نسل جوان ایران

فنی مهندسی مهندسی فناوری اطلاعاتITتجارت الکترونیکیتجارت الکترونیکی

تعاملات جهانی شدن رشداقتصادی و تجارت الکترونیکی :مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه

ارسال کننده : سرکار خانم سمانه هداوندخانی
سطح فعالیت : ناشر
ایمیل : samanehadavandkhani[@]gmail.com
تاریخ ارسال : ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
دفعات بازدید : 1737
زبان نوشتاری : فارسی
تعداد صفحه : 31
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 344kb

قیمت فایل : رایگان
دانلود فایل

امتیاز مثبت : 0
امتیاز منفی : 0

محل سفارش تبلیغات شما
محل سفارش تبلیغات شما

اين مقاله به بررس ي اهم يت و آثار جهان ي شدن و تبعات اقتصاد نو ين با تأكيد بر نقش تجارت الكترون يكي بر
رشد اقتصاد ي كشوره اي در حال توسعه مي پردازد. از يك مدل اقتصادسنجي پنل ديتا (داده هاي تابلويي )
و آم ارها در فاصلة زماني 1990 تا 2005 استفاده مي شود. نتايج اين بررس ي حاك ي از آن است كه برا ي
گروه كشوره اي در حال توسعه با درآمد بالاتر از متوسط، ضر يب متغ ير تجارت الكترون يكي مثبت و معنادار
است اما ضر يب متغ ير جها ني شدن از نظر آماري معنادار نيست و براي گروه كشورها ي با درآمد پا يين تر از
متوسط هر دو متغ ير تجارت الكترون يكي و شاخص جهان ي شدن ارتباط مثبت خود را با رشد اقتصاد ي
نشان م ي دهند. دليل اين امر در كشوره اي با درآمد بالاتر از متوسط فاصلة ز يرساخت ه ا، نقش دولت و
چگونگي استفاده از ابزارها ي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مقايسه با كشورها ي توسعه يافته است . از
سوي د يگر، در كشورها ي فق ير سرعت رشد و وجود ظرف ي ت ه اي خال ي در زم ينة ارتباطات و فناور ي
به عنوان عاملي در جهت افزايش تعامل رشد اقتصادي، جهاني شدن و تجارت الكترونيكي است

مبانی نظری

پیشینه ی موضوع

مفاهیم و شاخص ها

تجارت الکترونیکی و روند آن در جهان

تحلیل نماگرها

تصریح مدل

برآورد الگو

نتایج و توصیه های سیاستی

در شروع هزارة سوم بسياري از امور زندگي بشر دستخوش دگرگون يهاي بنيادي شده است.
جهاني شدن در شكل جديد آن، افراد، بنگا هها و كشورها را به مشاركت و رقابت بيشتر ترغيب
كرده و جهان شاهد آن است كه توسعه ارتباطات گروه هاي مختلف را آن چنان ساده و بدون
واسطه به يكديگر پيوند داده، كه گويي جهان، يكپارچه شده است. اين پديده موجبات تغيير و
تحولات بسياري را در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در عرصه هاي
بين المللي و داخلي فراهم آورده و آينده كشورها را به چالش كشيده است. اگر برخي از كشورها
در گذشته تصور مي كردند كه مي توانند با ناديده گرفتن الزامات جهاني شدن به مسير توسعه و
پيشرفت دست يابند، اكنون اين الزامات آن چنان آشكار شده كه به يقين جهاني شدن و
تعاملات منبعث از آن گريزناپذير جلوه مي كند.
يكي از بارزترين دگرگوني هايي كه همراه با جهاني شدن از دهة پاياني قرن بيستم به بعد
شاهد آن هستيم رشد سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات 1 است كه افق هاي جديدي براي
كسب وكار و تجارت در كشورهاي مختلف به خصوص در حال توسعه باز كرده است. تحولات
ناشي از فناوري ارتباطات و به مدد آن تجارت الكترونيكي، به عنوان بخشي جدايي ناپذير از
فرآيند جهاني شدن، از چنان سرعتي برخوردار است كه بسياري از كشورها توانست هاند با توسعه
زيرساخت هاي ملي، با هزينه و زمان كمتر فاصلة خود را با كشورهاي توسعه يافته كاهش دهند
و جايگاه خود را در اقتصاد جهاني بيابند. اين مسير مفهومي تازه با عنوان"اقتصاد نوين" شكل
داده است. براساس پيش بيني هاي انجام شده حجم تجارت الكترونيكي در سطح جهان تا پايان
سال 2009 به بيش از 30 تريليون دلار مي رسد.
اين مطالعه به بررسي معيارها و مفاهيم جهاني شدن با تأكيد بر الزامات تجارت الكترونيكي
مي پردازد. سؤالات اصلي عبارتند از اينكه: آيا تجارت الكترونيكي لازمة رشد اقتصادي براي
كشورهاي در حال توسعه است؟ و در اين صورت چگونه جهاني شدن مي تواند اين ارتباط را
مستحكم و توجيه پذير سازد؟ فرضية اصلي اين تحقيق بر آن تأكيد دارد كه هر چند تجارت
الكترونيكي به عنوان عاملي مهم در رشد و توسعه اقتصادي كشورها قلمداد مي شود، فقدان
زيرساخت ها و بسترهاي مناسب ارتباطات تجاري و جهاني شدن لازمه تحقق اين امر است.
براي دسترس به اين مهم با استفاده از نتايج بررسي ها در اين زمينه و به كارگيري مدل
اقتصادسنجي، محدوديت ها، زيرساخت ها و چالش هاي جهاني شدن، براي كشورهاي جهان سوم
بررسي شده و نقش تجارت الكترونيكي كه از مسير جهاني شدن مي گذرد، مشخص مي شود

برای این فایل تا کنون نظری ارسال نشده است

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید

تعداد کاراکتر مجاز:

برچسب های مرتبط


فهرست کتابخانه نسل جوان ایران

نویسندگان برتر و فعال نسل جوان ایران

تاییدیه های سایت


درگاه بانک ملت

شبکه های اجتماعی نسل جوان ایران


فن آوری های روز دنیا


آرشیو فن آوری های روز دنیا

جدیدترین اخبار سایت


پایگاه خبری نسل جوان ایران