نسل جوان ایران

فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزیترویج و آموزش کشاورزی

عوامل موثر بر رضایت مندی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان ایلام از دوره های آموزش ضمن خدمت

ارسال کننده : سرکار خانم سودابه کمیزی
سطح فعالیت : مدیر ارشد
ایمیل : soodabehkamizi[@]yahoo.com
تاریخ ارسال : ۱۷ اسفند ۱۳۹۳
دفعات بازدید : 2115
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 7
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 156

قیمت فایل : 2,000 تومان
خرید فایل

امتیاز مثبت : 2
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

امروزه کارشناسان توسعه اقتصادی بر این باورند که نیروی انسانی آموزش دیده و توسعه یافته مهمترین عامل تاثیرگذار در فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهاست و اکنون آموزش و پرورش کارکنان در ردیف اساسی ترین وظایف هر مدیر قرار گرفته است. در این رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان به منظور رفع نارسایی ها و حل مشکلات سازمان و دادن مهارت و دانش هایی که بر اثر بخشی و کارآیی فرد و سازمان می افزایند، ترتیب داده می شوند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کارشناسان سازمان جها کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان ایلام از دوره های آموزش ضمن خدمت به اجرا درآمده است. حجم نمونه آماری پژوهش حاضر 209 نفر می باشد که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و تاکمن از جامعه آماری 451 نفری کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی ایلام به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای است که روایی آن براساس نظر جمعی از صاحبنظران و استادان گروه تایید گردیده است. پایایی هشت دسته گویه مندرج در پرسشنامه مذکور با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 85% محاسبه شده است. توضیف و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 20 انجام گردیده و از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. که پنج عامل را در میزان رضایت مندی پاسخگویان از دوره های آموزش ضمن خدمت موثر دانست، که در مجموع 61/85 درصد از واریانس رضایت مندی را تبیین می کند. این پنج عامل عبارتند از: 1- مهارت آموزشگر 2- فناوری آموزشی 3- رفاهی-محیطی 4- مدیریتی 5- مزیتی.

چکیده

مقدمه

اهداف تحقیق

روش تحقیق

نتایج و بحث

نتیجه گیری

منابع

 

 

کلیه سازمان ها و مراکز دولتی وغیر دولتی برای سازگاری با تغییرات محیطی و رشد و توسعه سازمانی لازم است به طور مداوم نسبت به توسعه و بهسازی نیروی انسانی، تجهیزات، فن آوری، قوانین و مقررات، جو و فرهنگ سازمان اقدام نمایند. آموزش در کلیه ی سازمان ها و مراکز دولتی و غیر دولتی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مهم ترین نقش را در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص دارد. سازمان ها و مراکز علمی به افرادی آموزش دیده و با تجربه نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود دست یابند. نظر به تنوع و پیچیدگی مشاغل بایستی سطح مهارت و توانایی، هماهنگی و انطباق پذیری کارکنان نیز تا حد امکان افزایش یابد.بنابراین نیروی انسانی یعنی گرانبهاترین سرمایه ی هر سازمان که سهم به سزایی در پیشبرد اهداف سازمان دارد، باید همگام با تحولات روزمره در کلیه ی سازمان ها متحول گردد(سازمان امور اداری و استخدامی کشور،1364).

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران