در افزایش سطح مکانیزاسیون................................................................................................................................59

جدول4-19 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان سن...............................................59

جدول4-20 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات.......................................60

جدول4-21 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان سابقه کار........................................60

جدول4-22 جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت...........................................60

جدول4-23 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مروج یا ناظر بودن....................................61

جدول4-24 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی..........................................61

جدول 4-25 اولویت بندی مولفه های عامل فنی در پذیرش کشاورزی مکانیزه توسط کشاورزان از دیدگاه کارشناسان.........................................................................................................62

جدول4-26 اولویت بندی مولفه های عامل ترویجی (آموزشی) موثر در پذیرش کشاورزی مکانیزه توسط کشاورزان از دیدگاه کارشناسان.....................................................................................63

جدول4-27 اولویت بندی مولفه های موثر در تغییر نگرش کشاورزان برای پذیرش کشاورزی مکانیزه از دیدگاه کارشناسان ..................................................................................................64

جدول4-28 خلاصه نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای تعیین رابطه بین متغیرهای تحقیق......66

جدول4-29 نتایج حاصل از آزمون من-ویت نی در خصوص اختلاف میانگین گروه های تحقیق....67

جدول4-30 ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام اول...............................68

جدول4-31 ضرایب متغیرهای وارد شده بر معادله رگرسیون در گام دوم ..............................69

جدول4-32 خلاصه مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر سطح مکانیزاسیون........................69

مکانیزاسیون در جهان از ابتدای کشت و کار وجود داشته است اما نه به این صورتی که در ذهن ما وجود دارد انسان زمانی که فهمید با کاشت دانه می تواند غذای خود را تهیه نماید استفاده از ابزار را نیز یاد گرفت که این خود یک کار مکانیزه بود و بعدها با گذشت زمان پیشرفتهایی را در راه استفاده بهتر و راحتی کار خود بدست آورد و به مرور این پیشرفتها به اوج رسید تا اینکه در قرن بیستم و اکنون در قرن بیست ویکم مکانیزاسیون به جزء لاینفک توسعه و پیشرفت بشر مبدل گشته است در کشاورزی نیز با توجه به افزایش جمعیت وکاهش سطح اراضی افزایش عملکرد در واحد سطح از برنامه های بین المللی و ملی هر کشوری می باشد که این امر در کشور ما نیز تحقق یافته و در حال پیشرفت می‌باشد مکانیزاسیون کشاورزی یعنی استفاده از وسایل مکانیکی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و با هدف افزایش درآمد مالی کشاورز (بی نام،1388).

بخش کشاورزی ایران سهم عمده‌ای را در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی کشور بویژه پس از انقلاب اسلامی داشته است. اگرچه مشکلات زیادی در روند انجام فعالیت‌های این بخش طی سالهای گذشته وجود داشته است اما باز هم عملکرد آن در مقایسه با سایر بخش‌های فعال اقتصادی کشور از ثبات وتداوم بیشتری برخوردار بوده و قابل دفاع می باشد. اگر چه سیاستهای حمایتی کشاورزی همواره در جهت تثبیت و کنترل قیمت به نفع جامعه روستایی نبوده است. وجود این تنگناها هرگز باعث عدم تولید در کشاورزی نشده و برعکس تولیدکنندگان و صاحبنظران این بخش همیشه به فکر تولید بیشتر و با کیفیت تر بوده‌اند و توسعه کشاورزی کشور به عنوان رکن اساسی تولید کشور همیشه حداقل در صدر شعارها بوده است(صبوری و همکاران، 1383).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران